Obrazy na stronie
PDF
ePub

Qvaten

6. Cõnubi.

mo.

Qua ratione Matrimonium est

Sacramentum?

Vatenus ea coniunétio que inter virum Ambro, in O vxorem arttißima intercedit,congru6.5. Ephe. um o facrum est fignum diuinitus institutī, i Conflanc

. quo CHRISTI fponfi Ecclefi.cz sponse o Floren. coniuntio sanétißima firmißimag, designatur. Hier.in Hoc ipfum fignum Christianis coniugibus,quä Matth.

do Matrimonium rite auspicantur ad gratiam 32.9.2.6 DEI prodest accipiendam: nimirum vt duo 9.4.6.Ne. fint, maneantý

, in carne vna secundum suam Heb.13.

vocationem, o fiat in cis quod Apostolus do a

cet, honorabile connubium in omnibus, qu Ephe.s. & thorus immaculatus . Proinde Paulus vi

idem , vbi coniunétionis eiusmodi traftat my- m sterium , perfpicuè dixit: SACRAMEN- el

TVM HOC MAGNVM EST, ego 13 Nuptijsou autem dico in CHRISTO & in Ec- l concupif. clefia. Sic & Auguftinus: Non tantùm , in

quit,fæcunditas:cuius fructus in prole est, nec
tantum

pudicitia,cuius vinculum est fides, ve

rin etiam quoddam Sacramentum nuptiarī Ephe.5.

commendatur fidelibus coniugatis. Vnde dicit

Apoftolus. Viri diligite vxores vestras, fiAngli.de cut & CHRISTVS dilexit Ecclefiam. bone cow. Et rursius : Fædus illud initum nuptiale curus 1 iugali, dam Sacramenti res est, vt nec ipsa separatione irritun fiat.

An

centia.

An dirimi vnquam potelt M2

trimonium? MAtrimonium dirimi non poffe, CHRI

stys Dominus apertè testatur; cum Luc.16. á ait, Omnis qui dimiferit vxorem fuam & Matt.se

alterá ducit , mechatur: & qui dimislam

à viro ducit, mechatur. Ac rursus alibi: - Quod D E vs coniunxit,homo no lepa

Mat.19. · ret. Hanc D E I legem o inuiolabilem ordina

1.Cor.7. tioně Paulus porrò illustrans: His,ait, qui Ma trimonio iun&ti sunt, præcipio non ego, fed Dominus, vxore a viro no difcedere: quod si discesserit,manere innuptam, aut viro suo reconciliari. Et vir vxoré nő di

Ibidem. : mittat. Ac postea subijcit : Mulier alligata - est legi, quanto tépore vir eius viuit. Etsi

Augn , de - igitur nulla etiam proles consequatur, & quæ- adulter

. - libet vitæ accedant incommoda durißimique coniugijs. - casus, tamen consummatum semel Matrimo- Et de vota 6, nium valet,adeoque ratum eo firmum est, ut demprio. usque idiffolubile in omni vita perfeueret. ir. 6.

Cuius rei causam in CHRISTO ipso sta7. tuenus, qui summa, perpetua o inseparabili prorsus vnione , Ecclesiam Sponsamillam uni Ephe.5. ça semper, charißimam fibi adiunxit aty, copu lauit . Neque folum hæcipsa quæ inter virum o vxorem esi coniunétio, umculiconiugalis habet firmitatem , verum etiam omnem inde

Po

[ocr errors]

Cant.3.

Gen.2.

Polygamiam,ne vni videlicet plures nubant, penitus excludit. Ollare CHRISTVS vt

Matrimonium & certius confirmaret , o ad Matt.19: puriorem primæuumý, illum statum reuocaret,

fignificanter dixit:Erunt duo in carne vna. Et:sam non funt duo, fed vna caro.

.

Etang An.

Eft'ne permissum omnibus Ma

trimonium? Minimè. Tradiderunt enim sankti ApoftoEpiphan. li, vt Epiphanius inquit, peccatum esse, conira se post decretam virginitatem ad nuptias con

uerti. Idą, tale ac tantum esse peccatum asserit gelinorū. Lib.i.con. Hieronymus, vt dicat, Virgines quæ post contra loui. secrationem nupserint, non tam adulteras esse,

quàm incestas. Et Augustinus ait:Virgo que in Pfal.82 si nuberet, non peccaret, fanétimonialis si nupse Psal.75. rit, CHRISTI adultera reputabitur. Pro 1.Cor.7. inde quod Apostolus habet . Melius est nubere

quam ruri, prout Ambrosius difertè pronüciat,

ad non pollicitam , ad nondum velatam pertiLib.ad cor net.Cæterùm qua se popondit DEO, " san suptam, tum velamen accepit, iam nupfit, iam immor virginem.

tali nupta cst viro: 6 siiam voluerit nubere

communi lege coniugij , adulterium perpetrat; L. Si quis ancilla mortis efficitur. Sic Ambrosius . Vnde c. de fans femper laudatum fuit Iouiniani Imp. Refcri&ß.Epifc. ptum,o à Iustiniano Imp.in Codicêrelatum,

quod

[ocr errors]

1. Tim. 5:

quod sic habet:Siquis dicam rapere, sed at- Leo Epise, tentare tantùm iungendi caufa matrimonij fa-92, Canon

. cratißimas Virgines ausus fuerit, capitali pæ- cõprobāte. na feriatur.

Conci, con Tam de Monachis o Sacerdotibus eadëra-fantinop.

Chalce tio,idem iudicium est prorsus:damnationem e-donen. nim habent, silaxatis libidini habenis, primam Can.16. fidem Deo u Ecclefiæ datam fefellerint,

Ang.de bo seu, ut Apostolus loquitur irritam fecerint. no vidui. Dui vltrò se abdicarunt coniugio, dum feruansis. m perpetuò Cælibatum, aut voto expreßè Concil. Tos

let.5.0.2. nuncupato firmarunt, aut facrorum Ordinum fufceptione faltem tacitè comprobarunt , atque ibag.z. teftati sunt. Audiant igitur Verbum DEI: Vouete & reddite Domino DE O vestro.

Tum illud: Si quid vouisti DEO, ne mo Eccle.s. reris reddere. Et quod CHRISTVS ipse Deut.33. docet: Nemo'mittens manum ad aratrum

L46.9. & refpiciens retro,aptus eft Regno DEI.

O Cars

Cogit igitur ad Cælibatum quof-
dam Ecclesia?

Leo.Epift. Non cogit fanè pia prouidas mater, quale gem Cælibatus nemmi imponit:ab ijs ve- Consilium

Constanti qui legem eam, vti di&tum est vltrò recepe

Hopolita. runt,exigit,ne foluant religionem,néue conuen sub iusti. tionem quam cum CHRIS TOO eius Ec niano cap. clefia fan&miuerunt, violent atg, rescindant

. 3. 16: I

Me- dift.28:

de vid.

cont. loni.

Meritò igitur vrgentur illi stare promißis, com 1.Cor.7. seruare,

quod semel amplexi sunt , consilium Eet Theop. Euangelicum:de quo Paulus:Et qui matriAmbr. de

monio iungit virginem suam, benefacit yirg.cli. (quam diu scilicet DEO dicata non est) &

qui noniungit, melius facit. Ac rursus: Hier.lib.1. Bonum eft homini mulierem non tan Mat.19. gere. Quocircà laudantur à CHRISTO, Bafil.de e in Ecclesia semper apprimè laudati fuerunt Firgini, Eunuchi Euangelici, fiue, vti Tertullianus cont. Ange vocat,spadones voluntarij, qui seipsos propter limos.

DEI Regnum castrauerunt , vt fint santti 2.Cor. 7.

corpore e spiritu, DEO in carne fine carne
militantes. Reliqua verò huc fpe&tantia in lo-
cum alium commodiorem , qui confilia Euan-
gelica declarabit,feruabimus.
Quæ est summaria do&trina

superiorum?
& pro instituta difta funt hactenus bre-
uitate,

funt demùm referenda: uthabeant fimplices assertionem Catholicam de septem Ecclefiæ Sacramentis

. Quæ duplicis quidemelle generis inueniuntur.

Alia enim, vt priora quinque,fingularem vniuscuiusque fidelis salutem promouent:alia verò, duo videlicet posteriora , multiplicando DEI populo , 86 Ecclefiæ propagandæ deferuiunt,

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »