Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1

tro lat Et

in tesperabo.

incuruauerunt animam meain.
In Deolaudabo sermones incos, in Foderuntante faciem meam foucā:
Deo fperaui:non timebo quid faciat &incideruntin eam.
mihi caro.

Paratūcor meūDe',paratūcor meu:
Tota die verba mea execrabātaduer cãtabo, &psalmum dicam domino.
sū me oés cogitationes eorú in malū. Exurgegloria mea, exurgepfalteriú,
nhabitabunt,&abscondentipsical &cithara:exurgam diluculo.
caneum meum obseruabunt. Confitebor tibi in ppfisdñe:&psal-
Sicut sustinuerunt animam meam, mum dicam tibi ingentibus.
pro nihilo faluosfaciesillos:in ira po Quoniam magnificata est vsque ad
pulos confringes.

cælos misericordia tua : &vsquead
De vită meam annüciaui tibi:pofui nubes veritas tua.
ftilacrymas meas in conspectu tuo Exaltaresuper cælos Deus:&fuper
Sicut,&inpromissione tua:tunc cố- omnem terram gloria tua.
pertenturinimici mei retrorsum. Aña. Qminte cofiditaia mea. Ana ,

n quacunquedieinuocauero te: eċ- Justeiudicate. Pfalmus 57
cecognoui, quoniam Deus meus es. Iverèvtique iustitiam loquimini:
InDeolaudabo verbum, in dñolau- rectèiudicatefilij hominnm.
dabosermonem:in Deofperaui,non Etenim in corde iniquitates opera--
timebo,quid faciat mihi homo. mini in terra:iniustitias manusvestræ
InmesuntDeus vota tua:quęreddă concinnant.
laudationes tibi.

Alienatifuntpétóresà vulua: erraue
Oñeripuifti asam mea de morte,& funtabytero, locuti suntfalsa.
pedes meos de lapsu:vtplaceã coram Furor illis fm similitudinéserpétis:sr
Deoin lumine viuentium. Pfals 56. cut afpidis surdæ,&obturantis aures

Iserere mei De', miserere mei: suas.

qñin te confidit anima mea. Quænon exaudiet vocē incãtantiu: Etívmbra alarum tuarum fperabo: &venefici incantantis sapienter. donec transeatiniquitas.

Decoteret dentes eorú í oreipforú:
Clamabo ad Deum altiffimum:Deú molas leonum confringet dominus.
qui benefecit mihi.

Adnihilūdeueniét tāğ aqua decur-
Mifit decælo,&liberauit me: dedit részintédit arcú fuú donec infirmét.
mopprobrium conculcantes me. Sicut cera,quæfluit,auferent: super
MisitDe’misericordiã luã,&veritá- çeciditignis,&non viderunt solem.
tēsuā:&eripuitanimāmeă de medio Priusquam intelligerentspinę vestrę
catulorü leonū,dormiui cõturbatus. rhamnum:sicut viuentes,sicinira ab
Filij hoïum,dentes eorúarma, &fa- forbet eos.
gittæ&lingua eorūgladius acutus. Lætabitur iuftus,cum viderit vindi-

xaltare super cælos Deus:&inom- ctam:manussuas lauabitin sanguine
niterra gloria tua.
L'aqueủparaueruntpedibus meis:& Etdicethomo, fi vtique est fructus

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

iufto:

peccatoris.

cā:

terra.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

justo:vtique est Deusiudicans eos in fivero non fuerint saturati, &mur

Pfalmus 58. murabunt.
Ripe me de inimicis meis Deus : Egoautēcantabo fortitudinétuā: &

meus:&ab insurgentibus in me exaltabomane misericordiam tuam. libera me.

Quia factus es susceptor meus:&reEripe medeoperantibus iniqtatem: fugiūmeüin die tribulationismex. &deviris sanguinum salua me. Adiutor meus tibi pfallam,quia Deo Quia ecceceperuntanimam meam: susceptor meus es:Deus meus miseriirrueruntin mefortes.

cordia mea. N

eq; iniqtas mea,neq; peccatú meú 'Ana. Iufte iudicatefilij hominum. dnclineiniquitatecucurri,&direxi. Aña. Da nobis

.. Plalmus 59. Exurge in occursum meum, & vide: Studñe Deus virtutum Deus Israel.

D

E'repulisti nos, &dftruxistinos:

iratus es,& mifertus es nobis.? Intēdead visitādas oés gētes: nõ mise Cômouistiterra,&conturbasti eā:fa rearisoib';quioperantur iniqtatem. na contritiones eius,qa cómota est. Cõuertentadvesperā,&fam&patié- Oftendisti populo tuo dura: potasti tur vtcanes:& circuibuntciuitatem. nos vino compunctionis. Ecce loquentinoresuo,&gladiusin Dedisti metuentibus te significatiolabijs eorum:quoniam,quis audiuit? nem:vt fugianta faciearcus. Ettu domine deridebis eos:ad nihi- Vtliberentur dilectitui: faluum fac lum deduces omnesgentes.

dextera tua,& exaudi me. ortitudinémeāad tecuftodiã, quia Deus locutus eftin sancto suo: lætaDeus susceptor meus es:Deus meus, bor,&partibor Sichimam,& conual misericordia eius præuenietme. lem tabernaculorum metibor. Deus oftendit mihi fuper inimicos Me'estGalaad,&meest Manasles

: meos,neoccidas eos:nequando obli- & Ephraim fortitudocapitis mei

. uiscantur populi mei.

Iudarex meus: Moabolla spei meæ. Disperde illos in virtute tua:&depo in Idumæã extědácalceamétú meu: ne eos, protector meus domine. mihialienigenæsubditi sunt. Delictum oris eorum, sermonem la- Quisdeducet me i ciuitatê munita? biorumipforum:& comprehendan quis deducet me vfquein Idumeam? turin fuperbia sua.

Konnetu Deus,qui repulisti nos:& Etde execratione,&mendacio an- non egredieris Deusin virtutibus no núciabunturin confummatione: in ftris? ira consummationis,&non erunt. Da nobis auxilium de tribulatione: tfcient, quia Deus dominabitur la- quia vana salus hominis.

In Deo faciem'virtutē:& ipfead nionuertentur advesperam, &famé hilú deducet tribulantes nos. ps 6o patientur ýtcanes:&circumibuntci Xaudi Deus deprecationē mcı:

intende orationi meæ. psi dispergentur ad manducandú: A finibus terræ ad te clamaui: dum

anxia

.

çob:& finium terræ.

witatem.

.

[ocr errors]

anxiarēturcormcum,in petra exal-- nas noliteconcupiscere:diuitiæsi af

fluant,nolitecor apponere. taftime.

Deduxistiine, a factus es spes mea: Semel locutus est Deus, duo hæcauturris fortitudinisà facieinimici.

diui,quia potestas Dei eft,& tibi dne Inhabitaboi tabernaculo tuo i scľa: misericordia:quia tu reddes vnicui

queiuxta operasua. Plalmus 63 pregarivelaméto alarum tuarum.

Xaudi Deus orationem meam Quoniam tu Deus meus exaudisti orationem meam:dedisti hæredita

cum deprecor:à timore inimici tem timentibus nomen tuum. eripeanimam meam. Diessup dies regis adijcies:annos ei' Protexisti me à conuentu malignan vsq;idičgenerationis, &gñrationis. tium:à multitudine operantium ini permanetiæternuin cölpectu Dei: quitatem. mificordiã,& veritatéei,qs regret? Ouia exacuerunt vt gladium lino Sicpsalmūdicīnomini tuo i fæculű guas suas, intenderunt arcūrem ama fæculi:vtreddávota mea de dieidie. ram:vt sagittentin occultisimmacuAña. Da nobis dñeauxilium de tri- latum. bulatione, Ana Nonne Deo. ps61. Subito sagittabút cũ,&non timebút mealab ipfo enifalutare meú. Narrauerüt,vtabscóderentlaqueos

: Ná,&ipfeDe' me', & falutaris me': dixerunt,quis videbit cos? susceptor me”,no mouebor amplius. Scrutati suntiniquitates:defecerunt Quoufq; irruitisin hominem? inter scrutantes scrutinio. ficitisvniuersivos, tanquam parieti Accedet homoad coraltum:&exal inclinato,&maceriæ depulfx? tabitur Deus. Veruntñ pretiū meú cogitauerunt Sagittæ paruulorum factæ sunt plarepellere,cucurri insiti:oreluo bene gæ eorum:& infirmatæsunt contra dicebant,& corde fuo maledicebát. coslinguæ eorum. Veruntn Deofubiecta esto aia mea: Conturbati funtomnes,qui videbát quoniam abiplo patientia mea. eos:& timuitomnis homo. Ouia ipse Deus me',&faluator me': Etannunciauerunt opera Dei:&faadiutor meus,non emigrabo. Eta eius intellexerunt. In Dco falutaremeú, & gloria mea: Lętabitiuft in dño,&fperabitin co: Deusauxilij mei,&ipesmea in Deo & laudabuntur omnes recti corde. est

Ana NonneDeo fubiecta erit anima Sperate in cooíscongregatio popu- mca? Ana Benedicite. Pfalmus 65; li eflundite coram illo corda veftra: Vbilate Deoomnisterra , psalmú Deusadiutor nofter in æternum. dicite nomini eius: date gloriam Veruntamen vani filij hominum, laudi eius. mendaces filij hoíum in stateris: vt Dicite Deo,quàm terribilia funt ope decipiantipside vanitate in idipsū. ratua dñe:in multitudinevirtutis tuç Nolitesperarein iniquitate, &rapi- mentientur tibi inimici tui.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

Omnis terra adoret te,&plallat tibi. Sicutdeficitfum? deficiāt: sicutfluit
psalmumdicat nomini tuo. cera à facieignis,ficpereantpeccato;
Venite,& videte opa Dei:terribilis resà facie Dei.
in consilijs super filios hominum. Etiusti epulentur,& exultētin cõfpc
Qui cõuertit maresaridā, īflumine étu Dei:&deleétentur in lætitia.
ptrālibútpede:ibi lætabimurinipso. Cantate Deo,pfalmum dicite nomi-
Qui dñati virtutesuaíæternú, oculi ni eius:iter facite ei, qui ascendit fup
eiusfupergentes respiciunt: qui exa- occasum, dominus nomen illi.
{perant
, non exaltétur in femetipsis

. Exultate in conspectu eius, turbabuBenedicite gētes Deum noftrum:& tur à facieei?:patrisorphanorum,& auditam facite vocem laudis eius. , iudicis viduarum.

O ui posuitaiam meadvitā:&non Deusin loco sancto suo:Deus, qui in deditin commotionem pedes meos. habitarefacit vnius moris in domo. Omprobasti nos Designe nos exa- Quicducit vinctos in fortitudine, fiminasti,ficutexaminatur argentum. militer eos,qui exasperant:qui habit Induxisti nos in laqueum, posuisti tantin sepulcris. , tribulationesin dorso noftro: impo De',cũegredereris in conspectu pou suisti homines super capita noftra. puli tui:cum pertransires in deserto Tranfiuimus perignem, & aquam: Terra motae,etenim cæli distillaue &eduxisti nos in refrigerium. rúta facie Dei Sinai:à facie Dei Israel. I ntroiboin doinū tuam in holocair Pluuiam volūtariam segregabis De! stis:reddam tibi vota mea,quæ diftin hæreditati tuæ,&infirmata

est:tu ve xeruntlabia mea.

rò perfecisti eam. Etlocutum estos meum:in tribula-- Animalia tua habitabuntin ea: pa-. tionemea.

rastiin dulcedine tua pauperi Deus. Holocausta medullata offeram tibi Dominus dabit verbum euangeliza cumincéloarietum:offeram tibi bo- tibus:virtute multa. ueşcumhircis:

Rex virtutum dilecti dilecti:&fpeVenite,&audite, & narrabooēs,qti- ciei domus diuidere fpolia. metis Deum:quanta fecitaíæ meæ. : Sidormiatis intermedios cleros péAd ipsum ore meoclamaui:&exul- næ'columbæ deargentatæ :& poltetauisub lingua mea.

riora dorsi eius in palloreauri. Iniquitatem fi aspexi in corde meo: Dum discernit cælestis reges fuper non exaudiet dominus.

eam, niue dealbabuntur in Selmon Propterea exaudiuit Deus:&atten- mons Dei,monspinguis

. dit voci deprecationis meæ. Monscoagulat, monspīguis: vtqd Bñs De',qnõamouitofonémea: & fufpicamini montes coagulatos? misericordiam suamàme, Plais 63 Mons,in quo beneplacitum eft Deo

Xurgat Deus,&dissipentur ini: habitare in eo:etenim dominus habi

mici eius:&fugiant,qui oderunt tabitin finem. eum,à facie eius.

Currus Dei decem millibus mul

tiplex,

tiplex,millia lætantium:dominus in Eccedabitvoci suæ vocem virtutis

, eisin Sinaiin fanéto.

dategloriam Deo lup Israel

: magnifi Ascendisti in altum, cepisti captiui- centia cius,& virtus eius in nubibus. tatem:accepisti dona in hominibus. Mirabilis Deus in sanctis suis, Deus Etenim non credentes: inhabitare Ifraclipse dabit virtutem,& fortituldominum Deum.

dinem plebi suz:benedictus Deus. Bńsdñs die quotidie: pfperű iter fa- Aña. Benedicite gentesDeūnostrú. ciet nobis Deo falutarium noftrorú. Per annü. De vita mea angúciaui Deus nofter Deus faluos faciendi:& tibi.R. Pofuifti lacrymas measin có domini domini exitus mortis. fpectu tuo. In Aduentu. ¥. Egrediet Veruntamen Deusconfringet capi- dñs deloco seto suo R. Veniet vtsalta inimicorum suorú: verticē capilli uet populū suū. In Quadr. x. Scuto perambulantiumin delictis fuis. circüdabit te veritas ei... No timeDixit domin', ex Bafan conuertam: bisa timore nocturno. TpePaffio. 1 conuertam in profundum maris. Nepdascũ impijs Deaia mea. R. Et V tintingafpes tu'i sanguine:lingua củviris sāguinúvitā mea IpePafch. canum tuorum ex inimicisabipfo. Aña. Harhalhal.*. Gauisi lunt diViderútingressus tuos Deu.ingressus Scipuli,halah. Vilodnohaleluiah. Deimei,Regis mei,qui est in lancto. & Provau rette Præueneruntprincipescoiūēti psal- Pash.. Lætitia sempiterna fug calentibus:in medio iuuencularū tym pita eorú, haleluiah. Gaudium & paniftriarum.

exultationem obtinebūt, haleluiah. in ecclesijs benedicite Deo domino: Provnomartyreextra os Pafci.. defontibus Ifrael.

Magna eftgloria eiusin falutari tuo. I bi Beniamin adolescentulus:in mê 14. Gloria & magnūdecor impones tis excessu.

super eum. Propicribus Marty. Prícipes Iuda,duces eorú:principes lusti autem in perpetuum viuent. Zabulon,& principes Nephthalim. Et apud dominum est merces eorú. Manda Deus virtuti tuæ: confirma Pro Confeff.Pótif.y. Tu es facerdos hoc Deusquodoperatus es in nobis. inæternū. Pz. Secúdúordinē Melchi A templo tuoin Ierusalem: tibi offe- fedech. Pro Confeflnő Pontifice. x rentreges munera.

Lex Dei eius in corde ipsius. lk. Increpa feras arūdinis, congregatio non supplantabuntur greffus eius. taurorúin vaccis populorü:vtexclu Provna Sancta. ¥. Elegit eam Deus dant eos, qui probati funt argento. &præelegit eam. Py. In tabernaculo Dissipagentes quæbella volunt, ve suohabitarefacit eam. nient legati ex Ægypto: Æthiopia AD LA V DE S. præueniet manus eius Deo. Añ.Amplislaua medñeabiniustitia Regna terręcătate Deo:pfallite dño. mea.D.,Mifere.23.An.Teđcetos 64 P

T cæli:ad Orientem.

E
tibi reddet

Et

« PoprzedniaDalej »