Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

deuntes, & coeperuntminui poftcén fuper terram,eductecum, &ingredi tum quinquaginta dies. Requieuit-- mini super terram:crescite &multi-què Arcamenseseptimo, vigesimose plicamini fuper eam. Egressus esterprimodie mensis, fuper montes Ar-- goNoc:&filij eius,vxorillius,&vxo meniä. Bi. Ædificauit

. 129. Lect.ij. resfiliorum eiuscum eo:sed &omnia Tverò aquæibant,&decresce- animantia, iumenta,&reptilia , quæ A

bất vsq; ad decimú mésem:deci reptant super terram, fecundum gemoenim mēseprima diemēsısappa- nus suum egressa sunt de Arca. ruerút cacumina mõtiū.Cúq; trál- BBenedixit. 129. Lectio fecunda. fent quadraginta dies, aperiés Noe fe neltram Arca,quam fecerat, dimilie A Edificauit autē Nocaltaredno:

&tollēs de cunctispécoribus,& Coruum:qui egrediebatur,&non revolucribus mundis, obtulit holocau uertebatur, donec siccarentur aquæ fta fup altare.Odoratusq; est dñsodo sup terrā.Emisitquoq; columbā poft rēsuauitatis,&aitad eu:Nequaquam eú,vt videretsiiam ceffaffentaquæsu vltra maledica terrægp homines: sen per faciem terræ. Quæcum non inue susenim & cogitatio humani cordis nislet vbi requiesceretpes eius,reuer- in malum pronasuntabadolescentia fa eftadeum in Arcam.

fua:non igitur vltra percutiamomné RePonam. 129. Lectio tertia.

animamviuentem,ficut feci.Cunctis
Xpectațisautē vltraseptē diebus diebus terræ, sementis,&messis,frig',
alijsrursum dimisitColumbã ex &æftus,æstas, & hyems; nox &dies
Arca.Atilla venit ad eú ad vesperā, non requiescent.
portās ramū oliuę virentibus folijs in B. Ecceego.130. Lectio tertia,
orefuo. Intellexit ergo Noe, g cellaf- Enedixitý;DeusNue, &filijsei?,
{entaquæsup terrā; expectauitý; nihi & dixitad eos:Crescité, &multi
lominus feptéalios dies:&emisitCo- plicamini, &replete terram.Et terror
lumbam:quçnon estreuersa vltra ad vefter,ac tremor fit super cuneta ani-
eum.Igitur sexcentesimo primoan-- malia terræ,& super oésvolucres celi
no,primo menle , prima die mensis cum vniuersis,quemouentsup terrā:
imminutæ suntaquæ super terram. oēs pisces maris manui vestræ traditi
B. Per memet. 1 29. Ad Mag. Aña. fūt:&omneg moucī,& viuit, eritvo
Semen eft verbü Dei, fator aút Chřs; bisin cibum:quafiolera virentia tra-
bīs,q inueniteū, manebit in æternū. didi vobis oía; excepto g carné cum

FERIA QVARTA. i fanguine no comedetis: Sanguinem
Delibra Genefis. Lectio prima. enimanimarum vestrarú requiră de

: , : Egredere de Arca tu,&vxor tua, nu hominis:demanu viri,&dema. filijtui,&vxoresfiliorú tuorú tecum: nu fratris eius requiram animã hois. cuncta animātia,quæsunt apud teex Quicunquè effuderit humanum fan omni carne,tā in volatilib', quã inbe guinē,fundetur sanguis illi':adimastijs,& vniuerfis reptilib', quæ reptăt ginem quippe Dei factus est homo, B.NR.

RE

[ocr errors]
[ocr errors]

cap.9.

c.8.c.

Riij

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

HA

[ocr errors]

cy.c

[merged small][ocr errors]

r: In articula dici illius. 1 zo: Etus dñs DeusSē,'fitChanaã seru' ei'; Ad Mag. Ana Quodaútceciditíter dilatet Deo Iaphet,&habitetin taber rá bonā, hi sunt,quiin corde bono,& naculis Şe:fitq; Chanaan seruus eius. optimo fructum afferunt in patiétia. Vixit autemNoe post diluuiū trecen Ciprædiétæ Anzad Magnificatnő tisquinquaginta annis:&impleti sūt potuerüt dicií præcedétib?Ferijs, di omnesdies eius nongentorum quincantinsubfequétib°:qbus expletis:fi quaginta annorum,&mortuus est. adhucoccurratfieri Offñ de Feria, Quadraginta dies&noctes. 129. sumanidePsalterio,quod semper fit, FERIA SEXTA. quando propriæ non habentur.

Delibro Genesis. Lectio prima. FERIA QVINTA. Ælútgenerationes filiorúNoe, Delibro Gencfis. Lecuo prima. Sé,&Chā,&Iapheth:natis; sunt

Ixitq; Deus:Hoc est signú fode eis filijpost diluuiū.Filij Iaphet; GoD

ris,quod do interme, &vos, & mer&Magog,& Madai:& lauan,& adomnéanimam viuête,quæ est voó Thobal,& Mosoch,&Thiras.Porrò biscum in generationes sempiternas

. filij Gomer;Ascenez, &Riphath, & Arcum meum ponamin nubibus, & Thogorma.Filijautē lauan; Elisa & critsignum federis inter me & inter Tharsis, Cethim, & Dodanim. Ab terra.Cums; obduxero nubibo celú, his diuisæsuntinsulægentium in re-apparebitarcmeusin nubibus, &re gionibus suis, vnusquisq;fm linguam cordabor federismeivobiscum,&cũ fua,&familias fuasin nationibus suis. omnianima viuente,quæ carnem ve FilijautemCham, Chus,&Melraim, getat,&non erunt vltra aquæ diluuij & Phut,&Chanaan, ad delendum vniuerfam carnem. Adificauit. 129. Lectio fecunda B. Lectioij. Ratautē terra labijvnius,&fer-- cast,

Oepit Noe vir agricola, exerce- monum :;

re terram:& plantauit vineam, ficiscerentur de Oriente,inuenerunt bibēsq; vinum inebriatus eft,&nuda campumin terra Sanaar,& habitaue tusin tabernaculosuo. Q&cūvidisset runtin eo:dixitq; alterad proximum Cham,pater Chanaã, verēda scilicet suum:Venite faciamus lateres,&copatrislui cflenudata, nunciauit duo- quamus eosigni:habueruntą; lateres bus fratribussuisforas:at verò Sem,& profaxis, & bitumen procemento;& lapheth palliū impofuerunthumeris dixerunt:Venite faciamus nobisciui luis:&incedentes retrorsum operue- tatem,&turrim,cuiusculmen pertin runt verēda patrissur:faciesg; eorum gatad cælum:& celebremus nomen auerlæ erant,&patris virilia nõ vide- noftrú,antequam diuidamurin vnirupt, Noc vir.129. Lectio tertia. uerfas terras.

VigilasautNoe,exvino,cú didi- P.Ponamarcum.129. Loftio iij.

ciffet,quæ ei filius minor Efcenditautem dominus:
ait:Maledi&tusChanaā:seruusseruo-
rúerit fratribus suis. Dixitq;:Benedi- ædificabantfilij Adam,&dixit:Ecce

deret ciuitatem&turrim:

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vnus est populus,&vnum eftlabium R. Ecce ego. 129. Leétio tertia.
oibus:cæperútq;hocfacere,nec desi- Ixit autē Nachor viginti nouē causi

V
stétà cogitationib'suis,donec easope annis,&genuit Thare. Vixits;
recopleant:veniteigit,descendamus Nachor, poftquãgenuit Thare, cētū
&confundamusibilinguam corum, decē& nouéannis,&genuitfilios,&
vtnon audiatvnusquisq; vocem pro filias. Vixitą; Thareseptuaginta an--
ximisui.Atq;ita diuifiteos Dominus nis,&genuitAbrã,&Nachor,&Arā.
exillolocoinvniuersas terras,&ceffaHælūtaútgenerationes Thare. Tha
ueruntædificareciuitatem.

regenuit Abra, Nachor, & Arā.Por
Per memetipfum. 129.

rò Arágenuit Lot. Mortuusą; ĉ Arā SA B B A THO ante Tharepatrésuúin terra natiuiDelibro Genesis. Leétio prima. tatis suæ,in VrChaldæorū. Duxerút

Æsuntgenerationes Sem. Sem autē Abrã,&Nachor vxores:nomen
cratcétum annorum, quádoge vxoris AbramSarai,&nomen vxoris
nuit Arphaxad, biênio post diluuiú: Nachor Melcha,filia Arā patris Mel
vixita; Sę, poftquágenuit

Arphaxad chæ,&patris leschæ. Erat autem Sa-
gngétis annis,&genuit filios &filias. raisterilis,nec habebat liberos.
Porro Arphaxad, vixit triginta qnq; Bi. In articulo diei illius.129.
annis,&genuit Sale. Vixitq; Arpha- SABBA THO
xad, poftquágenuitSale,quadringen

Quinquagesimæ.
tis trib’annis,&genuitfilios,& filias

. Ad Vesperas. Capitulum.
Salequoque vixit triginta annis,&ge Ratres, filinguis hominum
nuit Heber. Vixits; Sale poftquá ge- loquar,&Angelorum, cha- 13.
nuit Heber,quadringentis tribusan- ritatem autem non habeam,
nis,&genuit filios &filias.

factussum velutæssonans, aut cym--
R:"Benedixit.129. Lectio fecunda. balum tinniés.Hvm. O lux beata tri

Ixitaất Heber triginta quatuor nitas. ¥. Vespertina.61,
annis,&genuit

Phaleg.Etvixit Ad Mag.Ana. Pater fidei nostræ A-
Heber,poftquágenuit Phaleg, qua- braham summus,obtulit holocaustu
dringētis trigita annis,&genuithilios super altare profilio. Oratio.
&filias. Vixit
quoq; Phaleg triginta

P

Reces ,
,&genuit Reu. Vixitq; Phaleg
postą genuitReu,ducētisnou annis catorum vinculisabsolutos, abomni
&genuitfilios,&filias. VixitaútR eu nos aduerfitate custodi.Per domi
triginta duob'annis,&genuitSarug. D O M IN I CA
Vixitquoque Reu, postquamgenuit in Quinquagesima.
Sarug, ducentis septem annis, &ge-

AdMatutinum. Inuitatorium.
nuit filios & filias

. Vixit verò Sarug Præoccupemus faciêdñi: * Etin plal-
triginta annis,&genuit Nachor. Vi misiubilemusci.os. Venite.I.
xitą; Sarug, poftquágenuit Nachor, In Pfalmo dicitur loco Investor.
ducētisannis,&genuitfilios,&filias. Hym. Primodierum omnium.

B.R.N.

1.Co.

V

زنRii

ca. 1 2.

reliqua vfquead Lect.vtin Pfälter. fames in terra.Cúq;ppc esset,vtingre Inprimo Nocturno.

deref Ægyptú,dixit Sarai vxori fuæ. Delibro Genesis. Lectio prima. Noui quod pulchra sis mulier,&q&

Ixitaūt dñsad Abram: cūviderintte Ægyptij, dicturi sunt: Egredeređ terra tua,& Vxorilli eft:&interficiêt me,& tere decognatione tua, && seruabunt.Dicergo,obsecro te,quod domo patris tui,& veni soror mea sis,vt benesitmihi propter

in terrâ,quá móftraue- te,&viuatanima mca obgratiâ tui. ro tibi:faciãq; teígété magnā,&bene RDumftaret Abram adilicem Mádică tibi,& magnificabo nomen tuú, bræ , vidit tres viros ascendentes per erisớ;benedict.Benedicābenedicēti viam;* Tres vidit,& vnum adorauit. botibi,& maledicã maledicêtibo tibi, V. EcceSaraivxor tua pariet tibi filiū, atq;ite benedicēt vniuerfæ cognatio & vocabis noméei'llaac.Tres. Lite nesterrę. Egressusestitaq; Abră, ficut

a

Vmitaq; ingrellus esset Abram pceperat ei dñs,&iuitcum eo Lot.Se

Ægyptú,viderút Ægyptij muptuaginta qnq; annorūeratAbrã,cú lierē quod esset pulchra nimis,&nuegredere de Harã:tulitą; Sarai vxoré ciauerút Principes Pharaoni, & lausuā,& Lotfiliū fratris sui, vniuerláğ; dauerunteāapudillum,&sublata est fubftãtia,quã poffederāt,&aias,quas mulieri domú Pharaonis

. Abrãverò fecerāti Harā,&egressisútvtirētíter bene vsisuntppillā:fuerütậ; ei oues, rã Chanaa.Cúq; venislētin eā, ptrāli &boues,&alini,&ferui,&famulę,& uit Abrã terrā vsq; ad locumSiche,& asinæ,&cameli.Flagellauit autê dñs vsq; ad cõualle Illustre.Chananæ'aūt Pharaonēplagis maximis,&domum tūceratin terra. Rį. Locut'est dñs ad ei',ppter Sarai vxorēAbrā. VocauitAbrā,dicés:Egredere de terra tua,& 4; Pharao Abrã,& dixit ei:Quidnáé decognationetua,&veniī terrâ,quã hoc,quod fecisti mihi?quare nõ indi mõstrauero tibi: * Et faciã teigētēma casti mihi,q vxor tua esset? Quamob gnā.y. Bñdicēs bñdicā tibi,&magni causam dixisti esse sororem tuam, vt ficabo nomen tuú:erisq; bñs.Et. Lij. tollerem eam mihi in vxorem? Nunc

Pparuit aútdñsAbra,&dixit ei: igitur ecceconiux tua:accipecam. A Semini tuo dabo terráhác. Qui Tentauit dñs Abraham, & dixit çdificauitaltaredño,g apparuerat ei. ad eum: Tollefilium tuum,quédili Etindetrāsgrediēsad mõte, q eratco gis Ifaac,&offerillú ibiin holocaustų tra Oriété

Bethel,tetéditibi taberna- luper vnum montiâ,quem dixero ticulú

fuú,ab OccidétehabensBethel, bi.V. Vocatus quoq; à dño, respódit, &ab Oriente Hai. Ædificauitquoq; Adsum:&aiteidñs:Tolle. Glo.Toll ibi altaredño,&inuocauit noméei”: In fecundo Nocturno. perrexitớ; Abrãvadés,& vltra pgre- Exlibro Sketi Ambrosij Episcopi de diésad Meridić.Facta estaūtfamesin Abraham Patriarcha. Lectioquarta, vtperegrinaretibi:pręualuerat enim

Agnus vir Abraham, Exit multarum virtutum clarus cap.de

Abrăin Ægyptū,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

.

[merged small][merged small][ocr errors]

fignibus,qucm votissuis Philosophia rasua. Sed quia antea terra ei fuerat non potueritxquare:denique minus alia, hoc est,regio Chaldæorú, de qua est gilla finxit, quàmg istegessit:ma exiuit Tharepater Abrahā,&inCha iorquè ambitiofo eloquentiæ menda ramdemigrauit;&quia secum edu-ciosimplex veritatis fides. Itaquecu xitnepotēsuum,cui dietū fuerat. Exi jusmodi fueritin eo viro deuotio,có- decognatione tua:consideremus, ne sideremus. Ea enim virtus ordine pri fortè hocfit exire de terra sua, de humaeft,quæ eftfundamentum cætera ius terræ, hoc est, de corporis noftri rum:meritoquè hanc ab eo primam quadam cõmoratione egredi,de qua exegit Deus,dicens: Exide terra tua, exiuitPaulus,qui dixit:Nřaautēcon&decognatione tua,& de domopa- uersatioin celisest. Re Deusdñi mei tristui.Satisfuerat dixisse,de terra tua Abrahã dirigeviãmeā: Vtcū salute ibi enim eratexire de cognatione,exi reuertar in domum dñi mei.. Obse re de paterna domo.

crodne, fac misericordia cũ fuo tuo.
B. Angelus dñi vocauit Abraham, Vt. Gloria. Vt. In tertio Nocturno.
dicens: Neextendas manum tuâ su *Lectio S.Euang.fm Lucam. Le vij.
perpuerum,eo quod timeas dñm. t. Nillotge:Allumpfit Iefus duode- c.18.

cim discipulossuos
laret filium,ecce Angelus dñi de celo lis:Ecce ascédimus Ierofolymam:&
clamauit,dicens. Neextendas. Lev. colummabuntosa, qfcripta sunt per
SO

Edideo addiditsingula,vt ei'affe- Prophetas de Filio hominis. Et reť.

Aum probaret:ne fortè aut impru * Homilia Sancti Gregorij Papæ. qua mandatis cælestibus pararetur.

R

Edemptor nofter,pręuidēs ex Hom.

passione sua discipulorum aios Sedficụtcoaceruanda fuerunt præ- perturbandos,eis longèante & eiufcepta,ne quid lateret, ita etiam pro- dem passionis pænam,& resurrectio ponenda merita,ne fortè desperaret

. nissuæ gloriâ prædixit:vt cum eú mo
Tentaturvt fortis;incitatur,vt fidelis: rientem, ficut dictú eft,cernerent,ét
prouocatur,vtiuftus:meritoquè exi- resurrecturūnon dubitarent. Sedqa
uit,quemadmodūlocutuseftilli do- carnales adhuc Discipuli nullo mo--
min":& exiuitcum eo Loth. Hoc est, do valebatcapere verba myfterij,ve-
quod pro magnointer septem Sapié- nitad miraculü.Ante eorú oculoscę
tium dieta celebratur. Sequere Deú. columérecipit:vt,q cælestis mysterij
R: Vocavit Angel'dñi Abraham de verba nõ caperēt,eosad fide coelestia
celo,fecundo, dicens, Benedicā tibi: facta solidarét. Veni hodie ad fon
Et multiplicabo te,sicutstellas celi.y. téaquæ,&oraui dñm,dicés: * Domi-
Pofsidebit semé tuú portas inimico- ne Deus Abrahā, tu prosperú fecisti
rūtuorú,&benedicent in feminetuo desideriü meum. Igitur puella,cui
vés trib'terræ. Et multiplica. Lect.vji dixero, Da mihiaquãd hydria tua:vt

Acto puenit Abrahá diéta fapien bibã,&illa dixerit:Bibedne,& came
siū, & secutus Deum exiuit deter listuis potūtribuam:ipfa eft, quáppa

[ocr errors]

rauit

« PoprzedniaDalej »