Obrazy na stronie
PDF
ePub

De Officii divini publica Celebratione et privata Recitatione. DOMINICA XII. præsertim qui majóri fungun

post Pentecosten. tur honóre, in psalmis, hyms

Ex Petro Damiáno. nis et cánticis Deo alacriter Opus de horis canonic, cap. 1. modulentur.

Ċ Eptem canonicárum ho- FERIA TERTIA. D rárum officia quasi sep- Ex Concilio Aquensi. tem baptismalum lavácra in Tit. de Choro. sanctæ Ecclésiæ sunt grémio IN choro, Clerus non váconstitúta, ut septem offen- I getur óculis, incompósito siónum máculas, quas ex quo- córporis situ; ne stet vel sétidiánå vitæ hujus conversa deat, non moveátur hùc iltióne contrahimus, totidem, lúcque; non sint invicem colut ita loquar, oratiónis qno- lóquia ; non flores in manu tidiánæ fluentis expiáre cu- téneat ; non legat áliud in rámus.

choro præterquam officium FERIA SECUNDA. . quod tunc cantálur; modu

Ex Concilio Parisiensi. létur devotè cum áliis, meAnn. 1528. Francisco de Pon- mineritque se tremendæ Dei tecaro, ep. Paris. Decret. 18. majestáti astáre , qui non

N cathedrálibus, ac colle- modò exteriores córporisgesI giátis et conventuálibus tus videt, sed scrutátur córecclésiis, laudes divinæ per dium intima atque secréta. singulas Horas, non cursim FERIA QUARTA. ac festinanter, sed tractim - Ex Concilio Parisiensi. cum pausa decenti, præser Ann. 1528. Decr. 18. tìm in médio cujuslibet ver- N Emo, cùm Horze in comsiculi Psalmorum, débitam múni cantantur, legat faciendo inter solemne ac vel dicat privátìm Officium. feriáleOfficium differentiam Nam non solum Officium reverenter ab omnibus per- quo obnoxius est, Choro solvantur. Horas autem ca- súbtrahit, sed et álios psalnónicas dictúri,cum in choro lentes perturbat. Horum aufúerint, gravitátem servent tem transgressores , illius quam locus et officium ex- Horæ in qua circà prædicta poscunt:non cum aliis confa- excésserint vel álià majóri, bulentes, seu colloquentes, prout transgressiónis gráaut litteras seu scriptúras vitas exégerit, plectantur álias legentes; sed omnes, mulctậ.

FERIA QUINTA. retentus est, ut in choro pú

Ex Petro Blesensi. blicè illud legi solemne sem. Serm. 56. ad Sacerdotes. per fúerit. Quod in perpéUo necessária sunt in tuum deinceps ità retineri

psalmódia: intellectus et mandámus, ut in Metropoimmaculati cordis devotio; litána Basílica recitári sóliet tùnc non solùm Angeli, tum, in omni Collegiata Ecsed Dóminus Angelorum ve- clésia tàm urbis quàm dicenit, ac se libentissimè inter- cesis de more in choro recipónit, et évenit quod dicitur telur. Sacerdotes et sacris per Prophétam: Psallam et initiátos , qui divini Officii intélligam in via immaculata, in choro collegiatìm reciquando vénies ad me. tandi lege devincti non sunt,

FERIA SEXTA. hortamur ut pro pietátis SaEx Concilio Aquensi. cerdotális stúdio, quò ardenTit. de vila et hon. Cleric. tiùs Sanctórum exemplis ex

Ui Horas canónicas le- Martyrológii etiam lectióne Qgítimo cessante impedi- ad imitationem propósitis, mento intermíserint, qui- ad sanctæ vitæ cursum procumque eas recitáre tenen- grediantur: idem quoque ins. tur, sciant ex bulla Pii papæ titútum usumque cum Paquinti de ea re cóndita, non trum régulis congruentem solùm gravi se peccáto obs- pià sollicitudine suscipiant. trictos, sed omnes étiam be- DOMINICA XIII. neficiorum suorum fruclus: post Pentecosten. qui in singulos dies eis obtin- Ex Libro beáti Agobardi, gerent, si quotidiè in singulas Lugdunensis episcopi, de horas dividerentur,amittere, correctione Antiphonárii. neque à Confessário ullâ ra- Arn. 829. num. 19. tióne absolvi posse, étiam A D celebranda Missárum jubilæi cujuscumque grátià Asolémnia habet Ecclésia suffragante, nisi frúctuum, librum mysteriórum, fide quos indébitè perceperint, purissimâ et concinnâ brevifactâ priùs restitutióne. táte digestum ; habet et li

SABBATO. brum lectionum congruả raEx Synodo diæcesána Me- tióne collectum : ità étiam

diolanensi undécima, sub et Antiphonárium habeamus sancto Cárolo. Ann. 1584. Ómnibus humánis figmentis

Monit. de divinis Officiis. et mendáciis expurgátum, et M Artyrológii usus in Ec- per totum anni circulum ex JV clésia Dei pervetus, ità purissimis sanctæ Scripturæ

verbis sufficientíssimè ordi- Ann. 1344. cap.4. ** Ann. nátum ; quatenùs in sacris 1459. Officiis peragendis, juxta DEr singulas Ecclésias cuprobatíssimam fidei régulam l júslibet civitátis vel diceet paternæ auctoritátis vene- cesis, làm in collegiális quàm rábilem disciplínam, una à áliis, ordinárius seu usus dinobis atque eadem custodia- víni Officii in modo offician. tur forma oratiónum, forma di qui in Ecclesiis cathedralectiónum et forma eccle- libus observári consuevit et siasticarum modulatiónum. tenéri, inviolabíliter obser

FERIA SECUNDA. vétur..... In número Collec, Ex Statútissynodálibus Hén- tárum in Missa dicendárum,

ricide Gondiáco, Parisien- et modo se habendi ad altáre, sis episcopi.

et iálibus hujusmodi, EccléAnn. 1608. can. 29. siæ cathedráli Presbyter se n Uia ecclesiasticæ pacis conformet.

| rátio éxigit, ut, docente FERIA QUARTA. Apóstolo, idipsum dicámus Ex Concilio Aquisgranensi. omnes, el non sint in nobis Ann. 816. lib. 1. cap. 132. schismala, sed simus omnes Uamvis ubiqué Dómiperfecti et in eadem sentén- Q num per potentiam Ditia, idque non modò quoad vinitátis noverimus esse ; fidei catholicæ dógmata, sed præcipuè tamen eum, cùm étiam quoad ritus et cæremó- divíno assistimus Officio, nias divini Officii et Sacra- per grátiam nobis crédimus mentórum; prohibémus ne adesse. Unde studendum ut, quis Párochus per se, vel per cum Ecclésiam, vel ad diviVicários, áliquid prædictá- næ laudis débita solvenda, rum cæremoniárum immú- vel ad Missárum solémnia , tet contra communem aliá- intramus, cum timóre et verum Ecclesiárum Parochiá- neratióne competenti cæles. lium usum à nobis approbá- te compleámus Officium; ne tum, absque nostra auctori- si, quod absit, id negligenter táte et licentia : et si quid aut inhonestè, vel tépidè exab aliquo fúerit immutatum, pleverimus, et ad perficienillud emendétur et restituá- dum pigri advenérimus, in tur.

sententiam quâ dicitur: MaFERIA TERTIA. ledictus homo qui opus Dei Ex * Concilio Noviomensi, fécerit negligenter, miserabi- : et ** Synodo Trecensi. * liter labámnur. Ergò nobis ob- . servandum est ne quid in Ec- SABBATO. clésia Dei ineptum, ne quid Es Statútis Francisci Harperversum, ne quid indé- læi, Parisiensis archiecens , aut cogitatione, aut piscopi. Er Syn.anni 1674. verbis, aut áctibus perpetré. art. 32. mus: quátenas Dóminus ad D Istrictè prohibémns in nos védiens, pon quod con- U Ecclésiis ac Capellis. dempet in nobis, sed potiùs étiam quæ exemptionem quod remineret, inveniat. prætendunt, profánis ac se

FERIA QUINTA. cularibus modis fractas mú Ex Concilio Aquisgranensi. sicas, órgana cantilénis ac

Ann. 816. Cap. 133. sonis modéstiâ et gravitáte Tiles ad legendum, can- cantûs ecclesiástici indignis

I tandum et psallendum in resonantia, symphonias et Ecclésia constituantur, qui musicórum instrumentórum non superbè, sed humiliter usum in Officio Tenebradebitas Dómino laudes per- rum ; mulieres et puellas ad solvant, plùsque velint in lec- mitti ad caniandum in aliis tióne, vel canto, pópuliædif- quàm Communitátum serds cationem, quam populárem ipsarum Ecclésüs; ac denivanissimam adulatiónem. què missis aut affixis pro

FERIA SEXTA. grammatibus ad músicas ecEx Concilio Parisiensi. clesiásticas, quasi ad theátra

Ann. 1528. Decr. 17. vel spectácula, fideles invir rent Sacerdotes ei Clé tári. Urici sic suos canius insti- DOMINICA XIV. túere, ut modestå honésia post Pentecosten. que psallendi graviiste, pla- Ex Concilio Coloniensi pricidáque modulatióne proró mo. Ann. 1536. p. 3. c. 13. ceni escitentque ad devotió T Tinam oplando à Deo nem. Organórum usum Ec- U óptimo máximo cónseclésia à Patribus ad cultum qui possimus, ne quisquam servítiumque divinum recé- lacri causà divinis interespit. Volumus itaquè quòd sel, alioqui non accessúrus orgánicis-instrumentis réso- sacra, Féluti quem nummi net in Ecclésia lasciva meló magis quàm Dei amor in dia, sed sonus ómninò dulcis, templom trahit, quæstum qui nihil præter hymnos di- pietatem esse putantem! qui vínos et cántica spiritualia non dubio ex eórum número repræsentet.

est de quibus Isaías ait: Di

ligunt munera, sequuntur re- gitet et loci illius sanctitátributiónes. Sed interim de- lem, et conveniendi causam, bet Cléricus habére semper et divinárum laudum, quamenti reconditum Christi rum munus Angelorum est, verbum : Primùm quærite Officia quæ castíssimè ab regnum Deietjuştítiam ejus, ómnibus celebrári oportet. et hæc ómnia adjicientur vo- FERIA QUARTA. bis.

Ex Concilio Remensi. Tu autem.

Ann. 1583. Tit. 3. de Cullu : FERIA SECUNDA.

divino, Ex Concilio Coloniensi NE cui precum multitudo primo.

I aut prolixitas tædium géAnn. 1536. ut suprà, neret, nemóque eárum parVIderint Clérici ut eorum tem aliquam tácitus præ

V mens et inténtio tota in téreat, aut volubilitáte linDeum referátur, ut cum Da- guæ illas omnes ità percurvid confiteantur Deo in di- rat, ut plerumque mentem rectióne cordis............ lingua prævéniat; póterunt In via étiam testimoniórum Episcopi, adhibito CanoniDómini delectentur sicut in córum et aliórum grávium ómnibus divitiis: optandum virorum judicio, preces ad ut psalmus ille centésimus eum modum reducere, ut et décimus octavus, qui tótiès Ecclesiæ dignitáti respónnon sine causa in Ecclesiis deant, et fácilè ab omnibus replicátur, ore simul et cor- exolvi, pièque decantári posrespondente singulis verbis sint. mente decantétur, et cum FERIA QUINTA. eódem psalte ex ánimo dicá- Ex Concilio Remensi. tur: Voluntariè sacrificabo Ann. 1564. Congr. 5. tibi, et confitebor nómini Uoniam à priinäva Bretuo, Dómine, quóniam bo- Ų viárii institutione, id ánnum est.

tiqui Patres voluisse videnFERIA TERTIA. tur, ut singulis hebdomadis Ex Concilio Mediolanensi totum Psaltérium recitaré

quinto sub sancto Cárolo. tur; in Breviário Davidici Part. 3. tit. quæ ad Officia per- Psalmi ità per dies singulos

tinent. . disponantur, ut totus PsalA Nteà quàm (in Ecclésiam mórum Liber in unaquaque 11 Canónicus ) convénial, hebdomada recitétur. paululùm attentè secum có- Tu autem.

« PoprzedniaDalej »