Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

suis

. Audistis quia diétü eft antiquis: ta, cijceprimâ trabédeoculo tuo. No diliges proximum tuum:&odio ha- itaq; virtus,sed cã virtutis apud Deu bebisinimicum tuum? Etreliqua. mercedem habet:&fiàrectavia pau

Homilia S.Hieronymi Presbyteri. lulumdeclinaueris;non interest,vtrú
Lib. 1. Commentin Cap.5. Matthçi. ad dexteram vadas, an ad finiftram,

Goaūt dico vobis:Diligite inimï cum verum iteramiseris, k. Deus do
E

cos vestros;benefacite his,qode- mini.133.Ad Benedictus. Antipho. rūvos.Multi præcepta Dei,imbecil- Cum facis eleemofynam, nesciatsini litatesua,no sanctorūvirib'ęstimātes, Itra tua quid faciat dextera tua. putāteffeimpossibilia,quæ præcepta Deinde dñr Preces. 23. Oratio. funt:& dicût sufficere virtutib', non Nchoata ieiunia, quæsumus domi

I odifle inimicos.cæterūdiligere, plus ne,benigno fauore prosequere: vt præcipi,quã humana natura patiat

. obseruantiam,quam corporaliter ex Sciédú eft ergo, Christú nó impossibi hibemus:mentibus etiã sincerisexer. lia præcipere, led perfecta. Quæ fecit cere valeamus.Per dominum. Dauid in Saul,&in Absalo:Stephano Hodie dñr septem Píalmi pænitent. quoq; martyr pinimicis lapidátibus Ad Mag. Aña. Tuautem cum oraue deprecatus est& Paul' anathema cu risintra in cubiculum tuum:&,claupit esse posecutorib°suis.Hæcaütle- so oftio,ora Patrem tuum. fus&docuit,&fecit,dicés:Paterigno Deinde dñr Preces. 23. Oratio. fceillis:quod enim faciunt, nesciunt,

Vère domine populum , Bc. Angelus domini.133. Lectio ij. abomnibus peccatis

TlitisfilijPatrisvestri,qiccelis ter emunda:quia ei nulla nocebit ad

eft.Si Dei prçcepta cuftodiens, uerfitas,fi nulla ei dominetur iniquifilias efficit Dei;ergonon est natura tas. Per dominum. fili", Iedarbitrio suo.Cú ergofacis

elee SABBATHO mofynā, noli tuba canereāte te, ficut "Lectio S.Euang.Pm Matth.Lcct.j. hypocritæ faciūtinfynagogis,&in vi Nillo tempore:Cum sero esset fa--. cap.6. cis,vt honorificent ab hoibus. Quitu lētum,eratnauisin medio mari,& bacanit

, eleemofynã faciés,hypocri- Tesus solusin terra:&vidit discipulos ta est.Quiieiunasdemolit faciê suā, vt suos laborantesin remigando. Étreľ. vētrisinanitaté mõftreti vultu, &hic *Hom.venerabilis Bedæ præsbyter. hypocrita ē. Qui īSynagogis & í an- Lib.2.Cap.28.in Cap.6. Marci. gulis platearú orat,vtvideaf ,

remigan hypocrita .

do;& contrarius ventus, labo Xqb'oib'colligit , hypocritas eflc res sanctæ Ecclefiæ varios designat

: 9qdlibet faciút,vtab hoib'gloriquæ inter vndas lęculi aduersantis& ficent. Mihi videi & ille,q dicit fratri immundorum flatus spirituũ,adgesuo:Dimitte vt tollá festucã de oculo tē patriæ celestis,quasi ad fidam lito. tuo:napp gloriá facerevř,vtipfeiuftoris ftationem peruenire conatur.Vbi efle videat:vndedreiadno: Hypocri bene dicitur,quia nauis eratí medio

mari,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

6.

V .

[ocr errors]

mari;& ipfefolus in terra: quia non SA B BATHO PRIMO

in Quadragesima: nunquam Ecclesia tantis Centilium pressurisnon solum afflicta, sed & lę

Ad:Vésperas. Capitulum. data eít,vtsifieri posset, Redemptor Ratres,hortamur vos, ne in 2. Ca ipsius eā prorsus deseruisse ad tos vi- vacuum gratiamDei recipia deretur... Veni hodie.133. Lect.ij. tis.Aitem:T peaccepto exau Ndeeftilla vox ei' inter vndas diui te,&īdic falutisadiuuite. Hym

, ,arájauxiliūptečtionis gemebūdoclamore quærētis: Vtqd In hoc facroieiunio dñerecessisti lógè,defpicis in oppor Fusas quadragenario. tunitatib',in tribulatione? Quæ pari- Scrutatoralme cordium, ter vocēinimici psequétisexponit,in Infirma tuscis virium: fequétib'Psalmis subijciens: Dixite- Adtereuersisexhibe nimin cordeluo:OblitestDe'; auer Remissionisgratiam. tit facié suā,nevideat vsquein finem. Multum quidem peccauimus, B. Factus est. 133. Lectio tertia. Sed parce confitentibus:

Erú ille no obliuiscit oratione Adlaudem tui nominis V

pauperú,neq;auertitfaciésuā à Confermedelam languidis. sperätib’in se:gn potius&certātescú Siccorpus extra conteri hoftib?,vtvincat,adiuuat,& viétores Dona per abftinentiam, in æternú coronat. Vnde hic quoque leiunetvt mens sobria, , apertè dř,qa vidit eos laborātes in re Alabe prorsus criminum . migādo. Videtoppedñs laborates in Præsta beata Trinitas,

hari,quãuisiple positsitin terra, qa Concedefimplex Vnitas, etsiad horā differre videałauxiliū tri Vt fructuosasinttuis bulatisimpēdere,nihilomin'cos, ne Ieiuniorum munera. Amen. in tribulationib'deficiāt,luęrespectu y. Angelis suis Deus mandauit de te. pietatiscorroborat.Et aliqñ etiã ma- B. Vtcustodiāt tein oibus vijs tuis. nifefto adiutorio victisaduersitatib, Ad Magnificat. Antiphona. quasi calcatissedatisq; fuctuum vo- Tuncinuocabis,&dñsexaudietcialuminibus,liberat

. B. Mouens. 1:33. mabis,&dicet ecceadfum. Oratio. Ad Benedictus. Antiphona. Me etenim de die in diem quærunt, Deus qui ecclefiam tuam annua & fcire vias meas volunt,

purificas:præsta familiæ tuæ:vt,quod Deindedñr Preces. 23. Oratio. à teobtinereabftinendonititur, hoc A

Delto dñe supplicationibus no bonisoperibus exequatur.Per do.

ftris:&concede,vthoc solenne DOMINICA PRIMA iciunium, qd animab' corporibusq; curandissalubriter institutum eft,de AdMatutinum. Inuitatorium.

in Quadragesima. uotoferuitio celebremus. Per domi. Non sit vobis vanum mane furgere

ma

[merged small][ocr errors]

ante

[merged small][ocr errors]

D.
Amb.

recipia to exau Hym

DUS

,

antelucé. Quia pmisit dñs coronx medelağovenātiú. Etàýboaspo. vigilătib.Q&dridnicis tñ dieb'vsq; De Epiftolaij.beati Pauli Apostoliad ad Dnică Paffion. ps. Veni. 1. Hym. Corinthios. Leétio prima. Xmoredocämystico

Diuuantes aut exhortamur, Seruemushocieiunium,

neīvacuūgratia Dei recipia Deno dierum circulo

tis. Ait enim: Temporeacce Ducto quater notissimo.

pto exaudiuite,&in die lalutisadiyLex&prophetæprimitus uite.Eccenáctépusacceptabile,ecce

Hocprætulerunt, poftmodum núc dies falutis. Nemini dātes vllam
Chriftus facrauit,omniuin offéfioné,vt nó vituperef minifteriú
Rex atq; factor temporum.

noftrū:sed in oib'exhibeam'nosmet V tamur ergo parcius

ipfossicut

Dei ministros,in multa paVerbis,cibis,& potibus,

tiêtia,in tribulationib',in necessitatiSomno,iocis,&arctius

b',in anguftijs,in plagis, in carcerib, Perftemus in custodia.

in seditionib',in laborib?, in vigilijs, í Vitemus autem pessima,

ieiunijs,in castitate,in sciétia, in lõgaQuæ fubruunt mentesvagas: niinitate, in suauitate,inSpiritu lāęto, Nullumq;demus callidi

in charitate nõ fiéta,in verbo veritaHoftis locum tyrannidi.

tis,īvirtute Deizparma iuftitiæ, à dex Dicamusomnescernui,

tris&àsinistrisp gloria &ignobilita Clamemus atq; singuli

,

tep infamia,& bonā famā: vt fedu-Ploremusante iudicem,

ctores&veraces:sicut ignoti,&coFletamusiram vindicem. gniti:quasi moriētes,&ecce viuimus: Noftris malis oftendimus

vtcaftigati,&nõmortificati quasi tri Tuam Deus clementiam:

stes, semp aútgaudētes:sicut egentes, Effundenobis desuper

multosautēlocupletantes: tanquam Remissor indulgentiam. nihil habentes,&omnia possidentes. Memento quòd lumustui,

R. Eccenunc tempus acceptabile, ec Licet caduci plasmatis,

cenunc dies falutis : commendemus Nedes honorem nominis

nofmetipfosin multa patientia, inicTui, precamur,alteri.

iunijs multis: Per arma iustitiæ vir-Laxamalum quod fecimus, tutis Dei. In omnibus exhibeamus Auge bonum quod pofcimus, nosmetipfosficut Dei ministros , in Placere quò tandem tibi

multa patientia , in ieiunijs multise Poffimus hic, & perpețim.

Perarma.

Lotiofecunda.
Præsta beata Trinitas,

Snoftrum patetad vos, o Co--
Concedesimplex Vnitas,

rinthij.cor noftrum dilatatum Vtfructuosa finttuis

eft.Non anguftiaminiin nobis, angu leiuniorum munera. Amen.

stiaminiautem in visceribus veftris. Inj.No&t. Aña. SeruiteDño.ps. Btús Eandem autem habentes remunera: vir.cũrcl.veīPfale2-y. lplelibauit tionem(tãquã filijs dico) dilatamini

&

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

& vos, Noliteiugūducerecūínfideli Scapulissuisobumbrabit tibida b'.Quæ enim participatio iustitiæ cũ B. Etlubpennis eius sperabis... iniqtate? aut quæ focietas luci ad te- Sermotanéti Leonis Papæ. nebras?Quæ aút cõuētio Chrifto ad Serm.4.de Quadragef:Lectio quartä Belial? aut quæ pars fideli cũ infideli?

? cratissimu, maximúq; ieiunium, Vos enim estis téplu Dei viui ficut di quoapti' vtar exordio,

qua vt verbis cit De:Ominhabitaboi illis,&inam Apostoli, in quo Chriftus loquebat, bulabointer eos:&eroillorūDe', & incipiā?dicāớ; quod lectun elt:Ecce ipfierất mihi popul. Bi. In oib' exhi nūciếp'acceptabile,ecce núc dies la beamus nofmetipfos ficut Dei mini- lutis. Quāuisenim nulla sint tpa,quæ ftrosi multa patiétia:* Vtno vitupe- diuinis nõsint plena munerib°,&fep refminifteriũním.). Ecce núc tếpo nobis ad misericordia Dei pipfie gra acceptabile, eccenuncdies/alutis: có tia prafteracccffus: núc tame omniu mendemus nosmetipsosin multa pa métes maioristudio ad fpiritales,pferientia. Vtnon vituperetur. Létő iij. Ĉtus moueri;&ampliori fiducia opor R

Epletus sum cósolatione,fupe: tet animari,quádo advniuerfa pieta

rabūdo gaudio í omni tribula tisofficia illi? nós diei,íquoredempti tionenra.Nã &cũ venislem' in Ma- sumus,recurl' inuitat; vt excellés lup cedoniã, nullárequiēhabuit caro no oía passionis Dñicæ facramētūpurih stra, fed oêm tribulationé passi sumo: catis&corporib?&animiscelebrem foris pugnæ,int timores. Sed q cõso- Bl. Emédemusin melius, quæ ignoră lafhumiles,cófolatoeft:nos De'in ad terpeccauimo:ne subito preoccupati uétu Titi,nõ solūautē in aduétu eius, die mortis,quæramus spatiū pænitésed etiã in cõsolatione, qua cõsolatus tiæ,&inuenireno posfim:* Attende eftin vobis,referés nobisvestrú desi- dne,&miserere,ga peccauimus tibi

. deriú,vestrú fletū, vestrāęmulatione ¥. Adiuua nos Deus salutaris nofter, pme,itavtmagis gauderē:qñetli co &propter honorem norninis tui dotristaui vosin epistola, no mepenitet: minelibera nos. Attende. Lectio v. etsi pæniteret,vidēsquòd epistola il- Ebebat qdē tătis mysterijsita in la; etfi ad horā,vos contristauit: nunc cessabilis deuotio,&continuata gaudeo:non quia contristatiestis,fed reuerétia, vt tales p. maneremo incoquia cótristati eftis ad pænitentiam: fpectuDei,quales nos in ipsoPaschali

In ieiunio & fletu orabant Sacer- festo dignü eft inueniri.Sed quia hæc dotes dicentes:* Parcedñe, parce po fortitudopaucorú eft,&dūcarnisfra pulo tuo;&nedes hereditatem tuam gilitate austerior obseruãtia relaxat

, in perditionem.y. Inter vestibulum dūớ; p variasactionesvitęhuius foli&altareplorabant facerdotes, dicen citudo distêdit;necesse est de munda tės.Parcedie.Gloria. Parce dominë. nopuluere etiáreligiosa corda forde Ipij.NocturAn. Bonorū meorum. fcere:magna diuinæ institutionis faps: Conserva medomine, cumrel. 4 lubritāte puisum est, vtadreparādā

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

métiúpuritaté quadragīta nobis die: Bi. Non timebisa timore nocturno."
rú exercitatio mederet,iqbus aliorú *1 cto letí euang.fm Matth. Lec.vij.
temporum culpas&pia opera redi-- J Nillotpe:Ductus est Iesusin defer-cap.4.
merent,&ieiunia casta decoquerét

. Itūà Spiritu,vt tétaret à diabolo: & Derelinquatimpiusviam suam,& cúieiunaffetquadragita dieb',&qua viriniquuscogitationes suas, &reuer dragita noctib', poftea esurijt

. Etrel taturad dominum,&miserebit eius; Homilia Sancti Gregorij Papa:

Quia benignus &misericors est, & Vbitari aqbusdam solet, à quo Hom. præftabilissup malitia dominus De nofter. Non vult dominus morté propter hocquod subdit

: Allumpsit peccatoris,fed vtcóuertatur & viuat eum diabolusin sanctā ciuitaté,&rur Quia benignus. Lectio fexta. fum:Affumpfiteum in mõté excellú

Ngreffuriigit, dilectissimi, dies my valde.Sedverè &abfq; vlla quæstiot

sticos, & purificadis animis atque necóuenienteraccipitur, vt à lancto corporibus lacratius institutos,præ-- Spuin defertum ductus credatur, vt ceptis apoftolicis obedire curemus, illac eúluus Spús duceret , vbi hund emúdantes nosaboiingnaméto car- ad tētandū Spus malignusinuenireta nisac spus:vt, caftigatis

colluctationi Sed ecce cum dicitur Deus homo vel b', quæsuntinter vtráq;substātiã,aius in excelsum

montein, vel in lanctami
quēlub Deigubernaculis conftitutū ciuitatem affumptus à diabolo,meng
corporis decet efferectore, dñationis refugitcredere, humanæ hoc audiro
suæ obtincat dignitatē;vt nemini dă- aures,expauescunt: cū tamen nõ esso
tes vllam offēsione, vituperationibus incredibilia ista cognoscimus,siinik
obloquétiú nõfimusobnoxij

. Digna lo& alia facta penlamus.
enim ab infidelib' reprehéfione car- R. Scindite corda veftra,&non vesti
pemur,&nostro vitiolinguçimpięin méta vestra:&cöuertiminiad domis
iniuriá se religionisarmabunt,fiiciu- num Deum veftrum: Quia benigno
nātiú moresà

puritatepfectęcotinen & misericors eft. Derelinquátim-
tiæ discreparint.Non enim in fola ab pius viam suam,& viriniquas cogita
stinentia cibistat noftri summa ieiu- tiones suas, & reuertatur ad dominū,
nij,aut fructuose corpori esca subtra- &miserebitur eius. Quia beniL.lij.
hitnisi .
B: Paradisi portas aperuit nobis iciu

C

ē:&hui'
nij tépus:fuscipiamusilludorātes, & oésiniz.Annõdiaboli mébrúfuit Pi
deprecātes Vtin die resurrectionis lat?an non diaboli mébra Iudæipfe-
cum dñogloriemur.y. In oibus exhi quêtes, & milites crucifigétes fuerút?
beamrxsnosmetipfosficut Dei mini- Quid ergo mirũ,fi seab illo pmisitin
ftrosin multa patientia. Vt. fia. Vt. mõtēduci,&tétari,q pertulit,etiam à
Indje Noct.Ana. Non funt loquela. membrisillius crucifigi? No eft ergo
ps: Cæli enarrant. cum reliquis. 6. indignum Redemptori noftro, té-
Scuto circundabit te veritas eius. tari voluit,quiveneratoccidi.Iuítum
B.R.N.

Sij

quippe

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »