Obrazy na stronie
PDF
ePub

tuam ne despexeris. Quorum officioru ingęs quos fructus ibidē additur. Túcanteibit fa cié tua iuftitia tua, & gloria Domini colliget te. Et Ioannes,qui in charitate de misericordia fraterna nobis commendada totus est, fic inter cætera docet: Qui habuerit substan- 1.loan.3. ciá huius mundi,&viderit fratré fuum ne ceffe habere, & clauserit vifcera sua ab eo, quomodo charitas DEI manet in co? Neque contentus hoc dicto, præclarè concludit: Filioli mei,non diligamus verbo neq; lin Ibidem. gua,sed opere & veritate. In hoc cognofcimus quoniã ex veritate sumus. Hæc funt fideliū, veres iuftorum opera, que mextrenzo Matth.25. illo indicio CHRISTVS agnoscetes approba. dift.42. bit:propter quæ Regnñ promißum decérnet, iu in princis stitiæ , coronam reddet misericordibus, quose pie. ipfe iuftos prædicat. Ac sátis hactenus de corporalibus præcipuè operibus mifericordia.

[ocr errors][ocr errors]

De spiritualibus autem Scriptura

quid testatur? Apoftolica fententia inprimis huc peilat: Row.iso infirmoru sustinere, & nô nobis placere. Vnusquisque veftrú proximo suo placeat in bonum adædificationé. Etenim CHRI STVs non sibi placuit. Ac rursus illi:d:Esto Ephe.4

[ocr errors][ocr errors]

M 3

te

te inuicébenigni,misericordes, donantes Ephe.s. inuicé ficut &DEVS IN CHRISTO do

nauitvobis. Eftote ergo imitatores DEI

ficut filij charissimi, & ambulate in dileEphe.6. Etióe,ficut & CHRISTVS dilexit nos. Colos.3. Tupoštes:Induite vos sicut ele&ti Dei, fan

&ti & dile&ti DEI, viscera misericordiæ, be nignitaté,humilitaté, modeftiam, patien tia, supportantes inuicé & donátes vobif metipfis fi quis aduersus aliquem habet

querelam,sicut Dñs donauit vobis:ita & 1.Thef.5. vos. Iterā verò:Corripite inquietos,cósola

mini pufillanimes, fuscipite infirmos,patiétes estote ad oés. Hæc aliag id genus per

multa paßim Paulo comendat,qui, vt oês face 1.Cor.9.

ret saluos,fic omnibus oža factus est,omnig fra sto, 20. ternæ mifericordia officio emicuit, ut nobis itt

figne pietatis excmplum vbique prabeat. Quæ fumma eft do&trinæ omnis de mife

ricordiæ operibus præftandis? Gal.6. A Poftolus rem omnë hoc quafi vnico

verbo complexus est:Alter alterius onera por tate,&ficadimplebitis legé Chrifti, puta legem charitatis. De qualege rursus idem : Si quod est mandatú, inquit, in hocverbo in

stauratur: Diliges proximútuüficut tei1.Tim.i. plum.Breuiter, Vnicuiq; mádauit DEVS

de

2. Cor. 11.

Rom.13.

de proximo suo.Ita verò mandauit, veluti Eccle.17.
CHRISTVS interpretatur:Oia quæcúq;
vultis, vt faciát vobis homines, ita & vos Mart.7.

Luc.6. facite illis. Hæcestem Lex & Prophetx.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

De Virtutibus Car

dinalibus.
Quid sibi vult nomen & ratio Car-

dinalium virtutum?
Ardinales quedam virtutes idcircò di-
cütur,quòd
fint tanquã aliarī

fontes es piritu es

Auguft.de cardines, vt quéadmodumoštiū in car-'anim. Et dine, sic omnis honeste vitæ ratio m illis ver- Amb.li.l. setur,ac boni operis vniuersa structura eisdem

Officio. inniti quodanimodo videatur. Eiusmodi verò quatuor numerantur: Prudëtia,Iustitia, Tem perantia e Fortitudo:De quibus ita scriptum extat:Sobrietatem, & fapientiam docet,

Sapien. 8. & iuftitiam, & virtutem: quibus vtilius Aug.lib.1. nihileft in vita hominibus . Vbi perfobrie- Retrat. tatem temperantia , per sapientiam prudentia, per virtutem fortitudo haud obfcurè desiguatur , omnesque illæ nobis ita coinmendantur, ut ab æterna sapientia , qui DEVS est eas propriè conferri , & ingenti cuni prou.9.6 fructu humane falutis accipi atque exerce - Excle.24. ri, certò intelligamus. Que virtutes etiam

Offi

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

M4

De bis

Officiales diftæ sunt, quoniam ab ijs vt AmLib. 1. off brofius annotauit,nascuntur officiorum genere ciorum." cunctag, communis vitæ officia secundum suā

cuiufque vocationem deriuantur.
Quomodo Cardinales virtutes

definiuntur? Definir eaf P Rudentiaest virtus, quæ secundum honeDefinit earsti rationem, quid expetendum, qurdue fulib.de

libe giendum sit, homini præfcribit.Iuftitia est vir ro arbi. tus,qua cuiq sua tribuütur. Temperantia, est

virt", voluptată carnis, quæ gustu atą, tattu Amb.dif Jerit libris percipiūtur, moderatrix. Fortitudoest virtus, 3.Officiorü qua labores mortisg pericula constanter os fuf

cipiuntur, perferuntur.

Hæc est nobilis quadriga virtutum , quam nesi contra cælum vehimur:hac flumina quatuor paradiLib.i.con, si, vt Augustinus vocat,cuius hoc dictum tra Acade extat memorabile

. Illa est , inquit, humanarī ve micos, rum

scientia, que nouit lumen prudentia, tem perantia decus, fortitudinis robur,iustitiæ san Etitatem.Hec enim funt, quæ nullam fortuna metuentes, verè nostra dicere audemus. Quo pacto Prudentia nobis facris literis

commendatur? Matth.10. o ibidem O Mnis prudëtiæ fons CHRISTVS, ve Theophyl. rus ille Salomon,ita docet: Eftote prudé

Lib. de Ge

Luc.11.

tes

[merged small][ocr errors][ocr errors]

tes ficut serpentes, & simplices ficut colú
bæ:vt intelligamus,ad perfectă prudentiāv-
trung, coniunctim requiri , columbinā videli-
çet simplicitatem, que mnocentes mitesa, facit,
o serpentinā prudentiam,que homines cantos
ac prouidos reddit, vt necfallāt, neq,fallantur.
Id fiet , si Pauline dottrinæ nos accõmodemus:
Videte Fratres, inquit, quomodo cautė

Ephe.s.
ambuletis: non qualı insipiétes, fed vt fa-
pientes: redimentes tempus, quoniã dies
mali sunt. Proptereà nolite fieri imprudé
tes, fed intelligétes, quę fit volütas DET, Rom.1a.
bona scilicet, & beneplacens, & perfecta.
De luftitia quid porrò Scriptu-

ra tradit? MElius eft

, inquit, parú cú iustitia, qua-pro.16. multi fruct cú iniquitate. Et rursun: Iustitia eleuat genté: Iuftitia firmatur Co-Pro.14. lium. Cuius quidem iustitiæ officia nobis per Apoštolūhis verbis explicatur: Reddite om

Rom.13 nibus debita:cui tributú, tributú:cui ve&tigal, vectigal:cui timorem timorem:cui honoré,honorem. Huc spectant iuftics bea ti viri partes, his verbis in Pfalmo decantata: Pfal.14. Qui nõegit dolum in lingua sua , nec fecit proximo fuo malú, & opprobriú non accepit aduerfus proximos silos: Qui iu

Pr0.16.

[ocr errors]

M 5

rat

« PoprzedniaDalej »