Obrazy na stronie
PDF

XXXVIII. Quod ait, sicul fulgur exit ab oriente, a pervenit

incidit in latrones. usque in occidentem.

XX.. Quod Martha excepit illum in domum suam, ubi i xxxIx. Quod ait, ab arbore fici discite similitudinem.

Maria sedebat ad pedes ejus. XL. Quod ait de Juda, Eonum erat illi non nasci. XXI. De illo qui media nocte ab amico petit tres panes. XI. Quod triginta argenteis venditus est.

XXII. De pane et pisce et ovo. XLII. Quod ait, vbi fuerit corpus, illo congregabuntur XXIIS, Quod ait, julistis clavem scientiæ. aquilæ.

XXIV. Quod ait, nima plus est quam esca. XLII. Quod ait, Non bibam amodo de hac generatione XXV. Quod ait, sint lumbi vestri præcincii, et lucerne vilis.

ardentes, XLIV. Quod spueruit in faciem ejus, et colaphis eum XXVI. De mensura trictici quam dat fidelis dispensator percusserunt.

familiæ. XLV. De trina Petri negatione.

XXVII. Quod ait , cum viderilis nubem orientem ab ocXLVI. Quod a konge secutus est Dominum euntem ad

cusu. passionem.

XXVII.

Quod ait de slatura corporis cui non possint alia XLVII. Quod ter Dominus oravit priusquam traderetur.

quid addere.
TITULI QUÆSTIONUM LIBRI II

XXIX. Quod ait, Nolile in sublime extolli.
IN EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM.

XXX. De invitatis ad cænam.
Quod Zacharias audit ab angelo, Exaudita est ora. XXXI. De sum tibus ad turrem ædificandam, et rege
tio tua.

qui habet viginti millia. Quod de navicula docet turbas.

XXXII. De sale infatuato et ove perdila. Quod ait leproso mundalo, Vade, ostende te sa XXXII. De duobus filiis quorum junior profectus est in cerdoti.

regionem longinquam.
De paralytico qui per tectum est ad eum depo- XXXIV. Quod ait, Facile vovis amicos de mammona ini-
situs.

quitatis.
Quomodo duos patres habere potuerit Joseph. XXXV. Quod ait, si in alieno fideles non fuistis.
De septuaginta septem generalioribus.

XXXVI. Quod ait, nemo potest duobus dominis servire.
De eo qui habebat dexteram manum aridam. XXXVII. Quod ait, Regnum cælorum vim pa. ilur.
VIU Quod aii, Mensuram bonam, confertam, el congi XXXVIII. De divile ad cujus januam jacebat Lazarus ulce-
tatam, et supereffluenlem dabunt in sinum ve-

rosus. strum.

XXXIX. Quod dixerunt discipuli Domino, Adauge nobis
Quod ait, Numquid polest cæcus cæcum ducere ?

fidem.
De illo qui fodit in altum et posuit fundamentum XL. De decem leprosis.
super petram.

XLI. De illo qui in tecto est, et vasa ejus in domo. De pueris sedentibus in foro et ad invicem cla XLII. De illo qui in agro est, ut non redeat retro. mantibus.

XLIII. De uxore Loth. XII. Quod ait, Nemo lucernam accendens operit eam XLIV. De duobus in lecto et duabus molentibus et duovase, aut subtus lectum ponit.

bus in agro. XIII, De illo in quo erat legio dæmoniorum.

XLV. De judice iniquo quem vidua interpellabat. XIV. De septuaginta duobus discipulis.

XLVI. De homine nobili qui abiit in regionem longizXV. Quod ait, si quod in te esi lumen tenebræ sunt,

quam accipere sibi regnum. ipsæ tenebræ quantæ sunt ?

XLVII.

De camelo per foramen acus. XVI. Quod ait, Nunc vos, pharisæi, quod deforis est XLVIII. De cæco illuminato, cum propinquaret Jericho. calicis, et catini mundatis.

XLIX. De vita sanctorum, cum resurrexerint. XVII. De digito Dei.

L.

Quod ait, Orate ne intretis in tentationem. XVIII. De jejunio filiorum sponsi.

LI. Quod scriptum est de Domino, Finait se longiig XIX. De illo qui descendens ab Jerusalem in Jericho

ire.

[ocr errors]
[ocr errors]

LIBER PRIMUS.
Quæstiones in Evangelium secundum Matthæum.

Quæst. I. (MATTH. C. XI, ģ 27.] Cum diceret, Nemo novit Filium nisi Pater, non dixit, Et cui voluerit Paler revelare; quemadmodum cum diceret, Nemo novit Patrem, nisi Filius, addidit, et cui voluerit Filiusrevelare. Quod non ita intelligendum est, quasi Filius a nullo possit cognosci, nisi a Palre solo; Palcr aulcm non solum a Filio, sed etiam ab cis quibus revelavcrit Filius. Sic enim polius dictum est, ut intelligamus ct Patrem et ipsum Filium per Filium revclari; quia ipse est menti nostræ lumen : ut quod postea intulit, el cui volueril Filius revelare, non lantum Patrem, scd etiam Filium accipias : ad folum cnim quod disil, illatum est. Verbo enim suo ips. Pater declaratur : verbum autem non solum id quod per verbum declaratur, sed etiain seipsum dcclarat.

II. (lb. X11, 1.1 Quod discipuli Domini coeperunt vellere spicas , et manducare, quod nisi confricanles cas, facere non possent; hinc est, Mortificaie membra vestra, quæ sunt super terram : id esi, quia quisquc non Iransit in corpus Christi, nisi carnalibus exspoliatus fuerit indumentis ; hinc est el, Exuile vos reterem hominem (Coloss. III, 5-9); hinc est et, Circumcisione

non manufacta in crspoliationem carnis (Coloss. 11, 11).

III. [lb. xli, 20.] In lino fumiganle ' notandum quia et deserlum lumine facit putorem.

IV. [Ib. XII, 22.1 Tune oblatus est ei dæmonium klaa bens, cæcus et mulus : id est, qui non credit, et subdilus cst diabolo; qui non intelligit, et non confilelur ipsam fidem , de qua dictum cst, Ore autem confessio fit in saintem (Rom. x, 10); vel qui non dat laudem Deo.

V. ( Ib. xli, 27-29.] Quod dixit, Et si ego in Beelccbub ejicio dæmoncs, cliam secundum vestram senlcntiam : igitur pervenil in vos regnum Dei ; quia regnum diaboli stare non potest, quod adversum se divisum esse fatemini. Regnum Dei nunc dicit, quo dainnanlur impii, et a fidelibus dc peccatis suis pænitentiam nunc agentibus secernuntur. Forlem illum appellat, quia ipse lenebal, ne possent viribus suis ab

In editis hæc quæstio sic incipit, arundinem quassalam Judæos dicit, propter quod et unin erant , et ab invicem discrepabant : lum sequitur, in lino fumigante, etc. At 10 Mss. omnibus carel prima illa parte; adeoque in Quæstionum eiencho prænotatur, non, de arundine quassala ; sed hocce litulo, de lino fumigante.

illo se homines eruere, sed per gratiam Dei. Vasa ejus rius, quia non pugnant contra cansuciudinem carnis; dicit omnes in deles. Nisi prius alligaverit fortem : al- solet enim alium concedi sesagenariis post militiam, ligaverit dixit, poleslalem illi ademerit impediendi vel post actiones publicas: trigesimum conjugalorum, rolunlalem fidelium a sequendo Christo, et oblinendo quia hæc est rtas præliantium; ipsi enim habent regno Dei.

acriorem conflicluin, ne libidinibus superentur. VI. [Ib. XII, 34.] Progenies viperarum eos dicit, X. [1b. XIII, 25-30.] Omnis immunditia in segele , quia et diaboli filios appellat. In tantum enim quis- zizania dicuntur. Quod primo separata zizania dicunque filius cjus est, in quanlum eum peccando imi- tur', quia tribulatione præcedenle separabuntur imLalur.

pii a piis : quod per bonos Angelos intelligitur fieri; VII. lib. xii. 40.1 Sicul enim fuil Jonas in ventre celi quia officia vindicte possunt implerc boni bono anitribus diebus et Iribus noctibus ; sic eril Filius hominis mo, quomodo rex", quomodo judex ; officia vero miin corde terræ tribus diebus et tribus noctibus. Sexlar sericordiæ mali implcre non possunt. ferie dici partem qua sepultus est cum præterita XI. [Ib. XIII, 31.]Granum sinapis ob fervorem fidei, nocte, pro nocle el die accipias, hoc est pro lolo die; vel quod dicatur venena expellere, majus lit omnibus sabbati noctem et diem; el noctem dominicam cum oleribus, id est dogmatibus. Dogmata autem sunt plaeodem die illucescente : ac per loc accipiendo partem cita scctarum, id est, quod placuit singulis sectis. pro lolo, habes triduum et tres noctes. Quod enim di- XII. (1h. Xili, 33.] Fermentum quod accepit mulier, cuntur decem menses prægnantis, novem sunt pleni; el abscondit in farin salis tribus : mulierem, sapiensed initium decimi pro lolo accipitur. Et quod se Do. tiam dicit : fermentum, dilectionem ; quod serveracit minus ostendit in monte, post sex dies factum dicit ci excitat. In farinæ autem salis tribus , vel tria illa unus evangelista (Malth. xvii, 1); alter vero post in homine, Ex tolo corde, el ex lola anima, et ex tota ocio dies dicil (Luc. ix, 28), parlem posteriorem mente (Matth. XII, 37); vel tria illa fructifera , Centeprimi dici in quo futurum lioc Dominus promisil, et rum, sexagenum, tricenum (Id. XIII, 8, 23); vel tria parlem priorem novissimi diei in quo complelum est illa genera hominum, Noe, Daniel et Job ( Ezech. quod promisil, pro lilis alque integris dicbus annu. IV, 14). merans : ut intelligas cum qui dixit, post sex dies, XIII. (lb. xii, 44.] Thesaurum in agro abscondisolos medios cominemorasse, qui vere loti atque in- tum, dixit duo Testamenta legis in Ecclesia, que quis tegri completi sunt. In Genesi enim a lumine incipit cuni ex parte intellectus altigerit, sentit illic magna dies, el finit ad tenebras (Gen. 1,5), ad significandum latere : ct vadil el vendit omnia sua, el emit agrum illapsum hominis : nunc aulem a tenebris ad lucem, lui, id est, contemplu lemporalium comparat sibi sicut dictum est, De lenebris lucem clarescere ( II Cor. Orium, ut sit dives cognitione Dei. wv, 6) : quia a peccatis hono liberalus, pervenil ad XIV. [Ib. x111, 54.] Quod dixerunt Judæi, Unde huic lucem justiliæ

sapientia hæc et virlutes ? sapientia in his quæ loqucVIll. [Ib. XII, 43-45.] Cum spiritus immundus exieril balur, virtutes in bis que operabatur. Ideoque et ab homine : significat quosdam ita crediluros, ut ferre Apostolus cum dixit Christum Dei Virtutem , et Dei non possint labores continentir, el ad sieculum red- Sapientiam (1 Cor. 1, 24); virtutem ad signa relulit ituri sint. Quod dictum esi, Assumil secum alios septem, propter Judxos, sapientiam autem ad doctrinam prointelligitur quia cum quis ceciderit de justitia , etiam pler Græcos, id est Gentes. simulationem habebil. Cupiditas enim carnis expulsa XV. [1b. xiv, 26-33.] Quod dixcrunt discipuli planper pænitentiam a cousuelis operibus, cum non in- lasma esse, significat id quod dictum est, Pulas, invevenerit in quibus delectationibus correquiescat, avio niet fidem in terra (Luc. XVIII, 8); quia quidam qui dius rcdii, et rursus occupat mcntem hominis, si cum cesserint diabolo, de Christi adventu dubitabunt. Quoi pulsa esset', negligentia subsccula est, ut non intro- aulem Pctrus imploral a Domino auxilium, ne merducirclar lanquam habilator mundalæ domui sermo galur, significat quibusdam tribulationibus etiam post Dei per sanani doctrinam. Et quoniam non soluin ultimam persecutionem purgandam esse Ecclesiam. babebit illa seplem vilia , quæ scptem virtutibus spi. Quod et Paulus significat dicens : Salvus eril; sic iaritualibus ' sunt contraria, sed etiam per hypocrisim inen quasi per ignem (1 Cor. III, 15). Quod sequitur, ut se ipsas virtutes habere simulabil; propterea assum adorantes omnes qui in navi crant, dicerent, Vere Mis secum seplem aliis nequioribus, hoc est, ipsa Filius Dei es, significat claritatem cjus lunc maniseseplenaria simulazione, redit illa concupiscentia , 111 slam futuram, per speciem jam videntibus, qui per sint novissima hominis pejora quam erant prima. fidem nunc ambulanl.

IX. [lb. XIII, 13, 23. J Quod dicit, Aliud centesimum, XVI. [ib. xv, 5.] Munus quodcumque est ex me , libi aliva sexagesimum , aliud trigesimum : centesimum proderil; id esi, munus quod offers causa mei, ad io mariyrum, propter satietatem : vitæ vel contemplum jam pertinebil : quibus verbis significant filij jain bon mortis : sexagesimum virginum , propter olium intca sibi opus esse parentum pro se oblationes, quod ad

eam ætatem pervenissent, ut possent jam ipsi offerre 1 Am. Er. el Lov. sic ciim expulsa esset justitis, negligen pro se. In hac ergo alale constitutos, ut possent pa. lia subsecula est. Emendamus ad octo Mss. et ad ediliorem kalisponensen.

» Er. Lugd. ven. Lov. habent, zizania dicitur. Quod prime Mss. Corb. et Sanvicorini duo, virtutum spiritibus. acpui atur, zizanii dicitur. M. : Rat. Am. Er. el ocio JISS., saru litulem.

' Sic Rat. et ns. Cisterciensis. At alii codices, lez.

rentibus suis hoc dicere, cum hoc dixissent, negabant ligantur, cum devinctum pondere suo deducat ad iure Phariszi reos esse, si parentibus suis non præstarent leritum. . lionorem.

XXV.[Ib. xviii, 24-31.] Quod oblalus est Domino deXVII. [lh. xv, 13.] Omnis plantatio quam non planla bilor decem millium talentorum, el jussit eum venumvil Paler meus cælestis, eradicabitur : id est, carnalis dari, et uxorem ejus, et filios, et omnia quæ habebal, et cupiditas, secundum quam scntieniles offendebantur reddi : intelligendum est decem præceptorum Legis de prætermissis rerum signis, vel etiam lradilionibus eum fuisse debitorem; ét pro cupiditate atque operisuis; et præcepta vite non curabant, quie a cupidi- bus suis, tanquam uxore et filiis, pænas solvere delate animum purgant.

buisse, quod est pretium ejus : pretium enim vendili, XVIII. [Ib. viii, 13; xv, 28.] Quod et puerum Cen- supplicium damnati intelligitur. Quod dixit, Noluit turionis, et filiam Chananze mulieris non veniens ignosccre conservo suo, sed abiit et misil eum in carcead domos eorum, salvat; signilicat Gentes, ad quas rem, et reliqua; intelligendum, tenuit contra euin non venit, salvas fore per verbum suum. Quod ipsis hunc animum, ut supplicia illi vellet. Conservi autein rogantibus Olii sananlur, intelligenda est Ecclesiae qui narraverunt Domino quz fiebant, potest intelligi persona, qux sibi est et maler et filii : nam simul Ecclesia, quæ et illum solvit, et illum ligat. omnes, quibus constat Ecclesia, mater dicitur; sin- XXVI. [lb. xix, 23, 25.] Quod ait Dominus, diviguli autem iidem ipsi filii appellantur.

tem non intrare in regnum Dei; et discipuli dicunt, XIX. (Ib. xv, 30.] Quod lurbæ oblulerunt Domino Quis polesl salvus fieri? cum pauci sint diviles in commulos; qui eum non laudant, vel non confitentur paratione multitudinis pauperum : intelligendum quod fidem: cæcos; qui non intelligunt, eliamsi oblemperant omnes qui talia cupiunt, in eorum numero haberi anijnbentibus : surdos ; qui non obtemperant etiamsi in madverterint. teiligunt : claudos; qui præcepla non implent.

XXVII. [Ib. xx,17.] Quod Dominus scorsum se duo-. XX. (lb. xvi, 2, 3.] Quod dixit Dominus, Facio de

bus discipulis passurum refert (a), ad confirmandum

in posterum testimonium fecit : quia dixit, In ore duospere dicilis, Serenum erit; rubicundum est enim celum; id est, sanguine passionis Christi, in primo ad

rum vel trium testium slabit omne verbum (Matth. XVIII, ventu indulgentia peccalorum datur. Et mane, Hodie

16). Ut eniin neque vulgarelur quod dicebat, nequc

1 tempestas; rubel enim cum tristitia cælum; id est, quod

careret humani testimonii firmilale, paucioribus secundo advcnlu igne præcedente venturus est. Fa

quam duobus dicere non potuit. Vel ad sacramenluni ciem ergo cæli judicare noslis; signa autem temporum

charitatis ostendendum : minus enim quam inter

duos charitas esse non potest. Erat autem ille non non potestis? Sigiia lemporum dixit de adventu suo

necessitale debiti propter peccalum suum, sed ad sulvel passione, cui simile est roseum cælum vespere : el item de tribulatione ante adventum suum fulura,

venda nostra peccata charitate passurus. cui simile est mane roseum cum tristitia cælum. .

XXVIII. [Ib. xx, 29-34.] Ab Jericho egreditur Do

minus; jam de isla terra resurrectione discedens. SeXXI. [Ib. xvii, 11.] Quod dixit Dominus, Elias qui

quuntur eum turba multæ; credunt in eum populi et dem venturus est, et restituet omnia; id est, vel eos quos

gentes. Duo autem cæci sedenles juxta viam, signilipersccutio Antichristi conturbaverit; vel ut ipse re

cant de utroque populo quosdam jam cohærentes pier stiluat moriendo quæ debet.

fidem dispensationi ternporali, secundum quam ChriXXII. (lb, svii, 14, 18.] Quod dixit, Sæpe cadit in slus via est; el desiderantes illuminari, id est, aliquid innen, et aliquando in aquam : ignem ad irain, quod de Verbi Xternitate intelligerc, quod transeunte Jesu alta pctat : aquam ad voluplales carnis. Item quod impetrarc cipi bant, id est, per merilum fidei qua dicunt discipuli, Quare nos non potuimus ejicere eum? creditur Filius Dei el nalus homo el passus propter ne illis miraculis faciendis extollerentur in super nos. Per hanc enim dispensationem quasi transit Jebian, admoniti sunt potius per humilitatem fidci, sus, quia talis actio temporalis cst. Oportebat autein quasi per sinapis granum, elationem terrenam, quicul lanlum clamarent, donec resistentis sibi turbic montis nomine significata es!, curare ut transiret. Strepilum vincerent; id est, lam perseveranler ani

XXIII. [Ib. XVII, 25.] Quod dixil, Ergo liberi sunt mum intendercnl orando atque pulsando, quousquc filii : in omni regno intelligendum est liberos esse consacudinem desideriorum carnalium, quæ tanquam filios, id est, non csse vectigales. Multo ergo magis turba obstrepit cogitationi lucem veritatis aicrnx viliberi esse debent in quolibet regno lerreno lilii re- dere conanti, vel ipsam hominum carnalium turbam gui illius sub quo sunt omnia regna lerrena.

sludia spiritualia impedientein, fortissima intentione XXIV. [Ib. xviii, 6.] Quod Dominus dicit, Qui au superarent. liaque audiens Jesuis qui ail, Pilenii dalem scandalizaveril unum de pusillis istis, id est, es birur el quærens inveniet, el pulsanti aperietur (Malth. humilibus, quales vull esse discipulos suos, non ob. vi, 7), venientes ad se, ipso scilicet desiderii ardore temperando, vel etiam contraveniendo, sicut de Ale- porvenientes ad id quod desiderant, stans cos langit, xandro xrario Apostulus dicit (Il Tim. iv, 14.); atque illuminat. Non enim sicut illa dispensatio lemexpedit ei ul mola asinaria suspendatur collo ejus, el poralis, ila eliam Verbi æternitas transit, quæ in sepræcipiletur in profundum maris : id est, congruit ci ipsa mauens omnia innoval (Sap. vii, 27). Quapropier cupiditas rerum temporalium, cui slulu et cæci cul- (a) l felract. cap. 12.

qira lides incarnationis temporalis ad ælerna intelli- (Malih. XXVII, 20), quia vidclicet ipse non solveree genda nos pra paral, Iranscante Jesu admoniti sunt ut sabbalum, quod magna diligentia carnaliter observailluminarcntur, el ab stanie illuminati sunt. Tempo- bant; occiderent aulem Dominum spiritualiter sal ralia enim transeunt, «lerna slant.

balum insinuantem per miscricordiam el judiciam et XXIX. [Ib. xxi, 21.] Quod Dominus dicit discipuli fidem, quae illi maxime contemnebant. Nam ct culisuis, Dicetis monti huic, Tolle el jacia ie in mare, de cis nomine non absurde liguratur seililiosus homicida, superbia dixit qu ad saculares pertine! : hoc sibi quia hoc animal et strependo inquietat, et sanguine servus Dei dicere debet, ut eam a se repellat, quia ipsi delcctatur : et cameii nomine propter humilianiem non congruit. Vel guod per eorum fidem, quia per se ad subeunda onera magnitudinem, intelligitur concos Evangelium predicatum est, ipse Dominus qui gruenter Dominus. mons appellatus est (Isai. 11, 2), ablatus est a Judæis, XXXVI. [Ib. xxin, 37.] Quod dixit Dominus ad Jeut in Gentes lanquam in mare porro.jaceretur. rusalem, Quotics volii congregare filios luos, sicul gal

XXX. (Ib. XXI, 44.] Quod Dominus dicit, El qui ce- lina congregat filios suos sub alas, et noluisti? hoc cideril super lapidem islam confringetur : super quem genus animantis magnum affectum in filios habet, ita sero ceciderit, conteret eum : de bis dicii quod cadent ut eorum infirinitale, affccta et ipsa infirmeur; et super cum, qui illum modo contemnunt, vel injuriis quod dlilicilius in cæteris animantibus invenies, alis alliciunt; ideo nondum penitus interereunt, sed tamen suis filios protegens, contra milvum pugnet ; sic etiam co!!rinigunlur, ut non recte ambulent : super quos mater nostra Sapientia Dei, per carnis susceptionem autem cadit, veniet illis desuper in judicio cum pæna inlirmata quodammodo (unde et Apostolus dicit, Quod perditibuis; ideo dixit, Conterat cos, ur sint impii infirmum Dei, fortius est hominibus (I Cor. 1, 25), pro. Lanquam pulvis, quem projicit veatus i facie terra Legit infirmitatem nostram, et resistit diabolo, ne nos (Psat. !, 4).

rapiat. In qua defensione, quod illa adversus mirum XXXI. [Ib. XXII, 2-9.1 Quod Dominus dixit, Simile conatur alleclu, hæc adversus diabolum perficit po . est regnum cælorum homini regi qui fecit nuptias filio lestate. SUO ; nuplias dixit Verbum incarnalum , quia in ipso XXXVII. [Ib. xxiv, 20). Quod Dominus dixit, Orale homine susceplo Ecclesia Deo copulala est. Quod ne fiat fuga vestra hieme vel, sabbato, id est, ne iinpc. dixit , Tauri mei et altilia occisa sunt : lauros dixit dimento aliquo delineamini : quia el lueme, imbribus principes plebium; altilia vero, omnia saginala. Quod vel frigore; ct sabbato, in quo proficisci non licebat, dicit Dominus, Ile ad exitus viarum, et quoscumque ine impediebatur quis ab itinere. Vel aliud, ne in trislilia seneritis, vocale ad nuptias : via intelliguntur dogmata aut lætitia rerum temporalium quis inveniatur a dio Gentium ; quia ex omnibus illis ad nuptias venerunt, illa.. id est, Christo crediderunt.

XXXVIII. [Ib. xxiv, 23-27.] Quod Dominus dicit, XXX!. [Ib. XXII, 25.] Quod Sadducæi dicunt Do Sicut enim fulgur exit ab orienta, el pervenit usque ad mino, Fuerunt apud nos septem fratres, ei uni!s accepla

occidenlem; ita eril el adventus Filii honinis ; orientis txore obiit, el secundus, el cæleri ; intelliguntur ho- el occidentis nomine lolum orbem voluil significare, mines impii , qui fructum justiti:c non potuerunt af- per quem futura erat Ecclesia, mcipiente Evangelio ferre in terra per omnes septem mundi ætales, qui

ab Jerusalem (Luc. xxiv, 47), secundum illum senbus isla terra consistit : postea enim et ipsa terra

sum quo dixit, Amodo videbilis Filium hominis ve. transiet, per quam omnes illi quasi septem mariti

nientem in nubibus (Malth. xxvi, 64). Convenienter sleriliter transierunt.

enim Ecclesianı ? nunc sulgur nominavit, quod maxiXXXIII. (b. xxII. 40.1 Quod Dominus dicit. In his me solet emicare de nubibus. Constituta ergo aucto. duobus præceplis lola Lex pendet et Prophelæ ; pendet

ritate Ecclesiæ per orbem terrarum clara alque ma. dixit, id est, illo refertur, ibi habet finem.

nisesta , consequcnter , discipulos admonet, atque XXXIV. (Ib. xxxIII, 17, 19.] Quod Dominus dixit,

omacs. fideles, et qui in eum credere voluerint, na Quid enim majus est , aurum, an templum quod sanclio

schismaticis atque hæreticis credant. Unumquodque ficat aurum? et ilcm dixit, Quid enim majus est, do

enim schisma, et unaquxque hæresis, aut locum suum num, an allare quod sanctificat donum? intelligendum

habet in orbe terrarum, partem aliquam lenens; templum et altare ipsum Christum ; aurum et dunum,

aul obscuris atque occultis conventiculis curiositalem laudes el sacrificia precum , quæ in co per eum of

hominum decipit. Quo pertinet quod ait, Si quis vobis ferinus. Non enim ille per hæc, sed ista per illum

dixerit , Ecce hic est Christus, aut illic, quod signilicat sanctisicantur.

terrarum partes et provinciarum : aut in penetralibus, XXXV. [Ib. xxi, 23.el 34. Quod Dominus dixit,

aul in deserlo, quod significa: obscura el occulta conErcolanles culicem, resertur ad id quod dixit, deci

venlieula hæreticorum. Quod ergo dixit, ab oriente mare illos minuta quæque. Camelum glulientes, reser

in occidentem perventurum adventum sunm, contra tur ad id quod dixil, Præteritis graviora Legis; mise

illos valet qui per terrarum particulas nominantur, ! ricordiam, ei judicium, et fidem : ut iste sit sensus,

dicunt apud se esse Christum. Quod autem ait, Sicut Minima observatis, maxima contemnitis. Ex hac enim fulgur, contra illos valct, qui occulte congregant perversitaie eliam illud cis accidit, quo possunt hæc

" Tres Mss., Convenienter enim etiam nunc fulgur, etc. alii per alegoriam reserri, ut dimiilerent Barabbam tolidem, convenienter elentni im! Niinc sulgur, etc.

tanquam in penetralibus, et paucos tanquam in de- pagine Adam, qui vetus homo appellatur, corpus serlo : ad manifestationem quippe claritatemque per susceperat, quod in passione morti traditurus erat tinet Ecclesiæ fulguris nomen, significans etiam (unde etiam per vini sacramentum commendat sannoctem vel nubila sæculi hujus; tunc enim fulguris guinem suum), quid aliud novum vinum, nisi immortacandor apparet.

litalem renovatorum corporum intelligere debemus ? XXXIX. [Ib. xxiv, 32.) Quod Dominus dixit, Ab ar quod cum dicit, Vobiscum bibam, etiam ipsis resurbore autem fici discile similitudinem; arborem fici rectionem corporum ad induendam immortalitatem genus humanum intellige, propter pruritum car promittit. Vobiscum enim non ad idem tempus, sed nis. Cum jam ramus ejus tener fueril; id est, cum ad eamdem innovationem dictum accipiendum esi. filii hominum per fidem Christi ad spirituales fructus Nam ct nos dicit Apostolus resurrexisse cum Christo profecerint, et in eis honor adoptionis filiorum Dei (Coloss. 11, 12), ut spes rei futuræ jam præsentem eminuerit.

lælitiam afferat. Quod autem de hoc genimine vitis XL. (kb. xxvi, 24.] Quod Dominus de Juda dixit,

eliam illud novum esse dicit, significat eadem utique Bonum erat illi non nasci. utrum in hanc vilam? ut corpora resurrectura secundum innovationem coleusilale loculus sit. Non enim potest bonum esse ali stem, quæ nunc secundum terrenam vetustatem moriquid ei, qui non est. Et si quisquam contendit esse tura sunt. Si autem vilem de cujus vetustate hunc pasaliquam vitam ante istam, non Judæ tantum ut na sionis calicem bibit, ipsos Judæos intellexeris, signifiscerelur, sed nulli expedire convincitur. An diabolo

catum est etiam ipsam gentem ad corpus Christi per dicit non nasci ad peccatum? An etiam bonum illi erat novitatem vitæ accessuran, cum, ingressa pleniludine ut Christo non nasceretur per vocationem, ne esset

Gentium, omnis Israel salvus fiet (Rom. xi, 25). aposlala ?

XLIV. [Ib. xxvi, 67.) Quod dictum est, Exspuerunt XLI. (Ib. xxvi, 18.1 Quod Dominus triginta argen- in faciem ejus, significavit eos qui ejus præsentiam teis vendilus est, significat per Judam Judæos iniquos, graliæ respuunt. ltem tanquam colaphis eum cædunt, qui sequentes carnalia el temporalia, quæ ad quinque qui honores suos ei preferunt : palmas in faciem ejus sensus pertinent corporis, Christum habere nolut. dant, qui perfidia cecati eum non venisse aflirmant, runt : quod quia sexta mundi ælate fecerunt, sexies tanquam præsentiam ejus exterminantes et repellentes. quinos eos ? tanquam pretium venditi Domini acce

XLV. [Ib. xxvi, 69-74.] Quod Petrus necdum solipissc signisicalum est. De quo tempore talibus insultat dalus in fide, Deum ler negavit, videlur ipsa Irina propheta dicens. Filii hominum, quousque graves corde? ejus negatio pravim errorem hæreticorum designasse. ulquid diligitis vanilatem, et quæritis mendacium (Psal.

Nam error hæreticorum de Christo tribus gencribus w, 3)? ut si quinque ætatibus suisset aliqua excusatio

terminatur : ant enim de divinitate ejus, aut de humasemnendæ vanitatis, vel sexta comprehenderent verita. nilale, aul de utroque falluntur'. lem, quæ per Dominum nostrum prædicabatur, et de

XLVI. [Ib. xxvi, 58.] Quod ad passionem euntem monstrabatur, sicut sexta die homo factus est ad ima

Dominum a longe sequebatur Pelrus, significat Ecginem Dei (Gen. 1,26). Quod quia noluerunt, habent

clesiam secuturam quidem , hoc est , imitaluram passexies quini impressam imaginem principis sæculi,

sionem Domini , sed longe differenter : Ecclesia enim el non habent Christum per quem signatum est in

pro se patitur , at ille pro Ecclesia. nobis lumen vullus tui, Domine (Psal. iv, 7). Et

XLVII. [Ib. xxvi, 39, 42, 44.] Sicut lentatio cupiquia eloquium Domini argentum es! (Psal. x1,7), illi

ditatis trina est, ita etiam lentalio timoris trina est. autem ctiam ipsam legem carnaliter intellexerunt,

Cupiditati qux in curiositale est, opponitur timor tanquam in argento impressam sæcularis principatus

mortis : sicut enim in illa cognoscinilarum rerum est imaginem amisso Domino tenuerunt.

a viditas, ita in ista melus amittend: talis nolitiä. XLII. [Ib. xxiv, 28.] Quod Dominus dicit, Ubi fuerit

Cupiditati vero honorum vel laudis , opponitur timor corpus, illo congregabuntur aquilæ ; id est in cælum,

ignominix et contumeliarum. Cupiditali autem voluquo hinc secum levavit corpus in homine suscepto :

ptatis , opponitur timor doloris. Non absurde ergo inquod etiarn cadaver ideo appellatum est, quia moritu

telligitur propter trinam tentationem passionis , ter rus hæc loquebatur. Illo congregabuntur aquilæ, di

Dominum orasse ut transiret calix ; sed ita ut potius clum est de spiritualibus, qui ejus passionem humilita

impleretur voluntas Patris. temque imitando, tanquam de ejus corpore saluran ! In Mss. quæstio quadragestma quinta incipit ab istis tur. Corpus enim propter humilitatem pro nobis pas

verbis, Error hæreticorum : nec præmillunlur illa, quod

Petrus necdum solidatus, etc., horum tamen loco in quisionemque suscepit.

busdam codicibus ponitur, De trina, vel, in trina Pelri neXLIII. [Ib. xxvi, 29.] Quod Dominus dicit sub tem

gatione. Præterea in editis Rat. Am. el Er. ad istam quæ

slionem bæc subjiciuntur : Notandum, quod Petrus semel pus passionis discipulis, Non bibam amodo de hoc

ante primum galli cantum negavil Dominum , illos signifigenimine vilis, usque in diem illum, cum illud biban casse qui christum ante resurrectionem Deum esse non pu

taverunt, cjus morte turbati. Illud autem quod bis ante sevobiscum novum in regno Patris mei, vult intelligi hoc

cundum galli cantum, eos qui nunc in illo vel secunduin velus esse, cum illud novum dicit. Quia ergo de pro Deum, vel secundum hominem, vel secundum utrumque er

rant, et ideo veritatem negant ante Ecclesiæ resurrectionem:

ut primus calli cantus intelligatur capitis resurrectio, hoc est 1 Editio Am., sexies quim eos, etc. Sic etiam plerique Mss. ipsius Domini ; secundus autem ipsius, sed in corpore uni. 3pud quos rursum paulo infra legebamlis, sexies quini : ubi versck Ecclesice : quae absunt a ceteris codicibus, excepto in edilis habetur, sexies quinque impressum, etc.

uno Ms. Cisterciensi.

« PoprzedniaDalej »