Obrazy na stronie
PDF
ePub

1

om tertio Nocturno.

bā,ptinentesad sortem ciuitatisillius i co S.Euang.fm Ioháně. Lect. vij. Jerusalem,ipli bonii Ecclesia, de qui

Nillotpe: Vidit Iohânes Iefum ve- bus dicit Apoftolus:Nouitdñs, qui niétéadle,&ait:Ecceagn’Dei

, ec- sunteius,diuerfarum gratiarumsunt, ceg tollit peccata mūdi. Et reliqua. non oésparia merita habēt. Suntali Homilia S. Augustini episcopi. alijs sanctiores,sunt alij alijsmeliores

. Tracł.6.in lohánělongèante mediū. Quare ergo,fi vnus abillo,verbi gra

Ntequãvenisset dñs, vt baptiza tia,iufto fancto baptizetur , alius ab

retà Iohâneinlordane,nouerat alioinferioris meriti apud Deum ineú illis vocibus,vbi ait:Tu ad me ve- feriorisgradus, interioris continétiæ, nis baptizari?egoà tedebeo baptiza- inferioris vitæ;vnum tamen,&par& ri.Sed eccedñm nouerat, nouerat fi- æquale estquod acceperunt, nisiquia liū Dei.Vnde pbam', qdiã nouerat, hicest,qui baptizat?T e Deum.7. qaipse baptizaretin Spūsancto?An- GAd Laudes,p Horas, & ad Velpas tequá veniretad Auuiũ, cũ multi ad oía dñrsicutin die Epiphan.excepta Iohannēcurrerent baptizari, ait illis: Orone, ģē De' cui' vnigenitus. 108. Ego qdé baptizo vosíaqua:q autem Sioct.Epiph.in Sabbathovencrit,iij. poft me venit,maior me est, cuius nõ vesp.O&.fitcõmē. Dñicæij.poft Epi sum dignuscorrigiá calceamenti sol- ph.Quãdo autēlxx.veneritinj.Dniuere:ipsevos baptizabitinSpiritu san capoft Oat.Epiph.tuncij. Sabbatho éto,&igni.Iam &hoc nouerat. post Octa.nõimpedito festo nouen Be Stella.10 1. Lectio octaua. Leftalioquin prima die post Octa.

Vid ergop colúbā didicit,ne mě fiat Ofiñde Feria,in qua Ria Dñicæ

dax poftea inueniret(quod auer ij.poft Epiph.primoponütur,& tres tatà nobis De opinari)nisi quádā ,p- Lectiones legunf de Homilia eiusdé prietatē in Christo talé futură, vtquá Dñicæ,cum eius AñisadBñs&Orouis multi ministri baptizaturi essent, ne.Feftum verò semiduplex in ea ocsiue iusti,siueiniufti, non tribueretur currens transferturin primam diem sanctitas baptismi, nisiilli, sup quem fimiliter non impeditam. descendit colúba,de quo dictum est: DOMINICA PRIMA Hiceftq baptizatin Spū sancto. Pe- poft Epiph. Quæ eftinfra Oata. trus baptizet,hic eft,q baptizat. Pau ginj.Noct.legit EpPaj.ad Corīthios, lus baptizet,hiceft, q baptizat. Nam fm superiorem rubricam.107. Lec.j. fi prodiuerfitate meritorú, baptisma Aulus vocatus Apostolus Ie apli fanctú eft:qa diuersa sunt merita, diuerfa erunt baptismata:&tanto quil- BA&Softhenes frater, Ecclefiæ

su Christi per volútate Dei

, que aliquid melius putatur accipere

, Dei,quæ estCorinthi, fančtificatis in quanto à meliore videturaccepisse. . Christo lesu, vocatis fanctis, B. Videntes. 101. Lectio nona. Psispiritales sancti, intelligite fra- nostrilesu Christiin omni loco ipso

nibus, qui inuocant nomen domini tres mci,boni,ptinentes ad colum rum,& noftro:gratia vobis, & pax à

Deo

[ocr errors]

cum om

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Deoprenoftro,&dño Iesu Christo. abhumano die, sed neque meipsum
B. Hodiein Iordane.98. Lectioij

. iudico.Nihilenim mihi cõsciussum: Ratias ago Deo meo semp pvo sed non in hociustificatus sum. Qui

bis in gratia Dei,quæ data elt vo autem iudicat me,dominus est. bis in Chrifto Ielu:gin omnibus di- B. Triafunt munera.98. Lectioij: uites facti eftisinillo:inomni verbo, Taque noliteante tépus iudicare, & in omni fcientia, ficut teftimoniu quvadufqueveniat dominus,q & Christi confirmatum estin vobis, ita illuminabitabscondita tenebrarum, vtnihil vobis desitin vlla gratia expe &manifestabit cõfilia cordiū, &tūc étantibus reuelationé domini noftri lauseritvnicuiqueà Deo. Hæc autē, Iesu Christi,qui&cõfirmabitvos vf fratres, transfiguraui in me, & Apolquein finemsine crimine, in die ad- lo,proptervos,vtin nobis discatis ne, uentus domini noftri Iefu Christi

. Fi fupraquam scriptum est, vnus aduer delis Deus,per quem vocati estisin so sus alterum inflet p alio. Quis enim cietatem filijeius lesu Chrifti dñi nii. te discernit? Quid autē habes, quod Rs. In columbæ.99. Lectio tertia.

nonaccepisti?si autemaccepisti, quid c

Bfecroautem vos fratres,p no- gloriaris quasi non acceperis? Iam sa

men domini nostri lefuChristi turati estis,iam diuites facti estis, sine vtidipfum dicatisomnes,&non fint nobis regnatis;&vtinam regnetis, vt in vobis schismata.Sitis autem perfe- &nos vobiscum regnemus. eti in eodem sensu,&in eadem fcien Bu In columbæ.99. Lectio tertia.

Vto enim, nos Apostolos bis,fratres mei,abijs,q sút Chloes, qa contentionessuntintervos. Hoc aut ftinatos:quia spectaculum

facti sumo dico,quòd vnusquisque vestrum di- mundo,&angelis, & horninib?. Nos cit:Ego quidem lum Pauli, ego auté ftulti propter Christum,vos autêpru Apollo, egoverò Cephæ, ego autem dentesin Christo:nos infirmi, vos au Christi.Diuisusest Christus? Nunqd tem fortes:vos nobiles,nos autê igno Paulus crucifixus eft provobis?autin biles. Víquein hanc horam &elurinomine Pauli baptizati estis? mus,&fitimus,&nudi sumus, &coR. Reges Tharsis.99.

laphiscedimur, & instabiles sumus, Inij.&iij.Nocturno.

&laboramusoperantes manibusno Lcõnesvtin Dñica infraoĉtvtsupra stris.Maledicimur,&benedicimus

: yelin oct. Epiph.fivenerit in Dñica. persecutionépatirnur,&fuftinemus. FERIA SECVNDA.

B. Reges Tharsis.99.
De epistolaj.ad Corinthios.Lectioj. FERIA TERTIA.
Ic nos existimet'homo, vt mini-- De epiftolaj. ad Corinthios. Lect.j.

Mninoauditur inter vos for -- cap-s.
riorü Dei.Hiciã quærit inter dispēla nicatio,& talis fornicatio,qua-
tores,vtfidelisgsinueniat. Mihiautē lisnecintergentes,ita vt vxorem pa-
pro minimo eft,vtavobis iudicer,aut tris sui aliquis habeat, & vos inflati

tia.Significatum eft enim mihi

de vo P NouillimoPoltédituáğmortide

3

cap.4.

Shine Schri, ad difpenfatores myfte

[ocr errors]

eftis:

1

[merged small][ocr errors]

N

estis:&nõ magis luctum habuiftis, vt recundiam vestră dico.Sic non estia tollafde mediovestrú,q hocop'fecit. ter vos lapiens quispiam, qui poflitia Ego qdéablens corpore,præsens aút dicare inter fratrēluũ,sed frater cum spū, iä iudicaui vt præsens,eum, q fic fratreiudicio contendit, &hocapud operat' eft,in nomine dni noftri Iesu infideles?E%. Tria sunt.98. Lectioij. Chřicógregatis vobis,&meo fpiritu, Amadé omninodelietū estin vocūvirtute dni lesu tradere huiusmo- bis,quòdiudicia habetis inter vos. di hoíem satançin interitâ carnis, vt Quareno magis iniuriâ accipitis?qua spūs salu’ sitīdiedñi nri Iesu Christi

. reno magis fraudē patiinini? sed vos R.Tria sunt muncra.98. Lectioij. iniuriá facitis,&fraudatis,&hocfra

On est bona gloriatiovestra.Ne tribus. An nescitis,qainig regnūDei

scitis quia modicũfermētūtotā nõ possidebūt?Nolite errare:neq; for massă corrupit? Expurgateverus fer- nicarij,neq; idolis seruientes, neque mētū,vt fitis noua colpfio,ficutestis adulteri,neque molles,neq; masculo azymi. EtenimPascha nimimmola- rũcõcubitores,neq; fures,neq; auari, tusē Chřs.Itaq; epulemur, nõīfermé neq; ebriosi,neq; maledici, neq;rapa to veteri,neq; in fermento malitię & cesregnü Dei possidebūt.Et hæc alinequitiæ:sed in azy missinceritatis& qñqdē fuiftis,led abluti estis

, fed fanveritatis. B. In columbæ. 99. Lcc.iij. tificati eftis,fediuftificati eftis,i noie

Cripsivobis in epistola, necāmi- dñi nñilesu Chri,&i fpiritu Dei nii.

sceamini fornicarijs.Nā vtiq; for- Bs. In columbæ.99. Lectio tertia. nicarijshui'mūdi,autauaris,autrapa Mnia mihilicēt,fed no oía excib',aut idolis seruiétib?:alioquin de pediūt.Oia mihi licēt, sed ego bueratis de hoc múdo exisse.Núcaūt sub nullieredigarpotestate.Escavētri scripsi vobis,nó cõmisceri:siis, q fra- &vēter escis:De'aūt&hūc& has de ter nominatinter vos, est fornicator, struet.Corp’aūt no fornicationi, sed aut auaro,autidolis seruiés, aut male- dño,& dñs corpori.De'vero&Dñm dic',aut ebriofus,aut rapax,chuiuf- fufcitauit,&nossuscitabitpvirtutem inodi nec cibú sumere.14. Reges. 99. fuā.Nefcitisqñ corpora vestra mem

FERIA QVARTA. brafunt Chri?tollesergo mébraChři De epiftolaj.ad Corinthios. Letj. facia mébra meretricis? abfit. AnneA

Vdet aligsvestrú habés negotiú scitis,qm q adhæret meretrici, vnum

aduers’alterú,iudicariapudini corp' efficit?Erūtenim (inquit)duo. quos,&nõapud Sáctos. An nescitis

, in carne vna. Qui autem adheret doqñ Sãētide hoc mūdɔiudicabūt?Et mino, vnus spiritus est. Fugite fornisiin vobisiudicabifmūdo,īdigni eftis cationem. R. Reges Tharlis.99. qdeminimisiudicetis. Nescitis qñ FERIA QVINTA Angelos iudicabimo:quãto magis fæ De epiftolaj.ad Corinthios.Lectioj. cularia? Secularia igitiudiciasihabue Fitos contéptibilesqfunt in Ecclesia. De quibusautem scripsiftis mihi

: eps illos constituite adiudicandu.Adve tangere.Propter fornicationemauté

cap.6.

vnut

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

N

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

vnusquisquesuāvxoréhabeat,&vna factus sum velutæssonās,aut cymbaquæqueluúvirü habeat. Vxori vir de lũ tinniens. Et si habuero prophetia, bitú reddat:fimiliter aut&vxorviro. &nouerim myfteria omnia, &oém Mulier sui corporis poteftaténő ha- sciétia,&fi habuero oém fidem,ita vt bet, sed vir:fimiliter autem & vir sui montes transferam, charitatem autě corporis poteftatem non habet, sed non habuero nihil fum. Et fi distri-mulier... Tria funt.98. Lectioij

. buero in cibos pauperum omnes faOlite fraudare inuice, nisi forte cultates meas,& fi tradidero corpus

ex consensu ad tépus, vt vacetis meum,ita vtardeam,charitatem auorationi:&iteru reuertiminiinidipi tênon habuero, nihil mihi prodeft. sum, ne tentet vosSatanaspropter in- R Triasunt 98. Lectio fecunda. cötinétiá vestra.Hocaūt dico fecun- Haritas patiens eft, benígna eft. dúindulgétiā, nõfm imperiũ. Volo Charitas non æmulatur, no agit autéoés homines efleficut meipsum. perperam, non inflatur,non est ambi Sed vnusquisque ppriūdonú habet tiola,non quærit quæ sua sunt, nonir ex Deo:alius quidēsic, aliusverò fic: ritatur,non cogitatmalū, nõ gaudet Dicoautēnõ nuptis &viduis: bonú superiniquitate,cõgaudetautein veeftillis,fisicpermālerint,ficut&ego: ritati. Oia suffert,omnia credit,om-

quòdfinon se continent,nubát: me- niasperat,omnia lustinet.charitasnú lius est enim nubere,quàm vri. quam excidit,fiue prophetiæ euacua

In columbæ.99. Lectio tertia.( buntur,fiuelinguæ cestabūt, fiuesciế I

Is autem,qui matrimonio iúčti tia deftruetur.Ex parte enim cogno

funt,præcipio,nõ ego, fed Dñs; fcimus&ex parte prophetamus:cum vxoremávironon discedere:qdfidi autēvenerit quod perfectum est, cua scefferit,manere innuptam, aut viro cuabitur quod ex parte est. suorecóciliari:&vir vxorénõ dimit B: In columbæ.99. Lectio tertia. tat.Nācęteris ego dico,noDñs.Siquis frater vxoréhabetinfidele, & hæcco

G

paruul, sentit habitare cũillo,nõdimittat il- gitabấvtparuulus:quandoautem falã.Etfiqua mulier habet virú infide &tus fumvir,euacuaui quęerāt paruu le&hiccõsentit habitarecū illa, non li. Videmus nücperspeculuminenidimittat virum. Sáctificatus eft enim gmate,túcautem facie ad faciē. Núc virinfidelis,per mulierem fidelé, & cognofco ex parte, túc autem cogno fanétificata eft mulier infidelis pervi scam sicut & cognitus sum.Nuncaurūfidelem:alioquin filij vestri immũ tem manent,fides,fpes

, charitas : tria dieffent, nuncautem fancti sunt. hæc:maior aüthorum eftcharitas. B Reges Tharsis.99.

} } Reges Tharsis.99.
FERIA SEXTA.

SABBATHO.
De epistolaj.ad Corinthios. Lectii Deepiftolaj.ad

Corinthios

. Le&tioj. Ilinguishominūloquar, &Ange E collectis autem,quæ fiunt in Slorum,charitatem auté nó habe,

D
Sanctos , ficut ordinaui Eccle-

siis

ca. 16.

d.t.

Mnipotés sempiterne Deus, fijs Galatiæ,ita & vos facite.Pervnam Sabbathi, vnusquifq; vestrū apud se quicæleftiafimul &terrena

02 moderaris : fupplicationes reponatrecõdésquodei beneplacue rit, vtnó,cũvenero, tūccollectæ fiant. populi tuiclementer exaudi: &pacē Cũautē præsens fuero,quosprobaye tuâ noftriscõcedetéporibus. Perdo. ritisp epistolas,hos mittă pferre gra- [Deinde fiunt Commemorationes tiāvestrá in Ierusalé.Quodfi dignum ibidem pofitæin Psalterio 54. fuerit,vt& ego eammecum

ibunt. DOMINICA SECVNDA B: Tria sunt munera.98. Le&tioij

... poft Epiphaniam. V

Eniaautadvos cũ Macedonia Oĩa vtiPalt.ptercau hic fút Peria

ptrāsiero, nā Macedoniã ptrā- In primo Nocturno. libo:apud vos autem forsitan mane- *Incipit Eplaij.ad Corinthios. L.j. bo, vel etiam hyemabo,vt vos me de Aulus Apoftolus Iesu Chri ducatisquocûq; iero.Nolo enim vos stip voluntate Dei,& Timo modoitrāsıtu videre:spero enim me the frater,EcclesięDei,quæ aliquãtulum temporis manere apud est Corinthi, cum omnibus Sanctis

, vossidñspermiserit:permanebo au- quifuntin vniuersa Achaia, Gratia temEpheli vsque adPétecosté. Oltiū vobis,& pax à Deo Patre noftro,&do enim mihi apertum eft magnum,& mino lelu Chrifto. Benedictus Deus euidens,&aduerfarij multi. & Pater domini noftri Iesu Christi, B. In columbæ.99. Lectio tertia.' Pater misericordiarum, &Deus to

I autem venerit Timotheus, vide- tiusconsolationis,qui consolatur nos

te vtsinetimore sitapud vos: opus in omni tribulatione noftra:vt poflienim domini operatur, ficut & ego. mus,&ipfi consolari eos,qui in omni Nequis ergoillumspernat.Deducite pressura sunt , per exhortationem, autem illum in pace,vtveniat ad me: qua exhortamur&ipfià

Deo:quo-expecto enimillum cum fratrib'.De niam sicutabundant passiones ChriApollo autem fratre, vobis notum fa fti in nobis,ita & per Chriftum abuneio;quoniam multum rogaui eum,vt datconsolationoftra. veniret ad vos cum fratrib?:&vtique R. Domineneinira tua arguas mene non fuit voluntas eius, vt nunc veni- quein furore tuo corripias me: Mile ret:venietautem cum

ei vacuum fue rere mei domine,quoniam infirmus rit. Vigilate, state in fide,& viriliter a- fum.y.Timor&tremorvenerūtsugite, & confortamini:omnia veftrain perme, & contexerunt me tenebræ. charitatefiant.

Miferere. Lectio fecunda.
R. Reges Tharsis.99.
SABBATHO PRIMO tatione&falute:siue cósolamur,p

Iue autêtribulamur,p via exhorpoft Oetauam Epiph. vestra cósolatióe,&falute:fiue exhor TAd Vespas,oia præter Ofoně, vtin tamur,p vestra exhortatione,&faluPsalterio, ad feruatin alijs Sabbathis te:quę opałtolerátiá carundé paffiovsquead Septuagesiään. Oratio. nú,quas &nospatimur,vtfpes noftra

1

« PoprzedniaDalej »