Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Marc,

ces

rexeruntaudierunt ifti dñm;&con- uerfantia dexteram tuæ maieftatisex
tempferunt,&infuper occiderunt tende.Per dominum noftrum.
B. Scindite. 138. Lectio fecunda. Ad Mag. Aña. Sicutfuit lonasin ven
R

Egina Austri exurget, inqt,in treceti tribo dieb', & trib' noctibus:

iudicio cum generatione hac, ita eritfilius hominisin corde terræ: &cödénabitcā:venit enim à finibus Deinde dicuntur Preces: Oratio: terræaudiresapiétiam Salomonis:& ecce plusquáSalomóhic.Nofuitina Mentes noftrasąsdñe, lumine

tuæclaritatis illustra:vtvidere gnū Christo plus effe,quālonas,plus possimus,quæ agenda sunt:&quære effe,quã Salomo:ifteenim dñs illi ser &ta funtagerevaleamus.Per domi. ui erát.Sed tamé quales sút, g præsen FERIA QVINTA. têdñm cótępferüt,quádo alienigenę L cõscíeuang.fm Matthęū. Lect.j. feruos eiusaudierút? Deinde fequit: Nillotpe:Egreffus Iesus secessit in aliis.

ab partes Tyri,. Et reliq homine,ambulat p loca arida, quæ- *Homilia S. Hieronymi presbyteri. rens requić,&nõinuenit: tunc dicit: Reuertar in domúmeā,vndecici. Scribis & Pharifæis calumniatori L...

boderelictis,tranfgredit in partes B. Frange.138. Lećtio tertia. Tyri&Sidonis,vt TyriosSidonios;

Vado fitin Sacramentisremislio curaret.Mulier aūtChananæa egre

peccatorü,mundar domus; sed dit definib°pristinis,vtclamansfiliæ habitator eft neceffario Spirito sanet: impetret fanitaté. Obferua quod in Spūsaútfanctusnõhabitatnisisuper quintodecimo locofiliam Chanança humiles corde:De enim dicit:Super fanet. Miserere mei dñe,filiDauid:fi quéreg escet Spiritus meus?&respolia mea malè à dæmonio vexat. Inde det proposito:Suphumilē,&quietū, nouitvocarefilium Dauid,qa egressa &trementé verba mea Ille ergo cum iam fuerat definibus suis, & errorem fuerit habitator,īplet,regit

, agit

, refrę Tyriorum ac Sidoniorum loci ac finatà malis,ad bona excitat, suauem dei commutationedimiferat. facitiustitiam, vt homo bene taciat B. Tribularer,finescirem mifericoramorerecti,nõ timorelupplicij.Hoc dias tuas domine:tu dixisti:nolomor quod dixi,agere perfemetipsum ho- tem peccatorissedvt magisconuerta mominusidoneus eft: fanctum Spiri tur & viuat: * Quia Chananæam & tum sihabitatorem habuerit, iplum Publicanum vocasti ad pænitentiā. in omnib bonisinueniet adiutore. V. Secundum multitudinem dolorī Pe Abscondite.138.

meorum in cordemeo, cõsolationes
AdBňs.An. Generatio hçcpraua,& tuæ lætificaueruntanimam meam.
puerfa signum quærit:&fignumnon QuiaChananæam. Lectio fecunda.
dabitur ei,nififignú lonæ prophetizen F tur . Ego filiam Chananax pu-

Ilia mea male à dæmonio vexa--
Deinde dicuntur preces. 23. Oro.

Reces noftras,īs dñe,clementer toanimas esse credentium, quæ ma-
exaudi:&contra cunéta nobisad lèà dæmonio vexabantur, ignoran-

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

cap.s.

Trac

tes creatore,& adorantes lapidē.Qui bat,dicens:Miserere mei fili Dauid.
nõrelpõditei verbú: no de superbia Dicuntur Preces. 23. Oratio.
Pharilaica,nec de Scribarű supcilio; Euotionépopulitui
sed neipresentētiæ suævideret effe có nignusintende:vtqp
trarius,p qua iufferat:In via Gétiū ne tiã macerant in corpore, per fructum
abieritis,&in ciuitates Samaritanorú boni operisreficiáturin méte. Perd.
neintraueritis.Nolebat enim occasio Ad Mag.Aña. Omulier, magna eft
nem calumniatoribus dare;perfecta- fides tua:fiat tibisicut petisti.
què salutem Gétibus Passionis&Re- Dicuntur Preces. 23.

Oratio.
surrectionistemporereseruabat.

populisChristianis In omnibus

Da

quę pfitentagnoscere,&celeste ipfos sicut Deiminiftrosin multa pa- mun

diligere,quod frequétát.Per d. tientia:* Vtnon vituperetur ministe FERRI A SEXTA. rium noftrum. V. Ecce nunc tem-- Quatuor temporum. pus acceptabile,eccenúcdies falutis: *Letõ leti euang.fm Iohannem.Lj. commendemus nofmetipsosin mul

IN

Nillo tempore:Erat dies feftus luta patientia. Vt non. Lectio tertia.

dæorum:&ascendit lesus Ierofoly Taccedentes discipuli eius roga mam. Et reliqua.

báteúdicétes:Dimitteeā, ga cla- *Homilia sancti Augustini episcopi. matpost nos.Discipuli illo adhuc tē

re in illo vno,iple ricordia cõmoti,rogabantp Chana- uās vnitatis mysteriû,sicut prælocut nça muliere,quá alter Euágelista Sy- fum,de tot láguétib'vnum fanaredirophæniffam appellat:velimportu-- gnat’est

. Inuenitin annis ei' numerú nitate ei carere cupiétes,qa no vtcle quédā lāguoris. Triginta &octoan-mété,fed vt durū medicūcrebriusin nos habebat in infirmitate. Hic nu-clamaret.Iple autērespõdés ait:Non merus quomodo magis ad languoré sum missus,nisi adoues,quęperierút, pertineat,quã ad fanitatem,paulòdidom’Israel. Nong&adGentes non ligentius exponendum eft

. Intentos miflussit

, sed quòd primú mislfit ad vos volo:aderit dñs,vt cögruèloquar Israel, vt,illisnõ recipiétib'Euágeliū, &fufficienter audiatis. Quadragena justa fieret ad Gentes transmigratio. rius numerus sacrat' nobis in quadā Bi. In ieiunio &fletu orabant facer-- perfectionecommendatur'

. Notum dotes dicentes: * Parcedomine,parce effe arbitror charitati vestræ:teftan-populo tuo:&ne des hæreditatê tuã tur sæpissimèdiuinæ Scripturæ:iciuin perditionem.). Inter vestibulum nium hoc numero confecratum eflc

, &altare plorabantsacerdotes, dicen benenostis:nā& Moyses quadragin tes.Parcedomine. Gloria. Parcedo. ta dieb'ieiunauit,&Élias totidē,&ip AdBns. Aña. Egrefluslesus seçeffitin fe dñs noster & Saluator Iesus Chrift partes Tyri&Sydonis:& ecce mulier hūciciunij numerurximpleuit

. Per Chananaa à finibillis egreffa, clama Moysen significa Lex,p Eliāfignif

porcmyfteria dñi Helciéte,velmile. Ideamus ad voluerit fignifica

17. PP fer-, initi

cant

[ocr errors][ocr errors]

gelić. Ideo in illo mõte tres apparuca Mel métotequòd pposuerim nu polo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

caoi Prophetæ,p dñm significat Euā

merú post rút,vbi fe discipulis oftédit in clarita- lo láguido. Voloexponere, quarenu te vultus, &vestis suæ:apparuit enim merusille trigesimus& octauo láguo medi'inter Moysē,&Eliã, tāģEuāgeris sitpotius quâ fanitatis. Ergovt diliūtestimoniú haberet à Lege & pro cebā,charitas implet legead plenituphetis. Bl. Emendemus.137. Lectij. dinēlegisin oibus operib°ptinet qua. SI

lue ergoin lege, fiuein prophetis, dragenariusnumero. In charitateau

fiuein Euāgelio, quadragenarius tēduo præcepta nobiscõmēdāt Dili numerus nobis in ieiunio comédat. ges dñm Deūtuü ex toto corde tuo, Jeiuniú aūtmagnú&generale est,ab & ex tota asa tua;& ex tota mēte tua: ftinereabiniqtatib°&illicitis volup- & diliges pximü tuú sicut te ipsum. tatibofæculi,quod eft pfectū ieiuniū: In his duobus præceptis totaLex pen vtabnegãtes impietatem &feculares det,& Prophetæ. Merito&illa vidua cupiditates téperanter,&iustè,& piè omnes facultates suas duo minuta mi viuamusin hoc fæculo:Huicieiunio fit in donaDei. Merito&proillolanquã mercede additApoftolus?lequif guido à latronib° fauciato stabulario &dicit:Expectátes illâ beatam spem, duosnummosaccepit,vnde fanaret. &manifestationem gloriæbeatiDei, Merito apud Samaritanos biduú fe&Saluatoris noftri lefu Chrifti . In cit lesus, vt eos charitatefirmaret. Bihoc ergo fæculo quasi quadragesimā nario ergoisto numero cùm aliquid abstinentiæ celebramus,cum benevi boni significat maximè bipertita cha uimus,cum ab iniquitatibus &abilli ritas commendatur. Si ergo quadracitisvoluptatibus abstinemus.Sedqa genariusnumerus habet perfectionē hæcabftinentia fine mercedenó erit legis,&lex no impleč, nisi in gemino expectamus beatam

illā spē,&reuela præceptocharitatis;quid miraris, qa tionęgloriæ magni Dei, &Saluatoris languebat,quiad quadraginta, duo Iesu Christi. In illa fpe, cum fuerit de minus habebat? fpe facta res,accepturi sumus merce B. Paradisi portasaperuit. 138. dem denarium.Ipfa enim merces red Ad Benedictus. Antiphona, ditur operarijsin vinea laborantibus Angelus dñidescendebatdecęlo, & fecundú Euangeliū, quod vos credo mouebatur aqua,& fanabatur vnus. reminisci:neq; enim oía comemorā- Dicuntur Preces. 23. Oratio.

imperitis. Sto dñe ppitius quã

[subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Denarius

ergo qui accepit nomeaänu E tibifacis. eipe deuotá benigno era

[ocr errors]

mero decē,reddit,&coniunctus qua foue miseratus auxilio. Per dominū.
dragenariofit quinquagenarius: vn- Hodie dicunfPfalmi Pænitentiales.
decum labore celebram'Quadrage- Ad Mag.Aña. Qui me fanum fecit,
simā ante Pascha;cũlætitia verò, tan- ille mihi præcepit:tolle grabatum tu-
quã accepta mercede, Quinquagesi um,&ambula in pace.
māpost Pascha. B: Derel. 138. L.iij. Deinde dicuntur Preces. 23. Oro,

E xaudi

[ocr errors][merged small][merged small]

ca. 170

dares corporis interiore merili Hintelligentięcelfitudoinfrauen

: &
mentibus nostrisgratię tuæ lumě tiam carnis & fanguinis: tantums;in
oftende.Per dominum nostrum. hac fidei sublimitate complacuit, vt

SA B B A THO beatitudinisfelicitate donatus, lacrā
Quatuor temporum.

inuiolabilis petræ acciperet firmita-
*I cõ scíeuang.fm Matth. Lectioj. tē,sup quam fundata Ecclesia, portis
IN
Nillotpe:AllumpsitlesusPetrú, & inferi

, & mortis legibus præualeret

; Iacobú,&Iohānéfratrēei',&duxit necinsoluendis aut ligandis quoruillosí mõté excelsumseorsum. Et reľ. cūque causis,aliud ratum esset in coe

* H omilia Sancti Leonis Papæ. lo quàm quodPetri sedisletarbitrio.
Homilia de Transfiguratione Dái. R. Frange. 138. Lectio tertia.

,
aures mētium
noftrarū pullauitauditum,ad magni da erat deinferiorisfubftantiæSacra-
Sacramêti nosintelligétia vocat:quã, méto;ne Apoftolica fides ad gloriam
aspirātegratia Dei, facili'affequemur cõfitendæ in Christo deitatis euecta,
sicósiderationénoftrâ ad ea,quæ pau infirmitatis noftræ receptioné indi-
lò superius suntnarrata,referam'.Sal gnā impassibili Deo atq; incógruam
uator enim humanigeneris Ieso Chri iudicaret;&ita iam in Christo huma
stus,cõdéseāfidé,quę&impios adiu nam crederet effe glorificatam natu-
ftitia,& mortuos reuocatad vită, ad rã,vt nec supplicio poffet affici, nec
hoc discipulossuos doctrinemonitis, morte diffolui.Etideo, dicête dño,
&operű miraculis imbuebat, vtide oportet eú ire Ierofolymā, & multa
Chriftus &vnigenitus Dei,&hoīsfi- pati à Seniorib',&Scribis, & Princi-
liuscrederet:nāvnú horūsine altero pib'Sacerdotu, &occidi,&tertia die
nõpderatad salutem;&æqualis

erat resurgere:cum beatus Petrus,qfuper periculi, dñm Iesum Chriftú autDeú no illustratus lumine,de ardētissima tantú modo sine hose,aut sineDeoso filij Dei confessione feruebat, contulú hoíem credidiffe:cũ vtrüque esset meliasillusionū&crudelissimę mor pariter cõfitēdú:qasicutDeovera hu tis opprobrium religioso, vtputabat, manitas: ita hominiineratvera diui- &libero fastidio relpuisset; benigna nitas. R: Scindite.138. Lectio ij. : ab lesu increpationecorreptus,&ad

Dcõfirmandá ergo huius fidei cupiditaté participandæ cú eo pasfio A faluberrimam cognitioné,inter nisaiatus eft.y. Abscondite. 138. rogauerat discipulos fuos dñs, inter Ad Bñs. Aña. Assumpfit Iesus discidiversas aliorumopiniones,quidipsi pulos fuos,& ascendit in montem,& de eocrederent, quid ue sentirēt. Vbi transfiguratus est ante eos. Petrus Apoftolus, p reuelationēlum Deinde dicuntur preces. 23.Oratio. mi Patris corporea luperás,&huma- Opulū , filium Dei viui,&cõfeflus est gloria cundiæclementer auerte. Perdomi.

1piceatque ab

[ocr errors]

filium fcendens, vidit mentisoculis Papelãtuü-ös dóc, propitiusre

Ad

The.4

Dejin 11,8 facri mita ortis

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

14 Ad Velperas. Capitulum. līonem patrisímpleret;dixitfilio suo

Ratres,rogam'vos, &obse- Iacob:Audiui patrem tuum loquencram'in dño lesu: vtquéad- tem cum Erau fratre tuo,&dicentem

modū accepistisà nobis,quo ei:Affer mihi devenatione tua,&fac modovos oporteatambulare,&pla- cibos, vt comedam,& benedicam uicere Deo:fic &ambuletis,vtabudetis bicoram domino,antequam moriar. magis. Hym. Audi benigne c.f.136. Nuncergo,fili mi,acquiesce consilijs v.Angelis suis Deus mandauit dete. meis,&pergens adgregem, aftermiR Vt custodiant tein oibus vijstuis. hiduoshædosoptimos, vt faciam ex Ad Mag.Aña. Visionem, quam vidi eis escaspatri tuo,quibuslibenterveftis,nemini dixeritis,donecà mortuis fcitur:quascumintuleris, &comede resurgatfilius hominis. Oratio.

rit,benedicat tibi priusquá moriatur. D

Eus q cospicis omni'nos virtute B. Tollearma tua, pharetram, &ar

destitui:interius exteriusq; cu-- cum,& affer de venationetua, vt coftodi:vt aboibus aduersitatibus mu- medam: * Et benedicat tibi anima niamurin corpore,& à prauis cogita mea. V:Cumquè venatu aliquid attionibus mundemurin méte. Perd. tuleris,fac mihi inde pulmentum, vt DOMINICA SECVNDA comedam.Et benedicat. Lectio ij.

in Quadragesima.
AdMatut.Inuit. Non sit vobis vanú

G
Viille respödit:NostiquòdElau

frater me homo pilofusfit,&ego manefurgereantelucem: "Quia

pro lenis.fi attrectaueritmepater me', & misitdñscoronā vigilátibus. ps. Ve- feferit:timeoneputetmesibi voluisse nite.i. Hym. Ex more docti myft

. illudere,&inducatfuper me maledi vtin Dñičaj.Quadrage. folio i &tionépro benedictione. Ad qué ma Inj.Nocturno. An. Seruite domino. ter, In mefit,ait,ifta maledictio,filimi ộs Beatus vir. cumrel.vtin Psalt.2. tātűaudi vocē mea,&pgens after quę Delibro Genesis. " Lectio prima. dixi.Abijt & attulit,deditquè matri.

Enuitautē Isaac, &cali Parauitilla cibos, sicut nouerat velle gauerútoculi ei', & vi- patrem illius;&vestibus Elau valde dere nöpoterat: voca- bonis,quas apud fc habebat domi, in uitq; Esaufiliū suūma- duiteum:pelliculasquè hędorum cir

ioré,&dixit ei: Fili mi? cundedit manibus, & colli nuda pro 9 respõdit:Adsum.Cui pater:Vides, texit:deditquè pulmétum, &panes

, ingt,quòd fenuerim,&ignorēdiem quos coxerat,tradidit. Quibus illatis mortis meç:sumearma tua, pharetrā, dixit:Pater mi?At ille respondit:Au &arcũ,&egredere foras:cüquevena dio. Quises tu,fili mi? Dixitq; Iacob: tu aliqdapprehéderis, fac mihi inde Egosum Efau primogenitus tuus:feci pulmētū,ficut velleménofti,&affer, ficutpræcepisti mihi:surge,sede,&co vtcomedá,&benedicat tibi aia mea, mede devenatione mea, vt antequâ moriar.Quodcùm audislet mihi anima tua. Rursum Isaac ad Rebecca,&ille abijsfetin agrú,vtiuf- filium suum. Quomodo,inquit,tam

137.

[ocr errors]

cito

« PoprzedniaDalej »