Obrazy na stronie
PDF
ePub

Quæ sunt carnis opera?
E4

Asunt, de quibus Apostolus ita differit:

Manifesta sunt opera carnis:quęsunt, Galat.5.
Fornicatio,immúditia,impudicitia, luxu
ria,idolorú feruitus, veneficia, inimicitie,
cótentiones,æmulationes, iræ, rixx, dif-
sensiones,felix,inuidiæ,homicidia, ebrie
tates, commeslationes,& his fimilia: quæ
prædico vobis, ficut prædixi, quoniã qui
talia agunt regnú DEI non consequen-
tur. Etsi:biungit:Qui autem CHRISTI
funt, carnem fuam crucifixerunt cum vi-
tijs & concupiscentijs. Breuiter. Quiincar Rom.?.
ne funt, vt fecundum carais videlicet defide iu.de. van

bis Apost.
ria ambulent, Deo placere non poffunt.
De O&o Beatitu-

dinibus.
Quæ'nam funt Euangelicæ legis

Beatitudines?
Llefanè funt, quas eg Dominicas Beatitu
dines, es benedi&tiones Ambrofius vocat, Lucans

Ambro.in
quæ apud Matthæum Euangeliftam offona- lib.s.
rio numero recensentur in hunc modum: Malf.5.
1. Beati pauperes fpiritu : quoniá ipfo-

rum est regnum coelorum.
II. Beati mites:qñipfi possidebút terrā.

III, Bea

[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors][ocr errors]

III. Beatiqui lugent:quoniamipsi con

solabuntur. TIII. Beati qui esuriunt & fitiunt iusti

tiam:quoniam ipsı saturabuntur. V. Beati misericordes: quoniáipfi mi

sericordiam confequentur.
VI. Beati mundo corde : quoniam ipfi

DEVM videbunt.
VII. Beati pacifici:quoniá filij DE I VO-

cabuntur.
VIII.Beati qui persequutionem patiun-

tur propter iustitia: quoniam ipsorum eft regnum cælorum.

[ocr errors]

Matt.s.

Quare hæc de Beatitudinibus doctric

na est obseruanda?

Voniä prima et maxima pars est Legis EEfa.33.

suägelicæ,quã CHRISTVS Legifer noster in monte tradidit ore suo

sacrosancto: vt nosēt omnes, quid Christiana Iustitia vltra fidem 2. Tim. 4. plecatur eo postulet: deinde

fcirent , quomodo 2.Ioan. iuftis corona iustitiæ , ut Paulus vocat, vel epist.

merces æterna non fine labore obueniat.
Quid verò circa hanc de Beatitudinibus

doctrinam præcipuè notandum est? P Rimùm quidem obferuari debet, gradus in

ter eas distintos ejfe, vt ex ipso ordine,

tum

[ocr errors]

til numero perspicitur. Deinde, in quolibet gra Ber.fer. t.
du cõiunctim duo proponi, quorü alterī ipfe fit om uit la vie
ht' virtutis, seu meriti, o Beatitudo bui' vi forum.
, vt nuncupāt:alterü verò æternæ vitæ pre
miūsuo merito cõgruēs,quäbeatitudině patriæ
licet appellare.Sicuti aiit prior pars laborem a
difficultatē offert credētibus: ita posterior,quæ
ftatim in fingulis gradibus adijcitur,magnitu-
dine propositi premij cöfolationem

admiscet,le-
nitá, labores , sudores o agones in Christiana
militia omnibo perferédos. No em coronabi 2.Tim.2.
tur, nisi qui legitimè certauerit. Vnufquif.Cor.3.
que propria mercede accipiet secundú su
um laboré. Quæ feminauerit homo, hxc Galat.6,
& metet, vt costanter gentii Doctor asseue-
Yat. Quãobrë Dominus , priusqua tremendī se

Hebre.10. iudicē orbi sistat, ad expectationě aduentus fui

Altor.17. nos oës his verbis puocat:Ecce venio citò, in Apoc

, 22.
quit,& merces mea mecü est, reddere vni
cuiq; secundá opera sua. Qui vicerit, da- Apoc.3.
bo ei sedere in throno meo, quæ demúfum Matthego
ma æterna U absoluta est Beatitudo.
De consilijs Euan.

gelicis.
Quæ dicunturEuangelica consilia?
E a videlicet,qua cùm ad falutē consequě-

N Hans

[ocr errors]

vide Ambe

Angul.in dam fimpliciter necessaria non fint, tamen ut Termes biri de paranda salutis ratio expeditior habeatur ac fa tempore. cilior, à CHRISTO proponuntur atq,con

suluntur.Vnde discrimen quod Scriptura inter 1.Cor.7. precepta es confilia statuit, est sedulòretinenMarib.19.dum, vt illa quidem tanq cbseruatu necessaria

prescribi, hæc verò perfcétam præceptorum ob feruationem promouentia, suaderi acsponte su

scipi intelligamus.Hinc Apostolus, quã de ob 1.Cor.7. feruando Cælibatu docere vellet, ita pronun

tiat:De virginibus præceptu Domini no lib.io.opi.

habeo: Consiliú autédo , tanquam mise81.com síc ricordia consequutus à Deo, vt fim fide

lis. Crofpeciat quod Augustinus perspicuè di sempere.

xit. Aliud est confiltīt,aliud præceptum.Confiliū datur vt virginitas cõferuetur, vt à vino e à carnibus abstineatur, c't rvēdantur om niac pauperibus erogentur: Præceptum vedatur, vt iuftitia custodiatur, rutomnis homo diuertat à malo, o faciat bonum. Etrursum : Corfilii quilibenter audierit fecerit, Maicremhabebit gloriam: Præceptū qui im pleuerit, nisi pænitentiafubuenerit,er:aderepe

nam non poterit. Augustincccnfonat Ambro Am. li.za fius, cùm ita fcribit : Non pracipitur quodfuspiš7.82. pralegem est, sed magis datosuadetur confilio,

o quod tutiis est demonstrátur. Item: Confilium inuitat voluntarios : præceptum etiam

adftrinu

que. Ser. 61. de

adftringut muitos.Neque aliter sensit Hierony
mus, vt hæc eius verba declarant : Vbi confi- Lib.r.com
lium datur,offerentis arbitrium est: vbi præ-

ad E40 ceptum , necesitas est feruientis. Sed maioris ftochii de est mercedis, inquit, quod non cogitur, cof-custodia fertur.

virg.

tra louins

Quot sunt Euangelica conGlia?
OMnia enumerare non attinet : prmcipa

lia verò triasunt , Paupertas, Castitas,
o Obediëtia: ficut facris ex literis Patres intel Matth.19.
lexerunt. Paupertas ad eos pertinet, quifemel Matth.19.
omnia reliquüt, vt CHRISTVM exëplo Niceph.
Petri Apostoli perfectè fequãtur. Castitas eorü l. 2.6.16.
est quiseipsos caftrauerāt propter Regnőcelo-
,& veluti Tertullianus dixit, je volūtarios

Matth.16, probāt spadones. Obedientiâ verò prastät

, qui, Luc.9, rut seipsos plenè abnegent, nõfolùm à cupidita Niceph. tibus, verűetiam voluntatibus suis, quod Scri

li,11.6.37* pturs admonet, prorsus auertuntur, dum clie

Eccl.: 8. voluntatisése totos subijciunt. : Huiusmodi cõsilia, CHRISTVS perfe{tionis Euägelica absolutun exëplar, non ver botantùm docuit, vti mox oftendemus, sedeo Mair.8. tiam exemplo vitæ fuæfanétißime nobis con- Efa18.7. firmauit. Qui cim diues eflet, propter nos pau Hier.com per factus est non habens vbi caput reclinaret: lead qui Virgo etiam ex virgine natus er fanctarū Buftocbimi

N2 vira

2.Cor.8.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »