Obrazy na stronie
PDF
ePub

Diony. de

Cant.6.

Heb.

. 5.

Colof.t. potestate differentes,qui iniun&ta fibi munia de Danie

. 7: centi quadam ferie obeunt , ac fideliterexequu celest bieg tur : fic militans etiam Ecclesia, quæ domus

, rarcbia. DEI o velut caftrorum acies quædam or1.Tim.z. dinata est,ministros habet fibi peculiares, à reAnacier

. liquis Christianis seiunétos, & pulchroordine olfdor, inter fe difpofitos ad publica & communia EcDift.21. clefie ministeria peragenda : nimirùm vt pro

Christiano populo in his quæ ad DEVM, sa 2.Cor.5.

lutemque animarum spectant , suas illi operas Heb.iz. ex professo ac pro dignitate præstent. Quo loco Scriptura testimonium huic

Sacramento præbet?
Llic fcilicet, vbi de Apoftolis legitur, quod

in Ecclesiæ ministris deligendis, institu 1. Tim. 4: endis atque ordinandis vsi sunt manuumim.Amb.li.3. positione . Hoc enim veluti fymbolo certo es de dignita, efficaci præfentis gratie,quæ in fuperiori Or

dinum collatione exhibetur u accipitur, Sacra mentum illud nobis est commendatum. Quare

Paulus ad Timotheum à se creatum Episcopā 1. Timo.4. fcribens, & acceptæ in hoc Sacramento gratia & ibidem illum admonens: Noli,inquit,negligere gra Theoph. tiã quæ in te eft, quæ data eft tibi per pro

phetiam cum impofitione manuum pref

byterij. Et rursus adeundem : Admoneo te Bafilien. vt resuscites gratiam DEI, quæ in te est

per

Alto. 6.

[ocr errors]

.

2.Tim.i. Concili,

1. Tim.i.

[ocr errors]

perimpositionem manuum mearu. Qulo-
niam verò permagni refert , quales in Eccle-
fia quibuscunque munys preficiantur, & Ec-
clesiasticam potestatem ex hoc Sacramento acci
piant, ad omnem Epifcopum dicitur:Manus
citò nemini imposueris, neq; communi- Leo in
caueris peccatis alienis.

epift.65. Quot gradus in fe continet hoc Sacramentum?

Concil. GEneratim quidem minores ordines maio

Cart.4.0 resá, continet:minores fcilicet quatuor, 0- Laodi. stiariorum, Leftorum, Exorcistarum, e Aco Ignat.ad

Antioch. Lythorī:maiores verò tres,nëpė Subdiaconorīt,

Dionys.de Diaconorum,ac Presbyterorü. Expresbyteris eccle: hier. porrò alij maiores,alij minores à CHRISTO in Luc.g. ftituti mueniuntur. Maiorcs enim Presbyteri cp.lib.i.

Apostoli sunt,eorumo successores Episcopi,ma epist.3. gna fanè poteftate o reuerenda dignitatis præli

. 3.épist, rogatiua excellentes. Nam horum eft(Scriptu

9,1gnu.ed

philadel. ra teste)attendere fibie' vniuerso gregi,quë à altor.20. Spiritufan&to curandum pascendumque acci- 1.4.5. piunt, regere Ecclefiam , ea quæ defunt corrigere, per ciuitates iten Presbyteros costitucre. Luc.vo. Minores verò Presbyteri sub episcopis,ficut se Anaclet. ptuaginta duo illi discipuli sub Apostolis , in Epist.3. Ecclefiæ ministerio deferuiunt, dona o sacrificia pro peccatis offerunt, atq, in curanda Do

mia

10

1

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Heb.13.
Ad Tit...

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Heb.5.

H 3

minica messe tanquam operarij secundùm illos Matt.9. existunt.Verùm præfentis instituti eft,qua

fingulis Ordinibus funktiones o leges prescri
ptæ fint enucleare.Ilud

fanè constat, magno in
pretio cunétos Ordınes habendos,ac sedulòreti-

nendos esse . Firmum enim testimonium illis Ambro, in prebet sacra Traditionis Apostolicæ Ecclesiaepist.ad Epbe.c.4. sticæg obseruationis disciplina,quæ ad nos va

transmisa perdurat.

Joan,20.

Quomodo veteres patres de hoc Sacra

mento scribunt? Libr.que. Certe Augustinus Doctor verè Catholi

Ertė ftio.vet

'cus suam Ecclefiæ sententiam his vera rexi bis manifeftè declarat:

Quod insufflalle in disci
fta.Etli...
cont.li. Per pulos Dominus legitur post dies paucos resur-
menani. reftionis fue, o dixisse: Accipite Spiritum

fanétum,ecclesiastica potestas collata intelligi-
tur else. Quia enim omnia in Traditione domi-
nica per Spiritum sanctum aguntur ,

idcirco
cùm regula eius ce forma traditur huiies disci-
plina, dicitur eis : Accipite Spiritum San-
&um.Et quia verè ad ius ecclesiasticum per-
tinet,ftatim subiecit dicês, Cuilis tenueritis
peccata, tenebūtur: & cui' remiferitis, re
mittétur ei. Inspiratio ergò hæc;gratia quædā
est, quæ per traditionë infunditur ORDINA-
TIS perquã commendatiores habeätur. Vnde

Apo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

do. Canon, lo

Apostolus dicit ad Timotheum, Noli negli- 1. Tim. 4. gere gratiam quę eft in te, quæ data eittibi per impofitionem manuú presbyterij. Semel ergò fieri oportuit, vt de cetero Traditio išta non fine dono Spiritus santti esse crede retur.Hucufq

, Augustinus. Extant & Apoftolorum Canones publico Ecclefiæ iudicio rece In.6.Syro pti, in quibus hoc modo statuitur: Episcopus à duobus aut tribus Episcopis ordinator: Presby o.z. ter ab vno Episcopo ordinator:ita Diaconuser reliqui Clerici. Tum infra. Si quis Episcopus, Cax. 68. aut Presbyter,aut Diaconus, aut Hypodiaconus,aut Lector, aut Cantor sacram. Quadrage fimam non ieiunauerit, aut quartam feriā,aut Parafceuen(hoc eft,fextam feriā) Ordine mouetor , nifi fortè infirmitas corporis impediat. Caius verò, ante annos M. CC. Pontifex eg vide infig: Martyr illustris, hos ipsos gradus o Ordines mes.61. Sigillatim recenset, quum ait : Siquis Episco-dis. pus esse meruerit, primò Oftiarius, deinde L:Etor, post Exorcista,deinde facretur Acolythus dehinc vero Subdiaconus, Diaconus , es poSteà Presbyter: exinde , fi meretur, Episcopus ordinetur . Laudat igitur Cyprianus Cornelium Episcopum, ac bonis omnibus tum in li. 4. Epi. Clero', tum in populo eundem laudabilipredicatione cõmendari scribit : Quia non iste ad Ecclefiafti. Episcopatum subito peruenit , sed per omnia

nes Canos

2:

[ocr errors]

2. Et dist. 39.ca.

Qui

[ocr errors]

lum.

a

Ecclesiastica officia promotus,in diuinis ad ministrationibus Dominum sæpè promeritus, ad Sacerdotij sublime faftigium cunctis Religionis gradibus afcendit: tum deinde Episcopa

tum ipsum nec postulauit , nec voluit, nec vi a de Eccle, inuafit:fed quietus,modestus,caftus, humilis, bier.o. ad verecundus,demùm er coaétus excepit . Quos Demophis

igitur Ordines vetus « Apoftolica probauit b dift.21. Ecclefia,ficut a Dionysej;b Anacleti, IgnaCAd Ant riocbenes.

tyquefcripta declarant, eosdem ætas omnis co: plexa posterior,suo etiam iure conferuat. Quis est Ordo in Ecclesia magis

celebratus? P Resbyterorum Ordo, siue Sacerdotium: de

cuius mgenti, femperque reuerenda dignitate Chrysostomus Ambrofius libros integros ediderunt. Dequo Magnus etiam ille Ig

natins, SACERDOTIVM, inquit, sum Smyrnen.

ma est omnium honorum,qui in hominibus con Tes. fistunt: quod fi quis inhonorauerit, DEVM

inhonorate Dominum IES VM CHRISTVM primogenitum totius creature, u so lum natura principem Sacerdotem D E 1. Sic

ille. Quinca dilucidè testatur diuinum oracieMalac. 2. lum: Labia Sacerdotis custodient fcienti43.c. Sit am, & legem requirent ex ore eius : quia rector. Angelus Domini exercituum eft.Etrur

sus:

Epist. ad

Et distin.

« PoprzedniaDalej »