Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

finé:tota die contriftat ingrediebar.
Ouonialumbi meiimpleti funtillu-
fionibus:&nó eft fanitasi carne mea.
Afflictus fum,&humiliatus fum ni-
mis:rugiebamà gemitu cordis mei.
Dne ante te omne defideriú meú:&
gemitus me' àte non eft abfcoditus.
Cormeu conturbatu eft, dereliquit
me virtus mea:& lumẽoculorũ meo
rum,&ipfum non est mecum.
Amici mei,&proximi mei: aduersu
me appropinquauerunt, &fteterut.
qiuxta me erat,de lõgèfteterut:&
vim faciebat,qui querebataïam mea.
Etqingrebat mala mihi, locutifunt
vanitates:&dolos tota die meditabat
Egoauté tanquã furdus non audie--
bã:&ficut mutus nõ aperiens os fuu.
Etfactus su ficut homo non audies,
&no habes in ore fuo redargutiones.
Quoniam in te dominefperaui: tu
exaudies me domine Deus meus,
Quia dixi,ne quãdo fupgaudeat mi-
hiinimici mei:& dú cómouetur pe-
des mei,fuper me magna locuti funt.
Omego in flagella paratus fum: &
dolor meus in confpectu meo seper.
Quoniã iniquitate meã annuncia--
bo:&cogitabo propeccato meo.
Inimici autem mei viuunt,& confir-
matifuntfuper me: &multiplicati
funtqui oderunt me iniquè.
Qui retribuunt mala p bonis,detra-
hebant mihi:qm fequebar bonitate.
Nederelinquas me domine De'me':

nedifcefferis a me.
Intendein adiutorium meum:domi
ne Deus falutis meæ.
Aña Reuela domino viam tuam.
Per Annumy. Domine in cœlomi-
fericordia tua, Et veritas tua vfque

B

22

B

adnubes. In Aductu. ExSion fpeçies decoris eius. De' nofter manifefte veniet. In Quadr. Ipfe liberauit me de laqueo venatiú. Etàver boafpo. Tpe Paffi. Erue à framea Deusaíam mea. Et de manu canis vnica mea. The Pafch Aa Halah, haleluiah,haleluiah. y Surrexit dominus de fepulcro,haleluiah. Qui ¶ Pro vno vel pluribus martyribus pronobis pepedit i ligno, haleluiah. tempore Pafchali. Sacti, &iuftiin domino gaudete,hal. Deus in hæreditatem fibi, haleluiah, P2. Vos elegit ¶ Provno Mart.extra tépus Pafcha le. v. Gloria,& honore coronafti eu dne. Et conftituifti cu fuper opera manuŭtuarú. Pro pluribus MaryBr ribus. Lætamini in dño,& exultateiufti. Etgliamini oés recti corde.

B.

ProConfeffore Pontifice, &non
nit eu. Stolam gloriæ induit eum.
Pontifice. Amauit eu dñs, & orna
uiteũ.
Provna Sancta.
Intende pfpere,procede,&regna.
Specie tua,&pulchritudine tua.
AD LAV DES.
Deus in adiutorium meũ intende.
cú Antiphonis de Dnica.f6. Capitu
Tepore Pafchali dicuntur Pfalm
lũ verò,Hym..&Aña, ad Bñs, vtim
annum,qnnon affignantur proprix
Proprio de tépore.Aliotempore per,
Añz, dr Aña Miferere. Pfalmus

Iferere mei Deus: fecundu
VA magna mifericordia tuam.
Etfecundum multitudiné
miferationum tuarum:dele iniquita

M

tem meam.

Amplius laua me ab iniquitate mea:
&à peccato meo munda me.

Quo

[blocks in formation]

Erba mea auribus percipe dne intellige clamorem meum. Intende voci orationis meæ : Rex meus,&Deus meus. Quoniam ad te orabo domine:ma→→ ne exaudies vocem meam. Mane astabo tibi,& videbo:qmnon Deus volens iniquitatem tu es. Neque habitabit iuxta te malignus: neque permanebūt iniuftiante ocu los tuos.

Odisti omnes,qui operantur iniquitatem:perdes omnes qui loquuntur mendacium.

Virum fanguinum,& dolofum abo
minabitur dominus:ego auté in mul
titudine mifericordiæ tuæ.
Introibo in domũ tua:adorabo ad te.
plum fanctum tuum in timore tuo.
Domine deduc mein iuftitia tua pro
pter inimicos meos:dirige in confpe-
êtu tuo viam meam.

Quoniam non eft in ore corum veri-
tas:cor eorum vanùm est.
Sepulcrum patens eft guttur eorum:
linguis fuis dolosè agebant,iudica il-

los Deus.

te conuertentur.

Libera me de fanguinibusDeus,De' falutis meæ: & exultabitlingua mea iuftitiam tuam. Domine labia mea aperies:&os meũ annunciabitlaudem tuam. Qm fi voluisses, facrificiu dediffem vtique:holocauftis non delectaberis. Sacrificiú Deo fpiritus contribula-tus: cor contritu & humiliatu Deus non defpicies Benigne fac dne in bona voluntate tua Sion:vtædificent muri Ierufalé. Tunc acceptabis facrificiŭ iuftitiæ, oblationes&holocaufta: tunc impo nentfuper altare tuũ vitulos. Antiphona. Miferere mei Deus. Antiphona Intellige. Pfalmus 5.

Decidant à cogitationibus fuis,secũdum multitudinem impietatum corum expelle cos:quoniã irritauerunt redomine.

Etlætétur oés, qui fperat in te:îæternum exultabunt,&habitabis in eis. E tgloriabunturin te omnes, qui diligunt nomen tuum:quoniam tu benedicesiufto.

Domine,vtfcuto bone volútatis tuę: coronaftinos.

Añ. Intellige clamore meũ dne. Añ. Deus Deus meus,adte de luce vigilo, ps.idé. fol. 8. Aña. Conuerfus eft.

Can

[ocr errors]

Rom.

13.

D. Amb.

[ocr errors]

Canticum Ifaiæ prophete.
Onfitebor tibi dne,quoniã ira-
tus es mihi: conuerfus eft furor
tuus,& confolatus es me.
Ecce Deusfaluator meus: fiduciali--
teragam,&non timebo.

Quia fortitudo mea,&laus mea dñs:
& factus eft mihiin salutem.
Haurietis aquas in gaudio de fontib
faluatoris:& dicetis in illa die: cófite-
mini domino, &inuocate nome ei'.
Notas facite i pplis adinuétiones ei:
memétote qm excelsú eft nomé eius.
Cantate domino, qm magnificè fe-
cit:annunciate hoc in vniuerfa terra.
Exulta&lauda habitatio Sion: quia
magnus in medio tui fanctus Ifrael.
Aña. Cóuers' eft furor tu' dñe,&cố-
folat' es me. Añ. Laudate dñm de ce
lis.ps.ide.fol. 8.Capim fequés drin fe
riali offo,ab oct. Petec.vfq; ad Adué-
tú,&ab oct.Epiph.vfq; ad Dnica. j.1
Quadr.aliotpe habent,ppria. Cap.
Ox præceffit, dies auté ap-
propinquauit: abijciam' er-
goopatenebraru, &indua-
murarmalucis: ficutin die honeftè
ambulemus. Hymnus.
Plendor paternæ gloriæ,
Deluce lucem proferens,
Luxlucis,&fons luminis,
Dies diem illuminans.
Verusq; folillabere,

Micans nitore perpeti:
Iubarq; fancti fpiritus
Infundenoftris fenfibus.
Votis vocemuste patrem,
Patrem perennis gloriæ,
Pater potentis gratiæ,
Culpam releget lubricam.
Informet actus ftrenuos;

23

Dentes retundatinuidi,
Cafus fecundet afperos,
Donetgerendi gratiam.
Mentem gubernet&regat,
Cafto,fideli corpore,
Fides calore ferueat,
Fraudis venena nefciat.
Chriftusq; nobisfitcibus,
Potusq; nofter fitfides:
Læti bibamus fobriam
Ebrietatem fpiritus.
Lætus dies hic tranfeat,
Pudorfit vt diluculum,
Fides velut meridies,
Aurora curfus prouehit,
Crepufculum mens nefciat.
Aurora totus prodeat,
In patre totus filius,
Ettotus in verbo pater.
Deo patrifitgloria,
Eiusque foli filio,
Cumfpiritu paraclito,
Et nunc&in perpetuum. Amen.
Perannum. y. Repleti fumus mane
mifericordia tua.. Exultauimus&
delectati fum'.Ad Bñs. Antiphona.
Benedictus dominus Deus Ifrael.
In Adue.Cap. Venite afcendamus."
Hym. Vox clara ecceinton. . Vox
clamantis in deferto,parate via domi
ni.. Rectas facite femitas eius. In
Quadr.Cap. Clama,neceffes. Hym
Já Chrifte fol iuftitiæ.. Angelis fuis
Deusmãdauit de te.. Vtcuftodiat
tein oibus vijs tuis. Tpe Paffio. Cap.
Venite mittamus. Hym. Luftris fex
qui iam peractis. Eripe me de ini-
micis meis, Deus meus. Et ab in-
furgentibus in me libera me.
Verficuli prædicti dicuntur etiam in
fequentibus ferijs ad Laudes.

La

[ocr errors]

In Aduetu Quadr.Quatuor tpib. & Vigilijs,q jeiunant (excepta Vigilia, Natiuitatis Domini, &Vigilia, ac Quatuor tpib? Petecoftes) poft Aña ad Bndictus &i Vefp.ad Magnificat dicuntur fequentesPreces flexis geni busalijs temporibus non'dicuntur.

Yrieel. Chreel. Kyrie el.Prar. totű dr clara voce,etiái vefp.y. Etnenos inducasi tétatione. Sed libera nosa malo.. Ego dixi dñemi ferere mei. R. Sana aïam meã, qa pec cauitibi. Couertere dñe vfquequo 2. Et deprecabilis efto fup feruos tuos.. Fiat mifericordia tua dñe fuper nos. B. Quéadmodú fperauim' i te. Sacerdotes tui induantiuftitia.

V.
Etfancti tui exultet. Dñefaluú fac
Regé. Etexaudinosï die,qua in--
uocauerimus te..Saluu fac populú
tuú dñc,& benedic hæreditati tuæ.
B.Etrege eos, & extolle illos vfq; in
ęternú. Memento congregationis
tuæ. P. Quam poffedifti ab initio..
Fiat paxin virtute tua. Etabúdan
tia in turribus tuis. Oremus profi-
delibus defunctis. B Requié æterna
dona eis dñe,&lux ppetua luceat eis.
Regefcati pace. Am. V Profra
tribus nris abfentibus. R.Saluos fac
feruos tuos,De' me' fperates in te. y.
Proafflictis,& captiuis. Libera eos
De' Ifrl'ex oibus tribulationibus fuis.
V.Mitte eis dñe auxiliu de fancto.
Et de Sion tuere eos. Dñe exaudi
pronemea. Et clamor me'ad teve.
Deide di ps.De pfundis. q'infra ha-
betin vefp.Feriæ quarta.In fine fia
patri. in.Vefp.ciusloco dips. Mifere
refolio 22. Finito Pfalmo dicitur.
Domine De virtutú cóuerte nos.

·

Etoftende facié tuã,& falui erim'.
Exurge Chrifte,adiuua nos.
Etliberanos propter nomen tuữ.
Domine exaudi orationem mea
Etclamor meus ad te veniat.
y Dominus vobifcum.
B.Et cumfpiritu tuo.

Deinde dicitoro propria. Et qúin
Feriali officiofiunt commemoratio-
nes comunes de S.Maria,de Apofto
lis,& de Pace,ante cas fit fequens co-
memoratio de Cruce. Antiphonal
Perfignum crucis de inimicis noftris
libera nos Deus nofter. Omnister
raadorette,&pfallat tibi. B.Pfalmú
dicat nomini tuo dñe. Oremus. Of.
Peccuftodi,quos per lignum fan-
Erpetua nos,quæfumus, dñe,pa-
&tęCrucis redimere dignatus es.
Que comemor. de Cruce fit et gdo
non dicunt, Preces in Feriali tm Öffi::
Tpe Pafchali fit alia comemor. de
Cruce,qhabet Feria ij. poft Dñicam
n Albis omiffisalijs comem. vtfup.
FERIA TERTIA.

AdMatutinum.Inuitatorium.
Iubilemus Deo, *Salutari noftro.
ps.Venite exultemus. 1.. Hymnus.

Onfors paterni luminis
Luxipfe lucis,&dies,
Noctem canedo rūpimus,
Affifte poftulantibus.
Aufer tenebras mentium,

EZ

Fuga cateruas dæmonum,
Expelle fomnolentiam,
Nepigritantes obruat.
SicChriftenobis omnibus
Indulgeas credentibus,
Vtprofit exorantibus,
Quod præcinentes pfallimus.
Præfta pater pijfime,

Pa

[merged small][ocr errors]

D

Patriq; compar Vnice,
Cum Spiritu Paraclito
Regnans per omne fæculú. Amé.
Aña. Vtnon delinquam. TpePa-
fchali. Antiphona.Haleluiah. ps38.
Ixi,cuftodiam vias meas,vt non
delinquam in lingua mea.
Pofui ori meo cuftodiam: cum con-
fifteret peccator aduerfum me.
Obmutui&humiliatus fum,&filui
àbonis:& dolor meus renouatus eft.
Concaluit cor meum intra me: &in
meditatione mea exardescetignis.
Locutus fum in lingua mea: notum
fac mihi domine finem meum.
Etnumerum dierum meorum quis
eft:vtfciam quid defit mihi.
Ecce méfurabiles pofuifti dies meos:
&fubftãtia mea taquã nihilu ante te.
Veruntamen vniuerfa vanitas: om--
nishomo viuens.
Veruntamen in imagine pertranfit
homo:fed & fruftra conturbatur.
Thefaurizat,& ignorat: cui congre-
gabitea.

Etnunc quæ eft expectatio mea?non
nedñs?&fubftantia mea apud te eft.
Abomnibus iniquitatibus meis erue
me:opprobriu infipienti dedifti me.
Obmutui,& non aperui os meũ,qm
tu fecifti:amoue à me plagas tuas.
A fortitudine man' tuæ ego defeci in
increpationibus: propter iniquitaté
corripuifti hominem.
Ettabefcere fecifti ficut aranea aiam
cius:verutn vanècõturbatois homo.
Exaudiofone meã dñe,& depcatio-
nemea:aurib pcipe lacrymas meas.
Nefileas, qm aduena ego fum apud
te:& peregrinus,ficut oes patres mei.
Remitte mihi vtrefrigerer prius,qua

abea:&ampliusnon ero. Pfalm' 39. Xpectans expectaui dominum: &intendit mihi.

Etexaudiuit preces meas: & eduxit
mede lacu miferiæ,& de luto fæcis.
Etftatuit fupra petram pedes meos:
&direxitgreffus meos.
Etimmifitin os meum canticũ no--
uum:carmen Deo noftro.
Videbunt multi,& timebunt: &fpe
rabuntin domino.

Beatus vir, cuius eft nomen domini
fpes eius:&non refpexit in vanitates,
&infanias falfas.

Multa fecifti tu domine Deus meus
mirabilia tua : &cogitationibus tuis
non eft qui fimilisfit tibi.
Annunciaui,&locutus fum: multi-
plicati funtfuper numerum.
Sacrificium & oblationem noluisti: `
aures autem perfecifti mihi.
Holocauftum,&propeccato no po-
ftulafti:tunc dixi,ecce venio.
In capite libri fcriptú eft de me,vt fa-
cere voluntate tua:Deus meus volui,
& legem tuam in medio cordis mei.
Annunciauiiuftitiam tuam in Ec--
clefia magna:ecce labia mea non pro-
hibebo,domine tu fcifti.
Iuftitiam tuam non abfcondiin cor-
demeo:veritatem tuam, & falutare
tuum dixi.

Non abfcondi mifericordia tuam,&

[ocr errors]

veritatem tuam:à concilio multo. Tuautédomine nelongè facias mife rationes tuas à me: mifericordia tua &veritas tua femper fufceperut me. Quoniam circundederunt me ma-la,quorum non eft numer": comprehenderunt me iniquitates meæ,&no potui,vt viderem.

Mul

« PoprzedniaDalej »