Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

TE

ca, 22.

[ocr errors]

cabatFidelis, &veráx&cũiustitia iu
dicat,&pugnat. Oculi aút cius ficut Ecgoloannes,qui audiui, &vi

di hæc,&postquã audissem,&vi
flăına ignis:&in capite ei' diademata dissem, cecidi vt adoraré ante pedes
multa:habés noméscriptū, quod ne- angeli, qui mihi hæc oftendebat

. Et monouitnisiipse.Et vestitus erat ve- dixit inihi; Videne feceris:conseruus fte afperfa láguine, &vocabat nomē enim tuus fum,&fratrūtuoruin Pro ei', verbú Dei.Et exercitus,q funticę phetarú,&eorum,qui feruant verba lo, sequebanf eú íegsalbis, vestiti byf Prophetiælibrihuius. Deum adora. fino albo,&mūdo.Et deore eius, pcę Etdixit mihi : Ne signaueris verba dit

gladius ex vtraq; parteacutus, vtí Prophetiælibri huius. Tõsenim ppe ipsopcutiatgētes.Etipse reget eas in est. Qui nocet,noceatadhuc, & quií virga ferrea:&ipsecalcat torcular vi- fordibus est,sordescatadhuc: & qui ni furorisiræ Dei ospotentis:Ethétin iuftus est; iuftificetur adhuc,&lacto, vestimēto&īfemoresuoscriptū, Rex fanétificetur adhuc.Eccevenio cito, Regū,&dñs dñantiú. Te Deum. 7. &merces mea mecú eft,redderevniAdBrs. Aña. Cognouerüt dominú cuiq; secundum opera sua. Leit.ij. Iesum, haťah, in fractione panis, hal. [Gosum Alpha,& Omega, pri-Ad Mag.Antiphona. Regina cæli

. mus & nouissimus, principium
deS.Maria, nilioccur.festu noue lec: &finis.Beati qui lauantstolas suas in

SA B BA TH 0. sanguine agni, vt fit potestas eorum
Delibro Apocal.bti loãnis Apri. L.j. in ligno vitę,& per portas intrent in

Toftendit mihi fluuiú aqueviue, ciuitatem:foris autem canes, &vene

splédidū tanğ crystallū,pcedēté fici,&impudici,&homicidæ, &ido
delede Dei,&agni. In medioplateæ lis seruientes,&omnisquiamat

, &fa
cio,&ex vtraque parte fluminis lignú cit mendacium. Ego lelus misi ange-
vitæ,afferēs fructus duodecim,pmen lum meum teftificari vobis hæc in ec
ses singulosreddēsfructúsuũ:& folia clesijs.Egofum radix & gen° Dauid:
ligniad fanitaté Gétiú:& oé maledi- ftella splendida &matutina, & Spiri
etú nó erit amplius, sed sedes Dei, & tus&Sponfa dicunt, Veni.Etquiau-
agniinilla erüt, & ferui eius seruient dit,dicat; Veni:&qui sitit, veniat:&
illi,&videbūtfaciē ei', &nomē ei'in quivult,accipiat aquam vitæ gratis.
frótib'eorum. Et noxvltra no erit,& Contestor enim oi audienti verba p-
nõ egebútluminelucerne,neq; lumi phetiæ libri huius:Siquis apposuerit
ne Solis,qñ dñs Deus illuminabitil- ad hæc,apponet Deus super illū pla-
los,& regnabút in scľa scľorum.Et di gasscriptas in libroisto: & fiquis di-
xit mihi.Hecverba fidelissima sunt,& minuerit de verbis libriProphetiehu
vera:&dñs Deus spirituū propheta- ius,auferet Deus partem eius de libro
rum misitangelu luum oftendere ser vitæ:&deciuitate fáéta,& dehisquæ
uis suis;ğ oportet fieri cito.Et ecceve fcripta suntin libroisto. Dicit quite-
nio velociter.Beatus,quicuftoditver ftimonium perhibet istorum:Étiam
ba prophetiælibri huius, Lectioij
, venio cito:Amen. Veni domine Iesu

Gra

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& omne donú pfe&tâ de furt Delicatisda populis tuis idamare

[ocr errors]

R

cap.

Gratia dñinři lesu.Christi cum oibus Ad Mag.Aña. Vado ad eú qui mifit
vobis. Amen. Ad Vesperas. Caplm. me:&nemo ex vobis interrogat me,
Ariffimi, Oē datú optimú, quo vadis?haleluiah, haleluiah. 013

E',q fideliū mētes vni' efficisvo
sum est descédés à pre lumi-
nû,apud quénõ esttrasmutatio, nec quod præcipis,id desiderare quod p
vicissitudinis obumbratio. Hymnus. mittis:vtintermūdanasvarietates,ibi
A

Dcenam Agni prouidi noftra fixa fint corda , vbi vera funt

Etstolisalbiscandidi, gaudia.Per dominum noftrum
Posttransitum marisrubri,

Deindefitcö.d cruce, vti Döica pce.
Christocanamusprincipi.

DOMINICA QVARTA
Cuius corpus sanctiffimum,

post Pascha.
Inara crucis torridum,

AdMatut.Inuit.Surrexit dñs vere:
Cruore eius rofeo

Haleluiah. ps. Venite, I. Hymnus.
Gustando viuimus Deo.

Ex sempiterne domine,
Protecti Paschæ vespere

Rerum creator omnium,
Adeuaftante Angelo,

Qui erasante sæcula,
Erepti dedurissimo

Semper cum patrefilius:
Pharaonis Imperio.

Qui mundi in primordio
lam Pascha noftruin Christusest, Adam plasmasti hominem:
Quiimmolatus agnus est,

Cui tuzimagini
Sinceritatisazyma,

Vultum dedifti similem.
Caro eiusoblata est.

Quem diabolus deceperat
Overè digna hostia,

Hoftis humanigeneris:
Perquam fracta sunt tartara, Cuius tu formam corporis
Redempta plebs captiuata, Allumere dignatus es:
Reddita vitæpræmia.

thominem redimeres,
Cumsurgit Christus tumulo, Quem anteiam plasmaueras:
Victor redit de barathro,

Etnos Deo coniungeres,
Tyrannum trudens vinculo, Per carnis contubernium.
Etreferans Paradisum.

Quem editum exvirgine
Quæsumus auctoromnium,

Pauelcitomnis anima:
In hoc Paschaligaudio,

Per quem & nos refurgere
Abomni mortis impetu

Deuota mentecredimus,
Tuum defende populum. Qui nobis per baptismum
Gloria tibi domine,

Donafti indulgentiam,
Qui furrexistià mortuis,

Quitenebamur vinculis
Cum Patre,& sancto Spiritu,
In sempiterna fæcula.Amen.

Ligaticonscientiæ
Manenobiscum domine, haľah. Suscipere dignatus es:

Qui crucem propter hominem
B. Quoniam aduefperafcit, halab. Dedisti tuumfanguinem

Noftra

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

cap.I.

Noftræ salutis pretium.

ues aŭtihumilitate sua, qñ ficut flos Quæsumus auétor omnium fęni trálíbit. Exort'estenim Sol cum In hoc Paschaligaudio,

ardore,&arefecit fenum,&flos eius Abomni mortisimpetu

decidit,& decor vultus eius deperijt. Tuum defendepopulum. Ita &diuesíitinerib' suis marcescet. Cloria tibi domine,

B.Viderunt te aquę, Deus,viderunt Qui furrexifti à mortuis,

tcaquæ,&timuerunt: Multitudoso Cum patre&fancto fpiritu, nitus aquarum, vocem dederunt nuIn seinpiterna fæcula. Amen. bes,halah,haľah, hat. v. Illuxerunt Inj. NoctAn Har.Lapisreuolut'est. coruscationes tuæorbi terræ:vidit & & Plalmi de Dnica,vtin Psalterio 2. commota estterra.Multitudo. Lij

Noëtvna Aña Eatus vir,q suffert tētationé:qm

sepulchro,haľah cū, B Qui pronobispepēditīligno, hal. vitæ,quã repromisitDe’diligentibus

ncipit epistola canonica beati Iaco se.Nemocũ tétat, dicatqñ à Deo têbi Apostoli

. Lectio prima. tat.Deus enim intentator malorú eft, Acobus Dei,&dñi noftri le ipfe enim neminētentat. Vnusquisq; suChrifti feru'duodecim tri verò tentaturà cócupiscentia sua ab

bub',quæsunt in difpfione, stract&illeet:deinde cócupiscētia, faluté. Dégaudiú exiftimate

fratres cumconceperit,parit peccatum:pec mei,cú in têtationes variasincideritis catum vero cum consummatum fuesciêtes,quod pbatio fideivestræpatiē rit,generat mortem. Nolite itaque er tiãoperat, patiétia aŭtopus pfectuha rare, fratres mei dilectissimi. beat,vtsitis pfeéti,&ītegri,i nullo de- R Narrabo nomen tuum fratribus ficiētes.Siqsaútvestrūindiget sapiês meis, haleluiah, * In medio ecclesiæ tia;poftulet à Deo, datoib'affluéter laudabo te haleluiah, haleluiah. & non improperat;& dabitur ei:po- Confitebor tibi in populis domine, stulet autem in fide nihilhæsıtans. &pfalmum dicam tibi in Gentibus. R. Sioblitus fuero tui,haleluiah, obli In medio.Gloria In medio. uifcatur mei dextera mea: * Adhæ-- In fecundo Nocturno. Aña. Halah. reat lingua mea faucibus meis, finon ps Conserua. cumrel.de Pfalt. 4. X. meminero tui,haleluiah, haleluiah. Surrexit dominus verè;haleluiah. . Super fumina Babylonis illic fe- By EtapparuitSimoni,haleluiah. dimus,&feuimus,dum recordare-- Extračtatu sanéti Cypriani marty-murtui Sion.Adhæreat Lectioij. ris,debono patientiæ. Lectio quarta. Vienim hęsitat,similisest fluctui Epatientia Set.

lečtissimi,&vtilitates eius,&co-sio. tur.Nó ergo existimet homo ille, q moda prædicaturus, vnde potius inaccipiat aliqdà dño. Vir duplex aso cipiam,quàm quòdnunc quoquead incóstás estin oib'vijssuis. Gloriefau audientiam,vestram patientiāvideo tē frater humilisin exaltatione sua, di effe neceffariam:vtnechocipsū,gau

ditis,

maris.q à véto mouet,&circüfer. Dle patientia locuturus, fratresdi Sede

Paulo post

divisione difcitis; fine partieri facere P possitis?Túc enim demú fermo,&ro dat,&feruat:ipsa est,qirātéperat lalutaris efficaciter discit, fi patienter q lingua frenatzīmētēgubernat

, paqd df,audiat. Necíuenio fratres dile- cēcustodit,disciplinā regit, libidinis &tissimi,inter cęteras celestis discipli- impetū frágittimoris violētā.cõprinæ vias,qd magissitvel vtili'ad vită, mit, incendium simultatisextinguit, velmai'ad gloriāzģvtg pręceptis dñi coercet potētiādiuitū, inopia paupecis obsequio timoris,acdeuotionisin rũrefouet,tuet in virginib: beatā innitimur,patiétiã maximè tota obser- tegritate,in viduis laboriofá caftitate

, uatione tueamur.Hac fefectari Phi- ícoiūétis, &maritatis indiuiduāchalosophiquoq; pfitentsed tā illic pa- ritaté:facit humilesī psperis,in aduer tiétia falla eft,q&falla fapiêtia est.Vn sis fortes,cótra iniuria,s&cótumelias deenim vel sapiés eē,vel patiés possit, mites: docet delinquétib'cito igno-qnecsapiētiā, nec patiētia Dei nouit? scere;siipsedelinquas,diu &multum In ecclesijs benedicite Deo,haľah, rogare:tētationes expugnat,psecutio Dño de fontib° Israel, haľah, haľah. nes tolerat, passiones & martyriacoPfalmum dicite nomini eius

, date fummat.Ipla est,quę fidei nostræ fun gloriam laudi eius. Domino. Lect,v. damenta firmiter munit

Osaūt,fratres dilectissimi;qui B. Hymnā cantate nobis, haleluiah:

Philosophi no verbis, sed faŝtis Quomodo cátabimus canticüdñii fumus,necvestitu sapiêtia, fed virtu- terra aliena?haľah,hal. Hicinterro tepræferim”,g virtutú cõsciétiã ma- gaueruntnos,qui captiuos duxerunt gisĝiactātiā nouim”, gnóloquimur nos verba cātionū. Qão. Glia. Qúo. magna, sed viuim'quasi serui,&cul- in tertio Noct. Aña. Halah, ps. Cæli tores Dei:patiētiā,quã magisterijs.cę- eñar. cūrel.dePfalt.6. V.Gauisisunt leftibodiscim',obseqjs spiritalib præ discipuli,halel

. R. Vilodño, halelu. beamo.Eft enim nobis cú Deo virtus Lco fancti euang.fm loã. Lect.vij

. ifta cómunisinde patiétia incipit; in Nillotpe:Dixitlesusdiscipulis suis. a 16. declaritas ei',&dignitas caputsumit.

IN

Vadoad eug misit me:&nemo ex Origo &magnitudopatiētiæ Deoau vobis interrogatme,quo vadis? Etre. etore procedit. Diligēda res homini, * Homilia Sancti Augustini episcopi s Deo cara est.Bonủquod amat, ma "Tract: 94. in lohannem, in initio.. ieftas diuina comedat.Si dñsnobis & Paired Deeftsettemur patiétia dini Clemadós lelus pdixiffet dilcipupariter & patris:qa&feruos oportet erãt post ei' abscessū,subiúxitatq; ait: effe obsequêtes,& filios no decet esse Hæcaútvobis abinitio nö dixi,qavo degeneres . Be. In toto corde

meo,har

. biscủerā,núcaútvado ad eú, qmifit exquisiui te,halah: Ne repellas meà me. Vbi priművidēdúé,vtrú eisfutu mandatis tuis,har.hat

. . Bñs es tu do ras nó prædixeritante passiones. Sed mine, doce me iuftificationes tuas. alijtres Euāgelistæ,latis eu prædixifle

ista demóftrāt,antequã vétú eflet ad

Nerepellas.

Lectio
Texla.

cenam;

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

A Cantahlaudibus intonat,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cenă;qua peracta, fm loãnē, ista locu. Ad Laudes;&p Horas. Antiphona.
túseft,vbi ait:Hæc vobis ab initio nó Haleluiah:ps:Dominus regnauit.
dixi,quia vobiscum eram,

cũret.An.& psal.de Plalt. Capitulu.
R. Descāticú nouũ cátabo tibi,hale- Arislimi, Omne datum op Iac.j.
luiah: In psalterio decé chordarum

timum,&omne donum per psallā tibi, halel.halel.. De'me'estu,

feétum defurfum eft defcen
&cõfitebor tibi:De'me'estu,&exal densà patre luminum, apud quēnā
tabo te. In psalterio decem. Léét.viij. eft transmutatio , nec vicillitudinis
Nforte hincista soluit quæstio, obumbrativ.

Hymnus.
A

gailli eû narrātpassioni pximâ Vrora lucis rutilat
fuisse,cú hæc diceret? No ergo ab ini-
tio quãdocũilliserat,qa ia discessur', Mundus exultansiubilat,
jāģ; ad patréperrectur”, hæc dixit, & Gemensinfernus vlulat.
ideo etiã fm illos Euāgelistasverûest, Cum rex ille fortissimus,
quod hic di&tú eft:Hæcautēvobis ab Mortisconfractis viribus,
initionādixi.Sed quid agimo defide Pedeconculcanstartara,
Euāgelij fm Matthçú?q hec eisà dño Soluità pæna miseros.
nõ lolúcũiã esseti Pascha cũ discipu- lllequi claususlapide
liscęnatur',imminête passione, verú Custoditur sub milite,
ét að initio denúciata esse cömemo- Triumphanspompa nobili
rat;vbi primūnominatimduodecim Victor surgitdefunere.
Apoftoli exprimuntur, & ad opera Solutisiam gemitibus,
diuina mittuntur.

Etinferni doloribus,
Re. Bonū est cõfiteri dño, haleluiah: Quia lurrexit dominus,
Et psallere haleluiah.. In decachor Relplendens clamat Angelus.
do plalterio cum cantico &cithara, Quælumus auctor omnium
Et psallere. loria.Etpfal.Lectioix. In hoc Paschali gaudio,

Vidfibi ergo vult, quod hic ait: Abomni mortisimpetu

hæcautem vobisabinitio non di Tuum defende populum.
xi,quía vobiscum eram: nisi ea , quæ Cloria tibi domine,
Iesushic dicit de Spiritu sancto, q sit Qui surrexistià mortuis,
venturusad eos,&testimonium per- Cum Patre,&Sancto Spiritu,
hibiturus,quandoilli mala illa paslu- In sempiterna fæcula.Amen.
risunt?Hoc enim abinitio non dixit, X. In resurrectionetua Christe, hať.
quia cumipsiserat. Consolator ergo R. Cæli & terra lętentur, haleluiah.
ille,vel Aduocatus (vtrumquè enim Ad Bñs. Aña. Vado ad eú qui mifit
interpretatur,quod eft Græcè Para-- me:&nemo ex vobis interrogat me,
clitus Christo abscedéte neceflarius quo vadis?haleluiah, haleluiah.Oro.
fuit. Etió deillonon dixerat ab initio

D

E',q fideliū mētes vni°efficis vo quádo cum illiserat,quia eiusprælen lútatis;da ppřis tuisid amareqa tia consolabantur.T ¿Deum.7. pcipis,id đsiderare qd pmittis:vtiter

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »