Obrazy na stronie
PDF
ePub

micus in sancto?

Neauertatur humilis factus confus': E tgloriati sunt,qui oderuntte;in me pauper,&inops laudabūtnomé tuu. dio folennitatis tuæ.

E Exurge Deus,iudica cațisam tuā:me oluerütsigna sua,signa:&nó cogno mor estoimproperioruin tuorū, eouerütsicut in exitu luper summum. :rum,quæab insipiente sunt tota dię. Quasi in filua lignorum fecuribus ex Ne obliuiscaris voces inimicorum cideruntianuas eius in idipsum; in se tuorum:superbia eorum, qui te odę curi,&ascia deiecerunteam. runt,afcenditlemper. Incéderútignisãctuariū tuú in terra: Aña. Liberasti virgā hæreditatis tuç. polluerunt tabernaculú nominis tui. Aña. Etinuocabimus. Pfalmusz corde cognatio

Onfitebimur tibi Deus: confite

[ocr errors]

rumfimul:quiefcere faciam

omnes C bimur,& inuocabimus nomen

tyum.

[ocr errors]

dies festas Dei a terra.
Signanfanõ vidim',iam nõ est Pro Narrabimus mirabilia tua: cum accę
pheta:&nosnon cognoscetamplius. pero tempus, ego iustitias iudicabo.
Vfquequo Deus improperabit ini-- Liquefacta est terra,&oés, q habitāt
micus.irritat aduerfarius nomen tuú in ea:ego confirmaui columnas eius.

. in finem.

Dixi iniquis,noliteiniquè agere: & Vt quidauertis manūtuā,&dexteră delinquétibus,noliteexaltare cornu. tuam:demedio finu tuoin finem? Nolite extollere in altum cornu ves Deus autem Rex nofter ante secula: {trum : nolite loqui aduersus Deum operatus est falutem in medio terræ, iniquitatem. Tu confirmasti in virtute tua mạre; Quia neque aboriente;neque aboç. contribulasti capita draconu in aqs. cidente , nequeà defertis montibusi Tuconfregisti capita draconis:dedi quoniam Deusiudex est. sti eum esçam populis Athiopum, , Hunchumiliat,&huncexaltat:quia Tudirupisti fontes,&torrentes : tu calixin manu domini vini meri pleficcasti fluuios Ethan.

nus misto. Tuus est'dies, & tua estnox:tu fabri-- Etinclinauit ex hocin hoc,veruntacatus esauroram,&folem.

men fex eius non eft exinanita: bibēt Tu fecistiomnes terminos terrçæsta omnes peccatores terræ. tem,&ver tu plasmasti ea.

Egoautemannunciaboin fæculum: Memor esto huius,inimicus impro- cantabo Deo lacob. perauitdomino;&populus insipiens Etoia cornua peccatorũ confringa: incitauit nomen tuum.

&exaltabuntur cornua iufti, Ps 75: Netradas bestijsanimas confitențiù Otus in ludæa Deus: in Israel tibi:&animas paupețum tuorum ne

magnum nomen eius, obliuifcarisin finem.

Et factus estin pace locuseius;& haRespice in testamentum tuum:quia bitatio eius in Sion, repletilunt, qui obscurati sunt terræ lbi confregitpotentias:arcum, scutú, domibus iniquitatum.

gladium,&bellum,

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Illuminans tu mirabiliter à montib' Autin finē milericordiã suốablčinnæternis:turbatisuntomnes insipien--det:àgeneratione in generationem? tes corde.

Autobliuifcet mifereri Deus?autcoDormierunt fomnum suum:&nihil tinebitinira sua misericordias fuas? inuenerütomnes viri diuitiarum in Erdixi,nunc coepi:hęcmutatio dexmanibus fuis.

teræ excelf. A bincrepatione tuaDeus Iacob:dor -Memorfui operum dñi: qa memor mitauerunt, qui afcenderunt equos. ero ab initio mirabilium tuorum. Tu terribilises, &, quis refiftet tibi? -Etmeditabor in oibusopibustuis:& extuncira tua.

in adinuentionibus tuis exercebor. Decelo auditum feciftiiudicium:ter :D eusin sancto via tua,quis Deus ma ratremuit,&quieuit.

gnus,sicut Deusnofter? tu es Deus,q Cúexurgereti iudiciú De':vtsaluos facis mirabilia. faceretomnes mansuetos terrę. Notă feciltiin populis virtuté tuam: Quoniam cogitatio hominis confi- redemifti in brachio tuo populú tuũ, tebitur tibi : & reliquiæ cogitationis filios Iacob,&Iofeph. diem festum agenttibi.

Viderunt teaquæ,Deus, viderunt te V ouete,& redditæ dño Deo veftro ağ:&timuerüt,&turbatæ sūtabyffi. bés,q in circuitu eius affertis munera. Multitudo fonitus aquarum:vocem Terribili,& ei,qui aufertspúm Prine dederunt nubes. cipum:terribiliapud Reges terræ. i . Etenim sagittæ tuæ transeunt:voxto Ana Etinuocabim' nomé tuú dne nitrui tui in rota. Aña. Tu es Deus. Psalm is 76. Illuxerütcorruscationes tuæorbi ter ✓

Ocemea ad dñm clamaui: vo- ræ:commota est,& contremuitterra.

cemea ad Deü,&intēdit mihi. In mari via tua,&femitæ tuçin aquis In dietribulationismeęDeum exqui multis:&vestigia tua non cognolcen fiui, manibus meis noctecontra eum: tur. &non sum deceptus.

Deduxisti ficut oues populum tuú: Renuitconsolari asa mea:memor fui in manu Moyfi, & Aaron. . 25:77. Dei,& delectatus fum, & exercitatus Ttendite, popule meus, legem sum, &defecit spiritus meus.

meam: inclinate aurem veftrā Anticipauerunt vigilias oculi mei: in verba orismei. turbatus sum,&non sum locutus. A periamin parabolis os meum:loCogitaui dies antiquos:&annoseter quar propositiones ab initio. nosin mente habui.

Quanta audiuim',& cognouim'ca: Et meditatus sum nocte cum corde &patres noftri narrauerunt nobis? meo:&exercitabar,&scopebam fpi- Non suntoccultata à filijs eorum:in Fitum meum.

generationcaltera. unquidinæternum proijciet De: Narrantes laudes domini,&virtutes aut non apponet, vt complacitior fit eius:&mirabilia eius,quæ fecit adhuc?

[ocr errors]

Et suscitauit teftimonium in Ja-B. R. N.

cob:

E ij

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cob:&legem pofuit in Ifrael. fperaueruntinialutari eius.
Quáta mádauit prib°nfisnota face- Etmandauit nubibus desuper:&ia-
reea filijssuis:vtcognoscat generatio nuas cæli aperuit.
altera.

Etpluitillis manna ad manducan--
Filij,qui nascétur,& exurgent&når dum:& panem cæli dedit eis.
rabunt filijs suis.

Panem angelorūmāducauit homo:
V tponāti Deospēsuā, & no obliui- çibaria misit eisin abundantia.
[catoperú Dei:&mādata ei' exqrát. Transtulit Auftrum decęlo:&indu
Nefiant ficut patres eorum:genera- xitin virtute fua Africum..
tiopraua,&exasperans.

Etpluitsup eossicut puluerē carnes:
Generatio,quęnon direxit corsuum: &ficutarenā maris volatilia pênata.
&non eft credit cú Deo spiritus ei?. Et ceciderunt in medio caftrorum
Filij Ephrem intendentes,&mitten- corum:circa tabernacula eorum.
tesárcum:conuersisuntin die belli. Etmanducauerunt, & faturati funt
Non cuftodierunt teftamentu Dei: nimis,&desiderium eorú attulit eis:
&in lege eius nolueruntambulare. non funt fraudatia desiderio fuo...
Etobliti sunt benefactorum eius:& Adhuc escęcorum erantin oreipfo-
mirabilium eius,quxoftendit eis. rum:&ira Dei ascenditfuper eos.
Coram patribus eorû fecit mirabilia Etocciditpingues eorum:&electos
in terra A gypti.in campo Taneos.' Israel impediuit.
Interrupit mare,&perduxit eos : & Inoibus his peccauerunt adhuc:&
ftatuitaquas,quas in vtre.

non credideruntin mirabilib cius.
Etdeduxit eosin nube diei : & tota Et defeceruntin vanitate dies eorú:
nocte in illuminatione ignis. &anni eorum cum feftinatione.
Interrupit petramin eremo:&ada-- Cū occideret eos, rebāt eú, &reuer
quauit eos velutinabyffomulta. tebantur:& diluculo veniebat ad eú.
Eteduxitaquam de petra : & dedu- Et rememoratisút,qaDe'adiutor est
xit tanquam flumina aquas. eorú:&De'excelso redéptor eorú eft.
Etappofueruntadhuc peccare ei: in Etdilexerunteum in orefuo:&lin-
iram excitauerüt excelsú í inaquoso. guasua mentiti suntei.
Ettentauerút Deum in cordib?suis: Corautem eorum non erat rectum
ytpeterent escas animabussuis. cum eo: necfideles habiti sunt in te-
Etmalèlocutisút a Deo, dixerūtnú stamento eius.
qd poterit De'parare mésāideserto? Ipseautem est misericors, &propiti'
Quoniam percussitpetrā,&fluxerút fiet peccatis eorú:&nõdispdet eos.
aquæ:&torrentesinundauerunt. Etabundauit,vt auerteret irā suam:
Nunquid,& panem poterit dare:aut &non accendit omnem iram fimm.
pararemensam populosuo? 1țrecordatus est,quia carosunt:fpi-

deoaudiuit dñs, & distulit:& ignis ritusvadens,&non rediens. accēs est in lacob, &ira ascéditi Isrl. Quoties exacerbauerunt eum inde

uianon crediderunt in Deo ; nec ferto : in iram concitauerunt eum

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

AdMatutinum.

3 in inaquoso?

Etauerterunt,&non feruauerunt
Et cóuerlisőt,&tétauerút Deum& pactú:quemadmodú patres eorum,
fanctum Israel exacerbauerunt.

conuerfisuntin arcum prauum.
Nõsútrecordati man' eius:die, qua In iram concitauerunt eum in colli-
redemit eos de manu tribulantis. bussuis:&infculptilibussuis ad emu
Sicutposuitin Ægypto signalua:& lationem eum prouocauerunt,
prodigia sua in campo Tancos, Audiuit Deus, & fpreuit:&ad nihi-
Et conuertit in fanguinem flumina lum redegit valde Ifrael.
corum:&imbres eorum, ne biberēt. Etrepulit tabernaculú Silo:taberna-
Mifit in cos cynomyiã, & comcdit culú fuú,vbi habitauitin hominibus.
cos&ranam,&disperdidit eos. Et tradiditīcaptiuitatē virtutē eorũ:
Etdeditærugini fructus eorum:&la &pulchritudiné eorúíman'inimici.
bores corum
locuftæ.

Etconclufitingladiopopulum fuú:
Et occidit in grandine vineas eorú: & hæreditatem suam Ipreuit.
&moros corumin pruina. luuenes eorum comedit ignis:&vir-
Fttradidit grandini iumenta corű: gines eorum non funtlamentatæ.
&possessiones eorumigni. Sacerdotes eorú in gladio ceciderút
Militin cosirá indignationis fuæ,in- & viduæ eorum non plorabantur.
dignationem,&iram, & tribulatio- Etexcitatus est tanquam dormiens
nem:immissiones per angelos malos. dñs:tanquã potés crapulatus a vino,
¡Viam fecit semitæ iræ suæ,&nonpe- Etpercussitinimicossuosin pofterio
percità morte animabus eórum:&iu ra:opprobriú sempiternú dedit illis.
menta eorum in morteconclusit. Etrepulittabernaculum Ioseph:&
Etpercussit omne primogenitum in tribum Ephraim non elegit.
terra Ægypti:primitias omnis labo« Sed elegit tribum luda:montem Siõ,
riscorum in tabernaculis Cham.
Etabftulit ficutoues populū suú: & Etędificauit ficut vnicorniū, sanctifi
perduxiteos tanquãgregéin deserto. ciú fuúi terra:quátundauitin secula

.
Eteduxit eos in spe, & nõ timuerút. Et elegit Dauid seruumsuum, &lu-
&inimicos eorum operuit mare.

ftulit eum de gregib' ouium: de post
Etinduxit eosin montem sanctifica fætantesaccepit eum.
tionisfuæ:montem, quem acquisiuit Pascere lacobseruum fuum:&Israel
dextera eius.

hæreditatem fuam.
Eteiecita facie corumgentes:&forte Etpauit eosin innocentia cordis sui:
diuisiteisterram in funiculo distribu &in intellectibus manuum luarum

deduxit eos.
Ethabitare fecit in tabernaculis con Aña. Tu es deus , qui facis mirabilia.
rum:tribus Israel.

Antiphona. Propitiusesto. Pfals73.
Et tentauerunt, & exacerbauerunt

quem dilexit

[ocr errors][ocr errors]

tionis.

[ocr errors]

eiono ditatem tuam,polluerunt temcustodierunt.

nlum sanctum tuum: pofuerunt leB.R.N.

rusa

E iij

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Manaffe. rusalem in pomorum custodiam. Poluerunt morticinia seruorum tuo Excita potentiam tuam,&veni:vtfal rum escas volatilibus cæli:carnes san uos faciasnos. Etorum tuorum bestijs terræ. D eusconuerte nos:&oftende faciem I ffuderunt sanguinem ipforum tan tuam,&falui erimus. quam aquam in circuitu Ierusalem: DñeDeus virtutum:quousqueirasce & non erat,qui sepeliret

.

rissuperorationem serui tui? Facti sumus opprobrium vicinisno- Cibabisnospane lacrymarū:&potū ftris:sublannatio,&illusio his, qui in dabis nobisin lacrymisin mensura, circuitu noftro funt.

Posuisti nos in contradictionem viVsquequo dñeirascerisin finem : ac cinis noftris:&inimici nostri subsancendetur velutigniszelus tuus? nauerunt nos.

ffúdeirā tuāígētes,q tenõ nouerút: Deus virtutum conuerte nos:&ofté&ğregna, nomētuūnõīuocauerūt. defaciem tuam,&falui erimus.

uia comederunt Iacob: & locum Vineam de Ægypto tranftulisti;eieeiusdesolauerunt.

cistigentes, &plantafti eam. Nememinerisiniquitatū nostrarum Duxitineris fuisti in cõspectu eius:& antiquarū,cito anticipētnos mificor plantasti radices ei',&impleuitterra. dię tuę:qa pauperes facti sum' nimis. peruitmontes vmbra eius:&arbu

diuua nos De' salutarisns,&ppter sta eiuscedros Dei. gliã noīstui dñelibera nos:& ppitius Extéditpalmitessuosvsquead mare:

esto peccatis noftris ppter nomētuú. &vfquead Aumen propagines eius. Neforte dicantin gentibus , vbi est Vt quid deftruxisti maceriam eius: Deus eorum?&innotescatin nationi & vindemianteamomnes, qui præbus coram oculis noftris.

tergrediuntur viam? Vltio fanguinis seruorú tuorum, qui Exterminauit eam aper de silua : & effusus est: introeat in conspectu tuo fingularis ferus depaftus est eam. gemituscompeditorum.

Deusvirtutum cóuertere:relpice de
Secundum magnitudinem brachij coelo,&vide,& visita vineam iftam,
tui:poffidefilios mortificatorum. Etperfice cam,quam plantauit dex-
Etredde vicinis noftris septuplumin tera tua:&fuper filium hominis, qué
sinu corum:improperium ipforum, confirmasti tibi.
quod exprobrauerunt tibi domine. Incensaigni,&fuffoffa:abincrepatio
Nosautem populus tuus, &ouespa- nevultus tui peribunt.
scuæ tuæ;confitebimur tibi in lựculū. Fiat manustua supervirum dexteræ
Ingeneratione,&generationéannú tuæ:&fuper filium hominis,qué con
ciabimuslaudem tuam.Pfalmus 79.

Viregis Israel, intende:qui dedu Etnon discedim'à te:viuificabisnos,
cis velutouem Ioseph.

&nomen tuum inuocabimus. uisedes super Cherubim: manife- Domine Deus virtutum conuerte Itare coram Ephraim, Beniamin,& nos:&oftende faciem tuam , & sal-

« PoprzedniaDalej »