Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

gentium iudicio remittam. Quod snne iudicium praevertere me nec decet nec iuvat. Illud equidem non diffiteor , nihil mihi gratius, nihil iucundius futurum quam ut quae mihi disputata verissirae videntur, ea etiam sapientibus viris probare possim. Ceterum laboris mei eo vel nominenumquam mepoenitebit, quod id spectaverira unice , ut Sanctissimae Dei Matri cuius immortalia in me beneficia extiterunt, aliquod gmiet obsequentis animi ojDQcium persolverem.

[graphic]
[ocr errors]

1 ostulat recte instituta methodus, ut priusquam historia qnaliscumque conlroversiae tradatur, in quo eadem consistat ii/lide ac paucis explanetur. Haec igitur de qua sermo in eo tota posita est, ut disquiratur, utrum constet B. Virginem in passiva quam vocant conceptione sua(l), seu quando eius anima ad informandum corpus condita a Deo est, contraxerit necne, ut ceteri omnes Adae posteri, originalem lahem. Vel etiam, si magis arriserit, cum peccati primordialis ratio ex communi Theologorum placito, praeeuntibus Anselmo et Aquinate, in gratiae sanctificantis seu originalis iustitiae privatione sita sit (2), quaeritur utrum constet condilam fuisse B. Virginis animam gratia sanctificante instructam an contra.Dixi utrum co/w<e^minime vero an fieripotuerit vel debuerit; siquidcm ad propositum mihi finem, ut sum praefatus, spectat factum, non ius. Licet autem factum in materia qua de agitur a iurc pendcat, hoc ut ab aliis salis expcnsum assumo, cum de co nonnisi indirecte mihi agendum sit, quando in fundamenta

Controver»iae sUtui

(111 Conceplio, inquit Benedictus XIV, dupliciter accipi potest; vel enimest activa, in qua sancti B. Virginis parentes opere maritali irwicem eoncenientes praesliterunt ea^quae maxime spectabant ad ipsius corporti formationem, organizationem^ et iitfotitionem ad recipiendam animam rationalem a Deo in:undcndam; rel est passica. cum ralionalis aniraa cum corpore copulalur. Ipsa animae infusio et unio cum corpore debite organizato vutgo nominatur coneeplio passiva, quae scilicet fit Ulo ipso inslanti. quo ralionalis anitna corpori omnibus membris ac niii organis constanti unitur; ut cimaliisTheologis aitFrasscn in ScoloAcadem. Tom. 8. edit.Rom.1720.« lt.; festis lib. 2. c. 15. n. 1. edit. Rom. 1751. Tom.X.)

2 Accuratissime de peccati oripulisnatura disserit doctus P. Bern. -Vfaria de Rubeis Ord. Praed. in op.

inscriplo De Peccato Originali. vol.
un. in 4. Venet. 1757. Postquam
cap. 58 patrum tridentinorum dn-
clrinam de hoc argumento exposue-
rit, concludit §. 5. « Originalis iu-
stiiiae dona fuerunt Adae collata a
l)eo, velut primo omnium postero-
rum parenti, seu capiti lotius naturae
humanae, quae in eo continebatur, ex
eoque per generationem propaganda
fuerat. Quod ergo magnum peccatum
peccavit ille, non ipsum laesit solum,
scd ipsam etiam naturam humanam in
ipso conlentam, ex eoque propagan-
dam. Scilicet in accepta rectiludine si
perstitisset Adam, cum rectitudine et
iustitia, ac sanctitale nati fuissent
qui cx eo,tanquam primo slirpis prin-
cipio, propagarentur posteri: ab ipso
nimirum conceptionis, aul infusionis
animae inslanti accepla a Dco mentis
rectitudine per graliam sanctiQcan-
tem, cum perfecta simul rationem in-
ter et appetitum senlientem concor-

Est defaeto non de iure.

dia et corporis immorlalitate. Peccavit primus homo: suoque peccato praedicla sublimia dona amisit omnia cl sibi, H nnlurac in ipso contentae, H cx illo propagandac; dicilurque peccalum suum in posleros omnes propagasse. Adae peccatum dttplex est, aciuale et habituale. Illud consislit in ac'ione flagitiosa, pertinetqtte ad personam. Posilnm islttd est in privatione gratiae sanctipcanlis, ac sttbieclionis erga Deum, si pars eius praccipua ac Ycluli fortna considerelttr: itemque in deordinatione facnltatum et virium, ct partiumhominis, si de matcriali quodam peccati stthierlo aeratnr ». Deinde cap 59 doclriitiim hanc adstruit ex s. Thoina. et s. Anselmo. Nos hrevilatis gralia unum aul alterum ex utroque Doctore teslimonium afleremus. Ilaque Angelicus Quaest. IV de Malo clarissima haec verba habel: Peccatum originale in hoc homine vel illo vihil iiliad cst quam concupiscentia cum carentia originalis iuslitiae. Ita tamen quod carenlia oiiginalis iustitiae est quasiformale in originali peccato, concupisccnlia etl quasi materiale. Ergo ox s. Doclore formalis ratio peccati originalis in sola iuslitiae originalis carenlia, seu privalione consistit. Et in Summa 1.2. Q. 82. ar. 3. in corp. Sic ergo , inquil, privatio origina

lis institiae. per quamvoluntas subdebatur Deo, est formale in peccato originali. S. vero Anselmus in lib. De Conceptu Yirgin. et. originali peccato et ipse consliluit naluram peccati, quatenus originale est, in carenlia seu privdtione iuslitiae per Adae lapsum inducla; sic enim scribit cap. 23 al. 21. « Est peccatum a nalura et esl peccalum apersona. Itaqtic quod est a persona. potest diri personale: quod autem a natura, naturale; quod dicilur criginnlt. Et sicut persona transil ad nalnram, ita naturale ad personam » Deinde hisce explanalis subdit: « Similiter fil in infantibus e converso. Xempe qnod in illis non est iuslitia. quam dehent babere, non hoc fecit iUorum voluntas personalis* sicut in Adnm: sed egestas naturatis- quam ip5fl na" tura accepitab Adam. In Adam natnque, extra quem de illa (natura) nihilerat, est nudata iustitia. quam hahehat. .. Sic spoliavit persona natnram hono iustitiac in Adam: et naturn esens facta omnes personas , quas ipsa de se. procreat, eadem egeslale neccalriccs et iniuslas fecit».Et c. 27; Hoc peccai.um quod originale dico, aliud intelligere nequeo in eiidem infanlibus, nisi ipsam quam supra posui, factam per inobedientitim Adae iusliliae debitae nuditatvm.

« PoprzedniaDalej »