Obrazy na stronie
PDF

czny nauki o podnoszeniu do poteg i wyciągania pierwiastkou, o postepach i logarytmach z załączeniem tablicy. Warsz. 1848.

· A. Barciński. O giełdzie paryzkiej. etc. Warsz. 1836. O rachunkowości kupieckiej 3 tomy Warsz. 1833–37. Arymetyka handlowo-przemysłowa 1835 tom 2 i 3 p. n. Buchhalterya podwójna, zastosowana do handlu, bankierstwa , fubryk i gospodurstwa wiejskiego. Warsz. 1835. Popularny wyklud początków arytmetyki, etc. Warsz. 184.. 2 wyd. 1856. .

. .

. . Karól Libelt. Wykład matematyki dlu-szkól gimnuzyalnych2 toin. Poznań 1844. Poznan 184+. .

.

. vs ..? Wincenty Józefowicz. Jeometrya stosowana do potrzeb gospodarstwa z 5 tabl. Warsz. 1844 Praktyczne nawos dnienie ląk wraz z plunami do poloścnia kroju naszego. Warsz. 1844. Wykład praktyczny miernictwa i niwellacya z 7 tabl. Warsz. 1813.

Winc. Wrześniowskı: Miernictwo niższe. Warsz. 1841, Zasady Algebry 1846.

August Bernhard, przelożył Lefebure de Fourcy: Geometryn wykreślna, poprzedzona wstępem obejmującym teorye linii prostej i płaszczyzny uważanych w przestrzeni, również Trygonometryą tegoż Autorn. Warsz. 1849.

J. K. Steczkowski. Wyklad (elementarny) Mutematyki Cz. I. Arytm. Cz. II. Algebra. Krak. 1851.

Józef Mazurkowski. Zasady g'ometryi. Cz. I. Plunimetrya. Cz. II. Solidometrya. Warsz. 1853.

P. Brzeziński. Przyklady algebraiczne obejmujące wnania stopnia 1go i 2 go postępy, równania stopni wyższych służące za wstęp do wyższych galezi matematyki. Kraków 1853.

Nieweglowski wypracował Geometryą płaską i prze. strzeni. Pozn. 1855.

Henryk Muklanowicz. Trójkątowanie drugiego rzędu Warsz. 1852.

Teofil Zebrawski. Kilka zadań, % geometryi wykreślnej, jako dodatek do dzieła ś. p. Fr. Sapalskiego, z przykladem zastosowania powierzchni wichrowatych w ciesiolce. Kraków 1847. Początkowe wiadomości z geometryi dla praktycznego użytku. Kraków 1849. O muście wiszącym własnego pomysłu. Kraków 1841. O przyczynach wykolejania pociągów na droguch želuznych i środkach zapobieżenia temu. Krak. 1850.

$. 183. Astronomią zajmowali się.

W. Kärczewski wydał Astronomia zawarta w 22 lekcyach, w której wszystkie fenomena niebieskie bez pomory matematyki wyłożune etc. 2 części Wilno 1826. Nauka o niebie czyli wiadomość Fenomenów. astronomicznych zebrana do powszechniego użytku z dudatkiem o poznawuniu gwiazd konstellacyi. Krak. 1824. O kometach Wilno 1826.

Franciszek Armiński kuńczył nauki w Paryżu, gdzie znakomita pilność i zdolność zjednaly mu przyjaźń i opiekę Delambra, Arago i innych astronomów. Oni mu wyrobili posadę Dyrektora obserwatoryum na wyspie Isle de France. Ale wezwanie i pomoc ówczesnej Dyrekcyi wychowania publicznego wróciły Armińskiego krajowi. Od założenia uniw. warszaw. wykładał on trygonometryą kulistą i astronomią w tymże uniw. Najważniejszą przysługę oddał Armiński podaniem do rządu i przeprowadzeniem projektu tyczącego się założenia obserwatoryum astronoinicznego w Warszawie. Do Monachium jeździł dla zakupienia i sprowadzenia potrzebnych narzędzi, które sam urządzał i ulatwiał. W skutku nieprzerwanej usilności już 1825 r. obserwatoryum rozpocząć moglo szacowne swe czynności. W r. 1828 i 1829 wyznaczał Armiński polożenie geograficzne główniejszych punktów wojew. Sandoin. a mianowicie góry Łysicą zwanej, urządzał także obserwatoryum w Konwikcie XX. Pijarów. Po r. 1830 oddał się wyłącznie obowiązkom dyrektora obserwatoryum,

[ocr errors]

które pełnił do śmierci to jest do dnia 14 Stycz. 1848 r. Oprócz kilku rozpraw ogłoszonych w pismach czasowych i w Rocznikach Tow. przyj. nauk. największa część prac profess. Armińskiego w zakresie nauk matematycznych, obszerne spostrzeżenia poczynione w obserwatoryum dotąd nie wyszły na widok publiczny.

P. Slawiński początki astronomii teoretycznej i praktycznej. Wilno 1826.

A. Putiatycki. Xiqda missionarz wydał: Astronomia popularna. Warsz. 1855.

T. Dziekonski przełożył dzielo Schmitha. Budowa nieba. czyli Astronomija popularna figurami objaśniona. Warszawa 1857.

$. 184. o budownictwie wyszły następujące dzieła.

Karól Podczaszyński wydał początki architektury dla Ulamart w Wilnie użytku młodzi akademickiej. 2 części z tablicami Wilno dolg maja 1860 w 1828. Tegóż Nomenklatura architektoniczna czyli słownik To voll zu ca. powodowany cieśliczych wyrazów. Warsz. 1843. Budownictwo zastosowane do potrzeb Ziemianina polskiego ze stu rycinami Warsz. 1829. . O przyozdobieniu siedlisk wiejskich 2 tomy Warszawa 1827.

A. Czaki. Wzory budowli wiejskich na 24 tablicach z wskazaniem zasad do oznaczenia ich obszerności i obrachowania kosztów, oraz z dodaniem nauki stawiania budowli z ubitej ziemi. Warsz. 1830.

A. Idźkowski, Kroje architektury, obejmujące rozmaite jéj kształty, uważane jako przedmiot piękności in fol. Warszawa 1832.

Komplet wzorów na budowle włościańskie, składa się 2 18 sztuk w ark. Warsz. 1845. - H. Marconi. Zbiór projektów architektonicznych. W ar

kuszach podłużnych 12 poszytów z 96 tablic. Warszawa 1838–43.

Karól Würtemberg. Zbiór architektonicznych pomysłów służących do upiększenia i uzupelnienia wiejskich budowli i zabudowań gospodarskich. Leszno 1848 in folio.

Ale.cunder Zubierzowski. Praktyczne budownictwo wiejskie. Warsz. 1836.

§ 185. O mechanice pisali.

F. Miechowicz.' Teorya machin do latwego ich wyrachowania, zastósou una dla użytku gospodarzy, mechaników praktycznych i konstruktorów machin napisana. Warszawa 1829.

Edward Gutzki przelozyl Bernouillego: Przewodnik praktyczny dla mechnników, budowniczych, inżynierów: budujących mlyny, rękodzielników, a w ogólności dla techników. 2 tomy. Warsz. 1844... 1 . Stanislaw Bakka przełoży} Wei bacha Juliusza : Mechanika teoretyczna dla użytku inżynierów i techników z 632 drzeworytami w texcie. Warsz. 1856.

$ 186. Wojskowość.
J. Glębocki. Rys dziejów wojennych. Kraków 1848.

Winc. Nieszokoć. przełożył P. Jomini. Obraz rozbiorouy przedniejszych kombinacyi wojny. Berlin i Lipsk 1835.

Hr. Łoś. Przepisy mustry i manewrów dla piechoty 3 tom. i 21 tablic. Lwów 1848. Regulamin piechoty, kawaleryi i artyleryi i t. d. Oddział I. przepis mustry i manewrów dla piechoty: Oddział II. Przepis mustry dla jazdy. Oddział III Artylerya. Krótka instrukcyá odno8ząca się do usługi i użycia dział polowych. 16ka Lwów roku 1848. His n o do

Ignacy Prądzyński. Urodził się 'w Sannikach'w Poznańskiém r. - 1792, z ojca Stanisława prokuratora przy są

dzie pozn. i Marcianny z Bronikowskich, + 4 Sierpnia 1850 u wód w Helgoland, zostawił po sobie pamiętniki wojenne. Wykład forlyfikacyi į strategii dla młodzieży wojskowej. Dzielo to w rękopismie ofiarował Towar. przyj. nauk. którego był członkiem, obecnie znajduje się w Petersburgu. 2. kurs strategii i taktyki, które wykładał w r. 1822 do 1825 młodym officerom kwatermistrzowstwa; 3. Kurs fortyfikacyi polowej. Strategia znajduje w litografowanych exem-: plarzach, ostatnie pozostaje, wraz z wielu innymi rozprawami trešoi wojskowej w rękopismie. - W biegu tego roku, wysłany był do Augustowa i objął naczelnictwo robót przy kanale Augustowskim, przeznaczonym do połączenia Narwi z · Niemnem za pomocą. Hańczy, jeziór Augustowskich, rzek Biebrzy i Nelty. Roboty te wymagaly nietylko wielkiej znajomości techniczych dzieł hydraulicznych, lecz i trafnego sądu w ustanowienių linji spławu, wodozbiorów, śluz i upustów. Projekta 'przez niego podane, po dokładném rozpoznaniu, rozmierzeniu i zrównoważeniu wód i lądów w całej swojej rozciąglości, przyjęte zostały przez komissyą wyższą budowniczą. Spław kanału Augustowskiego. otwarty został r. 1830. : .: !. p. in: otsid

Wroniecki Antoni urodził się w Poznaniu 1790 r. lat 15 licząc wszedł do wojska księstwa warszawskiego, ranny pod Tczewem. W r. 1809 o dano mu komendę batalionu Francuzów. W r. 1812 otrzymał pod Borysorem postrzał w twarz, na który długo cierpiał i który później sprowadził mu śmiertelną chorobę. Umarł d. 3 Grudnia 1838 r. w szpitalu Chaillot i pochowany na cmentarzu: Montmartre. Dzieła jego są następujące: 1) Mała wojna batalionu na zasadach i doświadczeniu marszałka de Saxe. Warsz. 1819. 2). Zda-. nie o tegoczesném wojowaniu."* Dzieło! pruskiego majora C. Deckera, ułożone według uwag jenerała brygady Rogniat z rękopisu wykładanego w Berlinie oficerom głównego sztabu." Warszawa 1828. 3) Sprawa piesza według ducha naszego czasu.. to . ;',. ' ' i ' , . i .

« PoprzedniaDalej »