Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

cupationes, quibus contincnter distinemur, al£— quid vacui temporis Nobis concesserint, hauci omittemus Disquisitionem ipsam perlibentet* degustare. Etenim minime ignoramus qua re~ ligione et pietate polleas, atque ex aliis tuis operibus jam vulgatis probe noscimus quibits egregiis ingenii dotibus et qua eruditione ac theologicarum praesertim disciplinarum doctrina et laude praestes. Quod. quidem vel maxime decel illius inclytae SocietatisAlumnum, quae tot viros vitae integritate, sanctitatis gloria, Catholicae Religionis zelo, omnigena sapientia insignes, ac de christiana et civili republica praeclare meritos kabuisse laetatur. Dum autem Tibi, Dilecte Fili, debitas pro dono agimus gratias, Te etiam atque etiam hvrtamur, ut majore usque alacritate tuas curas cogitationesque in iis potissimum conficiendis operibus impendere pergas, quae rei tum sacrae tum litterariae usui et ornamento esse possint. Denique praecipuae Nostrae in Te benevolentiae pignusApostolicamBenedictionem ex intimo corde dcpromptam, et cum omnis verae felicitatis voto conjunctam Tibi ipsi, Dilecte Fili Religiose Vir, amanter impertimur.

Datum Romae apud S. Mariam Majoreni die 25 Octobris an. 1847.

Pontificatus Nostri Anno Secundo.

PIUS PP. IX.

[ocr errors]
[ocr errors]

lon deerunt profecto qui in ipso haerentes operis titulo existiment me consilio sin minus inuiiliat parum certe opportuno animum acl scribendum appulisse. Hanc enim spartam scriptoresienemulti, iique eruditionis fama praestantes sibiornandam suscepere, adeo ut in eorum conimentationibus non multa desiderentur quin eae numeris absolutae omnibus habeantur: deinde in eam aetatem incidimus, in qua piaculum videretur vel dubitando affirmare, originalem , quam dicimus , noxam ad Sanctissimam Dei Matrem eamdemque integerrimam Virginem vel punctum temporis adhaesisse. Qua in re tanta catholicos inler viget consensio, ut nemo fere hoc decas eximium Virgini non deferat libentissime, non omni qua potest opera praedicet, non otnni obsequiorum genere testetur. Quamobrem illum abundare otio non immerito diceres, qui sibi hoc Virginis decus asserendum et vindicandum proponeret. Quid enim hoc rei esset nisi actum agere, et ligna, ut fert adagium, in silvam conferre? At enimvero alio plane mea haec pertinet disquisitio. Quorsum autem? Eo nimirum ut argumenta afferam atque expendam, quae ferendae dogmaticae de immaculalo Vir— giinis Conceptu sententiae vel oificere videntur vel sufiragari.

Hanc sane dogmaticam sententiam tum sae

culis anteactis, tuin hac ipsa aetate expetierunt

sane multi; quos inter cl. Cardinalis Lambru

schinius in egregia, quam de immaculato B. Ma

riae Virginis Conceptu non ita pridem vulga

vit, dissertatione. Neque pauciores forte nume

ro ii censendi sunt, qui illnd ipsum veluti con

sectarium deduxerint. At vero qui collatis sen

tentiae utriusque rationum momentis ad dog

maticam definitionem deveniri posse compro

baverint, fuere hactenus, quod ego sciam, sane

pauci. Quamquam, ut manus huic operi admove

rem non una haec me ratio incitavit, sed tempus

ipsum quod videtur huic agitandae contfover

siae accommodatum quam quod maxime. Quan

doquidem plurimorum animos novus quidam

ardor incessit Deiparam hoc titulo in sacra ipsa

liturgia salutandi, sive illum ex apostolicae Se

dis indulto, ut vocant, profectnm putemus, sive

ex miro quodam studio atque amore quo titulum

eiusmodi Christifideles prosequuntur, -sive ex

novis operibus hac ipsa de re perscriptis et vul

gatis enatum. Neque vero ea meo insidet animo

confidentia, ut nova et ore alio indicta me prola

turum esse pollicear, vel eo usque mihi ipse blan

diOr aut placere cupio, ut mihi facile persua

deam meo fieri opere posse,ut quod fere ab omnibus expelitur decretum aut oinnino , aut maturius feratur. Sentio enim quanta sit cum virium mearum tenuitas tum rei gravitas et difGcultas. Iueamtamen spem venio futurum esse , ut ipsa tractationis ratio quam mihi sectandam proposai, et studium quo quidquid ad praesentem attinet controversiam versavi diligentissime, et accurata quae a nobis est instituta collatio, alitmid huic disquisitioni lucis affundat.

Quam sane ad controversiam animo ita comparatus accedo, ut mihi propositum sit unice veritati servire , et critica, ut aiunt, lance penswequae piae sententiae adversari vel adstipu«rividentur, donec ornnibus diligenter expensis tandera illud rite colligam quod vero est existimandutn similius. Quoniam autem non de ipsa rcinatura, de immaculati nimirum Conceptus Witate, mihi directe saltem agendum est, bene nwltavel divina eloquia vel Patrum effata silentlopraeteribo,multasqueadeo theologicas,ut nuncapant, rationes, quae hactenus afferri consueverU[it.Haec enim ad propositum mihi finern nihil ronducunt, quandoquidem immaculati Conceptusunice congruentiam demostrant, mihi vero ^nalia possunt usui esse seu biblica seu Traditaisecclesiasticae monumenta , quam quae ad dogma stabiliendum vim habent. Siquidern cum ^tardedogmate, agiturde facto,- factum autem "joneis tantum testibus, minime vero coniecturis solisve raliocinationibus est comprobaudum.

« PoprzedniaDalej »