Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ceati bónūadædificationē. Et enim Infècundo Notturno. Christus nõsibi placuit,sed sicutfcri- Sermo Sancti Fulgentij cpiscopi: ptúeft:Improperiaimproperātiūtibi Ex Serm.i.deEpiph.subinigu.L.jij. cecideruntlup me.Quæcunq; enim

I

Pre Deo,q sibi primitias offerrimãfcripta sunt,ad noftram doctrinâ fcri davit, homo nato primitias gétium pra sunt,vtper patientiam &consola hodie suo cultui dedicauit. Paftores tionem scripturarü fpem habeamus. fuerútprimitiæ Iudæorū, Magi faéti B. Triasunt.98. Lectio fecunda. funt primitięgétium. Illi de proximo

Eusaūt patiētiæ, &solatij det vo adducti,isţi delõginquoreducti. Vbi.

bisidipsum sapere in alterutrú, est,inquiunt,q natus eft Rex Iudæofecundú lefum Chriftú:vt vnanimes rú?De Herode Rege ludæorú filij iá vnoorehonorificetis Deū&Patrem nati fuerant:Archelausnatestin çadñinri Iesu Christi.Propter quod su latio.Christusī diuersorio. Archela' scipite inuicé , sicut&Chís suscepit natus in lecto est positus, Christusau. vosin honoré Dei.Dico enim Chim temin præfepio est collocatus: &ta-Iesum ministrú fuisse circūcisionis,p men illecontemnitur,istequæritur:il pter veritatē Dei,ad cöfirmādas pro- lenullatenus nominatur, iste inuenmissiones patrū:gētesaūtsup miseri- tus suppliciter adoratur. cordia honorare Deú,ficut scriptū ē: R2. Illuminare. 100. Lectia quinta. Propterea cõfitebortibii gétibdñe Vis eft ifte kex Iudæorum pautuo cantabo. :

, Lætamini gentes cum plebe eius. Et qui portatur vt paruulus,adoratur vt iterum:Laudateomnesgentes domi Deus:paruulusin præsepio, immennū,&magnificate eum oés populi. fusin cælo, vilis in pannis, pretiosus B. In columbæ.98. Lectio tertia. īstellis. Quid turbaris Herodes? Rex E

Trurs°lfaias:Eteritradix Ieffec istenon venit Reges pugnando lupe

qexurgetregeregētes,in eúgētes rare,sed moriendo mirabiliter fubiu. fperabūt:De'aūt spei repleat vosom gare.Necnatestvt tibi succedat, sed nigaudio,&pace in credédo,vtabű- vtin cum mundus fideliter credative detisinspe,&in virtute Spūs sancti. nitnon vtpugnetviuus,fed vttriumCertusaütsum, fratres mei,& egoip- phetoccisus. K. Omnes. 100, Lec.vj. fede vobis,qñ&ipsipleni estis dile- Verifte,qui dicitur R ex ludæo-.Paulo &tione,& repletiomni scientia, ita vt rum,idem Creator est, & domi- poft poslitisalterutrú monere. Audacius nus Angelorum. Quapropter cuius auté fcripfi vobis,fratres,ex parte tāğ times infantiam nalcētis, magis timein memoriam vos reducés;pptergra redebes omnipotentiā iudicātis

. No. tiã

, quæ data eft mihi à Deo,vt fim milieum timere regni tui successorem, nilter Christi Iesu ingétibus,fanctifi- fed tuæ infidelitatis iuftiffimum dam cās euägeliú Dei:vt fiat oblatio gētiū natorem.Ite, inquit,vt&ego veniens accepta,&fanctificata in Spū sancto, adorem eum. O calliditas fita, òcru Bu. Reges Tharsis.99. delitas impia, o nequitia franduléta

: RR.N.

Li... 1
Luc.

Roms

fanguisinnocentium,quem crudeli- ducitadinteritum,alia quæ ducit ad tereffudisti,attestatquidde hoc puc- regnum. Illa peccatorum est, quæ du ro voluisti. R. Magi ve.100.. cit ad Herudē : hæc via Chỉsest,qua

Intertio Nocturno. reditur ad patriā.Hic enim têporalis * [co S. Euang. Im Matth. Lect.vij. eftincolatus,sicut scriptum elt: Mul

Vm patus effet Ielusin Bethlehe tuincola facta estaía mea. TeDeú.7.

luda, in diebus Herodis Regis, AdBns.Ana Venientadte, qui deecce Magi ab Oriente venerunt lero trahebant tibi,&adorabunt vestigia solymam,dicentes:Vbi est, qui natus pedum tuorum. Ad Mag.AnaAdest; Rex Iudæorum? Et reliqua. moniti Magiin somnis,peraliam viá * Homilia sancti Ambrosij episcopi

. reuersi suntin

regionem suam. Velutista verefidei munera?Au SABBATHO INFRA rū ,

O&tauam Epiphanize. Aliud enim Regiinsigne,aliud diui- Ad Vefperas. Capitulum. næ Sacramētű elt poteftatis: aliud ho Ratres,obsecro vos p miseri norē sepulturx,quæ no corrúpatcor cordia Dei,vtexhibeatiscor ik pus mortui,sed reseruet Nos quoque pora veftra hoftia viuentem 9 hæcaudiuim',&legim”, dethesau- sanctam,Deo placentem,rationabile Fis noftris talia,fratres, munera profe oblequium veltrum. Hymnus. ram'.Habem' enim thesaurú in vasis Hoftis Hero. Reges Thar. 98. fietilib”.Siigitin teipfonó ex tedebes Ad Mag. Aña Remansit puer lesus estimare qd es,sed ex Chro quáto ma in Ierusalem,&non cognoueruntpa gisi Chrono tua debesæstimare, sed rentes eius,exiftimantesillum elle in Christi? Stella.101. Lectio octaua comitatu: & requirebant eum inter

Rgo Magide thesaurissuisoffe- cognatos,&notos. Oratio.

rūtmunera. Vultis scire quã bonum meritum habeat?Stella ab his vi

V

Ota,quæsumo domine, suppli

cantis populi cælesti pietate pdet,& vbi Herodes eft,nó videt. Vbi sequere:vt&quæagēda sunt, videāt: Chrsē,rursus videt,&via măstrat.Er. &adimplenda,quæ viderint, conua gostella hæc via eft,&viaChřs,qafm lescant. Per dominum noftrum. incarnationis mysterium, Chřséstel Deindefitco.Epiph.p Añam la.Orietenim ftella ex lacab,&exur- occurritfmordinē dierú infra O&ta.

quæ get homo ex lsrael.Denique vbiChřs Omnes de Saba veniét, haleluiah. &ftella elt.Ipfe enim est stella splen-- R Aurum,&tus deferentes,halah, dida,&matutina, Sua igitipfelucese Oratio.Deus qui hodierna.116. fignat. R. Vidétes. 101, Le&tio nona. DOMINICA INFRA

Ccipe aliud documêtum. Alia
А

Oétauam Epiphaniæ. venerunt via Magi, alia redeūt. totum oftñ dicitur de Epiphania,pre Qui enim Chim videråt,Chfmintel ter Lęctiones

, Capitula, Antiphonas lexerāt,meliores vtiqueğ venerāt,re ad Benedi&tus, & ad Magnificat, & uertunt.Duçappefunt viæ, vna qua Gronem. In primo Noct. ponit Epiä

ftola

citad

tãt vos Eraft'

, Archarius ciuitatis, &

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Sabbatho fequentific Oifi de pisi: Iraani pietatis obfequiú elt;in diebus

[ocr errors]

RA

ca. 16,

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Infra Octauam Epiphaniæ. Wapinz Corinth.quæ inferius tôt vos Erasto, Archarius ciuitatis,& pol Ocihabi 108; &legit de ea se- Quart'frater.Gra dñinřilesuChristi quéub'dieb?,Lect.verò, quæ aliquã- cum oibus vobis.Am. Reges. 99. dosuperfunt de Epistola ad Roma-- In fecundo Nocturno. 1205, co anno prætermittuntur." Sermo fancti Leonis Papæ. fQnEpipha.Dni in Dnica venerit; Sermone4.deEpiphania. Lectio iiij.

Dñi

ræq; la ad Rom.vtintra. Epistola verò ad q diuinæ opera misericordiæ ptestáCorinth.tuncponiturin dicOftaua: tur,toto corde gaudere,&honorifice

In primo Nocturno. ca, quæad falutem noftram gesta sút, Deepiftola ad Romanos. Lcctioj. celebrare, vocāte nos ad hâc deuotio 3 Ommēdo aútvobisPhæbé, nēipsa recurrétium temporum lege;

fororē nostrā,quæ eft in mi- quænobis poft dié, quo coetern Pa

nisterio Ecclesiæ, quæ eftin tri filius Dei nat' ex virgine est, breui : Céchreis:vt ea suscipiatisīdňodigne interuallo Epiphaniæ intulit festum sanctis:&affiftatis ei,in quocûq;nego ex apparitione domini cosecratum. cioveftriindiguerit:etenim ipsa quo B Illuminare.100. Lectio quindi que aftitit multis,&mihi ipfi. Saluta- N quofideinoftræ magnum præft te Priscā&Aquila,adiutores meosin dium prouidétia diuina costituit

: Chfo Iesu, (qui proaia mea suas cer- vt,dum solēni veneratione recolitur uices supposuerunt:qbus non solus adorata in exordijs fuisSaluatorisinego gratias ago,fed & cunctæ Eccliæ fantia,pipsa originalia documēta pgētiū) &domestica Ecclesiâ eorum. baretur veri hominis in Christo orta K. Hodiein Iordane.98. Lectio ij. natura.Hoc enim est, quod iustificat R

Ogoaūt vos fratres, vtobserue impios:hoceft,q« ex peccatorib' fatis eos,q disléfiones,& offédicu cit

lanctos,siīvno eodemý; dño nro lapter doctrinā,quá vos didicistis,fa- JesuChristo &veraDeitas, &vera cré ciūt,&declinate abillis.Huiuscemo datur humanitas:Deitas, qua anteosa di enim Christo dño nro nö feruiut, fæcula in forma Dei æqualis eft patri: sed suo vētri,&p dulces sermones, & humanitas,qua nouiflimis diebus in benedictiones feducútcorda innocê forma ferui vnitusefthomini. tiū. Veftra enim obediêtiaíoēm locũ R.Omnes de Saba. 100. Lectio fexta ,

, volo Sosfapiétes efeinbono, ali im. A que contra omnes præmunieplices in malo. R2. In colú.99. Lec.iij. batur errores, ex magnagestum est di

Alutat vos Timothe’adiutorme', uini pietate consilij,vt gensin longin S

&Luci', & Iason,&Sofipater, co- qua Orientalis plagæ regione consignati mei.Saluto vosego Tertius,qui ftens,quę spectandorum sideruman Icripfi epistolāīdño.Salutat vos Cai' te pollebat, signum natipueri, qui su hofpes me';&vniuerla Ecclia. Salu- praomnem Israel effet regnaturus,ac B. R. N.

сіре

[ocr errors]

O iij

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

c. 2.1.

Li... 1
Luc.

[ocr errors]

ciperet. Noua enim claritas apudMa B. Videntes.iol. Lectionona. gos ftellæ illuftrioris apparuit, &ine Etusillis.Quid enim magister vir

Tvenit ,& tuệtiũanimosita admiratiõe sui sple doris impleuit,vt nequaquã sibi cre- tutis,nisi officiú pietatis impleret? Et derēt negligédú,quod tātonunciaba miramur,sı patri defert,q lubdit matur indicio. R Magi veniunt.100. tri?Non vtiq; infirmitatis,fed pietatis In tertio Notturno.

ista subiectio est. Attollat licèt fæuis *L cõscíeuang fmLucam. Lec.vij. emislus latebris coluber pfidięcaput,

Vm factus effet les annorūduo- &serpêtinis euomatvenena pectori

decim, ascēdētibusillis Ierosoly bus,cũ dicit le filio mislum: maiorem māfm cõluetudinē diei festi; cõsum- hæretic'appellatpatrē,vtimperfectú matisque diebus,cũredirent, remāsit filium dicat,qui potest habere maiopuer lesus in Ierusalem. Etreliqua. rem, vt aliĉisauxilijs afterat eum, qui Homilia sancti Ambrosij episcopi. mittitur,indigere. Te Deum.7.

Duodecimo anno,vtlegim Do Ad Laud.Cap. Fratres obsec. Hym.
A

minicęsumit disputationis exor Ofola magnarū. ¥. Adorate domi-
diū.Hic enim prædicādæ fidei euāge num. 102. Ad Bñs. Aña Remansit
lizātiū numerus debebat. Nec otiofe puer Iesus. Oio. Vota quæsumus
immemor fuorūsm carnēparentú,q domine.vtsup.in Vesp. folio 106..
fm carné vtiq; sapiêtia Dei implebat qDeindefitcomem.de Epiph. Aña.
&gratia.Poft triduũ reperit in tēplo: Hodie celesti sponso.102. V: Oés de
vteffetindicio,quia poft triduũ triū- Saba venient,haľah.. Aurū& thus
phalis illius paslionis in sede cælesti deferétes,haľah.Oro. De’qho. 102.
&honore diuino,fidei nostręseresur Adprimãnā dñrpreces Dñic. & ad
recturus,offerret,qui mortuus crede- absoľonēCap. dr Sicut enim in vno
batur. B. Stella. 101. Lectio octaua corpore multa. . Ad Tertia. Aña.

.
Videst quòdme ğrebatis? Duæ Venitlumē tuî.Cap Fratres obsecro

sunt in Chřogenerationes:vna vos.106. Bebre Reges Tharsis & inépaterna, materna altera, paterna di- sulæ munera offerent, Halah, halah. uinior,maternaverò qinnrm laborē Reges. ¥. Reges Arabum&Saba do vsumg; descédit.Etideoõsupranatu naadducēt, Haľah,hal. Glia. Reges. rā, supra ætatē,supra consuetudinem W.Omnes de Sabaveniêt, haleluiah. fiút,nõhumanis assignāda virtutib?, B.Aurū&tus deferentes, haleluiah. sed diuinisreferēda lunt potestatib?. Advj. Aña. Aptisthesauris suis. Ca.

mysteriū materimpel- Icoenim pergratiam Dei , quæ lit,hic mater arguit,qa adhuc quæhu data est mihi,omnibus, qui sunt mana sunt,exigat:sed cũhic duode-- inter vos,non plus sapere,quàm opor cim defcribat annorü,illic discipulos tetsapere, sed sapere ad fobrietatem. habere doceat. Vides matre didiciffe Bubre Oés de Saba venient, Haľah, à filio, vt exigeret à validiore myste-- halah.Oés..Aurum & tus deferen siū,quæftupebatíiuniore miraculū. tes,Haleluiah,haľah.Gloria.Omnes.

Rom.

12.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

12.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

tu p'.

[ocr errors]

1. Adorate dominum, haleluiah.

In fecundo Noturno
F: In aula fancta eius, haleluiah.

Sermo fancti Gregorij Nazianzoni.
Adix.Ana. Stella ista. Capitulum. Sermonein fančta luminaria Epi-
Rom, Icut enimi vno corpore multa mẽ phaniorum,poftmediú. Lectio iij.

bra habem',oía aút mébra nó eun déactú habēt:ita multi vnū

luptatem,fed mente extollor,& musin Chřo,finguliaútalter alterius afficior:&propriæpufillitatis oblit, mēbrain Chrolesu Domino noftro. officium magni Iohannis, immò poRs.bre. Adorate dñm,* Hapah, halah. tius famulatum subire contendo, vel Adorate.. In aula sancta eius, Hale gestio:&licet nonsim præcursor; de luiah, haleluiah. G loria.Adorate.

eremo tamen venio.Christus ergoilV. Adorate Deum,haleluiah. luminatur,immo potius fulgore suo Re: Omnesangeli eius, haleluiah. nosilluminat. Christobaptizatsimul, Ad Velp.Aña. Anteluciferú genit. &nos descêdamus, vt củipso pariter cum reliquis, Antipho.& Pfalmisin afcendamus. Illuminare.1oo.lv. fecundis Vefp.de Epiph. folio 10 r. Ohānes baptizat, & accedit Iesus, aligCap. Fratres, obsecro vos. 106. fanétificansquidem & ipsum qui Hymnus. Hostis Herodes. ¥. Reges baptizat, præcipuè tamen vt & vete

Tharsis.folio 98.Ad Magnific. Aña. rem Adam sepeliațin aquis, & ante Fili,quid fecisti nobis sic?ego&pater omnia,vtper hęcsanctificenturaquę tuus dolentesğrebamus te.Quid est

, Iordanis;vt sicut erat spiritus &caro,
q mequerebatis?nesciebatis, quia in ita,&his,qui bapizandierant, in spi
ijs, prismei sunt,oportet me effe? ritu,&aquasanctificationis fucceflio
Oro. Vota quæsumus domine. 106. traderetur.Non suscipitBaptista,co-
Etfitcõmē. de Epiph. Aña. Trib’mi tendit lesus.Ego, inquit, opus habeo
raculis. 102. Oés de Saba venient. à te baptizari.Lucerna dicit ad Solé,
Orode Epiph. Deus qui hod.102. &Voxloquitur ad Verbum.
IN OCTAVA EPIPHANIÆ NOésde Saba venient. 100.Lecv.

dñr,. Epiph.
excepta Oronca'di vt lege Oratio. A dam modo demerlum eduction

Eus,cuius vnigenitus in sub &eleuans mundum:&vidit non di

ftantia noftræ carnis appa-- uidicælum,sed aperiri, quod sibi ac Meanu ruit:præsta quęsumus, vt per nobis poft se aliquando Adam illeco cum,quem similem nobis foris agno cluferat;ficut&ignearhoinphça pauim',intreformari mereamur. Qui radisus fueratconclusus. Spiritus fan tecum viuit &regnat.

etus testimonium perhibet. Similia
AdMatutinu Inuitatoriú,&Hym namque fibiipfa concurrunt. Deco
ni,vtinfra O&tauã:cętera dñrficutin loteftimonium defertur: inde enim
die Epiphaniæ.97. pręter Lectiones. eratille, cui teftimonium perhibe--
In primo Nolt.legūtLect

. quæ oc- tur.
currüt secundú fuperiorem rubricã. BMagi veniunt.100.
B. R. N.

0 iii

[ocr errors][ocr errors]

Ali 1

quo to pi

In

« PoprzedniaDalej »