Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small]

auditex me. Et ne magnitudo reuelauit ex virtute Dei. Nam & nos infirtionú extollat me:datest mihi stimu misumus in illo;sed viuimus cum eo 1' carnis meæangel' fatanę,g mecola ex vittute Deiin vobis.". Lectioij. phizet:pp quod ter dñm rogaui

, vidi

V

Ofmetipsos têtate, si estis in fir Icederet à me;&dixitmihi:Sufficitti de:ipfi vos probate:Annonco bigratia mea:nam virtus in infirmi- gnoscitisvosmetipsos,ga Christus le tate perficitur. BxMisericordia tua lusinvobisest? nisi fortè reprobi estis. domine,magna est super me: Etlibe Spero aútg cognoscitis,qa nos no su rasti animā mea ex inferno inferiori. musreprobi. Oramusaút Deú, vtni

In die tribulationis meæ clamaui hilmali faciatis, nóvtnosprobati paadte,quia exaudisti me.Et. Lect.iij. reamus, sed ve vos,quod bonum eft

, Ibéterigit gloriaborin infirmita faciatis;nos aūt vtreprobisimus

. Nó Jtibus meis,vt inhabitetin me vir enim poffumus aliquid aduersus vetus Christi.Propter quod placeo mi- ritatem,fed pro veritate. Gaudemus hiiņinfirmitatibus meis, in cótume- enim,qñnosinfirmi sumus;vosautē lijs,in necessitatibus, in psecutionib', potentes estis. Hoc & oram’vestram in anguftijspro Chrifto.Cú enim in- consummationem. Lectio tertia. firmor,túc potéssum.Factus sum in- Deo hæc absens fcribo, vt non præ sipiés,vosmecoegistis.Ego enimàvo sens durius agam secundum potebisdebui commendari

. Nihil enim ftatem, quam dñsdedit mihiinædifi minus feci abijs,qui sunt supra mo-- cationem,&noindestructionê. De dum Apoftoli:tametfi nihilsum. cætero fratres gaudete, perfecti estoP: Factus est mihi dñsin refugium: te,exhortamini,idem sapite , pacem Et Deus meusin auxilium fpei meæ. habete,&De' pacis&dilectionis erit 7. Eripuit me deinimicis meis fortif vobiscum.Salutate inuicem in ofcufimis,&factus est dominus protector lofancto.Salutant vos fanéti. Gratia meus.Et Deus, Gloria. Et Deus. dñinsi lesu Chri, & charitas Dei, &

Biahui'sextæ Feriærepetuntialijs cõicatio S. Spiritus sit cum omnibus
fextis Feriis vsque ad Septuagesimã. vobis. Amen. Ad Vesperas. Oratio.

SABBATHO.
DeEplaij.ad Corinthios. Lectioj.

Mnipotens sempiternæDe'

infirmitatem noftram proCA. 13. tertio hoc venio ad vos,vtin pitius respice:

vel trium testiū stet tegendum nos dexterā tuę omneverbū.Prædixi enim,&prædi extende.Per dominum. co,vt præsens vobis,& nūc ablés his, DOMINICA TERTIA qante peccauerüt,&cęterisomnib, post Epiph. Ad Matu.osa vein Pfalt. qñ siveneroiterú,nó parcā.An ex-- Inj.Noct. * Incipit Eplabeati Pauli perimiētū quæritis eius,qui in me lo- Apostoli ad Galatas. Lectio prima. quit Chriftus?quiin vobisnon infir- Aulus

Apoftolus non

abho apu matur,sed potês estin vobis.Nam,&

minib', neq;p hominē,fedp Iefum Chrm&DeūPatrē,g

susci

ad

duorum

ficrucifixus eft exinfirmitate, fed vi

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

fuscitauit euamortuis,&q mecūsūt mo,supra multoscoætaneos meos in
oés fratres, EcclesijsGalatię.Gratiavo generemeo, abundantius æmulator
.bis& pax à Deo Patre nostro, &dño existens paternarum mearum tradi-
Iesu Christo,q dedit semetipsum pro tionum. B. A dextris eft mihi domi-
peccatis noftris,vt eriperet nosdeprę nus necómmouear: Propter hoc di
Tenti sæculo nequã,fm volútatē Dei, latatum eftcor meū,& exultauit lin-
& patrisnoftri,cui estgloria in fçcula .güa mea. y. Dominus pars hæredita-
fæculorū.An. 22. Domine, ne in ira tis meæ,&calicismei. Propter hoc."
tua arguas me,neq; in furore tuocor- Gloria.Propter.
ripiasme * Miserere mei dñe, qñin In fecundo Nocturno.
firmuslum.y. Timor&tremor vene Deexpofitione S. Augustini Episcom
runt super me,&contexerunt mete- pi,in Epistolam ad Galatas.
nebræ. Miferere mei. Lectioij. inpræfatione, in initio. Lectio iiij.
M

Irorg sic tam cito trasferimini Ausa,propter quă scribit Apo

abeu,9 vos vocauitin gratiam ftolusad Galatas, hæc eftvtintel Christi,in aliud Euãgeliū:quod non ligāt gratiâ Dei,id secū agere,vt suble eft aliud,nisisuntaliq,qvos côturbāt geiã nonsint.Cũ enim prædicata eis & volunt cõuertere Euāgeliū Chri- esset Euāgelij gratia, no defuerūtqdā sti.Sed licèt nos,aut angelus de calo excircuncisione,quamuisChriftiani euágelizet vobis pręterquageuágeli nomine, nõdū tamen tenétesiplum zauim'vobisanathema fit.Sicutpræ gratiæ beneficium, &adhuc volen-diximus,&núciterúdico:Sigsvobis tes ellesuboneribus legis, quæ domieuágelizauerit pterid, qd accepistis

; nus Deusimpoluerat,non iustitię ser
anathema fit. Modo enim hominibuientibus,fed peccato,iuftam scilicet
fuadeo,an Deo?an quero hominibus legem iniuftis hominibus dando,ad
placere? Si adhuchominib°placerē, demonstranda peccata eorum, non
Christi seru’nõ eflèße. Deus,q fedes auferenda.Non enim aufert peccata,
sup thronū,& iudicas æquitate, esto nisi gratia fidei,quæ per dilectionem
refugiu pauperum in tribulatione:* operatur. B. Notas mihi fecifti domi
Quia tu sol·laboré & doloré cõside- nevias vitæ:* Adimplebis me lætitia
ras. X. Tibi enim derelictus est paup, cum vultu tuo: dele&tationes in dex-
pupillo tu erisadiutor. Quia.Lec.iij. tera tua vsque in finem.". Tues, qui

Otum enim vobis facio fratres restitues hæreditatem meam mihi.
N

Euāgelium,quod Euágelizatú Adimplebis. Lectio quinta,
eftà me,ganó

eftem homine , neque Slithos is volebant conftituere
enim ego ab homineaccepiillud, ne-
quedidici:sed p reuelationēlesuChri suboneribus legis, affeuerantes,nihil
sti. Audiftis enim cõuersationē mea eisprodesse Euägeliū, nisi circūcide-
aliqñin ludaismo,qñ supra modum rent,&cæterascarnales Iudaici ritus
persequebar Ecclefiam Dei,&expu- obseruationes fubirēt.Et ideo Paulú
gnabam illam,& proficiebā inludais Apoftolum suspectum habere cæpe

B. R. N.

Di

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Pij

rant,

[ocr errors]

en ons adiutor meus.Et

licetion. Taceo hojdicens.Rectè poft præ

[ocr errors]

rất,à quoillis Euāgeliú pdicatü çrat, ei à' Demonio vexati:quorú spús ver
tās no tenété disciplinã cæterorum bo eijciebat,qñ&oés male habentes
Apforú,q gētes cogebant Iudaizarc. curavit. B2. Adte dñeleuaui animam

Diligam te, dñe virtus mea,domi- mea: Deus meusin te confido: non
nus firmamentum meum: Et refu- erubescam. v.Custodianimam mea
gium meum. Liberator meus, De' &eripe me.Deus. Lectio octauz.
meus,Lectio vj Tecce leprosus veniens
T

Alisq dēquæstioest&inEpisto

la ad Romanos:verütamévide dicationem,atque doctrinam, signi aliqdinteresse,quòdibi cötētionéip offertur occasio,vt per virtutum misam dirimit,litéq; cöponit, quæ inter racula, præteritus apudaudientes ser eos,q ex ludæis,& eos,q ex Gentibus mofirmetur.Domine,si vis,potes me crediderāt,orta erat:cúilli tās ex me mundare.Qui voluntatem rogat

, de ritisoperű legis,fibi redditūÉuágelij virtute non dubitat. Et extédens mapmiú arbitrarent;quod premiū incir num Iesus tetigit eum, dicens: Volo, cuncifistãquã immeritis nolebāt da- mundare.Extendente manum dño, ri:illi cotrà ludęis se pręferre gestirét

, ftatim lepra fugit. Simulque conside tãquã interfectorib° dñi:In hacverò ra,quàm humilis, &fineiactantia reEpistola ad eosfcribit,q iã commoti sponsio.Ille dixerat,fivis:dominusre erất auctoritateillorú, qui ex Iudæis spondit, volo. Ille præmiserat, potes erant,&adobseruationes legis coge- memundare:Domin’iungit,&dicit

: bant. B. Dñi est terra , & plenitudo mundare.Non ergo, vt pleriq; Latieius Orbis terrarum, &vniuerfi,q norum putant,iungendum eft, &lehabitantin eo. V. Iple super maria gēdum:volo mundare;sed separatim fundauit eam,& super flumina præ- vtprimum dicat, volo, deindeimpeparauitillam. Orbis. loria. Orbis. ret,mundare. B. Duo Seraphim claIn tcrtio Nocturno,

mabāt alter ad alterum: Sanctus, fan
Lect.S.Euang.fm Matth.Lcct. vij. ctus, sanctus Dñs Deus Sabaoth: Ple
cap.s. T Nillo tempore:Cum defcendifset na cst oīs terra gloria ei'. Tres funt,

(Iesus de mõte,secutæ funt eum tur- quitestimoniúdātin celo,Pf, Verbū,
bæmultæ.

Et reliqua. & Spiritus sanct', & hi tres vnú funt,
*Homilia Sancti Hierony. Presbyt. Sanctus, Cloria. Plena Letionona.

Emõte dño defcédétioccurrút
D

Taitilli Iesus:Vide,neminidixe-
turbæ,qa ad altiora ascéderen)

ET

ris.Et revera quid erat necesse,vt voluerút:&primus occurrit ei lepro sermoneiactaret,quod corpore præsus:necdú enim poterat cũlepra tam ferebat?Sed vade,oftende teSacerdo multiplicé in mõte Saluatorisaudire ti.Duas ob caufas mittit eum ad Sasermonë.Et notādu,ghicprimo fpe- cerdotes:primum propter humilitacialiter curatus eft:fccúdo, puer cētu- tem, vt Sacerdotib deferre videatur: rionis:tertia

, focrus Petri febriens in (erat enimlegepræceptum, vtg muCapharnaŭ:quarto loco, qoblatisút dati fuerant à lepra,offerrent munera

Hom,
sic, 8

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

cap. 3•

1

CAP. 3.

[ocr errors][ocr errors]

Sacerdotibo) deindext müdät

vide QVoniñaürinlegenemo iuftifica
autno crederét:ficrederēt, saluarēt; exfideviuit.Lex aất nõ é exfide, sed
sinócrederét,inexcusabiles forét. Et q fecerit ea,viuet in illis.Chriftusnos
simulne,quodin cofæpiffimè crimi- redemitdemaledicto legis, facto pro
nabatur,legem videreturinfringere. nobis maledictum, quia fcriptü eft:
Te Deu.7. AdBňs. Aña. Cūdescen Maledict' omnis, qui pēdet in ligno.
disset Iesus de mõte,ecce leprosusve- Vtin gētibus benediétio Abrahệfie-
niés adorabat eú,dicés: Dñe, sivis,po retinChrifto Ielu,vtpollicitationem
tes me mudare:& extědés manūteti spiritus accipiamus per fidem.
git cum,dicens:Volo, mundare. Benedicam dominum. 112.
Ad Magn.Aña. Dñe, si vis, potes me FERIA TERTIA.
mundare:&aitsesus:volo, mundare. De Epiftola ad Galatas. Lectio prima

FERIA SECVNDA. Tate,&noliteiterum iugo feruitu
De Epiftola ad Galatas. Leétioj. Otiscontineri.Ecce ego Paulus di-

ST
Insensati Galatę, as vos fascina co vobis,qñficircuncidamini, Chri
O

uit non obedire veritati, ante ftus vobis nihil proderit. Testificor
quorú oculos Iesus Chrs pscript est, autérursusomni homini circuncidē
&in vobiscrucifixus?Hoc folū à vo- ti se,quoniã debitor eft vniuerfęlegis
bis volodiscere:ex operibus legis fpi- faciendę. Euacuati estisà Christo:qui
ritū accepistis,an exauditu fidei? Sic in lege iuftificamini, àgia excidistis

. ftulti estis,vt,cúspiritu cæperitis,núc Nosenim spúex fidespē iuftitię expe carnecólumamini?Táta palli estissi- ctamus. B Auribus. 112. LE necaula?si tamēfine causaQui ergo

. N

AmiChio Iesu neq; circúcisio tribuit vobisspiritú,&opat virtutes aliqd valet, neq; præputiū, led in vobis,ex operib'legis, an ex auditu fides, quæp charitaté operat. Currefidei?Sicut scriptūé:Credidit Abra- batis bene, qs vosimpediuit veritati há Deo, &reputatūestilli ad iustitia. nõobedireneminicõsenseritis.PerBe Quam magna. 112. Lectio fecüda. fuafio hæcno eft ex co,qui vocat vos. Ognoscite ergo,quia, quiex fi- Modicũfermētūtotā maslá corrum

. de sunt,hi suntfilij Abrahę. Pro pit.Egocõfidoin vobisin dño, quòd uidensautem scriptura, quia ex fide nihil aliud fapietis. Quiaütcöturbat iustificatgentes Deus, prænunciauit vos, portabit iudicium,qcûq; estille. Abrahæ:Quia benedicêtur in teoés E Statuit dominus. 112 Léctio gentes. Igitur,qui ex fide sunt,benedi Goautem, fratres, ficircúcisione centur cum fideliAbrahã.Quicunq; adhucprædico,quidadhucper enim ex operibuslegis funt, sub ma- secutionem patior?Ergo euacuatum ledictosunt.Scriptum eft enim:Male est scandalum crucis. Vtinam abscin dictus omnis, qui no permanseritin dantur,qui voscăturbant. Vos enim oibusğ scripta suntin libro legis, vt in libertatem vocati estis, fratres: tñ faciatea. B. Adiutor.112. Lečtio ij. ne libertatem in occasionem detis B.R. N.

Piij carnis,

cap.i.

carnis,sed p charitate Spiritus feruite Paratum cormeum. 112. Lect. iij. inuicé.Oisenim lexin vno fermone quo etiã&nossorte vocati sum', implet.Diliges pximü tuũ sicut teip- prædestinatifm propofitūcius, fum. Quodli inuicé mordetis, &co-operatomniafm consiliū voluntatis meditis; videtene ab inuicé cõluma- suæ:vtsimusin laudégloriæ eius nos, mini.Dico autem in Christo:spiritu quiantè fperauim'inChristo. In quo ambulate,&desideria carnisnoper- &vos,cú audissetis verbum veritatis ficietis.Caroenim cócupiscitaduer- Euangelium salutis vestræ, in quo & susspiritū, spiritusauté aduersus car- credentes lignati estisin spū pmissio ne. Hęcenim sibiinuicem aduersant, nis sancto,qui eft pignus hæreditatis vtnon quæcunq; vultis, illa faciatis. noftræin redemptionem acquifitioB. Egodixi domine. 112.

nis,&laudemgloriæipsius. FERIA QVARTA. BAdiutor meus. 112. *ncipit Epiftola beati Pauli Apo- FERIA QVINTA. stoli ad Ephesios. Lectio prima. De Epiftola ad Ephefios. Lectioj.

Aul'Apoftol•Iesu Christi p vo- Bsecro itaq; vos ego vinctus in ap..

luntate Dei,omnibusSanctis,qui dño,vt dignèambuletis voca-funt Ephesi&fidelib°in Chỉo lesu. tione,qua vocati estiscãomni humiGravobispax à Deo& patre noftro, litate,& mansuetudine,cú patientia, & dño Iesu Christo.Benedictus De, fupportātesinuicé in charitate, solici & pater dñi noftri Iesu Christi, q be- tiseruarevnitatēspirit'in vinculo pa nedixit nosiomni benedictione fpi- cis. Vnúcorp',& vnusspirit, sicutvo ritáli in celestib'in Chrifto,ficut ele- cati estisin vna spevocationis vestrę. git nosinipso,ante mundiconstitu-- Vn'dñs,vna fids,vnû baptisma.Vno tionem,vt essemus sancti & immacu De' &Pater omnium:q estsuperoés, lati in conspectu eiusin charitate. & peromnia,& in omnibus nobis. B. Neperdideris.11 2. Lectio ij: 2 Deusin tespe. 113. Lectioij.

Vi prædestinauit nosin adoptio Nicuiq; autē nostrum data est

néfiliorú,p lelum Chřm,in ipsú gratia f'm mensuram donatiofm,ppofitú volútatis suæ, in laudem nis Chrifti:pp quod dicit:Ascendes gloriægratiæ suæ, in qua gratificauit in altum, captiuam duxit captiuitanosin dilecto filiosuo:inquo habem' tem,dedit dona hominibus. Quod redēptioně pságuine ei'; remissioné autē ascendit,quid est, nisiquia&de peccatorü,fm diuitias gratiæ ei',quæ fcendit primum in inferiores partes superabundauitin nobis,in omnisa- terræ?Quidescendit, ipse est, & qui piētia&prudétia,vtnotūfaceret no ascendit super oéscælos,vtadimple bis facramétú voluntatissuçsecundú retosa. Bi. Repleatur.113. Lectioii.. beneplacitum eius,quod proposuits Tiple dedit quosdam quidem eo,in dispensatione plenitudinis tę. Apostolos, quosdā autē Propheporuminftaurareomnia in Christo, tas,alios vero Euangelistas, alios auquæin celis,&quç in terra suntiipfo. tem Paftores,& doctores,adcolum

EA

« PoprzedniaDalej »