Obrazy na stronie
PDF
ePub

fus: Qui fuperbierit,nolens obedireSacer Deut.17. dotis imperio, qui eo tempore miniftrat Cypria. lib.1. Epif. Domino Deo tuo, ex decreto Iudicis 3.0.8. morietur homo ille, & auferes malum de Ifraël, cun&tusque populus audiens time bit,vt nullus deinceps intumefcat fuperbia.Hinc Apostolus iubet: Aduerfus Pref, 1.Tim.4. byterum accufationem noli recipere, ni- vide.z. fi fub duobus aut tribus teftibus. Idque ad Epistol. Timotheum Ephefiorum Epifcopum fcribitur, ficut & illud. Qui bene præfunt Presbyte- 1.Timo.4. ri,duplici honore digni habeantur: maxi mè qui laborant in verbo & doctrina.

Fabiani

Quid verò de malis Sacerdotibus
eft fentiendum?

Gen.

Matth.23.

Diuina ifthæc est ordinatio, quæ non potest Eccle.7aboleri, vt non boni modò, fed mali quoq, Chry.in Sacerdotes in Ecclefia honorentur. Vult enim August. in fuis ministris agnofci, recipi, audiri atque epist. 137. obferuari ille qui dixit: Super Cathedram Matth.10. Mofi federunt Scribæ & Pharifæi: Om- Luc.10. nia ergo quæcunque dixerint vobis, fer- Etc.Secun uate & facite : fecundum autem eorum dum, dift. opera nolite facere. Dicunt enim & non 19. faciunt. Iam inter malos delectus quidam babendus est, vt quod ad munus authoritatemCypri, li.. que docendi fpectat, illis tantùm fidem obedien epift.3.

H 5 tiamá

Quiefcas

16.9.1.

Ab.3.6.1. yo

Chryfo. ad tiamg, deberi intelligamus,qui ab Epifcopis le Hebr.cap. gitimè ordinati ac mißi, fanam Ecclefia doctri mus.dift. nam profitentur. Qua de re fapientißimè mo42.ca. net,atque hunc in modum docet antiquißimus Aducim. Irenæus: Iis qui in Ecclefia funt Prefbyteris Lib.4.ca. obaudire oportet, & quifucceßione habent ab 43. Vide Apostolis, & quicum Epifcopatus fucceßioeundem ne charisma veritatis acceperut: Reliquos ve rè qui abfiftunt à principali fucceßione, quocu que loco colliguntur,fuspectos habere vel qua fi hæreticos & male fententiæ, vel quafi fcindentes elatos. Nec multò post: Ab omnibus talibus abfistere oportet: adhærere verò his, qui Apoftolicam, ficut prædiximus, doctrinam custodiunt, cum Prefbyterij Ordine fermonem fanum & conuerfationem fine offen fa præftant, ad confirmationem & correctionem reliquorum. Hac Irenæus ille, qui fanéti Ioannis Euangelista difcipulum Polycarpum fcriptioni, præceptorem audiuit. Et hac Tertulliano cau bus hæreti fa fuit, cur hæreticis exprobrans diceret: Ordinationes eorum temeraria,leues, inconstantes. Nunc Neophytos collocant, nunc feculo obftrictos, nunc Apostatas nostros: vt cos gloria obligent, quia veritate non poffunt. Nufquam facilius proficitur,quàm in caftris rebellium, vbi ipfum effe illic promereri est. Itaque alius hodie Epifcopus, cras alius: hodie

Li.de præs

corum.

Zib.3. 44.

[ocr errors]

Diaconus, qui cras Lector: hodie Presbyter, qui cras Laicus. Nam & Laicis facerdotalia officia iniungunt.Hucufq, Tertullianus.

Quæ virtus eft huius Sacramenti,&
quis effectus?

EXimia certè virtus est & effectus multi

li.z.contra

plex. Nam qui feptem his Ordinibus,quos concil. diximus, ritè initiantur, DEI confequuntur Florent. gratiam & poteftatem fpiritualem, vt que ad Et Augu. Ordinum ipforum functiones proprias perti- liter. Parnet, falubriter exequantur, ac inter DEVM meniani. DEI'QVE populu idonei miniftri fint consti tuti. Vnde Ambrofius: In loco Ordinis officij In.12.cap. Ecclefiaftici pofitus, gratiam habet qualifuis 1.Cor. fit, non vtiq propriam, fed Ordinis per efficaciam Spiritus faneti.

A&to.6. 13.14.15.

Habent prætereà ijdem ordinati certum ex eo illuftre teftimonium, quo fe minifteriaque 1.Tim. 4. fua commendent comprobent alijs. Ita fit, vt Tit..Et is Ordinibus infignes & in minifterium Ec- Cyp.lib.1. Epist.4. clefiæ fegregati rectè cognofcantur, & fuo in &.6. loco habeantur, meritoque honorentur. Væ autem ijs, quos non Aaronis à DEO vo- Nume.17. Hebr.5. cati exemplu impellit, fed animi tumor atq, fu- 2.Parali: perbia, ad instar Oziæ Regis, ad Sacerdotalis 26. dignitatis munera quomodocunque occupanda

obti

fer

obtinendaue præcipitat.In quos diuinus ille, Hicr.zz. mo rectè competit: Non mittebam Prophetas,&ipfi currebant:non loquebarad eos & ipfi prophetabant. Quomodo auté prę Rom.10. dicabunt, nifi mittantur? vt fegregatus ille in misterium Paulus inquit.

diftin. 61. 0.89.

Certè Ordine confufo & fublato Sacerdotio, Ex Leone veri legitimi Ecclefiæ miniftri haud inter& Greg. qui citans nofcerentur,docendi munus & authoritas vitur etiam lefceret, Sacramentorum difpenfatio in fide pre 8. poftere, curaretur, ac vana etiam foret, fun&tiones Ecclefiaftica perturbarentur, atque ficut res nunc ipfa docet, noua falfag, doctrine paßim fpargerentur, grauibus demum & exitialibus motibus identidem Ecclefia concutere 1.Cor.12. tur. Quapropter Apostolus Paulus non modò Ephe.4. gradus ministroru in Ecclefia diuerfos pofuit: verum etiam quàm falutares ac neceffarij ef fent, adiunxit, vt affirmet diuinitus eos effe da tos Ecclefiæ ad confummationem Sanctorum in opus minifterij, in ædificationem corporis CHRISTI, & vt iam non fimus paruuli fluctuantes, & circumferamur omni vento doctrinæ in nequitia ho minum, in aftutia ad circumuentionem erroris.

Eog, magis miniftroru isthæc inftitutio,tanq nexus firmißimus Ecclefiæ, & conferuande

[ocr errors][ocr errors]

te Donati

unitatis pulcherrimum vinculum fedulò re-
tinenda,& in malis etiam Ecclefiæ ministris
(vt diximus) propter diuinam ordinationë est
ufque honoranda. Vnde fcripfit Auguftinus, Epist.165.
In illum,inquiens, ordinem Epifcoporum, qui de schisma
ducitur ab ipfo Petro vfque ad Anaftafium, ftarum.
quinuc eandé Cathedram fedet, etia fi quifqua Et.1.9.1.c.
traditor per illa tempora fubrepfiffet,nihil præ- Noquales.
iudicaret Ecclefiæ et innocentibus Christianis:
quibus Dominus prouidens, ait de præpofitis
malis: Quæ dicunt facite: quæ au-
tem faciunt,facere nolite:

Sic Auguftinus.

De Matrimonij

Sacramento.

Matth.23.

Quid eft Matrimonium?

Mnoh

2.

Gen.1.

Atrimonium est legitimaviri fæmi- 27.quæft. næ coniunctio, que confuetudinem vita indiuidua retinet. Cuius quidem coniuga lis coniunétionis fi primarium authorem quæ- Matth.19. ris, DEVS eft OPT. MAX. fin finem .Cor.7. inftitutionis fpectas, est humani generis propa- Ephe.5. gatio, ac deinde fornicationis in hac naturæ cor sicut. rupta imbecillitate deuitatio.

32.9.2.0.

1.Cor.7.

Qua

« PoprzedniaDalej »