Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

io Lu

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dignatis audiat, fed ét verbum quo sup turbā:qa ecceiã triduo sustinent iam certam eius vituperationem, in me,nec habét a manducēt. Etreli. quem ptertur, designet, & notet;gs *Homilia S. Ambrofii Episcopi. dubitet amplius hocesse

, ĝ li solus in Ofteaqilla,q ecclesiæ typúacce Lib. dignationis sonus ederetur? L. ix. pit, à fluxu curata est fanguinis: V

Idenūcēt tres reatus,iudicii,có posteağ Apostoli ad euangelizandū

cilii,&gehênæignis. Nãīiudi- regnūDei sunt destinati:gratięcelecio adhuc defésioni datlocus:īcāci- stisīpartit alimentū,sed quibusīparlioãrãğ iudiciú esse soleat, tñ qaíte- tiatur aduerte:non ociosis, non in ci refle aliqd hoc loco fateri cogit ipsa uitate,quasi in fynagoga, vel in sæcu distinctio,ví ad cóciliūptinere sentê li dignitate residentibus, sed inter de tiæ platio:qñnõiã cúiploreo agitur, serta quærentibus Christum. L. viij. vtrû ,

Vi.n.nó faftidiút,ipsi recipiútur cõferütquo fupplicio damnari opor

Q teat, qué costat eē dānādū. Gehéna verbū:nõ de fæcularibus, sed de Dei vero ignis nec dánationě hét dubia, regno.Etsig corporalis gerút vulne ficut iudiciú nec dánati pænā, ficut ra passionis, his medicină sua libēter côciliū:ingehêna quippe ignis,certa idulget.Cófequésigit erat, vt, quos à eft & damnatio,&pęna damnati. vulncrú dolore fanauerat,eosalimo Ad Bñs.Aña. Audistis quia dictum nijsspiritalib'àieiuniolibaret. L.ix et antiquis:Nonoccides:quiautem Taq; nemocibú accipit Chri,nifi occideritreus eritiudicio.

fuerit ante sanat:&illiqvocīt ad
Ad Ma. Aña.Sioffers munustuúad cenā,prius vocado sanāt. Si claudus
altarc,& recordatus fueris,qa ff tuus fuerat,gradiēdi facultatē,vt veniret,
hét aliqd aduersus te,reliqueibi mu- accepit:silumine priuatus eratocu-
nustuú antealtare, & vade prius re- lorūsdomū vtiq; dni,nisi refusa luce
conciliari fratri tuo:& tuncveniens strarenópotuit. Vbiq; ergo myfterii
offeres munustuum, haleluiah. ordo feruat,vt prio premislionépco
DOMINICA SEXTA. rúvulneribus medicina tribuat, po-
-post Pentecosten. Oratio. ftea alimonia mélęcelestis exuberet.

Eus virtutū,cui' est to Ad Bñs. Aña. Cú turba multa esset
tū qd estoptimū:ílere cum Iesu,nec haberentquod mādu-
pectoribus niisamoré carent, cóuocatis discipulis, aitillis.
tuinominis,&plta in Misereor super turbam:quia ecce ia

nobisřligionis augmé triduo sustinent me,nec habent, qd
tú:vt,q funt bona,nutrias, ac pietatis manducent,haleluiah.
studio, ğ sunt nutrita, custodias. Per. Ad Mag. Aña. Misereor supertur-
*L cóS.euang.fm Marcum.Le.vij

. bam quia ecce iam triduo luftinent
Nillotpe: Cúturba multa esset cú me, nec habent quod manducent:

Iesu, nec haberētqđ máducarēt,có &sidimisero eos ieiunos, deficient
uocatis discipulis, ait illis: Misereor in via.haleluiah.
B.R.N.

Tt ij DO

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

in Co mér. i

Mart.

Dominica vij.& viij.post Penteco. DOM poco tiene broM A A DOMINICA SEPTIMA

Tq

cēt,quasi vero eorú aliqd ppriú Eus,cuius puidêtia in fit,q loquút, aut faciút,&nó oía virsui dispositione no faltus Dei suocata pficiat, cu doctrinæ lit,te supplices exora- lciā lectio afferat,demonia Chři nom',vt noxia cúcta sub mé exagiter.De proigit est beata illa

moueas, & oía nobis æternitas pmerēda,pitādüğ; aliqd profutura concedas.Per dominum, ex pprio,vt bonú velim', malú oévi *L.co S.euan.fm MatthaumL. vij. tem”,totoq; affectu pceptis celestibo I Nillotpe:Dixit les' discipulis fuis obtéperem', ac talib' officiis cogniti

Attēdite à falsis pphetis, q veniūt Deo fim':agamusą; potius q&vult,ą ad vosí vestimétis ouiū, intrinsecus qd põtgliemur,repudias eos, acfpel aut sunt lupi rapaces. Et reliqua. lés, quosa cognitione sua opa iniqta * Homilia Sanéti Hilarij Episcopi. tis auerterint. Ad Bńs.Añ. Attēdite BI

Lādimēta verborü,&māsuetu a falsis pphetis q veniūtad vos in ve

dinis fimulationéadmonet fru- stimétis ouiū,itrisec°átsūt lupirapa cap.6. @tu opationis expēdi oportere,vt nó' ces:a fructib'eorũ cognoscetis eos.al.

qualēgsverbis rferat, sed qualēsere Ad Ma.Añ. Nõpõt arbor bona fru bus efficiat,spectem': qa í multis ve- el'malos faces,necarbor mala fructe fticuouiúrabies lupina cotegit. Ergo bonos facere:ois arbor q nó facit fru vispinę vuas, vt tribuli fic no gene- étū bonú,excidet,etíigné mittet. al. rát:vt liquę arbores vtilia poma non DOMINICA OCTAVA afferüt:ita neistis qdécófiftere do post Pentecosten. Oratio. cet boni opis effectú:& idcirco oés

Argire nobis,qs Dñe

, cognoscendoselle de fructibus. Re

sếp fpiritu cogiadi gnā.n.cęlorum sola verborū officia

recta sūt ppitio &age non obtinent,ncq; qui dixerit, Dñe,

di:vtq sine teefsenon Dne, hæresillius erit. Lectio viij.

poffumus, secundum Vid.n.meriti ē, Dño dicere, dñe? te viuere valeamus.Per Dñm. Qual a dois non eric dicificeridi e pocos Endere Lucam Levi a'à nobis?&qofficij sāctitas é nois T Nillotge: Dixit les° discipulis fuis an núcupatio,cú celestis regni iter obe- parabolāhác:Hóqda erat diues, q diệtia potius volútatis Dei, no nācu hebat villicũ,& hic diffamat

' apud patio repertura lut? Multi mihi dicét illuqli dislipasset bona ipsi. Et reli

, fulla die:Dne,nõneinose tuo pphe- *Homilia S. Hieronymi presbyteri. tauim?Eriā nūc pseudoprophetaru I dispensator iniqui māmonędñi fraudulentiâ, & hypocritarūsimula voce laudaturre iniqua sibi méta códénat; q gloriā sibi ex verbi iustitiam pręparauit, &paflus dilpevirtute plumunt,in doétrinæ pphe- dium dñslaudat dispensatoris pru- 1 tia,& dæmoniorû fuga,&iistiusmo dentiā, gaduersus dñm quidē fraudioperum virtutibus. Leit.ix. dulenter,fed profe prudēter egerit;

quanto

[ocr errors]

6.) fo Al siu

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hoñ.

39.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

quãtò magis Chis,q nullú dãnūsu- * Lectio S.euang.fm Lucam. L.vij

. stinerepôt,& pn’éad clemétiā, lau N illo tpe:Cú appropinquaret le- ca.:9 dabit discipulos suos, siī eos,q credi- sus lerm vidés ciuitaté feuitsupil turisibi sūt mificordes fuerit.l.viij. lam,dicens: Quia ficognouiffes, &

Eniq; poft pabolā ītulit: Et ego tu, & quidem in hac die tua, quæad

vobis dico, facite vobisamicos pacem tibi, nunc autem abscondita deiniquomāmona. Māmona átnõ luntaboculis tuis. Et reliqua. Hebrçorű,sed Syriorulingua diuitię

* Homilia sancti Gregorij Papæ. nücupāt,g deiniqtate collectæ sint. VodAēte dñoilla lerofolymorú ergo sigtas bñ dispēlata vertifíiu

Q

describatã Vespasiaftitia qto magis sermo diuin',in quo no&Tito, Romanis Principibus, fa nulla eiiqtas, q& Apofiscreditē, si eta eft,nullus a historiam euerfionis bene fuerit dispensatus, dispensato. eiufdé legit,ignorat.Romani etenim res suos leuabitin cælum? Lect.ix. Principes delignant,cũdi:Quia ve

Vamobrēlegt:Qui fidelisēími niét diesīte,& circûdabūt teinimici

nimo,hocéīcarnalib'; &īmul- tui vallo.Hoc quoq; qd addit:Nore
tisfidelis erit, hocē īspiritalibus.Qui linquent in te lapidē super lapidē:et
ātīparuoiniquusē, vtnödetffib'ad ipfa ciuitatis eiufdētransmigratiote-
vtédú,qd à Deo poíbusē creată:ifte ftatur, quia , dum in eo loco nuncco
&īspiritali pecunia diuidēdaiiquus structa est, vbi extra portā Dñs fuerat
erit,vt non pnecessitate, fed p perso crucifixus;prior illa Ierusalem, vt di
nis doctrinādñidiuidat.Si aūtiquit
, citur,funditus est euersa. Lect.viij

.
carnales diuitias, q labunt, non bene

С C

Vi ét ex æternasq; diuitias suæ

pęna fuerit illata, subiungidoctrinæ Dei, quis credet vobis? tur:Eog nõcognoueris tpsvisitatio Ad Bñs. Aña. Ait dominus villico: nis tuæ.Creator quippeoíum perinQuid hoc audio dete?redderationé carnationis suæmysterium hanc visi villicationis tuæ, haleluiah.

tare dignatus est, sed ipsa timoris, &
Ad Ma.Añ. Quid faciã, qadñs me amoris illius recordata nõest. Vnde
aufertàmevillicatione?foderenó va êt per Propheta in increpatione cor
leo,médicare erubesco:scio qd faciā, dis humani aues cæli ad testimoniū
vtcum amotus fuero à villicatione, deducuntur,dum dř: Miluusin celo
recipiant mein domos luas. cognouittössuum:turtur&hirudo,
DOMINICA NONA & ciconia custodierunt tempus ad-
post Pentecosten. Oratio. uentus fui:populusautem meus non

Ateātaures misericor cognouitiudicium Domini. Lec.ix.
diæ tuæ dñe,

Leuit prius Redemptor ruinam
supplicantiū:& vt pe perfidæ ciuitatis, q ipsa sibi ciui-
tentibus desiderata có tas non cognoscebat elleventuram.

cedas, fac eos,quæ tibi Cui à flente dño rectè dicitur: Quia suntplacita,poftulare. Per dominū. sicognouisses,&tu;et subaudi,fleres, B.R.N.

Tt iij

quæ

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

smõ, qa nescis qd imminet exultas, inquit Publicanus ilte. Ego.n.iquity
Vñ&fubdit:Et qdéihac die tua,q folus sú,ifte de cęteris est.Nosū, igt,
ad pacē tibi.Cũ.n.carnis le voluptati talis,qualis iste, periuftitias meas,qui
b’daret,& větura mala no pspiceret businiquus non sum. Lectio vij.

Eiuno bisin Sabbatho, decimas
bebat. Ad Bňs. Aña. Cú appropin- I do omnium quæ polsideo. Quid
quaret dñslers'm, videns ciuitatéfle rogauerit Deum,quærein verbis ei',
uit supilla,& dixit:Quia ficognouis &nihil inuenies. Ascenditorare,no
ses,&tu:qa veniētdies i te, & circun luitrogare Deum, sed se laudare. Pa
dabūt teíimicitui vallo,& circunda- rum est,non Deum rogare,sed felau
bútte,&coāgustabúttevndiq;,etad dare, insuper et roganti insultare.Pu
terră plternentte, co q no cognoui- blicanus aut delonginquoftabat, &
ftitêpus vifitationis tuæ,haleluiah. tamēDeoipfeappropinquabat:cor-
Ad Ma.Añ. Scriptú eft.n. Quia do- disconscientia remouebat, pietas ap
momea domoronisé cúetis Gêtib?: plicabat. Publicanus autem delogin
vos aut fecistisillā spelūcā latronum, quo ftabat,sed dominus eum de pro
& erat

quotidie docens in templo. pinquo attendebat. Lectio nona.
DOMINICA DECIMA FXcellus enim dominus,&humi
post Pentecosten. Oratio. Clia respicit: excellos autem,qua-

E' qoīpotētiãtuā, par liseratille Pharifæus, à longe cogno
cēdo maximè, & mife scit. Deusaútà longecognoscit; fed
rādo manifestas:multi non ignoscit.Adhuc aút audihumi
plica lup nos mificor- litate Publicani. Parum est,qa delő-

diātuā, vt ad tua pmif ginquostabat, nec suos oculos ad cæ la currentes,cælestium bonorum fa lum lęuabat:vtaspiceretur, non aspi cias elle confortes. Per dominum. ciebat,pmebat conscientia, subleua *Lco S.euan.fm Lucam. Lect.vij. batspes. Adhucaudi.Percutiebatpe Nillo tpe:Dixit Iefus ad quosdă,q etussuum,penas de seipso exigebat

: ī se cõfidebāt tās iufti,& asperna- propterea dominus cõfitenti parcebátceteros, paraboláistã: Duo hoíes bat.Percutiebat pectus fuú, dicens: ascéderútītēplū, vtorarēt:vnus Pha Deus propitius esto mihi peccatori

. rilçus&alter Publicanus.Et reliqua. Ecce qd rogat: quid miraris, si Dñs *Homilia S. Auguftini episcopi

. ignoscit,quando ipfe fe agnoscit? Ser.26.de verbis Dñi submed. AaBñs. Aña. Stansalonge Publica DC

iceret faltē Pharisqus:Nósumsi nus,nolebat oculosad celum leuare,

cut multi hoíes. Quid est cęteri sed percutiebat pectus suũ, dicens: hoíes,nisi oéspter ipsum?Ego, ingt, Deus,propitius esto mihi peccatori. iuftussum,ceteri pcores.Non sum li- Ad Ma. Añ. Descendit hiciustifica cutceteri hoies íiufti,auari, raptores, tusin domum suam ab illo; quia om adulieri.Et ecce tibi ex vicino Publinis qui le exaltat, humiliabitur:&q cano maior est tumoris occafio:ficut fe humiliat, exaltabitur.

DO

&, 18.

IN

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

iel 300 .Pa lau Pu &

1

cap. 7.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

DOMINICA VNDECIMA ad eum gemerequi celo prefidet,do
poft Pentecosten. Oratio. cuit: vc & aures noftræ per dona Spi

Mpssempiterne Deus ritus sancti aperiri,&lingua persali-
qabundantia pietatis uamoris, ideft per scientiam diuinæ
tuę& merita supplicũ locutionissolui debeat adverba præ
excedis

, et vota:eftūde dicationis. Lectio nona.

lup nos misericordia Vimox,Epheta,ideft, adaperituā:vt dimittas,ệ cõsciêtia metuit:et re,dicitur,&ftatim apertę sunt adiciias,qđorationon plumit

. Per. aures eius, & folutum eltvinculum *L co S.euang.fm Marcum. Le.viji linguçeius. Qua in renotandum est, IN illotpe: Exiens lesus de finibus 9 propter clausas aures dictum est

Tyri,venitp Sydonéad mareGali adaperire. Sed cui aures cordis ad
lçęzīter medios fines Decapoleos. Et obediendum apertæ fuerint, ex sub-
reliq. *Homilia S.Gregorij Papæ. fequenti proculdubio etiam linguæ
Homi. 10. in Ezechielem ante med. eius vinculum foluitur:vt bona,quæ
Videst, o Creator oíum Deus, ipse fecerit,etiam faciêda aliis loqua-

de
set,in auresilliussuos digitos misit,& batur recte. Ille enim rectè loquitur,
expuens lingua eius tetigit? Quid per qui prius obediendo fecerit, quæ lo-
digitos Redemptoris nisi dona lan- quendo admonet elle facienda.
eti Spiritus delignant? Vndecumin Ad Bás. Aña. Dum transiret domi-
alio loco eiecisset demoniú,dixit: Sií nuspermediosfines Tyri

, surdos fe-
digito Dei eiicio dæmonia pfecto p- citaudire,&mutos loqui.
uenitīvos regnūDei. Qua dere per Ad Mag.Aña. Bene omnia fecit, sur
Euangeliftaaliú dixifle describit, Si dos fecitaudire,&mutos loqui.
ego in Spū Dei eiicio dæmonia, igit DOMINICA XII.
peruenitin vos regnum Dei. Ex quo post Pentecoften, Oratio.
vtroq; loco colligitur,qa digitus Dei

Mnipotens & misericors
vocatur Spūs. Digitos aūti auricula

Deus, decui' munere vemittere, eit, p dona fancti Spúsmété AC nit, vt tibi à fidelibus tuis surdi adobediédum aperire. L.viij. dignè, &laudabiliter ler

Videlt verò,qd expuens linguã uiatur:tribue quęsumus nobis, vtad

eius tetigit? laliua nobis estexore promissiones tuas fine offéfione cur redemptoris,accepta fapientia in elo ramus.Per dominum nostrum. quio diuino: saliua quippe ex capite *L c. S.euang.fm Lucam. Lec.vij. defluit in ore. Ea ergo fapientiağip- Nillo tempore: Dixit Iesusdiscifeeft, dum lingua nia tangitur,mox Ipulis suis: Beati oculi, qui vident, ad pdicationis verba format. Quod quæ vos videtis. Dico enim vobis, fufpiciensin coelum ingemuit, non 'quòd multi prophetæ & Reges voq iple neceffariumgemitum habe.. luerunt videre, quæ vos videtis, & ret, qui dabat o postulabat: sed nos non viderunt. Et reliqua. B.R.N.

Tt iiij*Homi

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cap.8.

« PoprzedniaDalej »