Obrazy na stronie
PDF

zbiór fizyczno— chemiczny wód mineralnych w Iwoniczu. Lwów 1849. . /

X. Wolfgang. O wodzie miner, solnej te TJruskienikach, opisanie, postrzeżenia lekarskie i przepisy dla chorych. Wilno 1841?

Kitajewski profess. uniw. wars. wydal: 1) Skład wody bliskiej, drukowana ta rozprawa jest w Bibliot. warsz. roku 1841. 2) Rozbiór chemiczny wody w Ciechocinku, druk. w hibliot. warsz. r. 1841. 3) O wodach mineralnych to król. polakiem. Wiadomość wyjęta z rapportu, który w r. 1837 zlożyl rządowi. Bibliot. warsz. r. 1841.

Jgnacy Fonbcrg profess. w uniw. wileń. wydal: Opisanie wody mineralnej Druskienirkiej. Wilno 1838.

Michał Zieleniewski. Wody lekarskie Szczawnickie. Kraków 1852, ,

§. 180. O tro»iioil»ratwie rólnean 1 poliiem coraz więcej wychodzi dziel opartych na postępie nauk przyrodzonych odznaczyli się.

Michał Oczapoiuski, Dr. filoz. były professor gospodarstwa przy uniw. warsz. a od r. 1836 dyrektor instytutu gospodarstwa wiejskiego i leśnictwa w Maryraoncie f 1854. Dzieła jego sa,: 1) Gospodarstwo wiejskie obejmujące w sobie wszystkie gałęzie prznnysłu rolniczego teoretyczno-praktyczne wyloione. 12 tomów. Warsz. 1848-1856. 2) Nauka ekonomii czyli zarządu gospodarstwa. 2 tomy, Warsz. 1857, 3) Ogrodnictuco zastosowane do potrzeb ziemianina polskiego. Lwów 1845 i t. d, .

J. N. Kurowski. 1) Wiadomości gospodarskie każdemu rolnikowi niezbędnie potrzebne 2 tomy. Warsz. 1836. 2) Sztuka urządzenia gospodarstw wiejskich etc. 2 tomy. Z ryoin. i tabli. Warsz. wyd 2gie 1844. 3) O różnych surrogutach karto/ii pod względem gorzelń-ctwa w ogólności, a w szczególności o uprawie lubin-i na różne cele. Warsz. 1855, 4) Dodatek do dzieła sztuka urządzenia gospodarstw etc. w 4ce z 3 tablic, ryc. Warsz. 1853, 5) Wetenjnnrya, popularna. Wyd. 3cie z 13 tablic, ryc. Warsz. 1858. Prócz tego wydał Tygodnik rolniczo-technologiczny. i t. p.

Dezydery Chlajiowski wydał popularne dzieło. O Roi- Ctóo^nUife.^mnictwie, które doczekało się już trzech wydań. Poznań |852.^«'i1'Ł^*-l

Stanislaw Łyszknwski wypracował: Naukę chowu owiec- a^^ł^Sifa etc. z 6 tablic, ryc. Warsz. 1839. Hodowla koni etc. 2 tomy raM/UwtiywiwJ. Warsz. 1849. Poradnik hodowli weterynaryi dla ziemia- idanU<t^l«l({Ol nina 2 tomy i atlas z 31 tablic w arkus. Warsz. 1839. Dzierżawca, i inne.

Jakób Lewandowski, Poradnik weterynaryi gospodarczej. Wyd 2gie zupełnie poprawione i pomnożone z 12 tablic ryc. w: oddzielnej oprawie. Warsz. 1858.. ,. - •

Józef Zawadzki. Zasady gospodarstwa iviejskiego z doświadczenia zebrane. 2 Części. Poznań 1858.

Kazimierz Janczewski wydaje czaso - pitmo Sylwan, dziennik nauk leśnych. , • -. \

Antoni Auleitner. Gospodarstwo leśne, czyli proste zasady hodowania, urządzania i użytkowania, oraz niezbędnej tychże ochrony, ze szczególną uwagą na lasy prywatne, dla użytku właścicieli ziemiańskich, etc. z ryc. i tabl. Warsz. 1853.

Alexander Połujamki. napisał dzieło: Opisanie lasów królestwa polskiego i Gubernii zachodnich Cesarstwa rossyjskiego pod względem historycznym statystycznym i gospodarczym. 4 tom. Warsz 1854.

Albert Thieriot. Technologia leśna czyli nauka korzystnego użycia drzewa i produktów leśnych z dziewiędzie^ięciu drzeworytami. Kraków 1856. . ,

Wychodziło i jeszcze wychodzi wiele pism peryodycznych poświęconych gospodarstwu, jako to: Roczniki toumrzystwa rolniczego k* ajowego. Tygodnik rolniczo-tcchnologczny, Korrespondent rolniczy przy Gazecie Warsz. i Gazeta rolnicza przy Gazecie codziennej. Kmiotek i t. d. w których były i są wiele pięknych artykułów i rozpraw umieszczone.

Ji. Stawicki wydał: Poszukiwania do historyi rolnictwa krajowego. Warsz 1858.

§, 181. A'»ukl lekarskie. W tym okresie stanęły na wyższym stopniu. Bardzo przydatnym okazał się 4*^. - U' pamiętnik Towarzystwa lekar. warsz, Wydawcami po r. .mu ł^JłJłB. un 1830 byli lekarze Makz, Janikowski, Koehler, Lebrun, Leo, t w>*w**^"'* Lebel i inni, już to przybierani, jużto zastępujący ubyłych. . ^„„ja-r Wielu znakomitych lekarzy wspiera to pismo swemi pracami. . . . Tygodnik teu odznacza się również doborem rozpraw i dążnością posuwania nauki. Poświęcony jest medycynie, chirurgii, farmacyi i weterynaryi.

Floryan Sawiczewski profes. w uniw. krak. wydawał od początku 1834 aż do swojej śmierci: Pamiętnik farmaceutyczny, który rozpowszechniał postępy farmacyi i nauk przyrodzonych w ściślejszem z nią zostających związku.

Ludwik Gąsiorowski Dr. Medycyny i Chirurgii, praktyczny lekarz, biegły i wysoko ceniony w Poznaniu, wydał: Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce ód czasów najdawniejszych az do najnowszych. Tom I. 1839. Tom 2, 1853. Tom 3, 1854. Tom 4, 1855. Całe to dzieło pilnie zebrane i sumiennie opracowane arcybogatem jest źródłem dla uczonych badaczów, którzy w niem czerpać będą swój przedmiot ulubiony, czem sobie autor na chlubne iiuie zasłużył a literaturze polskiej prawdziwą wyświadczył przysługę, Do dzieła jego odsyłamy wszystkich, którzy mieć pragną wiadomość o mężach i ich pracach w tym okresie odznaczających się jako to: Adamowicz, Boczkowski, Malcz, Kaczkowski Karól, Bętkowski Nikodem, Majer, Marcinkowski, Skobel, Kryszka, Natanson, Orkisz i w. i.

J. A. Moszyński. Pierwsze zasady sztuki położniczej etc. z 9 tablic. Wilno 1855. f 22 Sierpnia 1856.

Witold Bose f 1858. Nowy poradnik lekarski według najlepszych źródeł ułożony. Warsz. w 8ce 1857.

Bezimienny napisał Uzdrowiciel głowy, podręcznik dla wszystkich cierpieniom głowy podległych, w 12. Wilno 1857. Farmakologia podręczna, czyli lekoznawstwo w skróceniu dla codziennego użycia, w 4ce podłużnej. Kijów 1851.

Thugutt przełożył z niemiec. Teuchtersleben Jliegena duszy. Warsz. 1857.

T. Tripplin. Hygitua pohlca czyli sztuka zachowania zdrowia, etc. 2 tomy z 16 kolorów, ryc. Warcz. 1857.

A. Rapou. Gorączka tyfoidalna i jej leczenie homeopatyczne. Warsz 1858.

J. Podwysocki napisał: Domowy lekarz homeoptita, podług dzieła Dra. lleringa. Warsz. 1858.

W. G. napisał Przewodnik w leczeniu krupu i koklusu oraz niektórych zapaleń gardlanych, według zasady home* opatycznej poprzedzonej przedstawieniem w krótkości nauki ■lekarskiej homeopatycznej Ilahnemanna tudzież, róźnem\ objaśnieniami dla początkujących w homeopatyi. Paryż 1858.

Adam Raciborski Dr. medyc. Szef. Kliniki etc. wydal mowę O styczności Medycyny z innemi i z tukami pieknemi i literaturą. Paryż 1858.

§. 182. \auki matematyczne na niższym są stopniu chociaż wielu pracuje z pożytkiem dla ogółu.

Franciszek Sapalski urodził się dnia 1 Kwietnia 1791 roku z ojca Szymona rejenta przy ówczesneni ministerstwie

1 matki Teressy Krzysztofowiczowej. Naprzód w zakładzie naukowym Kajzera, później w liceum krzemienieckiem odznaczył się zdolnościami. Po śmierci ojca w r. 1809 pracował przez 10 miesięcy w ministerstwie skarbu, ale rozmiłowany w matymatyce porzucił nowy zawód, wstąpił do wojska, a mianowicie do artyłeryi i wkrótce bo w r. 1810 Dostąpił po odbytym egzaminie na podporucznika, ucznia szkoły artyłeryi i inżynieryi, a w roku posunięty na porucznika

2 klassy z przeznaczeniem do twierdzy Gdańska, gdzie posunięty na porucznika 1 klassy, przeniesiony został do pułku artyłeryi w Warszawie. Słuchał wykładu geometryi wykreślnej Liweta professora w szkole aplikacyjnej, W r. 1812 złożył roskład dzieła swego o geometryi opisowej pod sąd tow. przyj. nauk. w Warszawie i otrzymał chlubne pochwałyZostawszy w r. 1813 adjutantem majorem i ozdobiony krzyżem wojskowym, wystąpił z wojska dla słabości zdrowia i cały czas następny poświęcił geonietryi wykreśln<>j i dla wydoskonalenia się słuchał kursów instytutu politechnicznego w Paryżu. Powołany na trzy posady, to jest do Petersburga, "Warszawy i Krakowa, wybrał professurę geometryi przy uniwersytecie jagielloń-kini w Krakowie w r. 1816. W roku 1817 wypracował rozprawę o teoryi aeronomii czyli geometrii wykrcślnej. Tom I Teoryi geometryi wykreshiej przez niego napisany wyszedł w drukarni wojskowej w Warszawie r. 1822 kosztem rządu, za który otrzymał od cesarza Alexandra I pierścień brylantowy. Pracując nad drugą częścią swego dzieła, umarł w roku 1838 3 kwietnia. Tomu drugiego geometryi wykreślnej wyszedł pierwszy pos/.yt w Październiku r. 1838. Więcej nięwyszlo. ." • . • v •■ ■ . August Frączkiewicz b. profess. uniw. warsz. najwyżej z żyjących jest ceniony, lecz prócz kilku ważnych rozpraw nie ogłosił jeszcze drukiem żadnego dzieła chociaż różne części matematyki należycie obrobione, zupełnie ma do druku wygotowane.

L. JRembieliuski, Tcorya krzywych Uoczynowych. Warsz. 1826.

Jlippolit Rumbowicz. Oeometrya wykreślna czyli wykład rzutowych i obrazowy<h wykreśleń, z dodatkiem praiuideł oznaczenia cienia i stopniowania światłu tak w rzutach jako też w perspektywie, napisana dla użytku uczniów uniwersytecz. Warsz. 1829.

* P. Chlebowski i A. Tylmnn przełożyli K. Dupin Geametrya i mechanika sztuk i rznniósl. Toin I. geometrya. t. II mechanika, t. III. dynamika. 3 tomy Warsz. 1827.

Floryan A. Zubełewicz. Przewodnik giełdy, czyli, opisanie wszelkich czynności giełdy w handlu papierów publicznych. Warsz. 1833. Rachunkowość handlowa w ważniej zych jej zastosowaniach. Warsz. 1846. O papierach publicznych w ogólności, ze szczegółowym opisem papierów krajowych, wuinifjszych zagranicznych instytucyi, które Ha handel ich wpływają. Warsz. 1843. Wykład prakty

« PoprzedniaDalej »