Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

La Oftauem
Infrá o&tauá Epiph.dñr Lectiones, lius.Non folú aútilla, fed & Rebecca

Añçad Bńs,& ad Magnificat, quę ex vnoconcubitu habens Isaacpatris fequunt.Adueniéte aute Dnica, Le nostri. Fx. In columbæ.99. Lectio iij.

die occurré aut aliquid boni egissentautma tes dñrsequêtedieport Dnic.&aliæ li, vt secundum electione propositū per ordinem in fequentibus diebus. Deimaneret,nõexoperib', sed ex vo Inprimo vero nocturnolegūflectio- câte dictum estei:quia maior feruiet nesde EplaadCorinthios pordinēs minori,sicutscriptum est:Iacob dilefequuntpoft Dnicam omissis lectio- xi,Efau autem odio habui.Quider-nibus de Eplaad Romanos,vtinferio godicemus?nunquidiniquitas apud in officio Dñicæ post Epiph. ponūt. Deum?Absit. Moyfi enim dicit:MiSECVNDA DI E. serebor,cui misertussum ; & miseriInprimo Nocturno.

cordia pręstabo,cui miserebor.Igitur Deepistola ad Romanos. Lectioj. non volentis, nequecurrentis, sedmi cap.9. Rasa Eritatem dicoin Chrifto Ie- serentis eft Dei. R. Reges Tharsis. PESO su,non mentior, testimoniú In fecundo Nocturno. mihi perhibente consciétia Sermo fanéti Augustini episcopi

. mcain Spiritu sancto, quoniam tristi Sermone2. de EpiphaniaDomini,q tia mihi magna eft,& continuus do cft20.de Tempore. Lectio quarta. lor cordimeo.Optabam enim egoip

pro fratri

ab Oriétévenerūt. Hunc diem bus meis,quisuntcognati mei secun- hodiecelebramus,huicdebitā solēni dum carnem,qui funtlsraelitæ, quo- tatē,sermonēs; pfoluimus

. Illis dies rumadoptio eftfiliorum,&gloria,& iste prim'illuxit, anniuersaria nobis teftamentum, &legislatio, & obse-- festiuitateredijt. Illi erantprimitiægé quium,&promisla :quorūpatres ex tiũ,nos populi gentiū.Nobis hoclinquibus est Christus secundum carnē, gua nunciauit Apoftolorum, ftella qui estsuper omnia Deus benedictus illis tanquam lingua cælorum:&noin fæcula. Amen.

bis ijdem Apoftoli, tanquam alijcęli, R.. Tria sunt.98. Lectio fecunda. enarraueruntgloriam.Dei. Onautem quòd exciderit ver- . Illuminare.100. Lectio quinta.

funt tunciacebat,&MagosabOrić raelitæ;neq; qui semen funtAbrahæ, te ducebat:abscodebatin stabulo, & omnesfilij Abrahæ:sed in Ifaac voca agnoscebat in cælo:vtagnitusin celo bitur tibi semen:ideft,nó quifilijcar- manifestaretur in ftabulo,&appella nis,hi filij Dei:sed qui filij lunt pro- res Epiphania diesiste, quod Latinè missionis,eftimantur in lemine. Pro- manifestatio dici potest;fimul ei'celmifsionis enim verbum hoc eft; Secú situdinem,humilitatemq; commendum hoc tempus veniá,&erit Saræ fi dans, vtq in aperto celo signissidereis

[ocr errors]

N

mon

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

monstrabatur,in angufto diuersorio fatum pueri,fed fatum stellę is,quiap quæsitus inueniretur.inualidusq;in- paruit,puer fuit. Stella. 101. I.viij

. fantilib?mēbris,inuolut, infantilib? Edablità fidelium cordibus, vtali pānis,adoraretur à magis, timeretur quid esse fatum dicant. Vitamqpà malis.fx. Omnes

. 100 Lettio fextr. pehoium solo hác cöditor, q creauit, TImuit enim eữRex Herodes, eif adminiftrat.Neq;enim pp Itellas hó

déMagis sibi núciátib'cũ adhuc sed ftellæpp hoiem fac ętunt:&fiftel quererétparuulū,quēcognouerātcę la fatum hois dř,ipsis luis minifterijs lo testeia natū. Quid erittribunal iu- fubeffe homoperhibetur.Certècum dicátis,quádo fupbosReges cuna ter lacobdevtero egrediens, prioris frarebat infantis?Quato cõsulti

° Reges, trisplantãteneret manu,prior perfenõsicut Herodes

, interficere quærất ctè nequaquam egredi potuit, nisi & sed sicut Magi, poti'adorare delecte- subsequensinchoaffet:&tamen,cum tur,iã pręsertim eú,g&ipfam mortē, vnotempore, eodemớjmométo vtrú quă cupiebatinimicus inferre, etiap que mater fuderit,non vna vtriusquę ipfisinimicisabinimicisfuftinuit,ea- vitææqualitas fuit. 84. Videntes stelli

; īsuocorporeoccisus occidit. Pièti Magi.101. Lcationona. mcātReges ad Patris dexterãiālede TĚdad hoc solent Mathematici re tēqué Reximpi' timuit adhuc mřis fpondere:quia virtus constellatio, vbera labente. Tu. Magi veniunt.100. nisin ictu puncti eft.Quibus è diuer

In tertio Nocturno. so nos dicimus:quia magna est morá * Leto S.Euang. Im Matthæū. L.vij

. natiuitatis.Siigiturin ictu puncticon Vmnatus effet lefusinBethlehê ftellatio permutatur;necelleiam erit,

Iudæ, in diebus Herodis Regis, vt tot dicant fata,quot sunt membra ecce Magi ab Orienteveneruntlero nascentium.Fateri etiam Mathemafolymam dicentes: Vbi est,qui natus tici solent,quòd quisquisin signo Aeft,Rex Iudæorum? Et reliqua., quarij nascitur,in hac vita piscatoris Dehomilia sancti Gregorij Papæ. ministerium fortiatur: piscatores ve

Ex Homilia 10. ante medium. ro,vt fertur, Getulia non habet:quis SI

Ed& inter hæcsciendú eft,quòd ergo dicat,quia nemoillicinstella APriscillanistæheretici nascivnum quarij nascit,vbipiscator omnino no quãq; hominé sub cõstitutionib'stel habet? Te Deum.7. AdBns. Ana larú putāt:&hocin adiutoriú sui er- Ab Oriếte venerunt Magi in Bethle rorisaslumūt,quòdnoua stella exijt, hem adorare dñm:&,apertis thesaucũ dñsin carne apparuit: cuius fuiffe ris suis, pretiosa munera obtulerunt, fa tū eādē, quę apparuit,stellāputāt. aurī, sicutRegimagno:tus,ficutDeo SeisiEuangelij verba pensemus,qui vero:myrrhā,lepulturæ eius, haľah. bus de cadem stella dicitur:Vfq;dum Ad Mag. Aña. Videntes stellam Ma veniensstaret supra,vbi eratpuer:du gi, gauisi suntgaudio magno,&intrā non puer ad stellam,sedstella ad pue tes domum,obtulerunt domino au, rum cucurrit,sidici liceat, nonstella rum,tus,&myrrham, haleluiah.

TER

cap.2.

[ocr errors]

a corpora veftra hoftiâviuéte

, Deniquecú tā multi

iã nati

, ata

[ocr errors][ocr errors]

S

teqpręeft,in solicitudine: misereti Amvero Luxitad locum,vbi erat

Infra Odlanum
TERTIA DIE alta sapientes,fedhumilibus consen

In primo Nocturno. tientes. R. Reges.99. In ij.Noctur.
De Epiftola ad Romanos. Lcctioj. De Sermo.fanéti Augustini.iepiscop

Bfecro itaq; vos fratres,pmi ExSermone 2.de Epiphania.Lenj.
sericordia Dei, vt exhibeatis

atq;
,

defuncti effent Reges Iudæorü, sanctā,Deo placétē;rationabile obse- nūgdquãquã eorû adorádum Magi quiūvestrú:Etnolitecõformari huic quæsierūt?qanec quēquã eorú cælo fæculo, sed reformamini in nouitate loquête didicerunt. Veruntamen, sensus vestri:vt pbetis,quæ sit volun- prætereundum non est, hæc Mago tas Dei bona,&beneplacés,&pfecta. rum illuminatio magnum testimo Dicoenim p gratia, quæ data est mi- niūcęcitatis extitit ludæorum:interhi,omnibus, qui suntinter vos, no plora eorúistiregrebant,qdilliīsua non fapere,quàm oportet fapere,sed sape agnoscebãt

. Fs Illuminare.100. L.v. read sobrietatem,&vnicuique,ficut Pud eos ifti infantē inuenerunt, Deus diuifit menfuram fidei. A quéili apud fenegauerút.In his R.Triasunt.98. Lectio secunda. terris delõginquo isti peregrini pue

Icut enim in vno corpore multa rūChristū nõdūverba pmētē adora

mēbrahabem',oía aūtmébra non uerunt,vbiciuesilli iuuenē miracula eunde actú habēt: ita multi vnú cor- faciétem crucifixerunt.Ifti in mébris pusfumusinChrifto,finguli aūtalter paruis Deum adorauerunt:illiin ma alterius mébra.Habétes autédonatio gnis factisnec tanquam homini pernesfmgratia,quçdata eft nobis,diffe cerunt:quasi plus fuerit videre nouá" rétes,fiue pphetiã fm rõnēfidei, siue Ștellam in eius natiuitate fulgentem, ministerium in ministrando,fiuequi quàmSolem eiusin morte lugentem. docet,in doétrina,qui exhortatur, in R.Omnes.100. Lectio lexta. exhortando,

eadem q hilaritate. B. In columbæ.98. Le.iij. cum matre virgine Deusinfans, quæ

llectio finesimulatione; odiētes vtique poterat eos ad ipfam perduce tefraternitatisinuicêdiligétes,hono- eis prorsusapparuit,donec deciuitareinuicem præueniétes:Lolicitudine te, in qua Christus nasceretur , ijdem nõpigri,spiritu feruētes, Dño feruié- ipsiinterrogarētur Iudæi, vtiplicam tes, spegaudētes, in tribulatione patię fecundum diuinæ Scripturætestimo tes, orationi instātes,necessitatibusSá nium nominarent,ipfi dicerent: Be&torum cóicantes,hospitalitatēsectá- thlehem non esminima in principites : Benedicite persequentibus vos, bus Iuda:ex teenim exiet Dux, quire benedicite,&nolite maledicere:gau gat populum meum Israel : Quid detecum gaudentibus,fletecum fen aliud hic significauit diuina prouitibus,idipfuminuicem sentiếtes, no dentia , nili apud Iudæos solosdiui

D

nec

1

1

nas

[ocr errors][merged small]

cap.2.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hom. 10.

[ocr errors][ocr errors]

ca. 13.

nasliteras remansuras

, quibusgentes quod Deoincenditur,virtusoratio-inftruerentur,illi excęcarentur? nis exprimitur, Psalmista teftáte, qui B2. Magi veniunt 100.

dicit:Dirigatur oratio mea sicut incē Intertionocturno. sum in conspectu tuo. Per myrrham L ectio S.Euāg.fm Matth.Lcc. vij.verocarnis noftræ mortificatio figu

Vmnat'ellet lesusī Bethlehēsu ratur:vndesancta Ecclesia desuisope

dx,in dieb'Herodis Regis, ecce rarijs vsq; ad mortem proDeo certan Magiab Orićte venerüt lerololymā tibus dicit:Manus meæ distillauerüt dicētes:Vbié,q nat&Rex Iudæorú? myrrham.T eDeum.7. Etre! *Homilia S. Gregorij Papæ. Ad Bñs.Aña. Tria sunt munera,quç M givero aurūtus, & myrrhá obtulerunt

Magidño:aurum,tus, & deterűt.Aurūgppe Regi con mirrham filio Dei, Regi magno, hal gruit,tus vero in Dei sacrificiú ponit

, Ad Mag.Aña. Luxde luce apparuimyrrha auté mortuorum corpora có ftiChriste,cui magi munera offerunt diunt.Eú ergo Magi,qué adorát, etiã haleluiah, haleluiah, haleluiah. myfticis munerib°predicāt,auro Re QVARTA DI E. geture Deū,myrrha mortale.Sútve In primo Nocturno. ronõnulli Hæretici,qhúc Deú cre- De Epistola ad Romanos. Lectioj, dut,fed vbiq; regnare nequaquacre Mnisanima potestatibus su dút.Hi pfecto ei tusofferút,sed offer blimioribus subditasit.Non re etiãaurū nolút.Etsütnönulli

, qui est enim potestas nisi a Deo. hunc Regécxistimant, fed Deum ne Quæautem sūt, a Deoordinata sunt. gant.Hi videlicet eiaurū offerunt,sed Itaquequi refiftitpotestati,Deiordioffers tus nolút. Pz. Stella. 1o1.L.viij. nationi refiftit. Qui autem resistunt, Tsunt nõnulli,ghúc,&Deú,& ipfi fibi damnationem acquirunt

: reg@fatent,sed assumpsiffe carnę nam Principes non sunt timori boni mortalenegant.Hinimirú ciaurū& operis, sed mali. Visautem non timetus offerút,led offerremyrrhā assum- repotestatem?bonum fac,& habebis ptæ mortalitatis nolūt. Nositaq; nato laudem exilla.Dei enim minister est dño offeram'aurū,vthúcvbique re- tibi in bonum. gnare fateamur:Offeram’tus, vtcre- Be. Triasunt.98. Lectio secunda:dam'qisqin tpeapparuit, Deante lautēmalú feceris, time: no enim tpa extitit. Offeram myrrhā, vteum sinecā gladium portat: Dei enim quécredim'in sua diuinitateimpassi ministerelt, vindexiniram ei,qui ma bilem,credamus etiã in nfa fuiflecarlum agit. Ideo necessitati subditi esto nemortalē. B: Videntes. 101. Lec.ix. te,non solum propter iram,fed etiam

Vamuisi auro,ture,&myrrhain propter conscientiam.Ideo enim, & telligi,&aliud poteft

. Auro nãq; tributa præstatis : ministri enim Dei fapientia designatur, Salomoneatte- funt,in hocipsum seruientes.Reddistăte,q ait:Thesaurus desiderabilisre te ergoomnibus debita;cui tributum quielcitin ore sapientis. Tureautem, tributum,cui vectigal,vectigal,cui ti

morem,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

dileétiffimi, veneráda feftiuitas dat? Cludzin diebus Herodis Regis

tis R

Inorcm, timorem;cui honoré,hono- quod tam infolitum videbatur. rem.£. In columbæ.98. Lectio iij. B.Omnes.100.

Lectio fexta. NI

inuicé diligatis.Qui enim dilit Dedit ergo afpicientibus intelle gitpximú,legéimpleuit.Na, Nõadul citintelligi,fecitinquiri;&feinucnie terabisnõoccides:no furaberis: non dữobtulitrequisit.Sequunt tres viri falsum testimoniúdices:no concupi- superniluminis ductú,& præuij fulsces,&fi quod eft aliud mádatují hoc gorisindiciúintéta cötéplatione coverboinftaurat:Diliges ,pximutuum mitantes, ad agnitionéveritatis gratię sicutteipsum.Dilectio proximi malū splēdoreducunt,q humano sensu finooperatur.Plenitudo ergo legis est gnificatūsibi Regisortūęstimauerat dilectio, R. Reges Tharsis.99. in Ciuitateregia esse quęrédum. Sed

In fecundo Noturno. qui serui susceperatformā,&noniuSermosancti Leonis Papæ. dicarevenerat,fediudicari, Bethlehe Serino 1.de Epiph. Domini.Letőiiij. præclegit natiuitati, Ierosolimampas Chilean

Elebrato proximo die, quo inte lioni. Bi. Magiveniunt.100.

merata virginitashumanigene In tertio Nocturno. ris edidit Saluatore, Epiphanięnobis *L cõfcieuang.fm Matth. Lec.vij.

Vm natus esset Iefusin Bethlehê cap... seuerátiãgaudiorú;vt inter cognata

C rūsolēnitatú vicina sacraméta, exul- ecce Magiab Orientevenerunt lero tationis vigor,&feruorfidei nõtepe- solymam,dicentes:Vbi est,qui natus scatAdomnium enim hominúspe- eft Rex Iudæorum? Etreliqua. Etatsalutē, quod infantia Saluatoris

, *De Homilia sancti Gregorij Papæ. ac Mediatoris Dei, & hominum iam vniuerlo declarabatur mundo,cam M Agnúvero nobis åligd Magi sa

innuūt,gin regionēlua paliá adhuc exiguo detineretur oppidulo. viam reuertuntur.In conamq; quod R. Illuminare. 100. Lectio quinta. admoniti faciút,nobis profecto insi-Q

Vamuis enim Israelitic.gētē, & nuất,quid faciam'.Regio quippe no

ipsi' gētisvnāfamilia delegisset, ftra paradisusê:ad qua, Iesu cognito, dequa naturā vniuerfæ humanitatis redirep viam,qua venimus, prohibe assumeret;noluit tñintra materneha mur.Aregione etenim nostra superbitationis angustiasort' sui latere pri biêdo, inobediédo, visibilia sequédo; mordia : sed moxabomnibus voluit cibú vetitum gustando, discessimus: agnosci,qui dignatus est pro omnib sedad eam neceffe eft vtfendo, obenasci. Tribusigitur Magis in regione diendo, visibilia contemnendo, atq; Orientis ftella nouæ claritatis appa- appetitum carnisrefrenando, redearuit,quæ illustriorcęteris, pulchrior- mus. Rs. Stella. 101. Lectiyoctaua. quefideribus, facile in se intuentium oculosanimosqueconuerteret

: vtco P Er aliam ergo viam ad regio

nem noftram regredimnr:quofestim aduerteretur, nõ elle ociolum niam qui a paradisi: gaudijs per.

dele

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »