Obrazy na stronie
PDF

tur, sed sufficere , ut in.illo veluti obvolutus saltem delitescat atque adumbratim significatus, seu, uti loquuntur, implicite reperiatur; ncque item necessario postulari ut illius nexus cum divino verbo evidentia lucescat physica vel metaphysica sed tantum morali, hunc in modum piae scntentiae patroni ad originalem B. Virginis munditiem vindicandam procedunt.

Ex fide est, seu ex fidei constat certitudine, uti ex prolatis divinorum Bibliorum eloquiis et ex unanimi catholicorum consensione palet, Ecclesiam columnam esse et firmamentum veritatis, quae Spiritus Sancti numine afflata, eiusque praesenti tutela atque auxilio protecta falli in iis omnibus omnino nequit, quae ad fidem et religionem christianam spectant. Porro evidens est evidentia facti in tota Ecclesia pervulgati, Gonceptionis festum primo in ecclesiis non paucis celebratum esse, romanis Pontificibus id tacite saltem probanttbus , deinde vero in Ecclesia universa, ex eorundem summorum Pbntificum institutione et praecepto, idque iam aliquot abhinc seculis. Bursum eadem certitudine atque evidentia apud omnes liquet obiectum huius cultus ex Ecclesiae mente, quam plus vice simplici romani Pontifices fidelibus aperuere, semper antehac fuisse atque in praesentia esse beatam Virginem ipsam spectatam uti a peccato originario praeservatam in eo temporis puncto, in quo primum eius corpusculo anima adhaesit (1). Cum igitur certum sit ex fidei certitudine Ecclesiam errare non posse in iis omnibus, quae ad fidem, christianamque pertinent religionem, ac certa praeterea sit ex evidentia facti in Ecclesia cathoiica notissimi festae immaculatae Conceptionis celebratio, sequitur, propositionem, qua adseritur imraunitas Deiparae ab omni peccati sorde in sua conceptione, implicite seu virtute habendam esse uti revelatam divini

Tllatio tx praestitutis

principiis

(1) Consulesis Eusebiom Nierem- praeferre, quoad ea praesertim quaf

kerg De perpeluo obiecto festi im- ex anliquilate allegal: quod iam?a

rigculatae Conceptionis Virginis attinet ad monumenta recentiora, di

vilent. 1653. Fatendum quidem est ligens est et accuratus.
hunc auciurem parum se criticum

lus, ac proinde uli proxime dcfinitu possibilem, quin ultra longiori opus sit examine, aut novi Concilii convocatione.

Rursum: ex fide credendum est B. Virginem Bsczgy.sv ConBrmaiur seu Dei esse genitricem. Iamvero evidentia constat morali, quae assensum cuiusvis prudentis viri absque ulla oppositi erroris formidine profecto elicit, non posse cum tanta dignitate simul consistere originalis peccati maculam quae candidissimam Dei matris animam infuscaret, immo lethali inficeret veneno, irae filiam faceret, diabolo manciparet, raorle spirituali perderet. Ergo ex praeiactis principiis ilerum inferatur necesse est, eiusmodi immunilatem prolirae definiri posse, cum ea liquido constet tum ex propositione quac de fide est, tum ex propositione quae evidens est evidentia morali, seu evidenter cum propositione, quae de fide est, connectitur (1). Haec autem moralis evidentia novum certitudinis gradum e declaratione Tridcnlini obtinuit, quod decreto suo B. Virginem comprehendere noluit, immo eam exclusit a propositionibus generalibus seu xiniversalibus, quibus Apostolus ad omnes exteudit homines primigcniae noxae propagationem; et praeterea eadern de causa tridentina ipsa Synodus declaravit senlire se cum universa Ecclesia, B. Virginem nullo unquain vel levi fuisse peccato inquinatam, speciali singu

(1) Horret auris pia et religiosa, tur B.Virginem esse veram Malrem

mertto inquit Cornel. Mussus.dicere Dei Luc. 2: Concipies et paries ec.

"! Matre Dei quae invenit gratiam Patrcs multi dicunt, et nulli contra

opudDeum ... hanc tantam^velper dicunt,B. Virgini,qua Mater Dei est

tntfansjabem(originalem/ume etc- convenire dignitalem et eminenliam

Concioncs in Canticum B. V- Md- sanctitatis et gratiae super oranem

G*iriCAT,e*. italicn idiomate in 1a- puram creaturam. Chrysoslomus in

tinmn versae. Coloniae 1618. Huic lilurgia, et Theodoretns in Cantica

f*iam ralioni innititur card. Bellar- dicunt, B. Virginem e>se puriorein

m'nus in cit. consultalione sua pro et honoratiorem qu.tm Cherubim et'

«1'Snitione immaculatae Conceptio- Serapbim.S.Gregorius M. primocap.

nis sub Paulo V, ut inferat B. Virgi- libri primi Beg. dicit, B. Virginem

nem immunem omnino serratam Dei esse mon'eni in vertice montium,

pratia ah onlnj labe in sno conceptu quia merila sua erexit super omnes

•uisse. Ail enim: Scripturae testan- Sanctos et Angelo> etc.. etc.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Iarique Dei privilegio (1). His non minimum pondus accedit ex tot academiis, ex tot religiosis familiis, ei tot denique gravissimis theologis doctisque viris, paucis oranino prae illis refragantibus, qui uno ore B. Virginem, prosublimissima divinae Matris dignitatc, iinmunein a quavis ori ginariae culpac labe proclamarunt (2). Haec dcmum oninia iirmissimo veluti sigillo ohsignat lotius christiani populi consensus, qui uno et animo et corde et mcnle atque ore, ut saepe diximus, privilegium hoc in Virgine prolitelur ac veneratur pro summo Dei Genilricis munere quod inipsa suspicit; ex quo proinde universali christiauorum consensu ad illam moralem de qua hucusque disseruimus evidentiam prope cumulus accedit.

i H.

Argumenta theologorum negantium
definiri posse immaculatum B. Virginis Conceptum

Inter theologos, qui prorsus inficiantur conlroversiaffl quam agilamus , saltem proxime in eo quo explicavimus sensu, dcfiniri posse, praccipui numerantur card. a Tur

Auclorps aeque jjraves qui negant proximam

(1) Sess. VI can.23qui.ita se habri-.Siquis hominemsemel iuslificatum dixerit.... posse in totavita sua peccala, etiam venialia. vitare. nisi ex speciali Dei prioitegio, quemadmodum de Beata Virgine tenet Ecclesia^ anath. sit. Cf. s. Tiiomam in 4. dist. 4 quaest. 2 et in Summa par. 3 quaest. 84 ar. 16. ttem Suarezium tom. II in 3 P. disp. 4 sect. 4. Kx tridentini declaratione patet univer»ales Scripturarum proposilioncs seu locutiones quibus dicilur: non esl homo qui non peccet \ in mullis offendimus omnes, septies cadil iu~ stus: si dixerimus quoniam peccatum non hubemus. ipsi nos seduci

mus et veritas in nobis nnn MM'i,!' que eiusmodi -non tninus universsW quam illae sint. quibus praedicaiur originalis peccati in omues Adae P°" steros propagatio,exceptionera adro1'' tere quoad B. Virginem. Quare igitur eademexceptio non erit admitteoda quoad immunitatem ab originah nojca in Conceptione eiusdem Virj'" nis sanotissimae?

(2) Legesis Theophilum Raynaudum in op. Pietas Lugdunensis Oppedil. Lugdun. 1665 tom. VIII Trfr ctalionis card. prim. §. 16- seqq- ^ etiam Marraccium in cit- Btbliow' ca Hariana eiusque appendict'

« PoprzedniaDalej »