Obrazy na stronie
PDF
ePub

CONSPECTUS OPERIS

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

PROOEMIUM . . . . . . . . . . . . . . . pag.
PARS PRIMA HISTORICO-CRITICA . . . . . . . . ... .

Controversiae status - Est de fucto non de iure.
CAPUT I. - DE CONTROVERSIAE ORIGINE . . . .

S. Bernardus celebrationem festi Conceptionis im

petit - S. Bernardi mens.
CAPUT II. - DE CONTROVERSIAE PROGRESSU POST S. BERNARDI OBITUM

USQUE AD IOANNEM SCOTUM . . . . . . . .
S. Bernardus impugnatur - Nicolaus monachus s. Al-.

bani - Petrus cellensis cisterciensis - Controversia
de festo-Continuata controversia-Non omnes festi
impugnatores fuerunt adversarii immaculatae Con-
ceptionis: Festi obiectum-Quaestio agitata de ipso
immaculati Conceptus privilegio - Quinam primi
impugnatores fuerint privilegii - Propugnatores

eiusdem privilegii.
CAPUT II. - CONTROVERSIAE STATUS A SCOTO USQUE AD CONCILIUM

TRIDENTINUM . . . . . . . . . . . .
Incertum quo sensu impugnaretur immaculata Con-

ceptio-S. Bonaventura - Disputatio Scoti - Fructus
illius disputationis - Controversia recruduit - Di-
versus pugnae exitus - Theses Ioannis a Montesono -
Controversiae instauratio- Disceptatio in Concilio
basileensi - P. Ioannes a Montenigro - P. Ioannes
Segoviensis-Decretum Concilii basileensis-Novae
excitatae turbae - Constitutio Sixti IV - Altera cius-
dem Pontificis Constitutio - Tertia Constitutio

Sixti IV.
CAPUT IV. -- CONTROVERSIAE STATUS A TRIDENTINA SYNODO AD NO-

STRA USQUE TEMPORA . . . . . . . . . .
Concilium tridentinum - Declaratio Concilii triden-

tini - Neque sic sopita contentio - Propositio Baii a
s. Pio V proscripta - Officium Conceptionis - Scan-
dala a Paulo V. repressa - Decretum s. Inquisitio-
nis - Silentium adversae parti a Gregorio XV in-
dictum - Expuncta sanctificationis vox e sacra li-
turgia - Nova de epitheto immaculatae contentio-
Constitutio Alexandri VII- Sublata disceptatio-Gre-
gorius XVI indulsit episcop. petentibus additamen-
tum in liturgia - Promovet cultum in Galliis.

24

CAPUT V. - TESTIMONIA BIBLICA QUAE PIAE SENTENTIAE DE IMMACU

LATA B. VIRGINIS CONCEPTIONE ADVERSARI VIDENTUR 3 Duplex biblicorum testimoniorum classis contra Vir

ginis privilegium - B. Virgo excipi nequit. CAPUT VI. - SANCTORUM PATRUM ATQUE SCRIPTORUM ECCLESIASTI

CORUM TESTIMONIA QUAE VIDENTUR IMMACULATAE

VIRGINIS CONCEPTIONI ADVERSARI . . . . ... 3 Auctores qui Patrum testimonia collegerunt adversus

immaculatam Conceptionem - Exiguus illorum numerus - Quinque Patrum classes - Tres priores classes rem non attingunt - Duae classes posteriores-S. Augustinus-Eusebius emissenus - S. Fulgentius - Ferrandus diaconus - S. Hildelphonsus S. Petrus Damiani - Rupertus abbas - S. Anselmus

cantuariensis - Hugo Victorinus - S. Bernardus. CAPUT VII. QUAE EX ANTIQUAE ECCLESIAE SENSU ADVERSUS IM

MACULATUM VIRGINIS CONCEPTUM VIDENTUR PETI

POSSE. . . . . . . . . . . . . .
Officia contraria immaculatae Conceptioni - Festum

sanctificationis in ecclesia s. Mariae Maioris - Con

cilia · Romani Pontifices. CAPUT VIII.- ARGUMENTA THEOLOGICA AD IMPUGNANDAM IMMACULA

TAM B. VIRGINIS CONCEPTIONEM AFFERRI SOLITA. . Argumenta theologica - Primum desumptum ab uni

versali vitii originalis propagatione - Secundum ex poenalitatibus - Tertium ex redemptione

Quartum ex ratione conceptionis. CAPUT IX. - BIBLICA TESTIMONIA QUAE AB IMMACULATI CONCEPTUS

PATRONIS ADDUCI SOLENT . . . . . . . . . 4 Quae favent Conceptioni immaculatae - E sacris lit

teris - Gen. III, 14-15 - Neque obstat diversa le

ctio textus originalis - Testimonia minus idonea. CAPUT X. - PATRES QUI AD AUGUSTINUM USQUE PRO PIA SENTENTIA

DECERTARE VIDENTUR . . . . . . . . . . 5 Apud Patres veteres non est quaerenda expressa

formula - Auctor epistolae de passione s. Andreae. Utrum genuina sit censenda illa epistola - S. Dionysius alexandrinus - Comparatio apud veteres recepta Evam inter et Mariam-S. Iustinus m.-S. Hippolytus m.- Origenes-S. Ephraem-S. Ambrosius

Antiquus auctor. CAPUT XI. - PATRES ET SCRIPTORES ECCLESIASTICI RECENSENTUR

QUI AB AUGUSTINO AD BERNARDUM USQUE IMMACULATO.

B. VIRGINIS CONCEPTUI FAVERE VISI SUNT. ... 55 S. Augustinus-S. Maximus taurinensis - Theodotus an

cyranus - S. Proclus - Sedulius - Anonymus auctor tractatus Contra quinque haereses - Auctor Com

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

ment. in Psalmos sub Hieronymi nomine-S. Ful-
gentius - S. Paschasius Ratbertus - S. Germanus -
S. Ioannes damascenus - Scriptores saec. IX - So-
phronius seu vetus auctor saec. IX - S. Petrus Da-

miani - S. Anselmus cantuariensis - S. Bruno. CAPUT XII. -- QUAE E SACRIS LITURGIIS PRO IMMACULATA B. VIRGINIS

CONCEPTIONE ADDUCUNTUR . . . . . . . . .
Liturgiarum auctoritas - Liturgia lacobi - Institutio

festi in saec. V-Seculis insequentibus continuata
festi celebratio - Apud Graecos quadam cum sole-
mnitate celebratum-Festi celebratio in Occidente -

In Hispania et in Anglia.
CAPUT XIII.- DE ECCLESIAE SENSU CIRCA IMMACULATUM B. M. VIRGI-

NIS CONCEPTUM . . . . . . . . . . .
Unde colligatur Ecclesiae sensus circa immaculatam

Conceptionem - Ex Ecclesiae pastoribus - Ex fideli

bus - Eius antiquitas - Qua ratione se prodiderit. CAPUT XIV. - ARGUMENTA THEOLOGICA, QUAE A PIAE SENTENTIAE PRO

PUGNATORIBUS PROFERUNTUR . . . . . . . .
Vis argumenti congruentiae- Prima ratio ex decen-

tia - Ex multiplici relatione B. Virginis cum sin-
gulis Trinitatis Personis-Cum Dei Filio-Cum Patre
el Spiritu S.-Ex eius desponsatione cum Spiritu S.-
Ex connubio Verbi cum B. Virgine - Ex eo quod
facta sit Mater omnium viventium - Ex divina eius

Maternitate.
CAPUT XV. - EORUM QUAE UTRIMQUE ALLATA SUNT EPICPISIS . . .

Argumentorum collatio.
8. I. - Argumenta biblica pro utraque sententia expen-

duntur . . . . . . . . . . . . . . .
Nulla pro utraque sententia decretoria Bibliorum

testimonia-Vis adimitur textibus biblicis pro con-
traria sententia - Ex Concilio tridentino et ponti-
ficiis Constitutionibus-Excluduntur quae e necessi-
tate redemptionis promuntur-Duplex redemptionis
ratio - B. Virgo ex se obnoxia peccato originali -
Nulla testimonia biblica decretoria ad adstruen-
dum Virginis privilegium - Satis firmum argumen-
tum eruitur ex Genes. III, 15. - Ostenditur - Con-

firmatur - Conclusio.
$. II. - Patrum atque scriptorum ecclesiasticorum testi-

monia quae alterutri placito favere videntur,

conferuntur simul atque expenduntur . . . Expenduntur testimonia Patrum pro adversa senten- tia - Eliditur illorum vis - Patres favent B. Virgini post s.Augustinum - Plerique Patres e vetustioribus etiam favent - Patres, qui adversari videntur, dicta

[ocr errors][ocr errors]

sua emolliunt - S. Augustinus congrue exponi potest - Imo et debet . Quomodo componantur quae in speciem contraria scripsit s. Augustinus - Quo sensu Patres vocaverint carnem Mariae carnem peccati - Explanantur Patrum verba - Patres interdum vocarunt Christi carnem carnem pcccati Nemo ex Patribus expresse dixit B. Virginem fuisse in peccato conceptam - Contrarium vero Patres aliqui expresse dixerunt - Quid sentiendum de mente s. Bernardi - Videtur locutus de Conceplione Virginis activa -Ita antiquiores s. Bernardi mentem intellexerunt - Confirmantur quae de mente s. Bernardi dicta sunt - Sententiam suam apostolicae Sedis auctoritati subiecit - Mabillonii

difficultates refutantur. §. III. - Quid de germano Ecclesiae sensu circa B. Virgi

nis Conceptionem sentiendum videatur, disqui

ritur . . . . . . . . . . . . . . . 101 Indicia sensus Ecclesiae erga aliquam doctrinam ·

Recentiora sunt quae ab adversariis afferuntur ex divinis Officiis - Nec plane adversantur piae senlentiae - Quae ex s. Leone afferuntur ab adversariis rem non conficiunt - Antiquitas monumentorum pro immaculata Conceptione - Antiquitas cultius in Ecclesia occidentali - In ecclesia neapolitana - Apud monachos Ord. Benedictini in Italia - S. Ambrosius aut Paulus diaconus - Prudentius - Universalis populi consensio - lam inde

ab aetate s. Augustini - Consectaria. §. IV. - Theologica utriusque sententiae argumenta confe

runtur atque expenduntur. . . . . . . . 109 Collatio argumentorum quae theologica dicuntur

Quatuor argumenta pro contraria sententia - Eorum vis enervatur, et primum quod ex generatione promitur - Secundum desumptum ex poenalitatibus - Tertium ex necessitate redemptionis - Quartum ex doctrina veterum - Corollarium - Argumenta pro pia sententia vel ipsi adversarii recipere coguntur . Quo revocetur controversia • Nulla suppetit adversariis ratio quare piam non admit

tant sententiam - Spectata intrinsecus rei veritate. CONCLUSIO . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Biblica testimonia immaculatae Conceptioni non

officiunt . Neque officiunt Patres - Imo traditio
favet - Favent argumenta theologica - Methodus
a Launoio proposita in hac controversia - Tracta-
tus Launoii - Praescriptio I · Praescriptio III - Fal-

so asserit Launoius Scotum primum fuisse asser-
torem immaculatae Conceptionis - Praescriptio II -
Launoius suum propositum non evincit - Prae-
scriptio IX - impudentia Launoii - Nihil in anti-
quitate expresse adversatur immaculatae Conce-

ptioni - Conclusio. PARS SECUNDA THEOLOGICO - CRITICA : . . . . . . . . 129

Quid nobis in altera hac parte sit agendum. CAPUT. I. DE CONDITIONIBUS AD DOGMATICAM ALICUIUS DOCTRI

NAE DEFINITIONEM NECESSARIIS. . . . . . . ibid.
Duae conditiones ante dogmatici decreti editionein

requisitae - Dei revelatio - Ecclesiae propositio.
Exempla - Multiplici modo aliquid in verbo Dei
coutinetur - Explicité - Implicite - Idque variis
modis - Quomodo articulis fidei accessio fieri pos-
sit - Patrum hac de re testimonia - Tantum ab
Ecclesia dogmaticus revelationis sensus haberi po-
test - Neque Scripturae dumtaxat sed etiam tra-
ditionis - Quandoque indirecte ab Ecclesia contro-

versiae diremptae.
CAPUT II. -- DE RATIONE QUA EIUSMODI CONDITIONES COMPLERI QUE-

UNT. . . . . . . . . . . . . . . . 138
Qua ratione binae illae conditiones habeantur. - Qui-

bus criteriis dignoscatur aliquid in divina revela-
tione contineri - Haec recensentur - Coniuncte vim
habent per moolum unius - Confirmantur et de-
clarantur quae dicta sunt - S. Irenaeus - Tertul-
lianus - Traditio transmissa per episcoporum suc-
cessionem - Quin extiterint scripta Patrum- Quan-
ti faciendus in rebus fidei sensus fidelium - luxta
recentiores theologos - luxta veteres Patres, et

scriptores ecclesiasticos.
CAPUT III. - DE FIDEI DECRETIS QUOVIS TEMPORE EDITIS IUXTA

CONSTITUTAM' RATIONEM. . . . . . . . . . 445
Confirmantur ac declarantur exemplis quae supra di-

cta sunt - Ex controversia sub s. Cypriano - Ex Spi-
rituali Angelorum natura - Ex visione bcatifica - Ex
individuitate coniugii - Ex matrimonii rati non con-
summati dividuitate-Ex dividuitate coniugii in inti-
delitate contracti - Patres non constituunt unicum

agnoscendae traditionis instrumentum,
CAPUT IV. - DE IMMACULATA VIRGINIS CONCEPTIONE QUOAD EIUS

DOGMATICAM DEFINITIONEM. . . . . . . . . 153
Quae dicta sunt, ad argumentum de immaculata Con-

ceptione transferuntur - Praenotantur aliqua - Argu-
mentum generale ex conditionibus circa dogmati-
cum decretum statutis efflorescens - Applicatur

« PoprzedniaDalej »