Obrazy na stronie
PDF
ePub

Paulo poft

N

Dominica quarta ditis, & discitis, sine patientia facere

Pi

Atiétia eft,quæ nos Deo&cõmē possitis?Tūcenim demūsermo,&ro dat,&feruatipsa est,qirātēperat lalutaris efficaciter discit, fi patienter õlingua frenat, mētēgubernat

, paqd df,audiat.Necíuenio fratres dile- cécustodit,disciplină regit, libidinis &tissimi,inter cęteras celestis discipli- impetū frágittimoris violētiā.cõprinævias,qd magis sit vel vtili' ad vitã, mit

, incendium simultatis extinguit

, vel mai'ad gloriāzģvtą pręceptis dñi coercet potētia diuitū, inopjāpaupeeis obsequio timoris,ac deuotionisin rũrefouet,tuet in virginibobeatā innitimur,patiētiã maximè tota obser- tegritatē,in viduis laboriosa castitaté

, uatione tueamur.Hac fefe&tari Phii īcõiữetis,&maritatis indiuiduáchalosophiquoq; pfitentsed tā illic pa- ritaté:facithumilesī psperis,in aduer tiétia falla est,q&falla fapiétia est. Vn sis fortes,cótra iniuria,s&cötumelias deenim velsapiés eē,vel patiés possit, mites: docet delinquétib'cito igno-anec sapiētiā,nec patiétiâ Dei nouit? scere;fiipfedelinquas, diu &multum B. In ecclesijs benedicite Deo,haľah, rogare:têtationes expugnat,psecutio * Dñode fontiboIfrael,haľah, hafah. nes tolerat, passiones & martyria co

Pfalmum dicite nomini eius, date fummat.Ipfa eft,quę fidei nostræ fun gloriam laudi eius. Domino. Lect.v. damenta firmiter munit

Osaút,fratres dilectissimi;qui B. Hymnúcantate nobis, haleluiah:

Philosophinõ verbis, sed faŝtis Quomodo cátabimus canticüdñii fumus,necveftitu sapiêtia, fed virtu: terra aliena?haľah,hal. Hicinterro tepræferim',g virtutū cosciétia ma- gaueruntnos,qui captiuos duxerunt gisą iactātiā nouim', qnõloquimur

. nos verba cātionū. Qão. Glia. Qúo. magna,sed viuim°quası serui,& cul- in tertio Noét. Aña. Halah, ps. Cæli tores Dei:patičtiá,quã magisterijs.cę- eñar. cūrel.de Pfalt.6. ¥. Gauisi sunt leftib'discim',obsegjs spiritalibpræ discipuli,halel. R. Visodño,halelu. beam'.Eft enim nobis cú Deo virtus * L cofancti euang.fm loã. Lect.vij. ista comunisinde patiétia incipit; in Nillo tpe:Dixitlesusdiscipulis fuis: declaritas ei”,&dignitascaputsumit.

IN

Vadoad cúq misit me:& nemo ex Origo&magnitudopatiétiæ Deo au vobis interrogatme,quo vadis? Etre. etore procedit. Diligēda res homini, *Homilia Sancti Augustini episcopi q Deo cara est.Bonúquod amat, ma 'Tract. 94. in lohannem, in initio. iestas diuina cómédat.Si dñsnobis & Vmdñs Iesus pdixisset discipu

lis suispfecutiones,quas passuri pariter & patris:qa &feruos oportet erát poft ei°abscessū, subiūxitatq; ait: effe obsequêtes,& filiosnõ decet esse Hæcaútvobis abinitio no dixi,qavo degeneres. Be. In toto corde meo,hal. biscuerā,núcaūt vadoad eú, q milit exquisiui te, haľah: *Ne repellas meà me. Vbi primâ vidēdu ē,vtrú eisfutu mandatis tuis,hal.hal. V. Băsestu do rasnõ prædixerit antepassiones. Sed mine, doce me iustificationes tuas. alij tres Euägeliftæ, fatis eú prædixiffe Nerepellas. Leluotexta.

ista demöftrat,antequã vétú effet ad

cenam;

ca. 16.

[ocr errors][ocr errors]

cenā;qua peracta, f'm loãnē,ista locu- Ad Laudes,&p Horas. Antiphona. tùseft, vbi ait:Hæc vobis ab initio no Haleluiah:ps: Dominus regnauit. dixi,quia vobiscum eram.

cũret.An.& pfal.de Pfait. Capitulú. Rs. Decāticũnouũ cátabo tibi,hale

Arissimi, Omne datum op lacs.c luiah:* In psalterio decē chordarum timum,&omne donum per pfallā tibi, halel.halel.W.De'me'estu, feétum desursum est descen & cófitebor tibi:De'me estu,&exal densà patre luminum, apud quênő tabo te. In psalterio decem. Leêt.viij. est transmutatio, nec viciflitudinis N forte hincista soluit quæstio, obumbratio.

Hymnus.

A gailli cú narrát passioni primí A Coelumlaudibusintonat

,

[ocr errors]

fuiffe,cú hæc diceret? No ergo ab ini-
tio quádo cúillis erat,qa iā disceffur, Mundus exultans iubilat,
iáq; ad patréperrectur", hæc dixit, & Gemensinfernus vlulat.
ideo etiá fmillos Euägelistasverú est, Cum rex ille fortissimus,
quod hic dictú eft:Hæcautēvobis ab Mortis confraétis viribus,
initionādixi.Sed quid agimo defide Pedeconculcans tartara,
Euāgelij fm Matthçú?q hec eisà dño Soluità pæna miseros.
nõlolúcūjā esleti Pascha cũdilcipu. Ille qui clausus lapide
liscęnatur', imminete passione, verű Custoditur sub milite,
ét aốinitio denüciata elle comemo- Triumphanspompa nobili
rat;vbi primūnominatimduodecim Victor surgit de funere.
Apoftoli exprimuntur, & ad opera Solutisiam gemitibus,
diuina mittuntur.

Etinferni doloribus,
Re Bonū est cõfiteri dño, haleluiah: Quia lurrexit dominus,
Et psallere haleluiah. N. In decachor Replendens clamat Angelus.
do psalterio cum cantico &cithara, Quælumus auctor omnium
Et pfallere. loria.Etpfal.Lectioix. In hoc Paschaligaudio,
Vidfibi ergo vult, quod hic ait

:

Abomni mortisimpetu hæcautem vobisabinitio non di Tuum defende populum. xi,quia vobiscum eram:nisi ea , quæ Gloria tibi domine, Iesus hic dicit de Spiritu sancto, sit Qui surrexistià mortuis, venturus ad eos, & teftimonium per- Cum Patre,&Sancto Spiritu, hibiturus,quando illi mala illa paslu- In sempiterna sæcula.Amen. risunt?Hoc enim abinitio non dixit, W. In resurrectionetua Christe, hat. quia cumipsis erat. Consolator ergo Bu. Coeli & terra lętentur, haleluiah. ille,vel Aduocatus (vtrumquè enim AdBňs. Aña. Vado ad eü qui misit interpretatur,quod eft Græcè Para-- me:&nemoex vobis interrogat me, clitus Christo abscedēte neceffarius quo vadis?haleluiah, haleluiah.Ořo. fuit, Étio deillonon dixerat ab initio

D

E',q fideliū

lūtatis;da pplis tuisid amare qd tia confolabantur.T e Deum.7 pcipis,id åsiderare qd pmittis:vtiter

quádo cum illis crat,quia eius prælen De fideliú métes vnio efficisvo

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cap.i.

lacja

mundanas varietates ibi nostra fixa Oro. Deus quifidelium.vtfupra. sintcorda, vbi vera lūt gaudia. Per d. Commemoratio de Cruce. Comemoratio de Cruce. Crucifixus Crucem fanctam subijt qui infernú furrexità mortuis&redemit nos, hal. confregit accinctuselt potentia, surhal.ý. Diciteirationib'hal. B. Quia rexit die tertia, haľ.y. Dicite in natio dñs regnauità ligno haľah. Oratio. nibus haľah.B. Quia domin' regnaD

Eusg,p nobis filiūtuú crucis pa uità ligno, haleluiah. Oratiovtfupra

tibulū subire voluifti:vtinimici FERIA SECVNDA. à nobis expelleres potestatē:Cõcede Ad Matut.Inuit. Haleluiah,haľah, * nobis famulis tuis vt resurrectionis Haleluiah.Pfalmus. Venite.i. gratiam consequamur. Per eundem. Hym.Rexsempiterne,domine.206. Adiij.Cap. Carissimi, omne datum. Añæ,&Psalmi de Psalterio. 18. R.breue. Surrexit dñs de sepulchro,* Deepfa canonica btīlacobiApli.L.j.

& bis pependitin ligno, Halah, halab. donum perfectum de fursum Gloria.Surrexit. y. Surrexit dñs ve- eft, descendensà patre luminum, a-rèshal.Re

. Et apparuit Simoni,haľah. pud quem non elt transmutatio, nec AdSextam. Capitulum. vicillitudinis obumbratio. VoluntaSA

Citis fratres mei dilectissimi:sitau riè enim genuit nosverbo veritatis,vt

tēois homo velox ad audiēdū, tar simusinitium aliquod creaturæ eius, d'autadloquédū,& tardusadiră:ira Scitis fratres mei dilectissimi. Siauté enim viri iuftitiam Dei nõoperatur. omnis homo velox ad audiendum, R.br. Surrexit dñs verè, * Haľah, haľ, tardus autem ad loquendum, &tarSurrexit. y. Etapparuit Simoni, Hal. dusadiram.Ira enim viri iustitia Dei haP.Gloria.Surrexit. y. Cauifisunt nonoperatur. B. Dicant nunc, qui discipuli,haleluiah.B. Viso domino, redépti sunt, haleluiah, * A domino, haleluiah. Ad Nonam.Capitulum. hasah, haľah. y. Quos redemit dema PRopterquod abijciētesomnéim nu inimici,& de regionibuscögrega

muditia, &abúdātiâ malitiæ, in uit eos. A domino. Lectio fecunda. mansuetudinesuscipiteinsitūverbū,

P

Ropter quod abijcientes oểmim quod potest saluareanimas vestras. munditiam,&abundantia maliR.br. Gauisi sunt discipuli

, * Halhal. tiæ,in mansuetudine suscipite insitu Gauisi.y. Visodño, Hal.hal. Gloria. verbum,quod poteft faluare animas Gauisi.yt

. Mane nobiscú dne, haľah. veftras, Eltote autem factores Verbi, R. Quoniam aduefperafcit,halah. & non auditores tantum, fallentes Ad Vesp. Caplm. Carislimi oē datū vosmetipsos.Quia si quis auditor est optimú. Hym. Adcenā agni puidi, Verbi,&non factor,hiccomparabiX. Manenobiscum.vtsup.inj. Vefp. tur viro consideranti vultum natiuiAd Mag. Aña. Vado ad eú qui mifit tatis suæ in speculo,cösiderauit enim me: sed quia hæc locutus sum vobis: se,&abijt,&ftatim oblitus est qualis tristitia impleuitcorvestrum, halah. fuerit. B. Cantate domino, halah.

Plal

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

te.

CH

[ocr errors]

12

Q

[ocr errors]

.

Plalmum dicite, haleluiah..Affer iah,haleluiah. G loria. Surrexit. te dominogloriam &honorem,affer W. Surrexit dominus verè,haleluiah. te domino gloriam nomini eius.Psal R. Etapparuit Simoni, haleluiah. mum dicite. Gloria. Pfalmum dici AdSextam. Capitulum. Lectio tertia. Hristus resurrexità mortuis, pri

j.Cor. Q

Vi autem perspexeritin legeper mitiæ dormientium , quoniam

fe£tælibertatis, &permanferitin quidem per hominémors,&per hoca, non auditor obliuiofus factus, sed minem resurrectio mortuorum:&fifactor operis, hic beatus in facto fuo cutin Adam omnes moriútur,ita & erit.Siquis autem putatse religiofum in Christo omnes viuificabuntur. effe, non refrenanslinguam fuam,sed R.bre.Surrexit dominus verè, * Hal. seducenscor fuum, huiusvana estre. haleluiah.Surrexit

. V. Etapparuit Si ligio.Religio munda & immaculata moni,Haľah,haľah.Gloria.Surrexit

. apud Deum,&Patrem hæc eft, visita W. Gauisi sunt discipuli,Haleluiah. repupillos & viduas in tribulatione B. Viso domino.Haleluiah. eorum,&immaculatum fecuftodire Ad Nonam. Capitulum. ab hoc fæculo.T eDeum.7.

Hristussemel p peccatis noftris j.Pe.3 Ad Laudes Antiphona. Haleluiah,

viah

mortuestiuftus pro iniustis vt ps. Dominus regnauit. cum

reliquis nos offerret Deo, mortificatos quide Antiphonis, & Psalmisde Pfalterio, carne,viuificatos autem fpiritu. ytin Dominica. 7. Capitulum. Rebre. Gauisi sunt discipuli, * Hale

Hristus resurgens ex mortuis iã luiah,haleluiah. Gauisi. W. Viso do

non moritur,morsilli vltra non mino.Haleluiah, haleluiah. G loria. dominabitur : 9 enim mortuus eft Gauisi sunt discipuli. peccato, mortuus estsemel:quod au- ¥.Mane nobiscum domine,haľah. tem viuit,viuit Deo.

R. Quoniam aduefperascit, ha lah. Hymnus. Auroralucisrutilat. y. In AdVesperas Aña. Halah. ps. Dilexi, resurrectione tua. 2 12. AdBńs.Aña. cumrel.de Pfalter. 48. fub

vna Aña. Nonne cor noftrúardens erat in no- Capitulum. Christus resurgens. bis, de lesu,dum loqueretur nobis in Hymnus. Ad cenamagni prouidi. yia?haleluiah. Oratio. V. Manenobiscum. vtlupra.

Ad Magnificat. Antiphona. efficisvoluntatis;da populistuis Ego veritatem dico vobis:expeditvo idamare quod præcipis

, id desidera- bisvtegovadam:si enim non abiero, requod promittis:vt inter mudanas paraclitus non venietadvos, haleluvarietates, ibi noftra fixa fint corda, iab, haleluiah, haleluiah. vbi vera sunt gaudia. Per dominum. FERIA TERTIA. Adiij. Capitulu.Chriftus resurgens. De Epiftola canonica Beati Iacobi Rubr. Surrexit dominus de sepulcro, Apoftoli

.

Lectio prima. * Haleluiah, halelu. Surrexit. V. Qui Ratres mei,nolite in personarum pro nobis pependitin ligno, Halelu acceptione habere fidem domiB.R.N.

Dd

ni

Rom.

CH

DEusqui fidelium mentes vnius

Ca, 2.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

A

ni nostrilelu Christiglorię

. Etenim fi AdMagnificat. Antiphona. introierit in conuentum vestrum vir Cum venerit paraclitus Spiritus veri aureum annulum habēs, in vestecan tatis,ille arguetmundum depeccato, dida:introieritauté & pauper in sor- & de iuftitia,&deiudicio,haleluiah. dido habitu,&intendatisin eum,qui

FERIA QVARTA. indutuseft veftepræclara,&dixeritis De Epiftola canonica Beati lacobi ei:Tu sedehicbene:pauperiautem di Apostoli

. Lectioprima. catis:Tu sta illic,aut fedefubfcabello O Vidproderit fratres mei,fifidem as pedú meorum:nonne iudicatisapud quis dicat se habere,opera autem vosmetipsos;&facti eftis iudices co- non habeat?núquid poteritfides fat, gitationum iniquarum?

uare eum?siautē frater, aut foror nuB.In Ecclesijs.207Lectio secunda disint,&indigeat victu quotidiano: Vdite fratres mei dilectissimi: dicataútaliqsex vobisillis

: Itespace Nõne De' elegit pauperes i hoc calefacimini,&laturamini:nõdede múdo,diuitesífide & hæredesregni, ritisaúteis,quæ necessaria sunt corpo quod repromisit De'diligentibus se? ri:quid proderit?Sic&fides,si no ha Vos autem exhonorastis pauperem, beatopera mortua estin semetipsa

. Nõnediuitesp potétiam opprimunt B. Deus canticum.207. Lecioj. vos,& ipfi trahûtvosad iudicia?NõEd dicetquis:Tufidem habes, & neipfi blasphemātbonú nomé,quod

S

egoopera habeo:oftede mihi fidé inuocatum est super vos?Si tamen le- tuāline operib',&ego oftédā tibi ex gem perficitis regalē fm Scripturas; operibusfidem meam.Tu credis qñ Diliges proximū tuum sicut teiplū; vnus eft Deus?bene facis:& demones benefacitis. Siautem personas accipi credunt,&cõtremiscunt. Visautem tis, peccatum operamini, redarguti à fcire,ò homo inanis , quoniam fides lege quasıtransgressores.

sineoperibus mortua est? Abraham Bi. In toto.207 Lectio tertia. pater nofter nonne ex operibusiufti

Vicunq; autem totam legem ser- ficatus est,offerens Isaac filium fuum

uauerit, oftendat autem in vno, sup altare? Vides quoniã fides coope factus estomnium reus. Qui enim di rabatur operibus illius, & ex operib? xit,Non mechaberis:dixit&,Nonoc fides consummata est. cides. Quod fi non męchaberis, occi- R. Bonum eft. 207. Lectio tertia. des autem, factus es transgrefforlegis

. Tsuppleta estScriptura, dicens: Sic loquimini,&ficfacite,ficut perle Credidit Abrahá Deo&refuta gem libertatisincipientes iudicari.Iu tū estilli ad iustitia, & amicus Deiap diciumenim sine inisericordia illi, q peilatus est. Videtisqñ ex opib'iusti non facit misericordiam: superexal. ficathoma, & nõex fide tátů? Simili, tatautem misericordia iudicium.Te terautem & Raab meretrix, nõneex Deum.7.Ad Benedict'.Antiphona. operibus iuftificata est,suscipiens nú Pax vobis,egofum, haleluiah:nolite cios, &alia via eijciens? Sicut enim timere,haleluiah.

corpus sine spiritu mortuum elt:ita

&

« PoprzedniaDalej »