Obrazy na stronie
PDF
ePub

peccatum:neceftin fpiritu ei dolus. Congregans sicutin vtre aquas maQuoniam tacui, inueterauerüt osfa ris:ponens in thesauris abyffos. mea:dum clamarem tota die. Timeat dñmoīs terra:ab eo aūtcom Quoniam die,ac nocte grauata eftsu moueanturomnesinhabitátes orbe. permemanustua:conuersus sum in Quoniam ipse dixit,&facta sunt ipærumna mea,dum configitur fpina. femandauit,&creata sunt.

elictum meum cognitum tibi feci: Dñsdissipatcösilia gentiū: reprobat & iniustitiam meam non abfcondi. autem cogitationes populorum,&re Dixi,cófitebor aduersű me í iustitiã probat consilia principum. meādño:&turēisistiīpietatépctīmei Coliliūaūt dñisæternū mãet: cogita rohacorabitad te omnis sanctus:in tiões cordis ei',īgñratióe,&gñratióe tempore opportuno.

Peatagens,cuius eft dñs Deus ei':poVeruntamen in diluuioaquarú mul pulus,quem elegitin hæreditatê sibi. tarum:ad cum non approximabunt. Decælorespexit dominus: viditom Tues refugiū meûà tribulatione, s nes filios hominum. circundedit me: exultatio mea, erue Depræparato habitaculo fuo:respemeà circundantibus me.

xit fuperomnes, qui habitat terram. Intellectum tibi dabo,&inftruam te Quifinxitsingillatim corda corum: in via hac,qua gradieris:firmabolup qui intelligitomnia opera eorum. teoculos meos.

Kõlaluatrex p multávirtuté:&gigas Nolitefierificut equus, &mulus:qui nó saluabitímultitudine virtutis luç bus non eftintellectus.

Fallax equusad falutē:in abundanIn chamo,&frenomaxillas eorú con tiaautem virtutis fuæ nó faluabitur. stringe:qui non approximantadte. Ecceoculi dñisup metuentes eü:&i Multa flagella peccatoris: fperantes eis,qui sperantsuper misericordia ei'. autē in dñomisericordia circüdabit. Vteruatà morte animas eorú:&alas L çtamini in dño, & exultate iufti:& eosin fame. gliamini oésrečticord. An. In tua iu Anima nostra sustinet dñm;qmadiu Ititia libamedñe. 15. Rectos decet. tor,&protector nofter est.

Xultate iusti in domino: rectos Quiain eo lætabitur cor noftrum:& decet collaudatio.

in nomine fancto eiusfperauimus. Confitemini domino in cithara:in Fiatmisericordia tua dñesuper nos: psalterio decē cordarum psallite illi quéadmodūsperauimus in te.ps 33. Cantate ei canticum nouum : bene Enedicam dñminomni tépore: pfallite ei in vociferatione.

B
femper laus

eius in ore meo. Quia rectum eft verbum domini:& In domino laudabitur anima mea: omnia opera ciusin fide.

audiant mansueti,&lætentur. Diligit misericordiam,&iudiciü:mi Magnificate dominú mecī:&exalfericordia domini plena eft terra. temus nomen eiusinidipsum. Verbodñi celi firmati funt:&fpiritu Exqfiuidñm,&exaudiuit me:&ex oris eius omnis virtus eorum. oibus tribulationib'meis eripuitme. B.R. N.

Acce

ps.32.

[ocr errors]

i

Acceditead eú,& illuminamini,& gnaimpugnantesme.
facies veftræ non confundentur. : it Apprehendearma,&fcutú:&exur:

stepauper clamauit,& domin'exau gein adiutorium mihi.
diuiteum:& deomnibus tribulatio- Effunde frameam,&conclude ad--
nibus eius faluauit eum.

uersus eos, qui persequuntur me: dic
mmittet angelus domini in circui- animæ meæ, falus tua egosum.
tu timentium eum:& eripiet cos. : Confundantur,&reuereantur:quæ
Gultate,&videte,qñfuauis est do-- rentesanimam meam.
minus:beatusvir,quisperatin eo. Auertantur retrorsum, & confunda
Timete dñm omnes sancti eius, qñ tur.cogitantes mihi mala.
non estinopia timentibus eum. Fiant tanquam puluisante facié ven
Diuites eguerút,&esurierūtingrétes ti:&Angelus domini coarctans eos.
aŭtdñm nominuentur omni bono. Fiant viæ illorú tenebræ, & lubricũ:

enite filijaudite me: timorem do- &angelus domini persequens eos. mini docebo vos.

Quoniam gratis absconderunt miQuis est homo,qui vult vitam? diligit hiinteritu laqueisui:superuacuè exdies.videre bonos.

probraueruntanimam meam. Prohibelinguam tuam a malo:&la- Veniat illi laqueus;quemignorat,& bia tua ne loquantur dolum. captio,quam abscondit

, apprehédat Diuerteà malo,&fac bonum:inqui- eum:&in laqueum cadatiidipsum. ; repacem,&persequere eam. A nimaautem mea exultabitin dño: Oculi domini superiultos : &aures &delectabitur super salutarisuo. eiusin preces eorum.

Ota ossa mea dicét:dñe,qs similis tibi ultusautē dñi super facientes ma- Eripiés inopé de manu fortiorú ei': la;vt perdat de terra memoria corū. egenú,&pauperēàdiripiêtibus eü. Clamaueruntiusti,&dñs exaudiuit Surgentes testes iniqui: quæ ignoraeos:& exomnibus tribulationib° co- bam, interrogabantme. rumliberauit eos.

Retribuebant mihi mala pro bonis: Iuxta eft dñsijs,qui tribulato sūtcor- fterilitatem animæ meæ. de:& humilesspiritu saluabit. Ego autem,cum mihi molefti essent: Multæ tribulationesiuftorum:& de induebar cilicio. omnibus his liberauit eos dominus, Humiliabãinieiunio animâ meam: Cuftodit dominus omnia ofla eorú: & oratio mea in sinu meo conuertet, vnum ex hisnon conteretur. Quasi proximum,& quasi fratrénoMorspeccatorūpeslima:&qui ode- strú,sic complacebam:quali lugens, funtiustum,delinquent.

&contristatus,fic humiliabar, Redimet dásaías feruorū suorú:& Etaduersum me lætati funt,&cõucnõdelinquêtomnes, qui sperātin eo. nerunt:congregata sunt luper mefla Ana Rectos decetcollaudatio. gella,&ignoraui.

Antiph. Expugna. Psalmus 34. Billipatisút,neccõpúéti, tentauerút
Vdica domine nocentes me:expu- me, subsānauerút me subsānatione:

frer

[ocr errors][ocr errors]

bis eos.

frenduerunt supermedentibus suis. Homincs,&iumenta saluabis domiDñe,qñ respicies?restitueasam meāà ne:quemadmodum multiplicastimi malignitate corú:à leõib'vnică mea fericordiam tuam Deus. Confitebor tibi inEcclefia magna:in Filij autem hominum:in tegmine apopulo graui laudabote.

larum tuarum fperabunt. Non fupergaudeantmihi,qui aduer Inebriabuntur ab vbertate domus fantur mihi iniquè: qui oderuntme tuæ:&torrente voluptatis tuæ potagratis,&annuuntoculis

. Oñmihiqdépacificè loğbát:&iira Quoniam apud te est fons vitæ: &in cúdia terræ loģntes, dolos cogitabất. lumine tuo videbimus lumen. Etdilatauerütsup meossuũ:dixerút Prætende misericordiam tuam sciecuge,euge, videruntoculi noftri.

tibuste:&iustitiam tuam his, quireVidisti domine, nefileas:Domine,ne étofuntcorde. discedas à me.

Non veniat mihipes superbiæ:& ma Exurge,& intende iudicio mco:De' nuspeccatorisnon moueatme. meus,&dñsmeus in causam meam. Ibi ceciderunt,q operantur iniquita ludica me fmiuftitiâ tuam dñe Deus tē:expulfisunt,nec potueruntftare. meus:&non supergaudeant mihi. Aña. Expugna impugnantes me, Nödicáticordibʼluis,euge, eugeaiæ Antiphona. Reuela.

Plalmus 36. noftræ:nec dicãt,deuorabimus eum. Oliæmulari

9 neque zelaucrisfacientes iniqgratulantur malis meis.

tatem. Induantur confufione, & rcuerétia: Quoniam tanquam fænum velociqui malignaloquuntur super me. terarescent&quemadmodumolera Exultēt,&letét, a volūtiuftitia mea: herbarum cito decident. &dicant semper, magnificeť domi- Spera in dño,& fac bonitaté:&inha nus, qui volunt pacem serui eius. bita terram,&pascèris in diuitijs ei'. Etlingua mea meditabituriustitiam Delectarein domino:&dabit tibi pe , tuam:tota die laudem tuam. ps 35. titiones cordistui. D Ixitíiuft, vtdliquati semetipso: Reuela domino viam tuam:&fpera nõesttimor Deianteoculosei'. in eo,&ipfefaciet

. Quoniam dolosè egit i cospectu ei?: Eteducet quasi lumen iustitiam tua, vtinueniatur iniquitas ei'adodium. &iudicium tuum tanquam meridić; Verba oris eiusiniquitas,&dolus:no fubditus esto domino,& ora eum. luitintelligere, vt bene ageret. Noliæmulari in eo,q prosperatur in Iniqtatē meditat' éicubili suo,astitit viasua:in hoíe facienteiniuftitias. oivieno bonę:malitia aút nó odiuit. Delineabira,&derelinquefurorem: Dñein cælo misericordia tua: & ve- noliæmulari,vt maligneris. ritas tua vfqueadnubes.

Quoniam, qui malignátur, extermi Justitia tua ficutmontes Dei:iudicia nabuntur:sustinentes autem domi-tuia abyssus multa.

num,ipfi hæreditabunt terram.

Et

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

E tadhucpusillá,&nberit peccator Iniufti punientur:&femen impiorú
&quæresfocú eius, &non inuenies, peribit.
Máluetiautē hæreditabunt terrā:& Iusti autē hæreditabūt terra:&inha-
delectabunturin multitudine pacis, bitabuntin fæculum sæculi super cã.
Obferuabit peccatoriustum:&ftri- Osiusti meditabitur sapientiam:&
debit super eum dentibus fuis.

lingua eius loquetur iudicium. Dominusautem irridebiteum:qñ LexDei eius in cordeipfius : & non Profpicit, quòdveniet dies eius. supplantabunturgreflus eius. Gladium euaginauerüt peccatores: Considerat peccatoriustum:&quę. intenderuntarcum fuum.

ritmortificare cum. Vtdecipiantpauperem,&inopem: Dñsaūtnõderelinquet eui manibo vt trucidentrectos corde,

ei':necdānabit eū, cuiudicabit illi: Gladius eorum intretin corda ipso Expecta dñm,& cuftodi via eius, & rum:& arcus eorum confringatur. exaltabit te,vt hæreditate capias terMelius est modicum iusto:super di- rā:cú perierint peccatores,videbis. pitias peccatorum multas.

Vidi impium fuperexaltatum: &ele
Quoniã brachia peccatorü conteré- uatum ficutcedros Libani.
tur:confirmatauteiuftos dominus. Ettransiui,& eccenon erat:quæfiui
Nouit dominus diesimmaculatorú: eum,&non eft inuentus locus eius.

& hæreditas eorum in æternum erit. Custodi innocentia,&vide æquita-
N 6cõfundentitpemalo,&īdieb'fa tē:qñ sunt reliquię homini pacifico.
mis saturabunt:qapétõres peribunt. Iniuftiautem disperibunt:{imul reli
I nimici verd domini,mox vt honori quiæimpiorum interibunt.
ficati fuerint,& exaltati : deficientes Salusautem iustorūà dño: &prote-
quemadmodum fumus deficient. Etor eorum in tépore tribulationis
Ñ utuabitur peccator,&non soluet: Etadiuuabit eos dñs,&liberabiteos,
iuftusautem miseretur, & retribuet

. &eruet eos à peccatoribus: &faluaQuia benedicentes ei hæreditabunt bit eos,qa sperauerunt in eo. Ps 37. terrá:maledicentesaútei difperibūt.

me:neq; in ira tua corripias me. rigentur:& viam eius volet. Quoniá fagittæ tuæ infixæfunt mihi: Cùm ceciderit,non collidetur:quia &confirmasti super memanūtuam. dominus supponitmapum suam. Non eft fanitas in carne mea à facie I unior fui,eteni fenui;&nõvidi iuftú iræ tuæ:non est pax ofsibus meis à faderelietū, nec seméeiusquærés.panē. ciepeccatorum meorum. Tota die

miseretur,&commodat:& Quoniam iniquitates meę supergres. femen illiusin benedictione erit, fæ sunt caput meum:&ficutonusgra Declina à malo,&facbonum:& in uegrauatæ sunt super me, habita in fæculum sæculi,

Putruerunt,&corruptælunt cicatri Quia dñsamatiudiciú,&nó derelin çes mexrà facieinfipientiæ meæ. quetsélõssuos:iæ tesnú cõferuabūt. Miser factosū,&curuatus sū, vsq; in

A pud dominum greffus hoininis

di Dominencin

furore tuo arguas

finē:tota die contristat ingrediebar. adnubes

. In Aduétu.y. Ex Sion spe Owoniālumbimeiimpleti suntillu- cies decoris eius. R Denofter manifionibus:&nõelt fanitasícarnemen. fefte veniet. In Quadr. y Ipselibera

Afflictus fum,&huiniliatus sum ni- uitmedelaqueo venātiū. REtàver misrugiebamàgemitu cordis mei.

boalpo. TpePafli.y.Erue à framea Dñeante teomne desideriū meú:& Deusaiam meā. R. Et de manu canis gemitus me' à te non est abscóditus. ynicā meã. Tpe Pafch 2 Haťah, Cormęūconturbatū est, dereliquit haleluiah, haleluiah, y. Surrexit

domevirtus mea:&luměoculorú meo minus de sepulcro, haleluiah.R. Qui rum,&ipsum non eft mecum. pronobispepēditiligno, haleluiah. Amici mei,& proximi mei:aduersū q Pro vno vel pluribus mi artyribus me appropinquauerunt, &fteterűt. tempore Pafchali.y. Sãēti,&iustiin Bgiuxta meerāt,de lõgesteterūt& domino gaudete, hal. Re

. Vos elegit vim faciebat,quiquerebataiam mea. Deusin hæreditatem sibi, haleluiah, Etq ingrebãtmala mihi, locuti funt Provno Mart.extra tépus Pal ha vanitates:&dolostota die meditabāt lc. y. Gloria,&honore coronasti eu Fgo auté tanquãsurdusnon audie- dñe. B: Et conftituisti cūsuper opera ba:&ficut mutus nõ aperiensos suū. manuấtuarū. Pro pluribus iviajay'Et factus sū sicuthomo non audiês, ribus.v.

Lætamini in dño,& exulta&nõhabés in oresuoredargutiones. teiusti. Etgliaminioés recti corde.

Quoniam in te dominesperaui: tu ProConfeffore Pontifice, non exaudies medomine Deus meus, Pontifice.y. Ainauit eñ dñs, &orna Quia dixi,ne quãdo fupgaudeāt mi- uit eữ. RStolamgloriæinduit eum. hiinimici mei:& dũ cômouétur pe

ProvnaSancta. des mei,super me magnalocuti sunt. Specie tua,&pulchritudine tua. Omegoin flagella paratus sum: & RIntende pspere, procede, &regna. dolor meusin conspectu meo sēper.

ADLAVDE S. Quoniã iniquitatê meannuncia- Deusinadiutorium meüintende. bo:&cogitabo pro peccato

meo. Tépore Paschali dicuntur Plalımı Inimici autem mei viuunt,&confir- cũAntiphonis de Dnica.f.6. Capiti mati sunt super me : &multiplicati lű vero, Hym.).&Aña, ad Bńs, vtin funtqui oderunt meiniquè. Propriodctépore.Alio temporeper Qui retribuunt mala p bonis, detra- annun,qñ non allignantur proprix liebant mihi:qñsequebar bonitaté

. Aña, di Ana Miferere. Pfalmus 5. Ne derelinquas me domine De'me': Iserere mei Deus: secundū nediscefferisa me.

magnāmisericordia tuam, Intendein adiutorium meum:domi Etlecundum multitudiné ne Deus salutis meæ.

miserationum tuarum:dele iniquita Aña Reuela domino viam tuam. Per Annum.x. Dominein cælomi- Ampliuslaua meabiniquitate mea: fericordia tua. R::Et veritas tua vsque &àpeccato meomunda me.

M

tem meam.

Quo

« PoprzedniaDalej »