Obrazy na stronie
PDF

ct necessariam ex memoratis expositionein admitlere: contra vero non lla facile eatndem aptari ilii posse texlui, qui a posterioris sententiae propugnnloribus in medium affertur. Ex quo tandein illud dcducimus, causam de immaculata B. Yirginis Conceptione hoc primo sub aspectu consideratam in tutiori loco esse collocalam.

§. II.

Patrum atque Scriptorum ecclesiasticorum

testimonia, quae alterutri placito favere videntur,

conferuntur simul atque expenduntur

[ocr errors][merged small]

Mihi diu ac sedulo expendenti ea Patrum testiraonia atque effata, quae praesens spectant argumentum, quaeque maiori qua licuit fide paulo ante ita descripsi, uli ab alterutrius sententiae patronis allerri singillalim consuevere, animus aliquatenus, ut veruin fatear, anceps haesit. Siquidem qui Augustino duce adversus pelagianam haeresim primigeniae labis in omnes Adae posteros propagationein propugnarunt, ne beatam quidem Virginem a communi hominum couditione exceptam fuisse videntur asserere, cum ct illa communi ratione fuerit procreata. Quorum porro mens ex eo magis elucet quod Ghristi carnem ideo immunem a contagione originali affirment, quia sinc concubitu, et extraordinaria plane ratione concepta fuerit. Accedit quod eidem sanctissimae Dei Genitrici accommodent, immo et eidam quasi pronuncianda tribuant illa Davidis verba: Ecce in iniquitatibus conceptuS sum, et inpeccatis concepit me mater mea\ atque exinde inferant, iure carnem Mariae vocari carnem peccuti, quatenus vere peccatum contraxerit, prout veram carnem habuit, ut exFuIgentio patet. Idcirco addunt Mariae carnem mundatam, purificatam, sanctificatam fuisse priusquam Verbum ex ea carnem susciperet; idque adveniente in eam Spiritu Sancto factum.

Quae quidcm omnia spernenda non sunt; praescrtim cum nonnullos vel magni noininis thcologos iinpulerint ut in conlrariam sententiam concederent. Atlamen nec illud praelereundum silentio est, negari haud posse plerosque Patres nmnimodam in B. Virgine sanctilatem eamque perpetuam aperte agnovisse et praedicasse. Omissis enim, quae ex Origeneallata sunt, testimftniis, utpote saltem suspectis(l), certura est vetustiores Augustino Patres et ecclesiasticos scriplores docuisse, B. Virginem fuisse terram immaculatam, ex qaa eSbrmatum est Christi corpus, prout terra immaculata extitit illa, ex qua phsmatus est primus homo, ut vetustissimusauctor epistolae nomine preshyterorum et diaconorum khaiac vulgatae seripsi!. Similiter in comperto est, B. Virjkmcum Eva ita ab illis esse comparatam, ut quemadmodunifra adhuc incorrupta ac prorsus innocens, seu divina gratiafulgens ab angelo tenebrarum seducta fuerit, illiassensumpraestando, sic et B. Virgo incorrupta prorsus et nulla aikcculpa aut tabe iufecta Augelolucisassensum praebuefil-Potior autem fuissetEvae quam Mariae conditio, simacuIslns eius conceptus extitisset, quamvis ab originis vitio iam conlracto postsnodum fuisset mundata. Porro isthaec comparatio apud Patres fuit communis, Praeterea iidem tradunt ipsumraet Verbum divinum sibi veluti in templum B. Vir

1' Origenis te timonia quaea piae **ntiae adserloribus proferantur, ff» nos suo dedimus loco, de"""C» snnt ex Hom. 1. ex decem #»"*« in diversos locos Novi Te""n.incap.Matth. Cum Esset Des!°>isjt4; ntic nou ex Homil. 3. in

C0P'2.tf(U)ft iSGF.LVSDOMIWI AP

,u"it is soiuxis Iosepb: adtacontut yero a P. Plazza op. cit. Act. II. art. 3. Test- vu_ pag_ 18t; ex

°«genis operib.edit.Paris.ann 1604.
J*'* Rsquidem vera allegala loca
"'• f'itioni> reperiuntnr ; adnotat
""""•"'"zaduas hascehomilias non
B!eei illis, qnas ab Origene abiudi-
"W ^arminus, et Labbe, alque
%MudusTom. XI. Erolemate 10.

De libris supposif.itiis. AHamen cx-
ploratumest, illas haud Origenis esse.
Cf. Huotium in Origenianis lib. 3. in
appendice ^. 5. pag. 275: ubi prae-
mittit, has bnmilias fuisse a Merlino,
quod hic ipse fatetur, e variis locis
simul collectas, et eo dispositas or-
dine, quo secum internexae colliga-
taeque cernuntur. Deinde ostendit
argumentis tum intrinsecis tum ex-
trinsecis,eas spnrias esse, et ab igno-
tis scriploribus latinis confectas. Cf.
etiam D. Gerhardi Patrologiam pag.
139. et seq, nec non Io. Alberlum
Fabricium in liibliotheca Graeca
ed. Hamburgi 1801 cum supple-
mentis Heumanni vol. VII. lib. 5.
c. 1.§. 26. pag.233,n. 18.

>^^S

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »