Obrazy na stronie
PDF
ePub

locutus fueris , vtauertatur à via sua ime

pia,& viuat,ipfe impius in iniquitate sua 8. Tim. 4.

morietur:sanguinem autem cius de manu tua requiram. Adeò necessarium est obferuatu,quod Paulus non fine graui obtestatio ne postulat:Prædica verbum, insta oppor

tunè, importune, argue, obsecra, increpa 1.Tim.5. in omni patientia & do&trina. Tum idē ao

libi, Peccantes inquit, coram omnibus argue, vt & cæteri timorem habeant.

[ocr errors]
[ocr errors]

Quando nostra conniuentia a-
lienis criminibus impli-

camur?
Voties id, quod facultate vel authoritate

nostra cmendari vindicaria potest e de

bet, nos tamen impunitum ompeius abire siRom, 13. nimus. Ita peccant Magistratus,cum gladium

frustra portant,neque ficuti dicuntur,ministri DEI sunt, o vindices in iram his,qui agunt sceleratè vel

seditrose.Eôdë referri poteft quod 1. Cor.5. Apostolus Corinthijs præcipit: Auferte ma

.

lum exvobis ipfis:nescitis quia modicum fermentum totam maffam corrupit? Expurgate vetus fermentum. Secundò hîc pec cant Patres e Matres familiâs, Heriæ Præ ceptorcs, dum fibi concreditos nimia disimulatione co indulgentia quadam in educando

per

perdunt, & negligentia focordiaq sua in discrimen deduci permittunt. Sic paternæ prorsus nk dulgentiæ culpa deprauatos legimus filios Heli, qui idcirco immodicæ lenitatis suæ pænas 1. Reg.4. graues dedit. Hic etiam addi poteft peccatum, quod vocari folet Omißio fraternæ correptionis, admonitionis vel reprehenfionis , quandò CHRISTVS quoque femel atque iterum Matth.18. o tertiò corripiendum efTe fratrem monuit, ut peccantem illum lucrifaceremius . Quanquam alij distinguunt inter huiufmodi Omisfionem, e priorem de qua diximus, conniuentiam, ut duos alieni peccati modos ex hisce con stituant.

[ocr errors]
[ocr errors]

Quid eft Participatione alienum pec

catum contrahere? 1.

Dmaximè fit, cum il partem lucri cum fu,

ribus fiue raptoribus venimus : cùm itidem bona iniustè parta, vel quouis modo aliena , no bis unà cum alijs fcienter vendicamus autre tinemus : cùnı insuper spolijs alienis ditescimus. Huc spectare potest , quod Pfalmographus dixit,furibus ipsiscurrere, es adul-Pfal.49. teris portioné habere. Sicut Esaias obijcit po

E/118.1. pulo Iudaico: Principes tui infideles, focij furum,omnes diligunt munera,lequütur retributiones. Grauius adhuc delinquüt,qui

K 2

1160

<

lucrum fibiex aliena turpitudine apertè parat,
ut Lenones,quiuelatronibus, o notæ turpitu
dinis velfactionis hominibus, præbere audent
bofpitium o locum, quò fe illi aut sua reci-
plant.
Quo modo alienum peccatum no-
ftra Defensione contra-

himus?
Vum aut malefaftoribus patrocinamur,

aut doétrinam alterius quamuis peruerfame impiam tuemur ac spargimus: quūnostra itidem cura vel opera , quod contra fas o requum instituitur,promouere atque propugna

re contendimus. Aduersus hos diuinum intoYaia.s. nat oraculum: Væ qui dicitis malum bonum,

& bonum malum,ponentes tenebras lucem,& lucem tenebras, ponentes

amarum in dulce , & dulce in amarun. Ef4.10. Ac rursus : Væ qui iuftificatis impium pro Iboderos muneribus,&iuftitiâ ïusti aufertis ab eo.

Hæc fatis de peccatis, vt vocant , alienis, quæ nunc profe&to longélateg patent, u fumma quotidie licentia, a magnatibus præfertim, perpetrantur. Adeos vulgo ea 1.on cauentur, vt plerique peccata non esse putent ac floccipendant, etiam fi suas conscientias his crimisum fordibus con purcent, animalğue condem

Nent.

[ocr errors]

DEPEC. IN SPIR. SAN. 75 nent. Possunt autē dictæ species omnes in tria ferè genera conjci, breuiterg, vt Magnus Ba Bafili. filius oftendit,comprehendi. Quod enim in alie lnumode

t% Apostos ni erroris vel peccati societatem incidimus, id u fenten

fit aut rec opere:aut voluntate certóue ani- tia opes mi propofito tantum:aut supina negligentia, si rihta infimo

&tuofis 'quando admonendi u emendandi officio no- fit cõmust stro alij defraudantur . Sedlonge omnium de- candus. terrimum peccandi genus est, quódelmquitur in Spiritum sanctum.

ribem

De Peccatis in Spiri

tum sanctum.
Quid elt peccatum in Spiritum

fanétum?
Est,oblatam DEI munificentiam o gra

'tiam, quæ Spiritui fanéto ceu fonti bonotum tribui peculiariter folet,ex malitia contem ptim abijcere. Atque hoc est peccare inexpiabiliter, vt iuxta CHRISTI verbuni, nec in hoc ipso, neq; in futuro sæculo, talis tantis, Mall,ja. peccati remißio impetretur. Hacenim lege no- Marc.z. biscum agit Devs, vt nec gratiam in ter- sugut.de

, ris, neque gloriam in cælis tribuat alijs,quàm qui peccatum detestantur agnitum , o præter id, bonum fibi proponunt , re&tumque eligunt vite institută. Ceterum in hisce peccatis que

fiunt

ver.Dom

K 3

1. Tim. 1.

fiunt in Spiritum sanctum, abest tum peccati deteftatio, tum boni quod fectandum erat eleEtio,o abijcitur præterea id , quo. Spiritus fan &tus prosua gratia quem à peccando folet reuocare. Hmc fit, vt eiusmodi peccatis implicati, nullam Dei gratiam impetrare poßint. Pec catur enim non ex humana imbecillitate vel

fragilitate : quod vocant peccare in Patrem, An.li. 83. Patrisque potentiam , ut in Petro Apoftolo quest. CHRIST VM ipsum negantecernimus : ne darb.16. querursus exignorantia, quod eft peccare, ut Aito...

appellant, in Filium Filig sapientiæ, ficut Sau lo accidit Ecclefiæ perfequutori:fed quod longe

grauius est peccatur hic ex malignitate perChryfof.in uicacia mentis, vt exemplum præbent perilerMailbo fißimio obstinatißimiilli Pharifæi.

Quot sunt peccata in Spiritum sanctum?
Elusmodi fex recensentur, vt vulgò quidë

recepta suint carrim hæc nomina: Præsumptio de miséricordia DEI, vel de impunits, te peccati

, Desperatio, Agnitæ veritatis impugnatio, Fraternæ charitatis inuidentia , Oba stinatio, & Impænitentia. Significantius autē eritsi quis itanumeret.

1. Diuina mifericordia confidenter abuti.

II. De gratia DEI velfálute sua prorsus defperare.

III. Ve

« PoprzedniaDalej »