Obrazy na stronie
PDF
ePub

piae de immaculata Conceptione sententiae - Habita ratione communis sensus fidelium - Petavii auctoritate confirmati - Et publici cultus Ecclesiae- Agendi in hoc ratio romanorumPontificum erga Franciscales - Indultum,quod aiunt,Gregorii XVI-Romanorum Pontificum series pro eiusmodi cultu - Fieri nequit ut Ecclesia suam hac in re doctrinam immutaverit - Nec ut contraria traditio in Ecclesia unquam viguerit - Argumentum instituitur quod a

minori vocant ad maius. CAPUT V. - DE SCHOLASTICORUM PLACITIS. . . . . . . . . 164

Exceptioni a scholasticis petitae occurritur - Quid lu

cri ex eiusmodi difficultatis solutione proveniat. A duplici critica quaestione abstinemus - Quare s. Bernardus et scholastici omnes sanctam nativitatem B. V. praedicaverint - Collatio inter nativitatem et conceptionem B.M.V.-Scripturae de B.M.V. ortu prorsus tacent-Scripturae promiscue loquuntur de conceptione atque ortu hominum - Item Patres et Concilia. Festum Nativitatis B. V. diu in Ecclesia non viguit- Festum Conceptionis festum Nativitatis in Ecclesia praecessit - Eiusdem est conditionis sanctitas conceptionis et nativitatis B. Virginis Inductio s. Bernardi et s. Thomae ex festi Nativi. talis celebratione - Soliditas argumenti exinde deducti - Corollarium · Scholastici suam protulere sententiam ut doctores privati - S. Bernardi verba. Verba s. Thomae . Neque s. Bernardus neque s. Thomas officiunt dogmaticae definitioni de sanctitate Conceptionis B. V. - Veteres scholastici operum antiquiorum Patrum inopia laborarunt - Confirmatur ex Bellarmino - Quo sensu ex eodem Bellarmino veteres Patres exceperint solum Christum ab originali peccato - Quo scholasticos duxerit inopia monumentorum-Dum theoretice scholastici disceptabant, practice promovebatur Conceptionis cultus - Quare sileamus de recentioribus scriptori

bus. CAPUT VI. --- DE VARIIS THEOLOGORUM PLACITIS CIRCA DOGMATICUM

DECRETUM DE IMMACULATO VIRGINIS CONCEPTU · 171 Theologi discrepantes circa dogmaticum decretum

de immaculato Virginis Conceplu - Ordo disquisi

- tionis. . §. I. - Argumenta theologorum asserentium immaculatum

B. Virginis Conceptum posse definiri . .... Controversia definiri potest - Quid sit proxime, aut

remote definibile - Plures gravesyue auctores cen:

178

[ocr errors][ocr errors]

suere hanc controversiam esse proxime definibi-
lem - Primum huius sententiae argumentum - Se-
cundum argumentum - De nexu qui requiritur in-
ter deductam propositionem et veritatem expresse
revelatam - Quomodo constituatur sufficientia ne-
xus quo de agitur - Generales Christi promissiones-
Confirmantur - Confirmantur ulterius - Urgentur
adversae sententiae incommoda - Illatio ex prae-

stitutis principiis - Confirmatur.
Argumenta theologorum negantium defniri posse

Immaculatum B. Virginis Conceptum. . . . 186
Auctores aeque graves qui negant proximam den-

nitionis possibilitatem - Rationum momenta - Con-
firmantur - Ulterius confirmantur ex agendi ratio-
ne quam tenuere romani Pontifices et Concil. trid.-
Festi Conceptionis obiectum est dubium-Exs. Tho-
ma-Ex card. Bellarmino-Ex conceptionis nomine -
Illatio ex praemissis animadversionibus - Elevan-
tur argumenta ex congruentia deducta - Veritates
seu regulae a Gersonio propositae • Argumenta
congruentia magis tantum aut minus probabilem

sententiam efficiunt.
Collatio atque Epicrisis argumentorum quibus

theologi vel propugnant vel impugnant piam
de immaculato Virginis Conceptu sententiam de-

finiri dogmatice posse. . . . . . . . . 192 Collatio argumentorum quae pro utraque afferuntur

sententia - Non requiritur ad definitionem talis
nexus, qui evidentia physica , aut metaphysica
pateat - Scriptura et traditio piae sententiae non
adversantur - Ecclesiae praxis per se fidei dogma
non constituit - Summam tamen vim ad proban-
dum habet - Fidei definitioni non obstat eius di-
latio - Sine fundamento plerique Patres piae sen-
tentiae adversari dicuntur - Ecclesia in Conce-
prionis festo semper ut obiectum Virginem a pec.
cato originali immunem coluit - Id ab Alexandro
VII in sua Constitutione declaratur - Ita rom. Pon-
tifices anteriores sensere - Quo sensu scripserit
Bellarminus quae ex eo obiiciuntur - Bellarminus
Conceptionem immaculatam propugnans argu-
mentum ducit ex obiecto festi - Eiusdem cardina-
lis consultatio sub Paulo V - Eius consilium ad se-
dandam controversiam - Refellitur Pallavicinius-
Inconcussum manet argumentum ex festi celebra-
tione petitum - Difficultates rationibus congruen-
tiae obiectae pihil ad rem nostram faciunt - Nobis

tamen non probatur ea argumentandi ratio quam

plures piae sententiae patrocinatores sectantur. §. IV. - Possibilitas immaculati Conceptus dogmatice defe

niendi rursus excutitur ac magis formatur. 204 Veritates quae implicite in verbo Dei continentur

ad duo capita revocari queunt - Ad quod ex istis capitibus veritas immac. Conceptus pertineat declaratur - Quae de nexu disceptant theologi cum veritate expresse revelata, huc non spectant - Proxime et immediate immaculatus Virginis Conceptus in verbo Dei contineri dicendus est . Probatur primo negative - Ex verbo Dei scripto - Et ex verbo Dei tradito - Nonnulli Patres interdum disserentes de B. Virgine aliquid humani passi sunt - Veterum dicta posse ac debere cum pia sententia componi iterum urgetur - Positive.-Ex verbo Dei scripto - Ex verbo Dei tradito - Nova Patrum ac scriptorum ecclesiasticorum testimonia proferuntur - Ex s. Petro chrysologo-Ex s. Sabba -Ex Esychio hierosolym. - Ex S. Andrea cretensiEx Alcuino seu Albino Flacco - Ex epist. synod. Theodori patr. hierosolym. probata in Concilio nicaeno II.-Ex Patribus Concilii francofordiensis - Ex homilia Theodoti ancyran. habita in Concilio ephtsino - Ex s. Germano patr. constantinop. - Ex 10anne Geometra - Ex Herveo - Ex Fulberto carnotensi - Quid ex tot Patrum et scriptorum eccles. testimoniis sequatur, colligitur - Alia traditionis instrurnenta expenduntur - Argumentum ex com

paratione petitum instauratur. CONCLUSIO . . . . . . . . . .

. . . 221 Concluditur. CAPUT VII - DE VARIA EDENDAE DEFINITIONIS RATIONE . . . . . 223

Difficultas quae circa decretum edendum suboriri

posset diluta - Multiplici ratione veritas catholica detiniri potest - Directe, Indirecte, Expresse, taci. te-Exemplis e Tridentino pe.itis res illustratur-Dicta ad rem nostram accomodantur - Si directa .ferretur definitio firmior esset - Finis etiam per solam definitionem indirectam obtineretur - Aut etiam per tacitam definitionem - Ratio habenda eorum qui pro contraria decertarunt sententia. Non suni timenda haereticorum convicia - Totum nego

tium prudentiae summi Pontificis relinquendum · CAPUT VIII. --- DE CAUSIS QUAE PERSUADERE POSSUNT UT DOGMATICUM

DECRETUM DE IMMACULATO VIRGINIS CONCEPTUAL · VERA EDATUR. . . . . . . . . . 270

[ocr errors]

Argumenta quae definitionem ut inconsultam tradu

cunt - Diluuntur - Res in se ac theoretice spectatur:
Nulla est ea quae obiicitur fidelium incuria - Ve-
rum et hac incuria concessa, definitio interveniret
opportuna - Sollicitudo plurium episcoporum - Re-
ligiosorum Ordinum - Principum - Et Christifide-
lium universe - Omnibus optata accideret haec de-
finitio - B. Virgini perhonorifica - Nullum pericii-
lum es definitione pertimescendum - Cederet e-
tiam in illorum favorem, qui Virginei orlus propu-
gnant sanctitatem - In bonum cederet Virginem
colentium atque adeo Ecclesiae universae - Com-
probatur experimento celebris sodalitatis in ho-
norem Virginis immaculatae in Galliis institutae.
Propulsatur enthusiasmi incriminatio - Scriptoris

votum.
APPENDICES
APPENDIX I. CONTINENS LIBELLOS SUPPLICES , QUIBUS A DIVERSIS RR.

CARDINALIBUS, ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS PETITA
FUIT FACULTAS AB APOSTOLICA SEDE ADIICIENDI IN
PRAEFATIONE MISSAE DE CONCEPTIONE B. V. VOCEM

IMMACULATA . . . . . . . . . . . . 239 ELENCHUS I. ORDINE CHRONOLOGICO DIGESTUS Dioeceseon, Ordinum

Religiosorum, aliarumque Ecclesiarum, quibus
concessum est, addere Litaniis Lauretanis Enco-

mium, Regina sine labe.originali concepta. . . 249 ELENCHUS II. ORDINE CHRONOLOGICO DIGESTUS Dioeceseon , Ordi

num Religiosorum, aliarumque Ecclesiarum qui.
bus indulta est adiectio vocis IMMACULATA Prae-
fationi in Missa Conceptionis Beatae Mariae

Virginis . . . . . . . . . . . . . . 248 ADNOTATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 APPPENDIX II. COMPLECTENS MONUMENTA SPECTANTIA AD VEN. ORDI

NEM PRAEDICATORUM. , . , . . . . . . . 262 APPENDIX III. DECRETUM SACRAE CONGREGATIONIS GENERALIS DE PRO

PAGANDA FIDE HABITAE DIE 25 FEBRUARII ANNO 1847
QUO PRORATUR ADLECTAM A SYNODO VI. BALTIMORENSI
IN PATRONAM PROVINCIARUM FOEDERATARUM B. VIR-
GINEM SUB TITULO IMMACULATE CONCEPTAM . . . 267

NIHIL OBSTAT Ioannes Baptista Palma Censor Theologus

IMPRIMATUR
| F. D. Buttaoni 0. P. S. P. A.

Magister

IMPRIMATUR
los. Canali Patriarcha Constantinop.

Vicesgerens.

« PoprzedniaDalej »