Obrazy na stronie
PDF

Praescriptio IX.

^sSsarr/aj rera confecissel, ita in Praescriptione IX homo perfnctae frontis concludit: « Post Clementem VI Sedis apostolicae traditio imminuta ac deformata est. Sixtus emra quartus franciscanus aequali ordine habuit novam Scoti doctriuam, et Sedis apostolicae Eeclesiaeque romauae traliilioneih; persuasum habeus non aliam esse hanc traditiouem. quam Praedicatorum opinionem. O impudentiam! 0 summum erga Sedem aposlolicam et decessores Pontifices contemptum! » Ex utra vero parte impudentia sit, imo addam, et incredibilis audacia atque temeritas, an scilicet ex p;irlc Sixti IV ac tridenlinae Synodi, quae Coiistilutiones Sixti confirmavit atque innovavit, nec non successorum 10manorum Pontificum, qui easdem Constitutiones magis ac magis amplificarunt, Ecclesiae item universae, quae festum in honorem Conceptionis B. Virginis ubique celebrat, an m ex parte Launoii, iudicium esto lectoris.

conlrahendi habuil peccati. Si secundum textum excipias, celeri B. Virginem directe non attingunt.

Ex s. Gelasio duo in medium adducit , allerum ex Epist. 5 ad omnes Piceni episcopos, uhi loquens de primis progenitoribus scribit: Quidquid isti genitores de suo germine protulcruni. opus quidem Dci est secundum instilulionemnalurae. sed non absque contagio mali, quod sua procreatione traxerunt. Quae verba generalia sunt, nec directe de B.Virgine agunt, sed praeterea complectuntur etiam in lucern editos; prosequitur enim ibidem Gelasius dicens quemvis infantem esse vitiosa nativitale pollutum; et, sinonfuerit mysterii christiani parlicipatione mundalus, ad vitam non posse pervenire perpetuam; quae verba suppressil Launoius eo quod videret nimi um prohare contra expressam s.Gelasii mentem, qui in suo Sacramentario officium Sanctae Natioitatis B. Virginis assignavit. Alterum s. Gelasii testimonium promit ex lib. contra pelagianos ita se habens: Immaculali Agni proprium est nullum prorsus habuisse pecatum; sed hoc in loco agit s. Ponlifex de peccato qnod propria actione patratur; constiluit enim, vitare hominem non posse peccala omnia possibilitate facullatis humanae, sed solius gratiae auxilio ; negat lamen singulare hoc privilegium revera hominibus datnm esse, qui usque ad hanc perfectionem vitae praesenlis accederent;

quod fusius ovincit. ut scilic«t Ulks immacutatt Agni etc. Haec tatuen silentio pressit Launoius.

Ex s. Grcgorio .VI. adducil lextum ex lib. 18. Moral. in Iob. Cap. 27, quaoque leguntur c. 52. n. 84. col. 598. Tom. I. ed. Maur. Aos quippe elsi sancli efficimur, non lamen sancli nascimur: quia ipsa mturae corruplibilis conditione constringimur, ut cum Prnpheta dicamus-.Eccc enim in iniquitatibus conceplus sum et in peccatis concepit me mater mea. Ille autem solus wraciter sanclus natus esU quiulipsam nalurae corruptibitis conditionem vinceret, ex commixliim carnalis copulae, conceplus non est. Verus, ut liquet, s. Gregorius non de conceptione modo loqnitur, sed etiam de natioitate omnium bominum, adeocjue contra eius mentem nimis probaretur his verbis; quandoquidem et ipse s. Doctor in suo Sacramentario constiluit feslum deNatioitate B. Yirginis. Hac propterea de causa Launoius verba Psalmi non adduxit uti leguntur in s. Gregorio, qui sic ea affert: Et in delictis peperit me mater mea.

Demum ex Clero romano , sede vacante , post mortem Honorii I in epistola ad Angliae episcopos lib. 5. Hist. Ecclesiast. Bedae cap. 19 recital haec verba : Et primum quidem blasphemia el stultiloquium est dicere hominem esse sine peccato , quia omnino non potest nisi unus mediator Dei et hominum Christus

Interim nobis satis heic sit animadvertisse, ex tola antiquitate ante hanc ortam controversiam nullum prorsus exstaK sive e Patribus sive e Conciliis, sive e romanis Pontificibus mowimentum quod B.Virginem diserte in peccalo conccptam exhibeat: nullum item testimonium proferri ex antiquitate [wsje, quod commode cum pia sententia componi nequeat, inio et non debeat aliquando ab ipsis adversae partis patronis exponi bcnigne. Divino scilicet providente Numine fac

[ocr errors]

Nibil in antiquitate expresse ad veisatur ircunaculatac Conceptioni

1'm.qui sinepeccato esl conceptus
rt noliu ; nam ceteri homines cum
ftttalo originali nascentes teslimo-
*iumpiaeoaricationisAdae,etiamsi
mtpeccato actuali existentes por-
toenoscuntur secundum Prophe-
tai dicentem: Ecce enim in iniqui-
laltiuj conceptus sum , et in pec-
rafts concepil memater mea. 1'ost
quae subdit Launoius : « in eo ser-
mone Yirgo contenta est, cum non
eicipiatur nec excipi possit,quin ver-
kaimmulenlur Cleri romaui, qui Ec-
dfsiae suae traditioni inhaerebat ».
Vemmqaisnonvidealeodemvitiola-
•ware argumentum inde deduituni?
Vim praelerquam quod tum de con-
«ptis lum de natis in hoc lexlu dis-
'tritur.compleclitui: ideinlextus pcc-

cata quaeproprta cuiusque aclione ad-
mittuntur seu actualia. j\imis proin-
de probatquam vellet Launoius. Cete-
ruru hic hypercriticus in pluribus la-
psus est; sive io eo quod tribuat hanc
epistolamCIero romano universo cum
exarata nou sit nisi a quatuor primo-
ribus; sive in eo quod dicat post mor-
I -111 Honorii datam fuisse, cum data
fuerit post obilum Severini successo-
risHonorii.sive in eoquod inscriptam
affirinet Angliae episcopis,cum fuerit
inscripta episcopis, presbyteris el ab-
batibus Sioliae , adducatque illam ex
lib. 3. Bedae,cum referalur lib. 2.Cf.
Plazza op.cit.p. 381 .De Gelasii tamen
et Gregorii M. Sacramcntariis paulo
post agemus.

(uin cst, ut nihil ipsis umquam calanio exciderit, quod Ec clesiae sensui adversaretur, quae deinceps in piam sontentiam tum verbis tum factis aperte et luculentissime animum suum proclivem patefecit. Si qua vero sunt Patrum scriptorumque ecclesiasticorum dicta, quae immaculatae Gonceptioni refragari videantur, haec omuia ad aeram spectant, quae exortam*ontroversiam subsecuta est. Contra vero quae pro immunitate B. Virginis a quavis peccati macula stant, nullam probabilem adversantem patiuntur expositionern: caque a priscis ipsis Ecclesiae temporibus originem ducunt; et quo magis nobis proximant saecula, eo clarescunt magis donec ad expressam de islhac exemptione formulam deConcluiio veniatur: dein suffragio minime dubio ab utriusque Ecclesiao rilibus, liturgiis, festisque arcessito commuuiuutur serie iiunquam interrupta ab exorla usque primo quaestione. Si igitur vestigiis insistamus quae ipse Launoius canoni Vinccntiano innixus ponit, ad hauc necessario conclusionem deveniendum est, catkolicam videlieet sentenfiam csse, quae docet B. Virgincm non fuisse in peccato conceptam. Haec est enim, quae ubique, quae semper, quae oA omnibus credita et probata est. Sed si ita est, quispiam sciscitabitur, qui fieri potuerit, ut tot scholastici in cpnlrariam sententiam concesserint? Verum isthacc diversa est quaestio, et a praesenti instituto plane aliena, propriaque ac singulari disquisitionc indiget; quod nos Deo iuvante dabimus. In praesentia ex iis quac diximus firmum ratumque esse debet, quaestionem dc immaculala Virginis Conceptionc revocatam ad aetatem, quac praecessit controversiae originem, iuxta praestitutam a Launoio regulam in illius favorein prorsus dirimi; hincque iure colligimus Ecclesiain, si eam forte tunc temporis diremisset controversiam, non contrariam piae sententiae definitionem Iaturam fuisse, sed illam potius asserturam. Illud praeterea consequitur, rationem illam argumcntandi quam Launoius maxime idoneam ad piam sententiam labefactandam censuit, maxime ad camdom constabilicndam firmandamque conferre.

Ulrum auteni quae hucusque iu mcdium produximus ea jint, quae satis fundamenti Ecclesiae catholicae, seu summo Ponliiici praestent, ul immaculatum Mariae Conceptum in lidei dogma decreto evehat, in altera huius disquisitionis parle disceptandum assumimus.

[graphic]
« PoprzedniaDalej »