Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

M

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Omine Deus salutis meæin die Elongastiàmcamicum,&proxima: D

clamaui,& nocte coram te. &notosmeosa miferia. intretin conspectu tuo oratio mea: Aña. Fundamenta eiusin montibus inclina aurem tuãadprecem meam. fanctis. Aña. Benedictus. Pfals 88.

Isericordias domini:inæternu Quia repleta est malisanima mea:& vita mea infernoappropinquauit, cantabo. Æftimatussum cum descendentib° Ingeneratione,&generationem:an in lacum:fa£tussum ficut homo fine nūciabo veritatem tuam in ore meo. adiutorio, inter mortuusliber. Qñdixisti,inæternūmia ædificabit Sicut vulnerati dormientes in sepul- in celis:preparabitur veritas tua í eis. cris, quorum non esmemoramplius: Disposui testamêtum electis meis, iu &ipfi de manu tua repulsi sunt. rauiDauid feruo meo:vfquein æterPosuerunt mein lacu inferiori:in te num præparabo semen tuum. nebrosis,&in vmbra mortis. Etædificaboin generatione,&gene Sup me confirmatus est furor tuo:& rationem:sedem tuam. omnes fluctus tuosinduxisti sup me. Cófitebūt cęli mirabilia tua dñe:eteLonge fecisti notos meosa me polue nim veritatê tuâ in Ecclesia sanctorū. funtmeabominationem fibi,

Quoniam,quis in nubibus æquabit Traditus sum,&nõ egrediebar:ocu- domino:fimilis erit Deoin filijs Dei? limei langueruntpræinopia. Deus,quiglorificaturin conciliofan Clamaui ad te domine tota die: expă ctorum:magno,&terribilis fuperom diad te manusmeas.

nes,qui in circuitu eiusfunt. Nungd mortuis facies mirabilia:aut Dñe De'virtutū,qssimilistibi?potés medici sulcitabūt,& cõfitebunt tibi? es dñe,& veritas tua in circuitu tuo. Nunquid narrabitaliquis in fepul-- Tudominaris potestati maris: motú cromisericordiam tuam:&veritatē autem fluctuum eiustu mitigas. tuam in perditione?

Tuhumiliaftisicut vulneratumlupNungd cognoscenti tenebris mira- bum:in brachio virtutis tuæ dispersibilia tua:&

iustitia tua in terra oblie ftiinimicos tuos. uionis?

Tuisuntcæli,& tua eft terra, orbem Etegoadte domineclamaui:&ma: terræ,&plenitudinem eius tu funda neoratio mea præueniette.. sti:aquilonem,&maretucreasti

. Vt quid dominerepellis orationem Thabor,&Hermon in noietuo exul meam:auertis faciem tuam à me?

tabunttuum brachiū cum potentia, Pauper fum ego, & in laboribus à iu- Firmetur man tua,&exaltetur dexuentute mea:exaltatus autem humi- tera tua:iuftitia, & iudicium præpaliatus sum,& conturbatus,

ratio sedis tuæ. In me transierunt iræ tuæ:&terrores Misericordia , &veritas præcedent tui conturbauerunt me.

faciem tuam:beatuspopulus, qui scit Circundederuntmeficut aqua: tota iubilationem. die circundederunt mesimul Dñein lumine vultus tui ambula

bunt:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

imú

ibus 588.

rnú

an

eo.

bif is. iu

)

[ocr errors][ocr errors]

39
bunc&in nose tuo exultabunt tota Etthronus eiussicut solin conspectu
die,& iniustitia tua exaltabuntur. meo:&ficut luna perfectainæternū,
Oñglia virtutis eorú tu es:&i bene- &testisin cælofidelis.
placito tuo exaltabit cornu nostrum Tuverò repulifti,&despexisti:distu
Quia domini estassumptionoftra:& listiChristum tuum.
sancti Israel Regis noftri

.

Auertisti teftamentum seruitui: pro
Túclocutus esin visione fanctis tuis, fanastiin terra fanctuarium eius.
&dixisti:posui adiutorium in poten Destruxistiomnessepes eius:pofuifti
te,& exaltaui electum de plebe mea. firmamentum eiusformidinem.

nueni Dauid seruum meum: oleo Diripuerunt eum omnes trāseuntes
sancto meo vnxi eum.

viam:fact® est opprobriu vicinis fuis.
anus enim mea auxiliabitur ei : & Exaltasti dexteram deprimentium
brachium meuin confortabiteum. eum:lætificafti omnes inimicos eius.
Nihil proficiet inimicus in eo:&fili A uertistiadiutoriumgladij eius: &
iniquitatis non apponet nocere ei. non es auxiliatus eiin bello.
Etconcidăà facieipfius inimicos ei”: Destruxisti eum ab emundatione:&
&odientes eú in fugam conuertam. sedem eius in terra collisisti.
Et veritas mea,&mificordia mea cũ Minorasti dies temporis eius:perfu-
ipso:&inose meo exaltabit cornu ei'. disti eum confusione..

tponamin mari manum eius:&in Vfquequo domineauertis in finem:
Aluminibus dexteram eius.

exardefcet ficutignisira tua?
pleinuocabit me, přmeus es tu:De Memorare,quæ mea substantia:nun
meus,&susceptor salutis meæ. quid enim vanè constituisti omnesfi
Etego primogenitú ponam illum: lios hominum?
excelfum præregibus terræ.

Quisesthomo, qui viuet,&non vide
In æternu seruabo illi míam meam: bit mortem:eruet animam suam de
&teftamentum meum fideleipsi.

manu inferi?
Etponam in fæculum fæculi lemen Vbi sunt 'misericordiæ tuæ antiquæ
eius:&thronum eiussicut dies coeli.- domine:sicutiurasti Dauidinyerita-
Siaütdereliquerintfilij ei' lege meā: te tua?
&iniudicijs meis nõ ambulauerint. Memor esto,dñe,opprobrij seruorū
Siiustitias meas pfanauerint:&mā- tuorum:quod continui in finu meo
data mea non custodierint. multarum gentium.
Visitabo in virga iniquitates eorum: Suod exprobrauerunt inimici tui
&in verberibus peccata eorum.

domine:quod exprobrauerunt com
Misericordiã auté meã no dispergă mutationem Chrifti tui.
ab eo:neque nocebo in veritate mea.

Benedictus dominus in æternum:
L'eque pfanabo testamētú meữ:&ğ fiat;fiat.

Pfalmus 93:
pcedūt de labijs meis,no faciā irrita. Eus vltionum dominus : Deus
Semeliurauiilcto meo,fiDauid mē

vltionum liberè egit.
tiar:femen eiusinæternum manebit. Exaltare,quiiudicas terram: red--

de

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Viduam,&aduenam interfecerunt: Antate domino canticü nouí:

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

de retributionem fuperbis

. Et factus est mihi domin'in refugiú: fquequo peccatoresdñe? vsquequo &Deus meus in adiutoriū spei meæ. peccatoresgloriabuntur? Etreddetillisiniqtatēipforü,&ima E flabūt,&loquétiniqtatē:loquêtur litia eorūdispdet eos: disperdet illos

dñs De'nf. Aña. Benedictus dñs in omnes,qui operanturiniustitiam. Populú tuum dñe humiliauerunt:& æternum. Aña. Cantate dño. PS 95. hæreditatem tuam vexauerunt:

cantate domino omnis terra. &pupillosocciderunt.

Cantate dño,&bñdicite nomini ei?: Et dixerunt,nó videbitdomino: nec annunciate de die in die falutare ci'. intelliget Deus Iacob.

Annunciate intergentesgloriam ei: Intelligiteinsipientes in populo:& in omnibus populis mirabilia eius. ftulti aliquando sapite:

Oñ magno dñs, & laudabilis nimis: Qui plantauit aurē,non audiet? aut, terribilis estsuperomnes deos. quifinxit oculum,non considerat? Quoniam omnes dijgentium,demo Quicorripitgentes, non arguet ? qui nia:dominusautem cælos fecit. docet hominem fcientiam? Confessio,&pulchritudo in conspe Dominus scit cogitationes hominū: étu ei?:sanctimonia,&magnificentia quoniam vanæ sunt.

in sanctificatione eius. Beatus homo,quem tu erudieris do- A fferte domino patriæ gentium, afmine:&delege tua docueriseum. ferte domino gloriam, & honorem Vt mitiges ei a diebus malis:donecfo afferte dominogloriam nomini eius. diatur peccatori fouea.

Tollite hostias,&introiteiatria eius; Quia non repellet dñsplebē suam:& adorate dominumin atrio sancto ei'. hæreditatem suamnon derelinquet

. Cõmoueat à facie ei' vniuersa terra: Quoadusq;iustitia cóuertati iudiciú: diciteīgétib', qa dominus regnauit

. &,qiuxta illā,oés, recto funtcorde. E tenim correxitorbem terre, qui nã Quisconsurget mihi aduersus mali- commouebitur:iudicabit populosin gnātes?aut,quisftabitmecum aduer- æquitate

. sus operantes iniquitatem? L ætentur celi,&exultet terra,com-Nifi,quia dñsadiuuit me: paulomi- moueatur mare,&plenitudo ei?:gau nus habitassetin infernoasa mea. debunt campi,&oía,quæin eis sunt. Sidicebam, motus estpes meus: mise Tuncexultabuntomnia ligna siluaricordia tua domine adiuuabatme. rum à facie domini,quia venitquoSecúdú multitudine dolorú ineorú niam venitiudicare terram. in cordemeo:consolationes tuæ læti- I udicabitorbem terreinæquitate:& ficaueruntanimam meam. populos in veritatesua. llamco Nunquid adhæret tibi sedes iniqui- Ominus regnauit,exultet terra:

lætenturinsulæmultæ. Captabuntin asam iufti:& fanguiné Nubes, & caligoia circuitu ei': iustiinnocentem condemnabunt.

tia,&iudicium correctiosedis eius.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ta

:

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Ignisante ipsum præcedét:&inflam sanctis tuisdomine,haleluiah. mabitin circuitu inimicos eius. Be, Etæternitas tęporum, haleluiah. Alluxerunt fulgura eius orbi terræ: -Provno martyre extra tõs Pasch. Na vidit,&commota estterra.

Posuisti domine super caput eius. R Montes ficut cera fluxerunt à facie Coronādelapidepretiolo

. Propluri .domini:à facie dominiomnis terra. b'Martyrib v. Exultentiusti in coA pnunciaueruntcęli iustitia eius:& fpectu Dei. 12. Et delectêturinletitia. videruntomnes populigloriam eius. ProConfeftore.Pontifice.. Ele Cofundantoés,q adorantsculptilia: giteum dominussacerdotem sibi.!). &,quiglorianturin simulacrissuis

. Ad facrificandum ei hoftiam laudis. A dorate eum omnes Angeli eiusau & ProConfeffcrenon Pontifice.1? diuit,&lætata esiSion.

Ösiusti meditabitur fapientiam. + Etexultaueruntfiliæ Iudæ : propter Etlingua ei'loquet iudiciú. Provni judicia tua domine.

i Šacta. Adiuuabiteá De'vulto fud. Quoniam tu dominus altissimus su- Re. De’imedio ei'non cömouebitur. peromnem terram: nimis exaltat es ADLA V DES. luper omnes deos.

Aña Spiritu principali confirma cor Qui diligitis dñm,odite malum:cu- meum Deus. Miferere mei fo. 22? ftodit dñs animas sanctorú suorum, In veritate tua. Plalmus 14.2. de manu peccatorisliberabit eos.

Omine exaudiorationein Luxorta eft iusto:&rectiscorde læ= meam,auribus percipe obtitia.

secrationem meam:in veriLætamini iufti in dño:&cõfitemini tate tua exaudi mein tua iustitia. memoriæ sanctificationis eius. } Etnon intresin iudicium cum seruo Ana Cantate domino, & benedicite tuo:quia non iuftificabiturin confpe nomini eius. Per Annum. Intret etu tuoomnis viuens. oratio mea in cõspectu tuo domine. Quia persecutus est inimicus ani1. Inclina aurem tua ad precēme. : mam meam:humiliauit'ın terra vita Ii Aduentu. ¥Emitte agnum domi meam. nedominatorem terræ. De petra Collocauit me in obscurissicutmordesertiad mõtē filięSið. In Quadrag. tuossæculi

: &anxiatus est super me Scapulis suis obũbrabit tibi. Et fpiritus meus in meturbatum est cor subpênisei'sperabis. Tae Paffionis. meum.

Deoreleonis libera medomine. Memor fui dierum antiquorum,me
Eta cornibus vnicorniū humilita ditatus sum in omnib' operibus tuis:
tem meã. Tpe Paschali. Antiphona. &in faétismanuum tuarum medita-
Haleluiah, haleluiah, haleluiah. bar.
Surrexit dominus verè,haleluiah. Expandi manus meas ad te : anima
Etapparuit Simoni, haleluiah. i mea sicutterrasine aqua tibi.
Provnovelpluribt's Martyribus Velociter exaudi me domine:defe--
Paschali. Lux perpetua lucebit. citspiritusmeus.

Non

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Non auertas faciem tuama me:&fi- : Nunquidin fluminibus iratus es do

mincautin fluminibus furor tu', vel milisero descendentibusin lacum. Auditam fac mihimane misericor-- in mariindignatio tua?

Quiascendis super equos tuos : & diam tuam:quia in tesperaui. Notam fac mihi via, in qua ambulé: quadrigætuçlaluatio.

Suscitansfufcitabis arcú tuum:iuraquia ad teleuaui animam meam. Eripenedeinimicis meis dñe, ad te menta tribubus quæ locutus es. confugi:doce me facere voluntatem Fluuios scindesterræ,videruntte, & tuam, quia Deus meus estu.

doluerunt montes:gurges aquarum Spiritus tuus bonus deducetme i ter transijt. ram rectam:propter nomen tuū do- Dedit abyffus vocem suam: altitudo mine, viuificabis mein æquitate tua. manus suasleuauit. Educesă tribulatióe aia mea:&imia Sol,&Lunafteterunt in habitaculo tua difperdesomnes inimicos mcos. fuo:inluce sagittarum tuarumibunt, Etpdesoés,g tribulātaíam meā:qñ in splendore fulgurantis haftæ tuæ, ego seru' tu'sū. Aña. In veritate tua In fremitu conculcabis terram:&in exaudi me dne. Aña. Illumina dñe furore obftupefacies gentes. vultūtųū sup nos. ps. DeDe'me'.8. Egressuses in salutem populi tui: in An Dñe audiui, Canticũ Habacuc. falutem cum Chrifto tuo.

Omine audiui auditionćtuam: percussisti caput de domo impij: de D & timui.

nudasti fundamétú ei' vsq; ad collú. Domine opus tuum:imedio anno- Maledixisti sceptris ei°, capiti bellarum viuifica illud.

torum eius: venientibus vt turbo ad inmedioannorú notū facies:cúirar dispergendum me. fueris,misericordiæ recordaberis. Exultatio eorum:sicut eius,qui deuo Deusab Austroveniet:&fanctus de rat pauperemin abscondito. monte Pharan.

Viam fecisti in mari cquis tuis:in low peruit cælosgloria eius:& laudis to aquarum multarum. eius plena est terra.

Audiui,&cõturbatus eft vēter me': Splendor eius vtlux erit: cornua in à voce contremueruntlabia mea. manibus eius. bi abfcondita est fortitudo cio: ante &lubter melcateat.

Ingrediatur putredoin ossibus meis: faciem eius ibit mors. Egredietur diabolus antepedes eius. ascendă ad populū accinctú nostrú.

V trequiescāin die tribulationis: vt ftetit,&menfus eft terram.

Ficus enim non florebit:& non erit
A fpexit,& diffoluitgentes:&contri germen in vineis.
Incuruati sunt colles mundi:abitinc afferent cibum.

Mentietur opus oliuæ :&arua non

tisuntmontes feculi.

Ablcindetur de ouili pecus:& non piæ:turbabuntur pelles terrę Madia Shtumin præfepibus.

ribus æternitatis cius.

« PoprzedniaDalej »