Obrazy na stronie
PDF

noxium: ex quo fit ut corpus hac ratioue genitum caussa

sit proxima propagationis peccali, quo anima inficitur (1).

Demum ratio haec, si nimis urgeretur, aeque premeret

huius sententiae adstipulatores. Siquidem ipsi fatentur immo

et contendunt, B. Virginem nedum ullis actualihus noxis, sed

neque concupiscentiae, neque eius fomili, aliisve probro

sis affectionibus subiectam fuisse. Porro infirmitates istius

modi magis propriae vitii originalis sunt dicendae, quam

illae quas paulo ante commemoravimns, quae scilicet nihil

turpe praeseferunt. Ergo si naturales infirrnitates indiscrimi

natim omnes sunt contractae primigeniae labis effectus atque

indicia, his quoque probrosis affectionibus, immo et potiori

ratione B. Virginem fuisse obnoxiam adsevcrandum foret, si

peccato originis laesa fuissct: a qua tamen asseveratione chri

stiana pietas, et ipsi quibuscum agimus theologi abhorrenl

quam maxime. Quod si Patres, atquc inter hosce Augu

stinus prae aliis, saepe ex naturae passionibus, quae nobis

insunt, argumentantur, ut originarii peccati in omnes propi

gationem adstruant, dicendum ipsos ex iis, quae communiter

contingunt, ratiocinatos fuisse. Ceterum poenales perpessio

nes ex iustiliae originalis iactura veniunt, quae pro per

sonali Adae culpa facta est; unde accidit, ut universa hoim

num natura viduata fuerit iis privilegiis omnibus, quae

praeternaturalia audiunt et a supernaturalibus plane distm

guuntur, quibus illa pro summa Dei liberalitate cumulata

fuerat, quaeque numquam in huius vitae usura restituuntur

sive homo originis peccato irretitus, sive ab eo immunis na

scatur. Ad haec, argumenti huiusmodi vis ac robur pewtu*

concidit postquam romani Pontifices proscripsere proposi

(1) Profecto si Deus hominem nibus illis natura subiiciunlur- '•'

non evexisset ad supernaturalcm or- Waddingum in op. ImrnacaloK"

dinem eique gratuita dona prac- Covceptionili.MariaeVirginisn°n

ternaturalia non adiecisset, obno- AorERSARi F.ivs Mortf.m coRt0'

xius fuisset bis omnibus, quae mo- Ralem Romae1655. Recolantur pa"

do poenalitates dicuntur et sunt, riter quss a s. Auguslino, et s. To1)

ulla sine culpa, sed ex mera condi- ma anctoritales attulimus quoad «*'

tione bumanae naturae: eo plane mo- turalem Cbristi morlem in assump10

do quo bruta animantia perpessio- corpore morlali.

[ocr errors]

nis.

tionein LXXIH Baii quae ita se habet: Nemo praeter Christum est absque peccato originali; hinc B. Virgo mortua est propter peccatum ex Adam contractum, omnesque eius a/Jlictioites in hac vita, sicut et aliorum iustorum, fuerunt ultiones peccati actualis vel originalis.

Neque pluris faciendum esl argumentum quod cx re- newMiUie*

dcmptionis necessitate petitur. Ut enim B. Virgo tanquam redemptio

redemptionis indiga asseri queat, illud unum satis est, ut

iusa contrahendi peccati debito ex suae conceptionis ra

tione obstricta fuerit. Perinde autem est, ad naturara quod

spectat redemptionis, si quis a captivitate liberetur, ac si

ab eadem praeservetur. Namque haec nou spectant nisi

modum quo quis a captivitate eripitur. Cuius quidem rei

Juculenta habentur in Bibliis testimonia. Ita enim David

Ps. 143, 10 de se scripsit: Redemisti David servum tuum

de gladto maligno videlicet Goliath: et quamvis huius

gladius numquam David tetigerit, dixit nihilominus rede

misti, quia nisi ei Deus suppetias tulisset, certe ab illo

fuisset confodiendus. Ita et Paulus ad Gal. 3, 13 scripsit:

Christus nos redemit de maledicto legis, etsi qui ex ethni

cismo crediderunt, liumquam mosaica lege fuerint obstri

cti, atque ila porro (1). Quare. propria habetur redemptio,

■ i Ou■•mplura ulia eiusmodi vocum vi cuius quispiam a malo eximitur

rtiiuneie ac redemptionis suppedi- quod incurrendi debilum babet. Sic

lint saorae lillerae exempla eo sen- porro in 4. lib. sent. Dist. 43 quaest.

su quem exposuimus. Satis unicui- 1. ar. 4. ad3. ed. cit. Rom. lom- VII.

queerilConcordanttCM.quas vocant, lbl. 203. col. 4 rem hanc declarat:

itihliorum consulere, ut de vocum Oportet aulem ponere, quod quili

illarum vi atque usu certior fiat. Si- bel pe.rsonaliler redemptione indi

quideni longum alque inulile esset geat,non solumratione naturae-.li

iiogula loca recensere. berari autem 4 MALO^vel A DF.BITO

(Juia vero adversarii, ut eiusmodi absolvi non potest, nisi qui debitum

redpinpiionem excludant. urgeut au- incurrit, vel in malurn deiectus fuit.

ttorilatera s. Tbomae, abs re non Ac paulo post: Unde dimissio de

eril in medium veiba angelici Do- bitorum el liberatio a malo non

cloris afferre, quibus aperte dupli- potest intelligi quod aliquis sine

cem ipse redemptionem, seu polius debilo vel immunisamaionascatur.

redemptionis modum adstruit, tum Exinde intulit loannes a s. Thoma,

scilicet eam qua quis a malo quod s. Doetorein haud exigere ad redem

reipsa incurrit, liberalur, tum eaui ptionis cssentiam, ut quis reipsa ma

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »