Obrazy na stronie
PDF
ePub

nia placentes, in omni opere bono fructi Rom.12. ficantes, prouidentes bona non tantùm cora DEO,fed etiam cora omnibus hominibus. Hic enim nostræ vocationis, & Chriftiana Iustitia per Chriftum parta verus est ufus ac fructus proprius, code Apostolo teste, videlicet, Vtabnegates impietaté & fecularia defideria, fobriè & iuftè & piè viuamus in hoc fæculo. In eundem fenfum nobis proponitur Euangelicum illud: Vt fine timo re,de manu inimicorum noftrorum liberati, feruiamus illi in fanctitate & Iuftitia cora ipfo,omnibus diebus noftris. Näidcircò redemit nos CHRISTVS ab omni iniqui tate, vt mundaret fibi populú acceptabilem,fectatorem bonorum operú. Ipfius enim DEI fumus factura, creati in CHRIEphe.2. TO IESV, in operibus bonis: quæ præparauit DEV S,vt in illis ambulemus. Ita conftanter Paulus fcribit, omnefq, admonet de obferuanda & colenda femper iustitia Chriftiana. Quid multis? Filioli, inquit Ioannes, 1.loan.3. nemo vos feducat. Qui facit Iuftitiam, iu ftus eft,ficut & ille iuftus eft:qui facit pec catum,ex diabolo eft. Et Iacobus:Exoperibus iuftificatur homo, & no ex fide tan Xacobi.a. tú.Sicut enim corpus fineSpiritu mortuú eft:ita & fides fine operibus mortua eft.

Quem

Tit.2.

Lue.i.

Tit. 2.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

BONORVM OPERVM. 84
Quem fructum pariunt Opera Iu-
ftitiæ Chriftianæ?

PRaclarum fanè atque multiplicem cum in
hac, tùm in futura vita. Primum quidem
bacopera ex viua fide feu per charitatem ope- 1. Tim. 4.
rante profecta,non modò figna funt Christianæ
vocationis, fed candem nobis quoque confir-
mant, certos de illa nos faciunt. Quamob-
rem Petrus Apostolus, qui adopera bona nuf-
quam non cohortatur, hoc etiam adiecit: Fra-
tres,magis fatagite, vt per bona opera cer 2.Pet.1.
tam veftram vocationem & electionem
faciatis. Hæc enim facientes, non pecca-
bitis aliquando. Secundò gratiam credenti-
bus augent, atque fanctificationem perficiunt,
Apostolo teste: vt hinc etiam Iacobus affir- 2.Cor.7.
mat: quod Fides quæ operibus cooperatur, ex
ifdem quoque confummetur. Tertiò, fiduci-
am bona confcientiæ pariunt, magifque ad
orandum quidlibet à DE O impetran -
dum animant. Scriptum est enim: Fiducia
magna erit coram fummo DEO eleemo
fyna omnibus facientibus eam. Et rurfus:
Charifsimi,fi cor noftrúnon reprehéderit
nos, fiduciam habemus ad DEVM: & quic
quid petierimus,accipiem' ab eo,quoniã
mandata eius cuftodimus,& ea quæ funt
placita corá eo, facimus. Exemplu extat in

laco.2.

Tobia.4.

Eze

[ocr errors]

1.Ioan. 3.

Grego.

Ezechia Rege, qui bona conscientia fretus, ac DEI voce in hoc ipfo comprobatus dixit: Ob Efaia. 38. fecro Dñe,meméto quefo, quomodo am bulauerim cora te in veritate, & in corde perfecto, & q, bonú eft in oculis tuis fece Matt. 20. rim. Demum id efficit, vt laborantes in viin Hom. nea CHRISTI denarium diurnu accipiamus hoc eft, vt promiffam æternæ vitæ mercedem, 2.Tim. 4. iuftitiæg, coronam,dum in Ecclefia DEI man Matth.19. data feruamus, in CHRISTO promerenMatth.20 mur. Ait igitur Dominus, Voca operarios, Pfal.18. & redde illis mercedem. Ait Danid: Seruus tuus cuftodit ea, Diuina fcilicet præcepta in cuftodiendis illis retributio multa. 3.Tim.4. Ait Paulus: Bonum certamen certaui, curfum cófummaui, fidem feruaui:in reli quo repofita eft mihi corona iuftitiæ, quá reddet mihi Dominus in illa die iuftus Iu dex:non folùm autem mihi, fed & ijs qui Matth.19. diligunt aduentum eius. Ait denique & Mall 7. ipfe CHRISTVS: Sivis ad vitam ingredi,ferua mandata. Qui facit voluntatem Patris mei, qui in cœlis eft,ipfe intra bit in Regnum cœlorum. Ex quibus fit perspicuum, quanti omnium nostra referat di Apoc.21. uinam obferuare vocem in Apocalypfi: Qui iuftus eft,iuftificetur adhuc:&fanctus fan Matth.16. ctificetur adhuc.Ecce venio citò, & mer

Luc.6.

ces

* ces mea mecum eft, reddere vnicuique fe
cundum opera fua.Bonum igitur facien- Galat.6.
tes non deficiamus, tépore enim fuo me-
temus non deficientes.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tel

EIufmodi funt triplicia, videlicet, Oratio, Teiunium, Eleemofyna ficuti ex literis 10 facris accipimus. Nam reliqua ferè benefacta, Petrin que ex fide vina proficifcuntur, & Iuftitiam Chryfol Christianam comendant, augent atq, confum- Matt.5. mant, ad hofce tres fontes facilè referuntur: lacob.2. Hinc illa præclara vox Angeli Raphaëlis, 1. Pet. 4. Bona eft Oratio cum Ieiunio, & Eleemo Tob.12. fyna magis quàm thezauros auri recon11 dere. Augustinus verò dilucidè dixit: Hæc iuftitia hominis in hac vita, Ieiunium, Eleemofyna, Oratio. De quibus nos etiam Euange lium expreßè docet,addita, promißiones de pa- Matt.6. rata cœlesti mercede his, qui in Ecclefia fincerè,citra hypocrifin, & ex fide ieiunant, orant, ac eleemofynam tribuunt. Hinc fidelis illa fpon fio, toties repetita: Pater tuus qui videt in ibidem. abfcondito, reddet tibi. Et hæc ipfa funt, in quibus CHRISTVS, ut bene beated viuamus, abundare vult noftram iuftitiam, Matt.5.

[ocr errors]
[ocr errors]

operum,

Quot funt genera bonorum
quibus iuftitia Chriftiana cer-
nitur & exercetur?

[ocr errors]

in

In Pfalm.

42.

Mat.13. & ita lucere coram hominibus, vt videant opera nostra bona & glorificent Patrem. Propter hæc è charitate præstita, iusti in regnum adfcifcentur æternum: ob eadem verò negleEta, iniufti in gehennamignis præcipitabuu

225. loan.5. 2.Cor.5.

tur.

Quid eft Ieiunium?

Et de cons On fimplex huius nominis eft acceptio.

Magnum & generale Ieiunium Augu

5.cap. Leiu.

C.Nihil

Syno.

Sec. distin. ftinus vocat, abftinere ab iniquitatib & illici nium & tis voluptatibus feculi. Deinde Philofophici, vt quidam vocant, Ieiuniu est parfimonia illa cibi, ac potus, moralifque fobrietas, qua temperatè viuitur etiam ab Ethnicis fecundum rectam rationem. Tertiò Ecclefiafticum est leMogunt. iunium, vtpotè cùm iuxta certum Ecclefiæ mo Bracar.2. rem atque præfcriptum, certis diebus & carcan. 9. Et nium efum nobis fubtrahimus, & vnica dun76. de taxat refectione contenti fumus. Cuiufcemodi conf.dift.5 Ieiunium pièer Christianè fufcipitur ad carAmbro.c. nem edomandam fpirituique fubijciendam, ad 6.dift.35. fructus pænitentia dignos præftandos, ad obe

fa.35.Et

can.dift.

dientiam exercendam, ac demùm ad qua-
lemcunque DEI gratiam
confequendam.

« PoprzedniaDalej »