Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

ferendum homini diuinam gratiam, animæg Auguft.in
falutem, modò ad hæc non indignè accedat. pfal.73.
Per Baptismum etenim regeneramur greno- Til.z.
uamur: per Confirmationem augemur robo Ados.
ramur: per Eucharistiam nutrimur o refici- loan.6.
mur: per Pænitentiam reftituimur er sana-
mur in vita spirituali : in qua per reliqua itz-
dem Sacramenta, pro sua cuiusque ratione,ia-
uamur atque prouehimur , ut fuo demde loco
aperiemus.

1041.20.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Quibus partibus constat vnumquodý;

Sacramentum?
Verb
Erbo er Elemento. Per verbum hic intel

Concil. Pla lige certa quædam o determinata verba, rentinus. in quibus ipfa consistit forma, quam vocãt, Sa eramentorum, Per Elementum acciperes exter De his fino nas, qua vera materia funt Sacramentorum, gillatim pot aqua,oleum, panis, vinumo eiusmodi. poftca. bis partibus perfe&

fumptis adiungunturre-
hqua, quæ ad cuiusq, Sacramenti tumidonea
collationem, tum dignam

susceptionem speftãt,
vtpotè inftitutio Diuina, minister idoneus, in
tentio re&ta in ministro, Fides in suscipiente,
fi quæ funt huius generis alia.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

b A&t. 8.

Concil

. Flo cepta conseruauit,ac fideliter difpenfauit hucTeut usợ, CHRISTI sponsa es columna verzCam.4. tatis Ecclesia. Sunt autem hæc: Baptismusa, 1.Tim.3. Confirmatiob, Eucharistiac, Pænitentia d, Ex a Mat.28.

trema Unctio e, Ordof, o Matrimonium 8. Mat

. 26. Nec refert fanè, fi eiusmodi vocabula in Seridloan.20 pturis non extent omnia, dere modò ipfa cõstet, clacobi. 5 ac Sacramentorum veritas e virtus diuinis g Ephe.s. teftimonijs approbetur. Quanquàm ea,quæ VAng.cētra niuersalis Ecclefia ex Apostolorum TraditioDonar.com neretinet atque conferuanda commendat, e

tiam fine Scriptura, plenam apud nos fidë , vt anteà docuimus habere merentur. Ac de singu lorum quidem Sacramentorun institutione po steà fuoloco.

Vis autem eorum, vt fidißimus Scripture Li.19.con: interpres Augustinus inquit, inenarrabiliter tra Fauftū valet plurimü, & ideò contempta sacrilegos fa

cit. Impiè quippè contemnitur, fine quo non po que}}. test perfici pietas . Atque vt idem alibi docet: per Leuiti. Contemptor visibilis Sacramenti, inuifibiliter

sančtificari nullo modo potest.

rium,

Libro.4.

[ocr errors]

Sap.16.

Quare instituta funt Sacramenta? PRimum, vt fint prafentißima remedia con

tra peccatum, quod lethalis eft anima mor bus , aut pestilens. Quamobrem longèpræstant Legis antiquæ Sacramentis, virtute vtig, ma

word,

[ocr errors]

cötra Fau.

nsolim Rom.9.

[ocr errors]

iora, vtilitate meliora,numero pauciora , intel-
le&tu augustiora, obseruatione faciliora, signifi

catione præstantiora,quæ, præterquam quòdfi Es gnificant , etiam sanétificant ac falutem

dant: vt è Scripturis Augustinus optimè depre- Aug.li.19. benvelit.

fium. Secundò, vt habeamus certa efficaciaj lig- 'Et lib.z.de na diuinæ erga nos gratiæ ea voluntatis, quæ do&t. Chri

, -fdum in fenfus externos incurrunt , non folùm

excitant fidem in CHRISTVM, DEI-
QVE mifericordiam & bonitatem, verùm e-
tiam viuifica sunt instrumenta , per qua vi-

Tit. 3. fum eft Deo, salutem nostram efficaciter loan.6.com je operari.Vt præclarè di&tum sit iam olim , per 20, seipsum quoq , Sacramentum multum valere. Au.lib.4.

cõrra Doo Tertiò , vt extent velut fymbola e extre-natištas. mænotæ Chriftianæ profeßionis,quibus DEI idē lib.19. e Ecclefiæ filijse mutuò agnoscant: tum in v- contra nione, humilitate eg obedientia se fru&tuofè ex

Fault и т. . erceant es contineant , atque ita vnius religio de vera nis necessarijs quasi nexibus er fæderibus inter religione. seinuiccm maneant colligati. Alioqum fine Sa cramentis,nec conftare, neg, discerni fatis potest vlla religio. Quid verò fentiendum eft de Sacramen

torum ministris? I Taplanè fentiendumeft de illis,tanquàmmi 1.Cor.4.

[ocr errors]

Et cap.17.

[ocr errors]

Num.f.

Contra

Contra

Efaie. 52. niftris Ecclefiæ , & dispensatoribus mysterio

TAM DEI, qui portant vafa Domini, Tam 2.Reg.8. bernaculog

, deseruiüt,facris ex profeßopraConcil. funt. Non enim omnibus indifferenter, fed Se Nicevum. cerdotibus Episcopis incumbit Sacramenta cap.4. conficere,dispensare del administrare.

De his ministris porrò Regulam præscribit

Augustinus : Non ideò veriora o fan&tiora Cresconit kb.4.

sunt Sacramëta, inquit,quia per meliores mini strantur: Illanamy, per seipsa vera eg" fan

&ta funt, propter verum sanctum DEVM Lateras pe cuius sunt.

Et rursus : Memento Sacramentis De mister.

DEI obesse nibil mores malorum hominum, ipitian. quò illa velomnino non fint , vel minus sancta

fint. Suffragatur his Ambrosij fententia: merita personarum confideres, fed officia Sacer

dotim: puta i adminiftratione Sacramentorã. Homi.8.in Name per indignos consueuit DEVS ope 1. Cor.3. yari,c nihil propter Sacerdotis vitam Sacrae

menti gratia læditur, Chryso

stomo teste. Quid iudicandum de Cæremonijs, prza cipue quarum solennis est vsus

in Sacramentis?

ziliani li.7

C
'dam sunt externi, religiofe ac decenter ing

82.Innos

Philip.4.

[ocr errors]

Aituti.Primim vt figna, testimonia o exerci Mat.4.
tia fint cultus interioris, quem DEVS inpri Rom.l2:
mis requirit: Deinde, vt viua extent Religio- Matth.is.
nis incitamenta,quibus fragilitas humana ceu Rom.i.
adminiculis fulciatur, o ad sacra mysteria,
Capeljenda, tum retinenda velutimanu duca-
tur: Pastremò, vt quæ ad cultum diuinum pro

Leo Epifc. mouenduni, c ad difciplinam concordiamg, co cent.ad seruandä publicam pertinent, honeftè ac decēti Eugubi, quodam ordine, ficuti Apostolus iubet, in Ec- 1.Cor. 14. clefia peragantur.

verò, quarum est usus in Sacramentorum administratione,quas , veluti per manus Hier.6. E

traditas et commendatas nobis à Patribus ac Prox.zi.

cepimus, ingenti præcipuè studio retineri« ob Bafil.de i feruari debent. Nam præterquàm quod decorë fan&to,

illæ Sacramentis adferunt, vreuerentiam quã
dam conciliant , fingulari quoque antiquitatis
commendatione nobis suntveneranda. Habent
prætereà istitutionem non folùm vetustißimä Tertul.de
& Apostolicam, verùm etiam mysteriorum litis.
grauitate atque dignitate plenam, vt fanctißi- ing.cotra
mi, doétißimig

, Patres annotauerunt . Dehis Donatift. demùm,alijsq id genus,præclarèita Damasce- fuffr.pre nus : Quæ Christianareligio erroris nescia susci defunétis,

pit, eo in tot secula feruat inconcussa, minimè i

vana sunt,fed vtilia, Deo placita, salutige
noftrá conducibilia plurimüm.

Lame

« PoprzedniaDalej »