Obrazy na stronie
PDF
ePub

Lxe,1,

nia placentes, in omni opere bono fru&ti Rom.12. ficantes, prouidentes bona non tantùm

corá Deo, sed etiam corãomnibus hominibus. Hic enim nostræ vocationis, o Christiana Iuftitiæ per Christum partæ verus est

ufus ac fruétus proprius , eodë Apostolo teste, Tit.2. videlicet, Vtabnegátes impietaté & secu

laria desideria, fobriè & juftè & piè viuamus in hoc fæculo. In eundem fenfum nobis proponitur Euangelicum illud: Vtline timo re, de manu inimicorum noftrorum liberati, feruiamus illi in fan&titate & Iustitia

corã ipso,omnibus diebus noftris.NäidTit,s. circò redemit nos CHRISTVS ab omni iniqui

tate, vt mundaret sibi populú acceptabilem, fe&tatorem bonorum operu . Ipfius

. enim Dei fumus factura, creati in CHRIEphe.2. TO IESV, in operibus bonis:quæ præ

parauit DEV S, vtinillis ambulemus. Ita constanter Paulus fcribit, omnesą, admonet de obferuanda e colenda semper iustitia Chria stiana. Quid multis? Filioli

, inquit Ioannes, L.loax.3. nemo vos feducat. Qui facit Iustitiam, iu

stus est,ficut & ille iustus eft:qui facit pec catum,ex diabolo eft.Et Iacobus:Exope

ribus iuftificatur homo,& nó ex fide tan Iacobi.a. tú.Sicut enim corpus fineSpiritu mortuú eft:ita & fides fine operibus mortua eft.

Quem

[ocr errors]

Quem fructum pariunt Opera Iu

ftitiæ Chriftianæ?
P Raclarım sanè atque multiplicem cum in

hac, tùm i futura vita. Primum quidem
hecopera ex viua fide feu per charitatem ope- 1. Tim. 4.
rante profe&ta,non modò figna funt Christiane
vocationis , sed candem nobis quoque confir-
mant , & certos de illa nos faciunt . Quamob-
rem Petrus Apostolus, qui ad opera bona nuf-
quam non cohortatur , hoc etiam adiecit : Fra-
tres, magis satagite,vt per bona opera cer 2.Pet.i.
tam veftram vocationem & ele&tionem
faciatis. Hæc enim facientes, non pecca-
bitis aliquando. Secundò gratiam credenti-
bus augent, atque fančtificationem perficiunt,
Apostoloteste : ut hinc etiam Iacobus affir- 2.Cor.7,
mat: quod Fides que operibus cooperatur , ex
isdem quoque consummetur. Tertiò, fiduci-
am bonæ conscientia pariunt , magifque ad
orandum o quidlibet à D E o impetran -

Tobia.4. dum animant. Scriptum est enim: Fiducia magna erit coram summo DEO eleemo fyna omnibus facientibus eam. Et rurfus: 1.1oax. 3. Charissimi, licor noftrúnon reprehéderit nos,fiduciam habemus ad DEVM:& quic quid petierimus,accipiem' ab eo,quoniã mandata eius custodimus, & ca quæ sunt placita corã eo, facimus . Exemplu extat in

Eze

laco.2,

[ocr errors]
[ocr errors]

Matth.20

Ezechia Rege, qui bona conscientia fretus, ac

DEI voce in hoc ipso comprobatus dixit: Ob Efaia. 38. fecro Dhe,meméto quęso, quomodo am

bulauerim corā te in veritate, & in corde

perfe&o, & q bonú est in oculis tuis fece Matt. 20.

rim. Demim id efficiüt, vt laborantes in vi

. in Hom." nea CHRISTI denarium diurnū accipiamus

hoc est, vt promissam æternæ vita mercedem, 2.Tim. 4. iuftitiæ , coronam,dum in Ecclefia DEI man Matth.19. data feruamus, in CHRISTO promered

mur. Ait igitur Dominus, Voca operarios, Plal.18.& redde illis mercedem. Ait Danid: Ser

uus tuus custodit ea, Diuina fcilicet præce

pta in custodiendis illis retributio multa. 9.Tim.4. Aito Paulus : Bonum certamen certaui;

cursum cöfummaui, fidem feruaui:in reli quo repofita eft mihi corona iustitiæ,quá reddet mihi Dominus in illa die iuftus lu

dex:non folùm autem mihi, fed & ijs qui Matth.19. diligunt aduentum eius. Ait denique o Malt.7. ipfe CHRISTVS: Si vis ad vitam inLuc.6.

gredi,serua mandata. Qui facit voluntatem Patris mei, qui in cælis est,ipfe intra bit in Regnum cælorum . Ex quibus fit

perfpicuium , quanti omnium nostrå referat di Apoc.21.

'uinam obseruare vocem in Apocalypfi: Qui

iuftus est,iustificetur adhuc:&fanétus fan Mattb.16. &tificetur adhuc.Ecce venio citò, & mer+

ces

[ocr errors]

et

I!, ces mea mecum est, reddere vnicuique se
C01

cundum opera sua.Bonum igitur facien- Galat.6,

tes non deficiamus,tépore enim suo meord:

tenus non deficientes.tea Quot sunt genera bonorum bonorum operum,

in quibus iuftitia Christiana cerHeh

nitur & exercetur? Eusmodi sunt triplicia, videlicet, Oratio

, Ieiunium, c Eteemosyna ficuti ex literis hos facris accipimus. Nam reliqua ferè benefaéta, Petrom quæ ex fide vina proficiscuntur, o Iuftitiam

Chrysol. Christianam cömendant, augent atq; consum

Matt.s. mant, ad hofcetres fontes facilè referuntur: lacob.z. Hinc illa præclara vox Angeli Raphaëlis, 1.Pet. 4. Bona est Oratio cum Ieiunio, & Éleemo Tab.12. fyna magis quàm thezauros auri recondere. Augustinus verò dilucidè dixit: Hæc

I* Pfalm. iuftitia hominis in hac vita, leiunium, Eleemosyna, Oratio. Dequibus nos etiam Euange lium expreßè docet additg promißiones de pa

Matt.6. rata coelesti mercede his, qui in Ecclefia fince,citra hypocrisin, ex fide ieiunant, orant, ac eleemofynam tribuunt. Hmc fidelis illaspon fio, toties repetita : Pater tuus qui videt in Ibidem. abscondito, reddet tibi. Et hæcipsa sunt, in quibus C H R IS TVS, vt benè beateg viuamus , abundare vult nostram iustitiam, Matt.s.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Mat.13. vita lucere coram hominibus , ut videant

opera nostra bona ea glorificent Patrem.Proloan.5. 2. Cor.5.

pter hæcè charitate præftita, iusti in adfcifcentur æternum: ob eadem verò negle{ta, iniustim gehennamignis præcipitabuntuir.

iusti in regnum

Quideft Ieiunium?

Et de cons

fec.diftin. 5.cap.leiu

nium o

in Ioannë N On fimplex huius nominis eft acceptio.

Magnum eo generale Ieiunium Augustinus vocat, abstinere ab iniquitatib?c illica

tis voluptatibus feculi. Deinde Philosophicã, S.Nihil

vt quidam vocant, Ieiuniñ est parfimonia illa cibi, acpotus, moralisque fobrietas, qua tem

peratè viuitur etiam ab Ethnicis secundum Syno. re&tam rationem. Tertiò Ecclefiafticum est leMogunt. . $4.35. Et

iunium, vtpotècùm iuxta certum Ecclefiæ mo Bracar.2. rem atque prescriptum, certis diebus e carCAX. 9; El nium éfum nobis fubtrahimus, o vnica duna 76.0-de taxat refe&tione contenti sumus. Cuiufcemodi conf.dist.5 Ieiunium piè e Christiane suscipitur ad cara Ambro.c. nem edomandam fpirituique fubijciendam, ack

frutus pænitentiæ dignos prestandos, ad obedientiam exercendam,ac demum ad qualemcunque DEV gratiam consequendam.

6.dift.35.

« PoprzedniaDalej »