Obrazy na stronie
PDF
ePub

vebant plena

hebát

ant

[ocr errors]

per

habe

epan dini

.

Ora

nemo poterat,neq; in cælo, nequein voce magna:Dignus est Agnus,qoca terra, nequelubtus terram, aperireli- cisus eft,accipere virtutē, & diuinitabrum,neque respicere illum. Et ego tē,&fapientiam,&fortitudine,&ho flebam multum,quoniam nemo di- noré,&gloria, & benedictionem. Et gnusinuentus eft aperire librum,nec oệm creaturam,quæ icęlo est, &fup videre eum.Et vnus de fenioribus di- terra,&fubterra, & quæ funt in ma

xit mihi.Nefleueris:ecce vicit leo de ri,&q inco, omnes audiui dicentes: lam

tribu Iuda,radıxDauid,aperire librū Sedenti in Throno, & Agnobenedi

&foluereseptēsignacula ei°. Et vidi, etio,&honor, &gloria , & potestas, shal

& ecceimedio throni&quatuorani in fæcula fæculorum:&quatuoranimaliú,&in medio seniorum agnum malia dicebant. Amen. Et vigintiqua ftantem táquam occisum, habentem tuor seniores ceciderút in facies suas

cornua septem &oculos feptem,qui & adorauerunt viuentem in fæcula berfi

funtseptem, spiritus Dei,misfiin om- fæculorum. TeDeum.7. artia

nêterram,&venit&accepit de dex- AdBñs. Aña.Manenobiscum,quolam

terasedentis in throno librum. niam aduesperafcit,&inclinata eftiã B. Plateæ tuæ Ierusalem steruentur dies,halah." Ad Mag. Aña. Tristitia

auro mundo;haľah, & cantabitur in vestra,halah, verteturin gaudiú, hal. les te canticum lætitiæ, *Haľah , & per FERIA QUINTA.

omnesvicos tuos ab vniuersis dicetur Delibro Apocal.bti loānis Apli. L.j. & haťah, haľah. X.Lucesplédida fulge- [Tvidi aliud signum in cælo ma-cas.

bis, fines terræ adorabunt

te.Haleluiah. Lectio secunda. . habentes plagas leptem nouissimas, &

ETcùmaperuiffetlibrum, qua- quoniam inillis confummata eft ira feniores cecideruntcoram agno, ha- igne,& eos,qui vicerunt Bestiam, & bentesfinguli citharas & phialas au- imaginem ei', &numerum nominis reas,plenasodoramentorum, q funt eius, ftantes super mare vitreum, haorationes sanctorum;&cátabantcā- bentes citharas Dei, & cantantes can ticum nouum,dicentes:Dignus es do ticum Moysi serui Dei,& canticum mineaperire librú,&foluere fignacu Agni,dicentes: Magna & mirabilia la cius,quoniãoccisus es,&redemisti suntopera tua domine Deusomnipo nos Deusin sanguine tuo, exomnitri tensiuftæ&veræ sunt viæ tuæ domibu, & lingua, &populo, & natione. ne Rex Sanctorum. Quis nõ timebit Et fecistis nos Deo noftroregnum,& te domine, & magnificabit nomen facerdotes, & regnabimus lup terrã. tuum?Quia folus piuses, quoniãoés

B:Decantabat.202.' Lectio tertia. gentes venient,&adorabuntin cõspe ap si PT vidi,&audiui vocemAngelo- ctu tuo;qñiudicia tua manifesta sút.

rum multorum in circuitu Thro BDignus es.202.. Lectio fecunda , numerus corú millia milliú dicentia Et poft hæcvidi. Et ecceapertum

Lielt téplum tabernaculi testimo

0

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

pijin cælo,&exierunt feptem angelį FERIA SEXTA habentes septem plagas de templo,ve Delibro Apocal.bti loānis Apti

. Lj. stiti lapidemundo,&candido, &psinti circa peétora zonis aureis. Ei Piulithçc audiui qualivocê magna

turbarum multarumin celo dicē vnum de quatuor animalibus dedit tiū,haľah, Laus,&gloria,& virtDeo feptem angelis septem phialasaureas nro,qavera &iufta iudicia eius,qiuplenas iracundiæ Dei viuentis in fæ- dicauit de meretrice magna,quæcor cula feculorum. Etimpletum efttem rupit terrain pstitutionesua,&vindi plum fumo à maiestate Dei, &de vir cauit fanguinéseruorum fuorum de tute eius:& nemo poterat introire in manib'eius.Etiterum dixerunt, Hatemplum, donec consummarentur leluiah.Et fumus eiusascendit in scla septem plagæseptem Angelorum, fæculorum.Et ceciderunt vigintiqua R: Egoficut.202. Lectio tertia. tuor seniores,&quatuoranimalia,& E

Taudiui vocēmagnam detęplo adorauerunt Deum sedentem super

dicétē septē angelis:Ite&effundi thronum dicentes, Amen:haleluiah. teseptęphialasiræDeisterrā.Etabijt Etvox de throno exiuit dicens:Lauprimus angelus, & effudit phială suā dem dicite Deo noftrooēs sancti eius in terrâ:&factum est vulnusfęuum& &qui timetis Deum pusilli & magni. pessimú íhomines, qui habebátcha- B. Locutus est. 202. Lectio fecund racteré bestiæ,&in eos qui adoraue Taudiuiquafivocē tubę magng runt Beftia &imaginé eius. Et secun &ficut vocem aquarü multarū, dus angelus effudit phială suāin ma- &ficut vocētonitruorú magnoru di re: &factus est sanguis tans mortui: cētium, haľah,qñregnauit dominus & omnisanima viuens mortua est in Deus nofter omnipotēs. Gaudeam', mari.Ettertius effudit phialam suam & exultemus, &demusgloriá ci,quia super flumina, &super fontes aqua- veneruntnuptiæ Agni, & vxor eius rum:&factus est sanguis.Et audivian præparauitse.Et datum estilli,vt cogelum aquarum dicentem : Iuftus es operiat se byssino splendenti,&candomine, qui es,& q eras sanctus, qui dido.Byslınum enim iustificationes hociudicafti:qa fanguinem setõrum funt Sanctorum.Etdixit mihi : Scri& prophetarú eftuderunt,&fangui- be: Beati, quiadcanam nuptiarum pēdedisti eis bibere:digni enim sunt, agni vocati sunt. Et dixit mihi. Hæc Te Deum.7. Ad Benedictus. Aña. verba Dei vera sunt:&cecidiantepec Etintrauitcum illis:& factum est,dú des eius,vtadorarē eum. Et dixit mirecumberet cum illis,accepitpanem, hi:Vide ne feceris:conferuus tu'lum, & benedixit,fregit,ac porrigebatillis &fratrum tuorum habentium testihaleluiah, haleluiah.

monium Iesu Deum adora. Testimo AdMag.Aña. Amenamen dico vo- niú enim Iesu est Spiritus prophetiæ. bis, mundusautem gaudebit, & vos B. Audiuivocem.202Lecliatestia

,
gaudebitis, &gaudium veftrum ne-
mo tolleçà vobis,haleluiah,

E

Tvidicelú apertum,&ecce eque
albus:&quifedebat sup eum,va

caba

[ocr errors]

0.1

.?

[ocr errors][ocr errors]

dicat,&pugnat.Oculi aút eius fricire E Tegoloannes,qui audiui, & vi

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

cabačFidelis,&veráx&cũiustitia iu

&

E

di hæc,&poftquã audiffem,&vi fáma ignis:&in capite ei' diademata dissem, cecidi vt adoraré ante pedes. multa:habés noméscriptū, quod nc- angeli,qui mihi hæc oftendebat. Et monouitnisiipse.Et vestitus erat ve- dixit inihi; Videnefeceris:conseruus fte afpersa láguine, &vocabat nomē enim tuus sum,&fratrũ tuoruin Pro ei',verbú Dei.Et exercitus,g funticę phetarú, & eorum,qui feruant verba lo,sequebankeú íegsalbis, vestiti byf Prophetiælibrihuius. Deum adora. fino albo,&mūdo. Et deore eius pce Etdixit mihi : Ne signaueris verba dit

gladius ex vtraq; parteacutus, vtí Prophetiælibrihuius. Tpsenim ppe iplopcutiatgētes. Etipse reget eas in est.Qui nocet,noceatadhuc, & quis virga ferrea:&ipfe calcat torcular vi- fordibus est,sordescatadhuc: & qui ni furorisiræ Dei ospotentis:Ethétin iustus est; iuftificetur adhuc,&fact", veftiméto&i femore suo fcriptú,Rex fanctificetur adhuc. Ecce venio cito, Regū,&dñs dñantiū. Te Deum. 7. &merces mea mecủest,redderevniAdBńs. Aña. Cognouerüt dominú cuiq; secundum opera fua. Lect.iij

. Iefum; balab, in fraftione panis,bali Egofum Alpha, de Omega, puide S. Maria,nilioccur.festů noué loc. &finis.Beati qui lauantstolassuas in

SABBATH O. fanguine agni, vt fit poteftas eorum Delibro Apocal.btī loãnis Apri.L.j. in ligno vitę,& per portas intrent in

T Toftendit mihi fluuiū aqueviuę, ciuitatem:foris autem canes, &vene Esplédidū tans crystallú,pcedété fici,&impudici,&homicidæ,&ido delede Dei,&agni. In medioplatex lis feruientes,&omnisquiamat,&fa ci',&ex vtraque parte fluminis lignú cit mendacium.Ego Ielus misi angevitæ,afferés fructus duodecim,pmen lum meum testificari vobishæc in ses singulosreddēs fructú fuú:& folia clesijs.Egofum radix & gen' Dauid: ligniad fanitatē Gēriú:& oê maledi- ftella splendida & matutina, & Spiri &ūnõ erit amplius,sed sedes Dei, & tus &Sponla dicunt, Veni.Etquiauagni in illa erüt,&ferui eius seruient dit,dicat; Veni:&quisitit, veniat: & illi,&videbūtfaciē ei', &nomēei'in qui vult,accipiat aquam vitæ gratis. frõtib'eorum. Et noxvltra no erit,& Contestor enim os audienti verba pnõ egebútluminelucerne,neq; lumi phetiæ libri huius:Siquis apposuerit ne Solis,qñ dñs Deus illuminabit il- ad hæc,apponet Deus super illú pla. los & regnabút in scPa scľorum.Et di gas scriptas in libroisto: & fiquis dixit mihi. Hecverba fidelissima sunt,& minuerit de verbis libriProphetiehu vera:& dñs Deus spirituú propheta- ius,auferet Deus partem eius de libro rum misitangelūluum oftendere ser vitæ:&deciuitate fácta,& de his quæ uis suis,q oportet fiericito.Etecceve fcripta suntin libroisto. Dicit quitenio velociter.Beatus,quicuftoditver ftimonium perhibet istorum:Ėtiam ba prophetiælibri huius. Lectioij, venio cito:Amen. Veni domine Iesu

Gra

[ocr errors]

ec

Iacob,

D

A

[ocr errors]

R

Dominica quarta Gratia dñinri Iesu Christi cum oibus Ad Mag.Aña. Vado ad eú qui misit vobis.Amen. Ad Vesperas. Caplm. me:&nemo ex vobis interrogat me,

Arissimi, Oē datú optimú, quo vadis?haleluiah, haleluiah. Ois. &omne donú pfectú desur

fideliú mētes vni efficisvo sum est descēdēsà pre lumi lútatis;da populis tuis id amare nû,apud quênõest trālmutatio, nec quod præcipisid desiderare quod p yicissitudinis obumbratio. Hymnus. mittis:vtinter mudanasvarietates,ibi

Dcęnam Agni prouidi noftra fixa fint corda , vbi vera sunt
Etstolisalbiscandidi,

gaudia. Per dominum nostrum
Pofttransitum marisrubri,

Deindefitco.dcruce,vtiDaica pce. Christocanamusprincipi. DOMINICA QVARTA Cuius corpus sanctissimum,

post Pascha.
In ara crucis torridum,

AdMatut.Inuit.Surrexit dñs verè:
Cruore eius rofeo
Haleluiah. ps. Venite, i. Hymnus

. Guftando viuimus Deo.

Ex sempiterne domine, Protecti Paschæ vespere

Rerum

creator omnium, A deuaftante Angelo,

Qui erasante sæcula,
Erepti dedurissimo

Semper cum patrefilius:
Pharaonis Imperio.

Quimundi in primordio
lam Pascha noftruin Christus est, Adam plasmasti hominem:
Quiimmolatus agnus est, Cuituäimagini
Sinceritatis azyma,

Vultum dedifti fimilem.
Caro eius oblata est.

Quem diabolus deceperat 0 verè digna hostia,

Hoftis humanigeneris:
Perquam fracta sunt tartara, Cuius tu formam corporis
Redempta plebs captiuata, Assumere dignatus es:
Reddita vitæ præmia.

V thominem redimeres,
Cùmfurgit Christus tumulo, Quem anteiam plasmaueras:
Victor reditde barathro,

Etnos Deo coniungeres,
Tyrannum trudens vinculo, Per carnis contubernium.
Etreferans Paradisum.

Quem editum exvirgine
Quæsumus auctor omnium, Pauescitomnis anima:
In hoc Paschaligaudio,

Per quem & nos refurgere
Abomni mortis impetu

Deuota mentecredimus,
Tuum defende populum. Qui nobis per baptismum
Gloria tibi domine,

Donasti indulgentiam,
Qui furrexiftià mortuis,

Quitenebamur vinculis
Cum Patre, & fanéto Spiritu, Ligaticonscientiæ.
In sempiterna fæcula.Amen.

Quicrucem propter hominem
Manenobifcum domine, haľah. Suscipere dignatus es:
Bs. Quoniam aduesperalcit, halab. Dedisti tuum fanguinem

Noftræ

[ocr errors]
[ocr errors]

cap.i.

Noftræ salutis pretium.

ues aūtihumilitate sua, qñ ficut fos Quæsumus auctor omnium fęni trāsibit. Exort'est enim Sol cum In hoc Paschaligaudio,

ardore,&arefecit fenum,& flos eius Abomni mortisimpetu

decidit,& decor vultus eiusdepcrijt. Tuum defendepopulum.

Ita & diuesi itinerib suis marcefcet. Gloria tibi domine,

B. Viderunt te aquę, Deus,viderunt Qui surrexiftià mortuis,

teaquæ,&timuerunt: *Multitudoso Cum patre & sancto fpiritu, nitus aquarum, vocem dederunt nuIn sempiterna sæcula. Amen. bes,halah,halah, hať. V. Illuxerunt Inj. NotAn Hal.Lapis reuolur’est. coruscationes tuæorbi terræ:vidit& &Pfalmi de Dnica,vtin Psalterib.2. commota eft terra.Multitudo. L.iij.

Surrexirdasdefepulchro,halahia Beü pbatus fuerit,accipie corona Be Qui pronobis pępéditiligno, hal. vitæ,quã repromisitDe'diligentibus *Incipit epistola canonica beati Iaco se.Nemo cû têtat,dicatqñ à Deo têbi Apoftoli . Lectioprima.

tat.Deus enim intentator malorü eft, Acobus Dei,&dñi nostri le ipfe enim neminētentat.Vnusquisq; suChristi seru'duodecim tri verò tentaturà cócupiscentia sua ab

bub',quæ sunt in difpfione, ftract•&illect: deinde cócupiscētia, salutē. Oē gaudiú exiftimate fratres cum conceperit,parit peccatum: pec mei,cú in têtationes variasincideritis catum vero cum confummatum fue sciêtes,quod pbatio fideivestræpatié rit,generat mortem. Nolite itaque er tiã operat, patiétia aŭtopuspfectūha rare, fratres mei dilectissimi. beat,vtfitispfeéti,&ītegri,īnullo de- p.:Narrabo nomen tuum fratribus ficiētes.Siqsaútvestrúindiget sapié- meis, haleluiah,+ In medio ecclesiæ tia; poftulet à Deo, q datoib'affluéter laudabo te haleluiah, haleluiah. v. & non improperat;& dabitur ei:po- Confitebor tibi in populis domine, Itulet autem in fide nihil hæsıtans. & pfalmum dicam tibi in Gentibus. Re. Sioblitus fuero tui,haleluiah, obli In medio. Gloria In medio. uiscatur mei dextera mea: * Adhæ- In fecundo Nocturno. Aña. Halah. reatlingua mea faucibus meis

, finon ps.Conserua. cumrel.de Pfalt. 4 y. meminero tui,haleluiah, haleluiah. Surrexit dominus verè;haleluiah. ý. Superflumina Babylonis illic fe- B EtapparuitSimoni, haleluiah. dimus,&fleuimus,dum recordare-- Extračtatu sancti Cypriani marty-murtui Sion.Adhæreat, Lectioij. ris,debono patientiæ.Lectio quarta: Q

Vienim hesitat,similis est Auctui Epatientia locuturus, fratres di Ser...

maris,qavēto mouet,&circüfer. le&tissimi,&vtilitates eius,&co- rio. tur.Nó ergo existimet homo ille, 9. moda prædicaturus, vnde potius inaccipiat aliqdà dño. Vir duplex aío cipiam,quàm quòd nuncquoquead incóstás est in oib'vijssuis. Gloriei au audientiam,veftram patientia video tē frater humilisin exaltatione sua, di esse necessariam:vtnechociplú,gau

in ini.

« PoprzedniaDalej »