Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]

A

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

M

[ocr errors][ocr errors]

Ascendit Deusiniubilo:&dominoi in æternum,& in fæculum sæculi:ip-
vocetuba,

sereget nosin sæcula. Pfalmus 4.8.
P fallite Deo noftro,psallite: plallite Vditehæc oésgétes: aurib' pci-
Regi noftro,pfallite.

piteomnes, habitatis orbem.
Quoniam Rexomnisterre De:pfal Quique terrigenæ, &filij hominū:si-
lite sapienter.

mulin vnum diues,& pauper.
Regnabit Deus super gentes:Deusse Osmeum loquetur sapientiam:&
det super sedem fanctam fuam. meditatio cordis mei prudentiam.
Principes populorü cögregati funt Inclioabo in parabolā auré mcā:ape
cumDeoAbraham:qñDij fortester riã in psalterio propofitionem mea.
ræ vehementer eleuati sunt. Curtimeboin die mala?iniquitas cal
Aña. Adiutorin tribulationibus. canei mei circundabitme.
Aña Magnus Dominus Pfalm'47.: Quiconfidunt in virtutesua : & in

Agno dñs,&laudabilis nimiss multitudine diuitiarü fuarūgtiátur.

ciuitate Deinri,īmõte seto ei”. Frater non redimit, redimet homo?
Fúdatur exultatione vniuerfæ terræ non dabit Deo placationem fuam.
mons Sion:latera Aquilonis, ciuitas Etpretiū redemptionis animæ suæ:
Regis magni.

&laborabitinæternum, &viuetad-
Deus in domibus eius cognoscetur: hucinfinem.
cum suscipieteam.

Non videbit interitum, cum viderit
Quoniam ecce reges terræcongrega fapientes morientes:fimul infipiens
ti funt:conueneruntin vnum. &ltultus peribunt.
Ipfividētessicadmirati sút,cóturbati Etrelinquétalienis diuitias suas:&fe
fút,comoti súttremor apbhédit eos. pulcra eorú dom’illorü in çternum.
Ibi dolores vtparturientis: inspiritu Tabernacula eorúípgenie, &pge-
vehementi conteres naues Tharsis. nie:vocauerūtnoía sua in terris fuis.
Sicutaudiuimus,fic vidimusin ciui- Homo cùm in honore effet, non in-
tate dñi virtutum, in ciuitate Deino- tellexit:comparatus est iumentis infi
ftri:Deus fundauit eam in æternum. pientibus,&fimilis factus estillis.
Sufcepimus De misericordiam tuả: Hæc via illorum scandalum ipsis: &
in medio templitui.

postea in oresuo complacebunt. Secúdú nomētuú Deo,fic&la’tuaí Sicutouesin inferno pofiti sūtmors finesterrę:iustitia plenaē đxtera tua. depascet eos. Lætetur mons Sion,& exultentfiliz · Etdominabuntur eorum iustiin ma Iudæ:propter iudicia tua domine. tutino:&auxilium eorumveterascet CircundateSion, &complectimini in infernoa gloria eorum. eam:narratein turribus eius. Verūtamē Deoredimet aiam meam Ponite corda veftra in virtute ei', & de manu inferi:cum acceperitme. distribuite domos ei': vtenarretisin Netimueris,cum diues factus fuerit progenic altera.

homo:&cum multiplicata fueritglo Quoniam hic eft Deus, Deus nofter ria domus eius. B.R. N.

Dij Om

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Det & vocauit terram.

mcùminterierit, non sumet ola: Etinyoča meidie tribulationis:erua
nequè descendetcum eo gloria eius, te, & honorificabis me.
Oujaasa ejus in vita ipsius bñdicet

: Peccatoriautē dixit Deus : quare tu
confitebitur tibi,cum benefeceris el. enarrasiuftitias meas,&affumistestá
Introibitvsq; i pgenies patrú suorú: mentum meum peros tuum?
&vfq;inæternū non videbit lumen. Tuverò odisti disciplinain:&proie-
Homo,cú in honore effet, non intel- cifti sermones meos retrorsum.
lexit:comparatus estiumentisinsipić. Sividebasfurē,currebascūco:&cū
tibus,&fimilis factus eft illis.

adulterisportionem tuam ponebas. An Magnusdñs,&laudabilis nimis, stuum abundauit malitia: &lin- , Aña. Deus Deorum. Pfalmus 49. gua tua concinnabat dolos,

Euş Deorum dominus locutus Sedens aduersus fratré tuū loqueba
eft:&vocauit terram.

ris, & aduerfus filium matris tuæ poA solisortu vsque ad occasum : ex: nebasscadalum:hæc fecisti , &tacui. Sion species decoris eius.

Existimasti iniq;,qd ero tui similis:ar Deus manifeftè veniet:Deus noster, guā te,&ftatuam contra facié tuam. &non silebit.

Intelligitehæc,q obliuiscimini Deú:: Ignisin conspectu eius exardescet:& ne quando rapiat,& nó fit,q eripiat. in circuitu eius tempeftas valida. Sacrificium laudis honorificabitme: A duocauit cælum desursum: &ter- &illiciter,quo oftendamilli salutare, ram discernere populum suum. Dei.

Pfalmus 51. Congregateilli fetõsei?:q ordinant testamentum eius super sacrificia.

? Etannunciabuntccliiustitiam eius: Tota die'iniustitiam cogitauit līgua quoniam Deusiudex eft.

tua:sicutnouacula acuta fecisti dolū. Audi populme',&loquar, Israel,& Dilexisti malitiam super benignitatestificabor tibi:De'De'tu' egosum. tem:iniquitatem magis, quàmloqui Nõi sacrificijs tuisargua te:holocau æquitatem. sta aút tuaicospectumeo sunt semp. Dilexisti omnia verba præcipitatioNon accipiam de domo tua vitulos: nis:lingua dolosa. neque de gregibus tuis hircos. ProptereaDeus deftruette in finem: Qñmexsuntoés feræfiluarum : iu- euellette,&emigrabitte de tabernamenta in montibus,&boues, culotuo,&radicem tuam de terra vi Cognouiomnia volatilia cæli:&pul uentium, chritudo agrimecum est.

Videbuntiufti,& timebút, &fup eu Siesuriero, non dicam tibi: meusest ridebunt:&dicent,ecce homo, qno enim orbis terræ,&plenitudo eius. posuit Deum adiutorem suum. Nunqdmãducabo cațnes taurorū? Sed spauit in multitudine diuitiarū autsanguinem hircorum potabo? suarum:&præualuitin vanitate sua. Immola Deo facrificium laudis:& Ego autem ficut oliua fructifera in

domo Dei : fperaui in misericordia

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

redde Altiffinovota tua.

1

)

27 Deiinęternum,&in film fæculi.

remerepulifti,& quare triftis icedo,
Cöfitebor tibi in fclm,qafecisti:&ex dum affligitmeinimicus?
pectabonomen tuí, quoniam bonú Emittelucētuā, &veritaté tuã:ipfa
eft,in conspectu sanctorum tuorum. mededuxerüt,&adduxerút i mõtē
Aña. Deus Deorum dñs locutus est. fanctum tuum,&in tabernacula tua.
Per Annú Immola Deo facrificiú E tintroibo ad altare Dei: ad Deum
faudis

. Etred&Altissimovota tua. quilætificatiuuentutem meam.
Ladučtu. Emitte Agnú dñe dña Confitebor tibi in cithara Deus De
toréterræ. Depetra desertiad mó meus:quare tristis es anima mea, &
té filiæ Sið.In Quadr.v. Scapulissuis quareconturbas me?
obúbrabituibi. Etfub pénis ei°spe Spera in Deo,qñ adhuc confitebor
rabis

. Tpe Paffio. Deoreleonis li- illi:falutarevule mei, &Deus meus,
bera me dñe. Eta cornib vnicor- Aña. Salutare vult mei, & Deme'.
niūhumilitatéme.. Tpe Pasch. Aña Añ. Adte deluce vigilo De'. De
Halah, haľah,haťah. . Surrexit dñs Deo meo.f.13.A: Cunctis diebus.
vere,hal.. Etapparuit Simoni,hal. Cantico
Provno vel pluribus martyribus

Go dixi in dimidio dierum meo- 16.38.
pc Pafcha.v. Lux perpetua lucebit rum:vadam ad portasinferi

.
fan&tistuisdomine, haleluiah. 12. Et uefiui refiduúannorūmcorúdixi
æternitas temporum,haleluiah. no videbodñm Deū i terra viuétiữ..
& Provno marty.extra tpsPafch.y. Non afpiciam hominem vltra:&ha
Pofuifti domincfuper caputeius.

bitatorem quietis
B4. Coronam delapidepretiofo.

Generatio mea ablata eft:&conuo-
Pro plurib.marty.y: Exultent iuftir luta efta me,quafi tabernacula pasto
cospectu Dei. R. Et deloctentilętitia. rum.
Pro Confeff. Pontit. y. Elegit eum Præcisa est velut a tèxente vita mea,
dominus Sacerdotem fibi. B. Ad fa- dum adhucordirer succiditme: de
crificandum ci hoftiam laudis. manevsqueadvefperam finiesme.
ProConfeff.no Põtif.y.Os iuftime- Sperabam vsquead mane: quasileo
ditabitsapiétiã. 1. Et lingua eius lo- fic contriuitomniaoffa mea.
quetur iudicium. Provna fančta. x. De mane vsque ad vefperam finies
Adiuuabit eam Deus vultu suo. Kame:ficut pullus hirundinis fic clama
Deusin medio ei' nö cömouebitur. bo,meditaborvt columba.

AD LA VDES. Attenuati funtoculi mei :suspicien-
Ana. Dele dăciniquitatem meam.

tesin excelsum.
ps Mifere.f.22. An Salutare, p542. Dominevim patior,refpóde prome:

Vdica me Deus,&discerne quid dicam,aurquid respondebitmi
caufam meam de gēte non hi,cùmipfe fecerit?
sãcta:abhomineiniquo,& Recogitabo tibiomnesannos meos:

in amaritudine animamex.
Quia tu es Deus,fortitudo mca:qua- Domine, fisic viuitur, & in talibus

[ocr errors]

dolofo crueme.

[ocr errors]

B.R. N.

Düj

vita

1

D. Amb.

1

[ocr errors]

Rons

13:

vita spiritus mei,corripies me, &viui Repletisumusmane misericordia ficabisme: ecce in pace amaritudo tua. Exultauim',&delectati sumo.

Ad Bos. An Erexit nobis dñs cornu mea amarillima. Tuauteruistiaiam mea, yt nõ piret:salutis,in domo Dauidpueri lui. piecisti poft tergū tuvoia pcta mea. Precesādodár,habefu.i fer.if.23. Quiano infern cófitebit tibi, neque FERIA QVARTA. morslaudabitte:non expectabunt,q Ad Matutinum, Inuitatorium. : descenduntin lacum, veritatem tua. In manu tua domine, Omnes fines Viues viuêsipseconfitebit tibi, sicut terræ, ps. Venite.fol. 1. Hymnus. : &ego hodie:paterfilijs notam faciet Erum creator optime, , yeritatem tuam.

Rectory; nofter afpice, Dñesaluũ me fac:&psalmos níos cã Nosà quiete noxia tabimocũctis dieb'vitęnræ in domo · Merlossoporelibera. dni. Aña Cuctis dieb'vitæ noftrę,fal Te sancte Christe poscimus, upsnos fac dñe. Aña. Omnes angeli Ignofcetu criminibus: eius laudate dominum de cælis. Adconfitendum surgimus, ps:Laudatedñm decælis.fo. 8. Cap. Morasý; noĉtis rumpimus.

Oxpręcessit,diesaūt appropin Mentes,manusq; tollimus,

quauitabijciam'ergoopatene Propheta ficut noctibus
brarü,&induamur arma lucis:ficut Nobisgerendum præcipit,
in die honestè ambulemus. Hymn. Pauluss; gestiscensuit.
Les diei nuncius

Vides malum,quod gessimus:
A
Lucem propinquam præcinit: Occulta nostra pandimus

:
Nos excitator mentium

Precesgementes fundimus,
Jam Chriftus ad vitam vocat. Dimitte,quod peccauimus.:
Auferte,clamat,lectulos

Præsta pater pijsiime,
Ægros sopore desides,

Patris; comparvnice,
Calteĝ;,rectè,acsobrie

Cum spiritu paraclito,
Vigilate,iam sum proxinius.
Iesum ciamus vocibus,

Regnansper omnesæculū. Amen.

Anuphona. Auertit dominus.
Flentes,precantes, sobriè: TgePaschali. Aña. Hal. Pfalino
Intenta supplicatio

$2 . Dormirecor mundum vetat,

Ixit infipiens in corde fuo: TuChriste fomnum discute,

non eft Deus. Turumpenoctis vincula:

Corruptisunt,&abomina biles facti suntin iniquitatibus: no é,

qui faciat bonum.
Nouums; lumeningere, Dñs de cælo profpexit super filios

hominum:vtvideatsi estintelligens,
autrequirens Deum.
Omnes declinauerunt, fimulinu-

Aure, Prud.

[ocr errors]
[ocr errors]

Tufolue peccatum vetus,

Deo patrilitgloria,

Eiusq; soli ħlio,
Cum spiritu paraclito
Etnunc,&in perpetuum.Amen, tiles facti sunt:non eft qui faciat bo--

num,

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

num,non eftvsquead vnum. Oui fimul mecum dulces capiebas
Nõnesciētoes,goperantiniqtaté:q cibos:in domo Deiambulauimus cũ
deuorát plebé mcam, vt cibú panis consensu.
Deūnõinuocauerunt illic trepida- Veníatmors superillos:&descendát
uerunt timore,vbi non erattimor. in infernum viuentes.
OmDe' dissipauitossa eorú,q hoib Quoniam nequitiçi habitaculis eo.
placét:cõfusisút,qñ De fpreuit eos. rum:in medio eorum.

uis dabitex Sio salutare İsrl? cũco- Egoautem ad Deum clamaui:& do
uerterit dñscaptiuitatêplebissuç, ex minus faluauitme.
ultabit Iacob,&iętabit Israel. ps 54. Vefpe&manè,&meridie narrabo,

Xaudi Deus orationem meam, &annūciabo:& exaudiet vocē mea

&nedespexeris deprecationem' Redimetin paceaiam meam ab his, meam:intende mihi, & exaudi me. qui appropinquant mihi : quoniam Contristato sumīexercitatione mea: inter multos erantinecum. &conturbatussum a voceinimici,& Exaudiet Deus,&humiliabitillos:q à tribulatione peccatoris.

estante fæcula. Ondeclinaueruntin me iniquita-- Non enim eftillis cómutatio, &non tes:&inira molefti erant mihi. timuerunt Deum: extendit manum Cor meum cóturbatum eftin me:& fuam in retribuendo. formido mortis cecidit super me. Contaminauerunt testamentum ei', Timor,&tremor venerüt super me; diuisi sunt abira vultus ei':& appro& contexerunt me tenebræ.

pinquauitcorillius. Etdixi,quis dabitmihi pennas ficut Mollitifuntsermones ei' super oleń: columbæ:&volabo, &requiescam? &ipfisuntiacula. Ecceelongaui fugiens:&mansiin so acta super dominum curam tuam, litudine.

&iple tecnutriet:&non dabit in aExpectabam eú,q faluum me fecita ternum fluctuationemiusto. pusillanimitate spiritus, & têpestate. Tuvero Deus deduces eus:inputeữ Pręcipita dñe,diuideliguas eorú:qñ interitus. vidiíiqtatē,&cótradictiõēíciuitate. Viri sanguinum&dolofi non dimiDieac nocte circundabit eam super diabunt dies suos:egoautem sperabo muros eius iniquitas:&labor in me- in te domine. dio eius,&iniustitia.

Aña Auertit dominus captiuitatem Et non defecit deplateis eius : vsura, plebis fuæ. Aña. Quoniam. Þ53; & dolus. Quoniam fiinimicus meus maledi- culcauitmehom tota dic in xillet mihi:sustinuissem vtique.

pugnans tribulauitme. Etlis, goderatme,fup me magnalo Conculcauerunt meinimicimeitocut'fuiflet:abscódifle me forsitā abeo ta die:quoniam multi bellantes ad-Tuverò homo vnanimis:dux meus, uersum me. &norus meus.

Abaltitudine dicitimebo: egoverò B.R. N.

Diiii

in

« PoprzedniaDalej »