Obrazy na stronie
PDF
ePub

yt eruas me.

mei dominofactus est adiutor meus, à corde Conuertistiplanctü meü in gaudiú Factus sum tanquam vas perditum: mihi:confcidifti saccú meú,&circú quoniã audiui vituperationémultodedifti melætitia.

rum commorantiumin circuitu. Vtcantettibigloria mea,&nonco- In eodú conuenirentsimuladuersū pungar.dñe Deusme'inæternü cõfi me:accipere aïam meã cõfiliati sunt. tebor tibi. Aña Adoratedñm inau Egoautéin tesperaui dñe,dixi,Deus la sancta eí'. An In tua iustitia., ps 30 meus estu:in manib' tuis sortes mex.

Ntedñesperaui,non cöfundar in Eripemedemanu inimicorū meo

æternum:in iuftitia tua libera me. rum:& à persequentibus me. Inclinaad meaurem tuam:accelera Illustra faciētu. sup seruūtuú,faluũ

me facīmifericordia tua: domine no Esto mihi in deủ protectorē,&indo confundar,quoniam inuocauite. mum refugij:vtsaluum mefacias. Erubescantimpij,& deducantur in Quoniâ fortitudomea,&refugium infernum:muta fiantlabia dolosa. meú es tu:&propter nomen tuūde- Quæloquuntur aduerlus iustūini-duces me,&enutries me.

quitaté:in superbia,&in abufione. Educes medelaqueo hoc, qué ablcã Qua magna multitudo dulcedinis derunt mihi:qñ tu es ptector meus. tuæ dñe:quã abscondisti timétib'te. In manus tuascomēdo spiritü meü: Perfecisti eis,quisperantinte:incon redemisti medñe Deus veritatis. fpectu filiorum hominum.

disti obseruantes vanitates: super- Abscondes eos in abscondito faciei uacuè.

tux:à conturbatione hominum. Egoautê in dñosperaui:exultabo,& Proteges eosin tabernaculo tuo:à có lætabor in mifericordia tua. tradictione linguarum. Quoniã respexisti humilitatê meã: Benedictus dominus:qñ mirificauit saluasti de necessitatibusasam me.. mificordiāluā mihiī ciuitate munita Necconclufisti meímanib inimici: Egoautē dixi in exceflu mentis mear: ftatuisti in loco spatioso pedes meos. proiectussum à facie oculorum tuóMiserere mei domine, qñ tribulor: rum. conturbatus eftinira oculus me', ani Ideo exaudisti vocem orationismeç: ma mea,&ventern

dum clamaremad te. Quoniã defecit in dolore yita mea: Diligite dominum omnes sancti eius &anni meiingemitibus.

quoniam veritatem requiret domi-Infirmata esti

paupertate virt' mea: nus:&retribuet abundanter facien& offa mea conturbata sunt tibusfuperbiam. Super omnes inimicos meos factus Viriliter agite,&confortetur corvesumopprobrium vicinis meis valde: strú:oés qui speratisīdomino. ps 31. Quividebantme, foras fugerūtàmetes:&quorūtecta sunt peccata.

remisjęsunt iniquita obliuioni datus sum tãquã mortuus Beatusvir, cui non imputauit dñs

pec

meus.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

peccatum:necestin fpiritu ei dolus, Congregans sicutin vtre aquas ma

uoniam tacui, inueterauerüt olla ris:ponens in thesauris abyffos. mea:dum clamarem tota die.

Timeat dñmoís terra:ab eo aūtcom buoniam die,ac nocte grauata est su moueanturomnesinhabitātes orbé. permemanustua:conuersus sum in Quoniam ipse dixit,&facta sunt ipærumna mea,dum configitur fpina. fe mandauit,&creata sunt.

elictum meum cognitum tibi feci: Dñs dissipatcösiliagentiū: reprobat & iniuftitiam meam non abfcondi. autem cogitationes populorum,&re Dixi,cófitebor aduersū me í iustitia probat consilia principum. meādño:&tureisistīpietatépctímei õliliūaútdñisæternūmãet: cogitá i rohacorabitad te omnis fanétus:in tiões cordis ei",īgñratióe,&gñratioé temporeopportuno.

1eatagens,cuius est dñsDeus ei':poeruntamen in diluuioaquarūmul pulus,quem elegitin hæreditatê sibi. tarum:ad eum non approximabunt. Decælorefpexit dominus: viditom Tuesrefugiữ meūà tribulatione, s nesfilios hominum. circundedit me: exultatio mea, erue Depræparato habitaculo suo:respemeà circundantibus me.

xit superomnes, qui habitat terram. Intellectum tibi dabo,&inftruam te ui finxitsingillatim corda eorum: in via hac,quagradieris:firmabolup qui intelligitomnia opera eorum. teoculos meos.

Kõlaluafrex p multāvirtuté:&gigas Nolitefierificut equus, &mulus:qui no saluabití multitudine virtutis lue busnon eftintellectus.

Fallax equusad falutē:in abundanInchamo,&frenomaxillas eorũ con tia autem virtutis fuæ no saluabitur. stringe:quinon approximantadte. I cceoculi dñisup metuentes eü:&i Multa flagella peccatoris: fperantes eis,quisperantsuper misericordia ei'. autêin dñomisericordia circúdabit. Vteruatà morteanimas eorū;& alas L çtaminiindño,&exultate iusti:& eosin fame. gliamini oésrećticord. An. In tua iu Anima nostra sustinet dñm;qmadiu Ititia libamedñe A5. Rectos decet. tor,&protector nofter est.

Xultate iusti in domino: rectos Quia in eo lætabiturcor noftrum:& decetcollaudatio.

in nominesancto eiusfperauimus. Confitemini domino in cithara : in liatmisericordia tua dñesuper nos: pfalterio decē cordarum psallite illi quéadmodü fperauimus in tepis 33.

antate ei canticum nouum : bene Enedicam dñmin omni tépore: psallite eiin vociferatione.

semper laus eius in ore meo. Quia rectum est verbum domini:& in domino laudabitur anima mea: omnia opera eiusinfide.

audiant mansueti,&lætentur. Dili ericordiam, &iudiciú:mi Magnificate dominú mecú:&exalsericordia domini plena est terra. temus nomen eiusinidipsum. Verbo dñi celi firmati funt:&fpiritu Exqfiuidñm,&exaudiuitme:&ex oris eius omnis virtus eorum. oibus tribulationib'meis eripuitme. B. R. N.

Acce

ps.32.

с iiij

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Acceditead eu,& illuminamini,& gnaimpugnantesme.
facies vestræ non confundentur. pprehendearma,&fcutú:&exur-

stepauper clamauit,&domin'exau gein adiutorium mihi.
diuiteum:& deomnibus tribulatio Effunde frameam,&conclude ad--
nibus eius faluauit eum.

uersus eos, qui persequunturme: dic
I mmittet angelus domini in circui- animæmeæ, falus tua egosum.
tu timentium eum:&eripiet eos.. Confundantur,&reuereantur:quæ
Gultate,&videte,qñ suauis eft do-- rentesanimam meam.
minus:beatusvir,quisperatin eo. uertantur retrorsum,&confunda
Timete dñm omnes sancti eius, qñ tur:cogitantes mihi mala.
non estinopia timentibuscum. Fjant tanquam puluisante facié ven
Diuiteseguerút,&esurierūtingrétes ti:&Angelus domini coarctans cos.
aūtdñm nominuentur omni bono. Fiant vixillorú tenebræ, & lubricũ:

enite filijaudite me; timorem do- &angelus domini persequens eos.
mini docebo vos.

Quoniam gratis absconderunt miQuis est homo,qui vult vitam?diligit hi interitu laqueisui:superuacuè exdies.videre bonos.

probraueruntanimam meam.
Prohibelinguam tuam a malo:&la- eniat illi laqueus,quemignorat, &
bia tua ne loquantur dolum. captio,quam abscondit, apprehédat
Diuerteà malo,&fac bonum:inqui- eum:&in laqueum cadatiidipsum.
repacem,&persequere eam. A nimaautem mea exultabitin dño:
Oculi domini superiustos : &aures &delectabitur super salutarisuo.
eiusin preces eorum.

Osa ossa mea dicét:dñe,qs similis tibi
Vultusauté dñi super facientes ma- Eripiés inopé de manu fortiorú ei':
la;vt perdat de terra memoria corū. egenū,&pauperēà diripiêtibus eü.
Clamaueruntiufti,& dñs exaudiuit Surgentes testes iniqui: quæ ignora-
eos:& ex omnibus tribulationib°co bam,interrogabantme.
rum liberauit eos.

Retribuebant mihi mala pro bonis:
1

uxta est dñsijs,qui tribulato sūtcor- sterilitatem animæ meæ.
de:&humilesspiritu saluabit. go autem,cum mihi molefti essent:
Multæ tribulationesiuftorum:& de induebar cilicio.
omnibus his liberauit eos dominus, Humiliabā inieiunio animâ meam:
Custodit dominus omnia ofla corú: &oratio mea insinu meo conuertet,
vnum ex hisnon conteretur. Quasi proximum,& quasi fratréno-
M

ors peccatorūpesfima:&qui ode- strú,sic complacebam:qualilugens,
funtiuftum,delinquent.

&contristatus,sic humiliabar,
Redimet dñs aias seruorū suorú:& E tadụersum melætati sunt,&cõue-
no delinquétomnes,qui sperātin co. nerunt:congregata sunt luper mefla
Ana Rectos decet collaudatio. gella,&ignoraui.

Antiph. Expugna, Pfalinus 34. Diffipati sút,neccõpúéti tentauerüt
Vdica domine nocentesme;expu- me, subsānauerüt me subsănatione:

frer

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

21

[ocr errors][ocr errors]

bis eos.

frenduerunt supermedentibus suis. Homines,&iumenta saluabis domi-
Dñe,qñ respicies?reftitueasam meāà ne:quemadmodum multiplicastimi
malignitate eorü:à leõib°vnica mea fericordiam tuam Deus.
Confitebor tibiinEcclefia magna:in Filij autem hominum:in tegmine a-
populo graui laudabote.

larum tuarum sperabunt.
Non supergaudeantmihi,qui aduer Inebriabuntur ab vbertate domus
fantur mihiiniquè: qui oderuntme tuæ:&torrente voluptatis tuæ pota-
gratis

, & annuuntoculis.
Oñmihiqdépacificè loqbãt:&iira Quoniam apud te est fons vitæ: &in
cúdia terræloqntes,dolos cogitabāt. lumine tuo videbimus lumen.
Etdilatauerütsup meossuũ:dixerút Prætendemisericordiam tuam scie-
cuge,euge,videruntoculi noftri.

tibuste:&iustitiam tuam his, quire-
Vidifti domine,nesileas:Domine,ne éto funtcorde.
discedas à me.

Non veniat mihi pes superbiæ:&ma
Exurge,& intende iudicio mco:De nuspeccatorisnon moueatme.
meus,&dñsmeus in causam meam. Ibi ceciderunt,q operantur iniquita
ludica mefmiustitiâ tuam dñe Deus té:expulsisunt,nec potueruntftare.
meus:&non supergaudeant mihi. Aña. Expugna impugnantes me,
Nődicáticordib luis,euge, eugeaix Antiphona. Reuela. Pialmus 36.
noftræ:nec dicāt,deuorabimus eum. Oliæmulari in malignantibus:
Erubescant,&reuereantur fimul: 9 neque zelaueris facientes inig-
gratulantur malis meis.
nduantur confufione, & rcuerétia: Quoniam tanquam fænum veloci-
qui maligna loquunturfuper me.

terarescent&quemadmodumolera
Exultēt,&letét, a volútiuftitia mea: herbarum cito decident.
&dicant semper,magnificei domi- Spera in dño,&fac bonitaté:&inha
nus,qui volunt pacem serui eius. bita terram,&pascèris in diuitijs ei'.
Etlingua mea meditabituriustitiam Delectare in domino:& dabit tibipe
tuam tota die laudem tuam. Þ$35. titiones cordistui.

Ixitiiufto,vtdliquati semetipso: Reuela domino viam tuam:&fpera

nõesttimor Deianteoculosei'. in eo,&ipfefaciet.
Quoniam dolosè egit i cõfpectu ei?: Eteducetquasi lumen iustitiam tua,
vtinueniatur iniquitas ei' adodium. &iudicium tuum tanquam meridié:
Verbaoris eiusiniquitas,&dolus:no fubditus esto domino,& ora eum.
luitintelligere,vt beneageret.

Noliæmulari in eo,q prosperatur in
niqtatē meditar éicubilifuo, aftitit viafua:in hoíe facienteiniustitias.
oi vienõ bonę:malitia aút nõ odiuit. Defineabira,&derelinquefurorem:
Dñein coelo misericordia tua:& ve- noliæmulari,vt maligneris

.
ritas tua vsqueadnubes.

Quoniam, qui malignātur, extermi Justitia tua ficut montes Dei:iudicia nabuntur:fuftinentes autem domi-tuia abyffus multa.

num,ipfi hæreditabunt terram.

N

tatem.

[ocr errors]

!

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

E tadhucpusillú,&nõerit peccator Iniusti punientur:&femen impiorú

&quæres locú eius, &non inuenies. peribit.
Máluetiauté hæreditabunt terrā:& iufti auté hæreditabút terrā:&inha-
delectabunturin multitudine pacis, bitabuntin fæculum sæculi super cã.
Obseruabitpeccatoriuftum:&ftri- Osiusti meditabitur sapientiam:&
debitsuper eum dentibus suis.

lingua eius loquetur iudicium.
Dominusautem irridebiteum:qñ Lex Dei eiusin cordeipfius : & non
prospicit, quòd veniet dies eius. supplantabunturgressus eius.
Gladium euaginauerút peccatores: Considerat peccatoriustum:&quę-
intenderuntarcum suum.

ritmortificare eum. Vtdecipiantpauperem, &inopem: Dñsaútnõderelinquet eui

manib
yt trucidentrectos corde.

ei':nec dánabit eū, cũiudicabit illi.
Gladius eorum intret in corda ipso Expecta dñm,& custodi viã eius,&
rum:& arcus eorum confringatur. exaltabit te,vt hæreditate capias ter-
Melius est modicum iusto:super di- rãicú perierint peccatores,videbis.
uitias peccatorum multas. Vidi impium fuperexaltatum:&ele
Quoniá brachia peccatorú conteré- uatum ficutcedros Libani.
tur:confirmatautéiuftos dominus. Et transiui,& eccenon erat:quæsiui
Nouit dominus dies immaculatorūeum,&non eft inuentus locus eius.
& hæreditas eorum in æternum erit

. Custodi innocentia, &vide æquita-
Nócõfundentitpemalo,&īdieb’fa té:qñ sunt reliquię homini pacifico.
mis saturabunt:qapetõres peribunt. Iniufti autem disperibunt:simul reli
I nimici verò domini,mox vt honori quiæ impiorum interibunt.
ficati fuerint,& exaltati : deficientes Salusautem iuftorūà dño: &prote-
quemadmodum fumus deficient. {toreorụmin têpore tribulationis.
M utuabitur peccator,&non foluet: Etadiuuabit eos dñs,&liberabiteos,
iustusautem miseretur, & retribuet. &eruet cos à peccatoribus: & falua-
Quia benedicentes ei hæreditabunt bit eos,qa sperauerunt in eo. PS 37.
terra:maledicentesaūtei disperibūt

Omine nein furore tuo arguas
A pud dominum greffus

mein ira tua corripias me.
rigentur;& viam eius volet. Quoniã fagittæ tuæinfixæ suntmihi:
Cùm ceciderit,non collidetur:quia &confirmasti super memanútuam.
dominus supponit manum suam. Non est fanitas in carne mea à facie
I unior fui,eteni senui;&nāvidi iuftú iræ tuæ:non eft pax oflibus meis à fa-
derelictü,nec femé eius quærés panē. cie peccatorum meorum.
T ota die

miseretur,&commodat:& Quoniam iniquitates meę supergrel .
femen illiusin benedictione erit, sæ suntcaput meum:&ficutonusgra
Declinaà malo,&facbonum:& in ue grauatæsuntsuperme,
habita in fæculum fæculi,
Quia dñsamariudiciú,&nóderelin çes mex:à facieinfipientiæ meæ.

Putruerunt,&corruptæ sunt cicatri
quetscrossuos: cætesnú cöseruabūt. Miser factosū,&curuatus sū, vsq; in

.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »