Obrazy na stronie
PDF
ePub

Ecclefiæ authoritas vbi necessaria
Ecclesiæ præceptorum & Traditionum vsus ac fructus 32,
Ecclesia an quosdā ad cælibatu cogat.65.Eleemosyna qd 38
Eleemofynæ virtus & fructus quibus exéplis declaratur 89
Elecmofynam quo pacto nobis Scriptura commendat 89
Ethnici & Christiani hominis discrimen

104
Eucharistia quid,& quæ in ea necessaria
Eucharistia cur instituta

44 Eucharistiarite sumpta quem fructum exhiber

48 Eucharistia an sub altera tantum, panis fcilicet, an vcrò sub vtraque panis ac vini specie sumenda

46 ad Euchariitiam digne sumendam eiufque fructus cösequen dos quæ requiruntur

49 de Eucharistiæ veritate quid fentiendum in Eucharistia quæ continentur

43 Eucharistiæ præcipua capita scitu necessaria

43 Eucharistiæ Sacramentum an fit nobis vencrandum & ados

randum
Eunuchi Euangelici.65. Exempla de peccatoribus punitis 67
Extremæ vnctionis Sacramentum
Eius fructus & effectus

57 9F.

56

94

93

Fides, fru&us Spiritussancti

Fidei nomine quid intelligitur
Fidei fimplex regula & fumma quæ
Fortitudinis definitio
Fortitudo quomodo ex Scriptura docetur
Frons cruce cur consignatur
Fructus Spiritusfancti quot
Fructibus & donis Spirituffancti quomodo vtendum

G.
Audium,fructus Spirituffan&ti
Gradus in Ordinis Sacramento quot

Gradibus quot ad peccatum peruenitur
Gula, quid eius filia

CH.
Acrctici

94 95

[ocr errors]

94 59 67 70

[ocr errors]

102

78

Hæretici & catholici discrimen

33
Homicidium volútarium qão Scriptura vindicari docet 78
Hospitalitatis virtus

89
TI.
Eiunium quid
Ieiuniü quo sanctificatur.87. Iciuni fructus multiplex 87
Ieiunn Ecclefiaftici legis contemptoribus quid respons
dendum

86
Ieiunij ex Scriptura traditio

86
Ignis purgatorius Aug.tefte

55
Imaginum Chrifti & sanctorum receptus vsus an cum pris

mo præcepto pugnet
Infernus omnium malorum fumma
Impanitentiæ peccatum quando committitur
Inuidentia fraternæ gratia qño peccatů in Spiritülancă 77
Inuidia quid, eiusq; filiæ.70. Ira quid cius filiæ 79
Irritatio quando peccatum alienum dicitur

72
Iudicium diuinum nemo poteft effugere

102
Iussio quando peccatuin alienum dicitur.

72
lusti ab impio discrimen. 80. Iuftitiæ definitio

92
Iuftitia quomodo è Scripturis traditur

93
Iustitia Christiana circa quæ bona versatur

83
Iustitia Christiana qd præter fidé cõpleétatur & poftulet 96
Iustitiæ Chriftianæ vsus ac fructus

80
Iustitia Christiana & Sapiétia operis huius summarium 103
ad luftitiam Chriftianam quæ pertinent

66
L.

72
Libelli huius summarium

103
Libertate Christiana quomodo vtendum

33
Longanimitas,fructus Spirituffancti

94
Luxuria quid, eius foboles

69
IM.
Ansuetudo,fructus Spiritusfancti

94
Matrimonium quid

63
Matrimonium

qua

rationc Sacramentum
Matrimonium an dirimi vnquam pofsit
Matrimonium an omnibus permissuin sit

Mer

Llibdating and operatium alienum dicitur

M

*****

63

64

64

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Merces operariis referita vel imminuta quomodo ex Script Ministri Ecclefiæ etiam mali propter diuinam ordinationé honorandi

63 Misericordia quid. 90. Misericordiæ operum fructus 9l Misericordiæ opera spiritualia

91 Misericordiæ opera an fint vnius generis Modeftia,fructus Spiritusfancti

95 Morientium variæ conditiones

54 Mortem quomodo parati excipiemus

101 Mulieres in Ecclesia docere non licet

IN.
Nouissima hominis quatuor

90.
Bedientia confilium

98 Obesedita quomodo nobis in Scripturis,pponitur 100

Obftinatio quando peccatum in Spiritum sanctum :77 Officiales virtutes quæ dicantur

92 Oleum consecratum Omissio fraternæ correptionis peccatum

7+ Opera justitiæ Chriftianæ quem fructum pariant 84. Opera misericordiæ corporalia & spiritualia quot

90 Operum bonorum genera in quibus luftitia Christiana cers nitur & exercetur quot

85 Oppressio pauperum quomodo ex Scriptura puniatụr 79 Orando cur seduli & assidui effe debemus

87 Oratio quid

87. Oratione Dominica quæ summatim tractentur

14 Orationis dominicæ fumma

16
Orationis dominicæ per partes cxplicatio
Orationis vim & fructum quibus exemplis colligemus 88
Ordines maiores & minorcs.59. Ordinis Sacramentum 57
Ordinis Sacramenti virtus & effcctus, quis

62
de Ordinis Sacramento Scripturæ teftimonium
Patruin sententiæ

59 Ordo in Ecclefia magis celebratus quis

TP.

57

58

Participatione quando alienum peccatum cótrahitur 74

[ocr errors]

O 3

Pas

98

Pastores & Doctores quorsum in Ecclesia cöferuëtur
Patientia,fructus Spiritusfancti

94
Patrum de Confcfsione tettiinonium
Patrun de Traditionibus iudicium
Paupertas Euangelica vbi à Christo docctur
Paupertas consilium Euangelicum
Pax, fructus Spirituffan&ti

94 Peccata præcipuè animaduertenda quæ

68 Peccara capitalia quor

68 Peccata leuiora quibus remediis purgentur Peccata cleemosynis purgantur

8. Peccata quomodo facilè dcuitantur

68 Peccata alicna quæ dicantur 71. Peccata alicna quot 71 Peccata in Spiritum sanctum quot

73 Peccata in cælum clamantia quæ

78 Peccata quibus modis expiantur

so de Pcccatis minutis quid sentiendum

82 Peccatis an abftinere fatis fit

87 Peccatoruin cathena horrenda

68 Peccatum quid,& quare fugiendum

67 Peccatum alienum quando consilio perpetratut 71 Peccatum in Spiritumsanctum quid Perfectionis Euangelicæ summa Pharifæi cui peccato obnoxii

77 Pænitentiæ Sacramentum quid

49 Pænitentiæ Sacramento cur nobis opus Pænitentiæ Sacramentum quando ritè accipitur & efficacis

ter operatur Pænitentiæ commendatio ac dignitas Panitentia perfecta quæ Panitentia, fecunda poft naufragium tabula Pænitentia,reconciliarionis cum Christoianus 52 Pænit ntia homini nulla nimisfera

77 Pænitentiam dignè quis peragat Præcepta Apoftolorum & feniorum, quæ Paulus cuftodire iufsit, cuiusmodi

26 Præcepta an fint præter Decalogum alja Chriftianis obsery uanda

25 Pro

75

101

[ocr errors]

104

Q
R
S

peccatü

Præceptorum trium priorum summa
Præceptorum Ecclefiæ obseruatio, qué fructum adferat za
Præceptum & confilium inter se differunt

97
Præsumptio quando est peccatum in Spiritum sanctum 76
Prudentiæ definitio
Prudentia quomodo nobis facris litcris commendatur 92
Purgatorn ignis Aug.tefte grauitas

IQ.
Vatuor hominis nouissima quæ dicantur
Quatuor nouissimorum vsus ac fructus

103
TR.
Eticentiç noftræ culpa quando alienum peccatú in nos
redundat

73 IS. Acerdotes etiam malos honorare conuenit Sacerdoti dignitas

de Sacerdotibus malis quid fenticndum Sacramenta quot

36 Sacramenta cur Christianis docenda Sacramenta cur inftituta Sacramentum vnumquodis quibus partibus conftat. de Sacramentorum ministris quid fentiendum

37 Sacramentum quid

35 Sacrificium cruentum & incrucntum dicitur Chriftus Sacrificium iuge

45 Salutationis Angelicę fructus Sapientia & Iuftitia Christiana libelli huius fummariū 103 Sapientia Christiana Fide , Spe, & Charitate comprehendis

34 Sapientis à ftulto discrimen Satisfactio quid

53 Satisfactio duplex Satisfactio post mortem defun&tis quæ subcunda de Satisfactione Patrum sententiæ Satisfactioni an post mortem fit locus Scripturæ de Sacramento ordinis teftimonium Sectis nouis addi&ti,audire nö poffunt catholicè docétem 77 Sodomiticum peccatum quomodo ex Scriptura puniatur 79

Spa.

34

36

tur

« PoprzedniaDalej »