Obrazy na stronie
PDF
ePub

repugnamus . Sicut Ecclesiasticus monet his Eccl.18. verbis : Poft concupifcentias tuasnõ eas,

& à voluntate tua auertere . Si præstes animæ tuæ concupiscentias eius, faciette

in gaudium inimicis tuis.Vnde diuinum eGen.4. . tiam oraculum pronuntiat : Nónne fi bene

egeris, recipies? sin autem malè, statim in foribus peccatum aderit:sed subteerit ap petitus eius,& tu dominaberisillius.

E

Quæ sunt peccata præcipuèani

maduertenda? A nimirùm,quæ

dicuntur Capitalia, tum quòd fint veluti fontes vel capita reliquo. rum,tum quòdex illis, velut ex corrupta radi ce, peftiferi planè

fructus nascantur, & longa quafi ftirpe omnis generis vitia,scandala, dam na , corruptelæ ac pestes humani generis des; cendant.

De his

Quot sunt peccata eiusmodi

Capitalia? SEptem, qua fic numerantur: Superbia, AGrego.lib.uaritia, Luxuria, Inuidia, Gula, Ira, Ace 31. Moral. dia. Sed vt hæc maximo semper odio profequen

caßia. dafugiendas, fic Virtutes septem quæ peccatis principali illis opponuntur,fummoquidem ftudio @ amo, bo vitijs. re, fi vitam animæ quærimus, funt confeftan

de

de alto

[ocr errors]

Ha. Superbiæ cótrariaest Humilitas, Auari-
tiæ Liberalitas, Luxuria Castitas, cum inui-
dia pugnat Charitas, Gulæ opponitur Absti-
nentia, Iræ Patientia, demum Acediæ De.
uotio, feu pia sedulitas sedulaque pietas aduer
Santur.

Quid est superbia, & quas

gignit filias?
S perbia est inordinatus appetitus excellen

tiæ,fiue intus lateat in animo,fiue extrinse- Greg.is
cus etiam sese prodat. Hæc vitiorum quidem mor.
omnium mater, princeps ac regina est :precipuè
tamen infelicem hanc sobolem gignit, Inobedi-
entiam, iaétantiam, hypocrisim,contentionem,

Pfal.is pertinaciam, difcordiam, curiofitatem.Iam vt deli&tum hoc maximum caueatur, Tobiæsententia vsque obseruäda eft. Superbiá, inquit nunquamin tuo sensu , autin tuo verbo

Ecel.ia. dominari permittas: in ipfa enim initium lacob. 4. sumpsitomnis perditio. Et Apostolica do- 1.Pcs.5 Etrina: DEVS superbis resistit humilibus autem dat gratiam.

Tobiæ.4.

[ocr errors]

Quid est Auaritia, & quarum filia

rum marer?
A?

l'aritia est habëdi appetitus inordinatus.
Auarus enim reétè iudicatur , non folùm

qui rapit,fed etiam qui concupiscit aliena, vel Gregor. cupidėseruat

sua. Filiæ sunt huius peßima ma tris, Proditio, fraus,fallacia, periuriū, inquietudo, violentia,immisericordia feu inhumani

tas,& cordis durities. Damnat boc vitiu Apo 1.Tim.6. stolus, vbi fic ait:Qui volunt diuites fieri,

incidunt in tentationem & laqueum Dia boli,& defideria multa, & inutilia, & no ciua, quæ mergut homines in interitu & perditioné. Radix enim omniú malorum

eft cupiditas.Et CHRISTVS ipse teftatur. Matt.6. No potestis Deo feruire & Māmonæ. Et

iterum:Nolite folliciti effe in craftinum.

Quid eft Luxuria , qualemque so

bolem gignit? L!

Vxuria est appetitus inordinatus impu

re v libidinosæ voluptatis . Gignit antë Gregor. ex fe mentis cæcitatem, inconfiderationem , i

conftantiam, præcipitationem, amorem sui, odium DEI, defiderium buius vitæ nimium,

mortis horrorem, futuri iudicij ac æternæ bea1.Cor.6. titudinis desperationem. Aduersus hoc pecca

tum nos munit Apostolus,cùm ita fcribit:Om ne peccatum quodcunque fecerit homo,

extra corpus est, qui autem fornicatur,in Epbe.4. corpus suu peccat. Et ut idë Paulus testa

tur alibr: Fornicatio & omnis immúditia,

aut

[ocr errors][merged small]

aut auaritia,necnomineturin vobis,ficut
decet Sactos:aut turpitudo, aut ftultilo-
quiú,aut scurrilitas,quæ ad rem non per-
tinent, sed magis gratiarum actio.
Quid est Inuidia, & quas pro-

creat filias?
I Nuidiaeft tristitia debono alterius, ex oditi

aliena felicitatis respectu superiorum, quia
eis non æquatur:respectu inferiorum, nefi-

Gregor. bi æquentur: & respectu parium , quia fibiaquantur, vt Augustinus inquit. Filios verò procreat odium,susurrationem,detraétionem in aduersis aliorum rebus exultationem , in pro

Speris afflictionem. Sic Cain Abelgermano fra Gen. 4.
tri , Saul Dauidi destinato Regi cernitur 1.Reg.20.
inuidisse. Quod execrandū crimen Scriptura ta
xat,quia legimus:Inuidia Diaboli mors in.
troiuit in orbem terrarum: imitanturau- Sapies. 3.
tem illum qui sunt ex parte illius. Rectèigi
tur Apostolus monet : Non efficiamurina-
nis gloriæ cupidi, inuicem prouocantes,
inuicem inuidentes.

Galas.5.

Quid eft Gula, & quæ'nam il

lius filix?
G"

Vla est appetitus inordinatus cibi et pot? .
Filias habet, Ineptă lætitiā, multiloquiñ, Gregor.

scur

[ocr errors]

fcurrilitatem, spurcitiem , eo fenfuum coʻirtellectus hebetudinem , Prohibet hoc vitiune CHRISTVS cum ait, Attendite vobis,

ne fortè grauentur corda veftra in crapuEccl.37. la & ebrietate. Nam vt alibi quoque Scrip

tura testatur . Propter crapulá multiobierunt : Quiautem abstinens est, adijciet vitam.

Quid est Ira, & quæ soboles ex illa

nascitur? 1 Ra est cupiditas puniendi alterius, à quo la

sum se quis arbitratur. Nafcuntur ex illa de Grego. testanda filiæ, Rize, tumor mentis, contume

bie,clamor, indignatio, atque blasphemia. Sed aduerfus hoc animi virus nos præmunit Apo

stolica medicina hisce verbis : OmnisamariEphe.4. tudo, & ira, & indignatio, & clamor, & Colef.3. blafphemia tollatur à vobis cú omni ma

litia . Estote autem inuicem benigni, misericordes, donantesinuicem:ficut & DE ys in CHRISTO donauit vobis. Nec

temerè dixit supremus ille Iudex: Omnis qui Mattis. irafcitur fratri fuo, reus erit iudicio: Qui

autem dixit fratri suo Racha,reus erit cocilio:Qui autê dixerit fatue, reus erit ge

hennæ ignis.

« PoprzedniaDalej »