Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

2

Alijstéporib à fupradictis,Inuita Quihabitat in cœlis,irridebit cos: &
toriu & Hymnus.dicunt, q habetur Dominus fubfannabit eos.
1pprio de tépore, p officij varietate, Tunc loquetur ad eos in ira fua:&in
quod & in Capitulis & hymnis ad furore fuo conturbabit eos.
Laudes, & in alijs fimiliter feruetur. Ego autcóftitut' su rex ab eo fup Sió
IN PRIMO NOCTVRNO. mõte fanctú eius: pdicaspceptu eius.
In Aduentu. Aña. Veniet ecceRex. Dominus dixit ad me:filius meus es
Per Annum. Antiphona. Seruite. tu, ego hodiegenuite.
Tépore Pafch.An. Haleluiah.Lapis. Poftula à me, & dabo tibi gentes hæ-
PSALMVS PRIMVS reditatem tuam:& poffefsionem tua
Eatus vir quinon terminos terræ.
abijt in cofilioim Reges eosin virga ferrea:& tãquam
piorú,&in via pêtóru vas figuli confringes eos.
nonftetit:&cathedra Et nunc reges intelligite: erudimini
peftilentiæ non fedit. quiiudicatis terram.
ed ilege Dni volútas Seruite Domino in timore: & exul-
eius:& in lege eius me tate ei cum tremore.
ditabitur die ac nocte. Apprehédite disciplinam:nequado
terit tanquam lignum,quod plan- irafcat Dñs, & pereatis de via iusta.
tatu eft fecus decurfus aquarú:quod Cum exarferit in breui ira eius: beati
fructum fuum dabit in tempore fuo. oés,qui confidunt in eo. Pfalmus 5.
Etfolium eius non defluet:& omnia

D

Omine, quid multiplicati funt
qui tribulant me? multi infur-
guntaduerfum me.
Multi dicuntanimæ meæ:non eft fa-
lus ipfi in Deo eius.
Tu autem Domine fufceptor meus
es:gloria mea,&exaltans caput meu.
Voce mea ad Dominum clamaui:&

quæcunq; faciet, profperabuntur
onficimpij,no fic:fed tanquã pul
uis quem proijcit vetus à facie terræ.
Ideonon refurgunt impij in iudicio:
neque peccatores in confilioiuftoru.
Quoniam nouit Dominus viam iu-
ftorum:&iter impiorum peribit.
Gloria patri, &filio, &fpiritui sãcto.
Sicut eratin principio,&núc,&fem
per,&in fæcula fæculorum. Amen.
Hicy. Gloria.femp drin fine omniu
pfalmorú,nifi aliter noter.Pfalmusz
Vare fremuerunt gentes:&po
puli meditati funtinania?
Aftiterutreges terræ,&prin-
cipes cöuenerüt in vnum: aduerfus
dominu,&aduerfus Chriftum eius.
Dirumpamus vincula eorum:&pij
ciamusa nobisiugum ipforum.
B. R. N.

exaudiuit me de monte fancto suo.
E go dormiui, & foporatus fum, &
exurrexi:quia Dominus fufcepitme.
No timebo millia populi circúdātis
me:exurge dñe,faluu me fac De' me"
Qm tu pcufsifti oes aduersates mihi
fine caufa:dentes petorú contriuifti.
Domini eft falus & fuper populum
tuum benedictio tua. Pims 5.

D

Omine,nein furore tuo arguas me:neq; in ira tua corripias me. Miferere mei Dñe, quoniã infirmus fum:

Áij

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

xurge Dñe in ira tua:& exaltarein finibus inimicorum meorum. Etexurge Domine Deus meus in prę cepto quod madafti: & fynagoga po pulorum circundabit te. Et propter hanc in altum regredere. Dominus iudicat populos. Iudica me Domine fecundum iuftitiam meam:& fecundum innocentiam meam fuper me. Confumetur neqtia peccatorú,&di rigesiuftú:fcrutas corda,&renes De. Iuftum adiutorium meum à Domino:qui faluos facit rectos corde. Deus iudex iuftus, fortis, &patiens: nunquid irafcitur per fingulos dies? Nifi conuerfi fueritis, gladiú fuú vibrabit;arcum fuum tetendit, & para uitillum.

Etin co parauit vafa mortis: fagittas fuas ardentibus effecit. Ecce parturijtiniuftitiam, concepit dolorem:&peperitiniquitatem. Lacum aperuit, & effodit eum:&in cidit in foueam quam fecit. Conuertetur dolor eius i caput ei:& Ivertice ipfius iniquitas ei' defcédet. Confitebor Domino fecundum iuftitiam eius: & pfallam nomini Domini altiffimi.

D

Omine Dñs nr: qua admirabile eft nomé tuui vniuerfa terra. Quoniam eleuata eft magnificentia tua:fuper cœlos.

Omine Deus meus, in te fperaui: faluum me fac ex oibus perfequentibus me,&libera me. Neqñ rapiatvtleo animã meã:dum no eft q redimat, neq;q faluú faciat. Domine Deus meus,fi feci iftud:fi eft iniquitas in manibus meis. Sireddidi retribuentibus mihi mala: decidă merito ab inimicis meis íanis. erfequatur inimicus animam mea, & comprehendat,& coculcet in terra vitam meam; &gloriam meam in puluerem deducat.

[ocr errors]

1

Ex ore infantium,& lactentium per fecifti laudem propter inimicos tuos: vt deftruas inimicum & vltorem. Quoniam videbo cœlos tuos opera digitorum tuorum:lunam & ftellas, quæ tu fundafti.

Quid eft homo, quòd memores

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

C

cius?aut filius hois,qm vifitas eum?
Minuifti eŭ paulomin' ab Angelis,
glia & honore coronafti eú:& cófti-
tuifti cumfup opa manuum tuarum.
Oia fubiecifti fub pedib'ei':oues, &
boues vniuerfas,infup&pecora capi
Volucres cœli&pifces maris:quiper
ambulant femitas maris.
DñeDñsní;quàm admirabile eft no
men tuum in vniuerfa terra
Onfitebor tibi Dñei toto corde
psg.
meo:narrabooĩa mirabilia tua.
Lætabor & exultabo in te: pfallam
nomini tuò altiffime.
I ncóuertédoinimicu meũ retrorfű:
infirmabunt&peribunt à facie tua.
Quoniam fecifti iudicium meum,&
caufam meam:fedifti fuper thronum
quiiudicas iuftitiam.
Increpaftigentes,&perijtimpius:no
men eorum delefti in æternum, &in
fæculum fæculi.
Inimicidefecerunt frameæ in finem:
& ciuitates eorum deftruxifti.
Perijt memoria eorum cum fonitu:
& Dominus in æternum permanet.
Parauitin iudicio thronum fuum,&
ipfeiudicabit orbem terræ in equita-
te:iudicabit populos in iuftitia.
Et factus eft Dominus refugium pau
peri:adiutor in opportunitatibus, in
tribulatione.

Etfperentin te qui nouerunt nome
tuum:quoniam non dereliquifti que
rentes te Domine.

Plallite Dño qui habitatin Sion: an-
nunciate intergentes ftudia eius.
Quoniam requirens fanguinem eo-
rum recordatus eft: non eft oblitus
clamorem pauperum.
Miferere mei Domine:vide humili-
B.R.N.

3

tatem meam de inimicis meis.;
Qui exaltas 'me de portis mortis : vt
annunciem omnes laudationes tuas
in portis filiæ Sion.
Exultabo in falutari tuo: infixæ funt
gentes in interitu quem fecerunt.
In laqueo ifto, quem abfconderunt:
Cognofcet Dominus iudicia faciens:
comprehenfus eft pes eorum,
henfus eft peccator.
inopibusmanuum fuarum compre-
Conuertantur peccatores in infer-
num:omnes gentes quæ obliuifcun-
tur Deum.

Quoniam non in finem obliuio erit.
pauperis:patientia pauperum nõpe-
ribitin finem.

Exurge Dñe,non confortetur homo
Conftitue Dñe legislatore super eos:
iudicentur gentes in confpectu tuo.
vtfciantgentes qm homines funt.
fpicis in opportunitatibus, in tribula
Vtquid Domine receffifti longè:de-

tione?

Dum fuperbitimpius,inceditur pau
per: comprehenduntur in confilijs,
quibus cogitant.

mlaudatur peccator in defiderijs
Exacerbauit Dim peccator: fecun-
animæ fuæ:&iniquus benedicitur.
du multitudine iræ fuæ non quæret.
Non eft Deus in cofpectu eius:inqui
natæ funt viæ illius in omni tempore.
Auferuntur iudicia tua à facie eius:
omnium inimicorum fuorum domi
nabitur.

Dixit enim in corde fuo: non moue-
bor à generatione in
fine malo.
bor à generatione in generationem

&amaritudine, & dolo: fublingua
Cuius maledictione os plenum eft
A iij

eius

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

eius labor & dolor.

Sedetin infidijs cum diuitibus in oc-
cultis:vtinterficiatinnocentem.

culi ei' i paupem refpiciüt:ifidiati
abfcondito,quafileo infpelunca fua.
Infidiatur,vtrapiat pauperem:rape-
repauperem,dum attrahit eum.
Inlagofuo humiliabit eu:iclinabit fe
&cadet cũ dñatus fuerit pauperum.
Dixitenii corde fuo,oblit'eDe':auer
tit faciem fuam,ne videatin finem.
ExurgeDñe Deus,& exaltetur man'
tua:ne obliuifcaris pauperum.
Propter quid irritauit impi' Deum?
dixit enim in corde fuo, no requiret.
Videsqm tu laborem,&dolorem co
fideras:vt tradas eos in manus tuas.
Tibi derelictus eft pauper: orphano
tu eris adiutor.

per terram.

Cotere brachium pcõris &maligni:
quæret peccatú illi,&non inueniet,
Dñsregnabitiæternú,&in fæculum
fæculi:peribitis gentes de terra illius.
Defidriu paupu exaudiuitDñs:ppa-
ratione cordis eorú audiuit auris tua,
I udicare pupillo&humili:vt non ap
ponat vltra magnificare fehomofu-
Pfalmus 10.
NDño cofido,quo dicitis aię mee:
trasmigra in montem ficut paffer,
mecce pctores intederuntarcum,
parauerunt fagittas fuasĩ pharetra:vt
fagittentin obfcuro rectos corde.
Quoniam quæ pfecifti, deftruxerüt:
iuftus autem quid fecit?
Dominus in templo fancto fuo: Do-
minusin cœlo fedes eius.

[ocr errors]

culi eius in pauperem refpiciunt: palpebræ eius interrogant filios ho-

minum.

Dominus interrogat iuftum,& im-

pium:quiautem diligit iniquitatem,
odit animam fuam.
P luetfuper peccatores laqueos:ignis
&fulphur, & fpiritus procellarum,
pars calicis eorum.
Quoniam iuftus domin', &iuftitias
dilexitæquitatem vidit vultus eius.
In Aduentu.A Confortate man
diffolutas: confortamini, dicite, ecce
Deus nofter veniet, & faluabit nos.
Haleluiah.Anuph. Gaudete omnes.
Per Annum. Antipho. Deus iudex,
iuftus,fortis &longanimis, nunquid
irafcetur per fingulos dies?Antipho
Tu Domine.
Pfalmus re

Aluum me fac Domine, quonia
defecit fanctus:quoniam diminu
tæ funt veritates à filijs hominum.
Vana locuti funt vnufquifq; ad pro-
ximum fuum : labia dolofa in corde
&corde locuti funt.
Difperdat Dominus vniuerfa labia
dolofa:& linguam magniloquam.
Qui dixerunt,linguam noftram ma
gnificabim',labia noftra à nobisfunt:
quis nofter Dominus eft?
Propter miferiam inopum,&gemi-
tu pauperu:nunc exurgam,dicitdñs.
Ponam in falutari: fiducialiter agam
in eo.

Eloquia dñí eloquia casta:argentum
igne examinatum, probatum terræ,
Tu Dñe fuabisnos:& cuftodies nos
purgatum feptuplum.
In circuitu impij ambulant:fecundú
àgeneratione hac ín æternum.
altitudinem tuam multiplicasti fi--
lios hominum.
Pfalmus 1 2.

Squequo Domine obliuifceris
faciem tuam à me?
mein finem?vfquequo auertis

V

uam

[ocr errors]
[ocr errors]

Quandiu ponam confilia in anima mea:dolore in corde meop diem. Vfquequo exaltabit inimicus meus fuper merefpice,&exaudi me domi

ne Deus meus.

Illumina oculos meos, nevnquam obdormiãi morte,nequando dicat inimic' me',præualui aduerfus eum. Qui tribulant me,exultabunt,fimotus fuero: ego autem in mifericordia tua fperaui.

Exultabit cor meu in falutari tuo,catabo dño,q bona tribuit mihi:&pfal la nomini dñi altiffimi. Pfals. 13. Ixitinfipiens in corde fuo: non eft Deus.

D

Corrupti funt,& abominabiles facti funtin ftudijs fuis: non eft qui faciat bonum,non eft vfque ad vnum. Dominus de cœlo profpexit fuper filios hominum:vt videat, fieftintelligens:aut requirens Deum. Omnes declinauerunt, fimul inutiles facti funt non eft qui faciat bonu non eft vfque ad vnum. Sepulchrum patens eft guttureoru, linguis fuis dolofe agebat: venenum afpidum fublabijs eorum. Quorum os maledictione & amaritudineplenú eft: veloces pedes eoru ad effundendum fanguiné. Cotritio&infelicitas in vijs eorú, & viam pacis non cognouerunt;no est timor Deiante oculos eorum. None cognofcétoes, goperatinigta. tem:qui deuorant plebem meam, ficutefcam panis. Dominũno inuocauerút:illic trepidauerunt timore, vbíno erat timor. Om dñsingñrationeiufta eft,cõfiliú inopis cõfudiftis:qm dñs fpes ei' eft. B.R.N.

4

Quis dabitex Sio falutare Ifrael? cũ auerterit dñs captiuitate plebis fuæ, exultabit Iacob,&lętabitlfrael.ps.14 Dculo tuo aut quis requiefcet in Omine,qs habitabit in taberna

montefancto tuo? Qui ingredit fine macula:&operaturiuftitiam.

Qui loquitur veritaté in corde fuo: quino egit dolum in lingua fua. Necfecit proximo fuo malú:& opprobriu no accepit aduerfus proximos fuos. Ad nihilũ deduct' eft í cõfpectu ei malign":timétes auté dñm glorificat Quiiurat proximo fuo,&non decipit:quipecuniam fuam non dedit ad vfuram,& munera super innocente non accepit. Qui facit hæc: non commouebiturĭ æternum. In Aduentu. Antiphona Gaudete oes & lętamini: ecce qa veniet Dñs vltionis:adducet retributio ne:ipfe veniet & faluabit nos. Ex Sion species decoris eius. R. De nã manifefte veniet. Per annum. Añy. Tu dne feruabis nos,& cuftodiesnos

Memor fui nofte nominis tui Do mine, Et cuftodiui legem tuam. Tepore Quadrag.y. Ipfe liberauit medelaqueo venantium. Eta ver boafpero. Tempore Paffionis.. Erue à framea Deus animam meam. B.Et de manu canís vnicam meam. Tpe Pafch.An Halah.Lapis reuolu t'eft,halah:ab oftio monumeti, hal. hal. y. Surrexit Dñs de fepulcro,hap

.Quip nobis pepediti ligno, hala. Poftverficulum cuiuflibet Nofernídicitur Pater nofter, fecrets y. Etnenos inducas in tétationem. A inij

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »