Obrazy na stronie
PDF
ePub

Pro.32.

[ocr errors][ocr errors]

dam e conseruandam cùm honesta cunéta pro sunt,tum ingens pondus adferunt piè obferuaEcclefiæ Traditiones.

Postremus est, vt verum inter legitimos en nothos Ecclefiæ filios , seu inter Catholicos equi

Hæreticos discrimen indè accipiamus. Illi enim Bafilius.de fimpliciter m doctrina Ecclefia, fiue scriptotraSpiritusan dita,vt ea in Biblicis literis extat, fiue Patrum 80.ca. 27. Traditione comprobata, acquiefcunt.Sequun

tur enim Verbum DE 1: Ne tranfgrediaris

terminos antiquos,quos posuerút Patres Orig.in.c.3

tui.Hi verò,qui funt Hæretici, ab hac fimpliEpift ad citate Fidei, o à venerandæ matris Ecclefiæ, Ticum. Sanctorumá, Patrum probata sententia disce

dunt, nimiumg fibi, vel desertoribus Erclefia fidunt, adeoq, ne moniti quidē refipiscunt. Quia re Paulus de ijs feriò fanxit,dum ait:Hæreticum hominem poft vnam & fecundam correptionem deuita,sciens quia subuer

sus est, qui huiusmodi eft. Atque vt Cy Ad Põpei, priano concludamus. Quisquis ab Ecclefiæ vna

.
tate discesserit, cum Hæreticis necesse est inue-
niatur.

wdd Tit. 3.

Quæ demùm eft fumma omnium

fuperiorum?

Auguft. Qvad

principio quidem hucusque traktate

funt

[ocr errors]

Rom.8.

[ocr errors]

sunt de summa Chriftianæ do&trinæ , ed nimi- li.2.de Re. rum fpeétant, ut vera Christiani hominis Sa traltet

1.Cor.13. pientia constituatur : quæ tribus illis virtu- 2.Tim.2: tibus FIDE, SPE, O CHARITA - Heb.ll. TE comprehenditur. Et Fide quidem verita Galatis. ti DEI firmiter afsentitur, eig, innititur a- loan.14. nima : Speautem propius adhuc apprehendit Roma. 13. bonitatem DEI: Fide iam cognitam atque conceptam:Charitate demum DEO, proximog, propter DEVM coniungitur o vnitur. De Fidenos docet Symbolü Apoftolicum , An in Ena

chiridio, ea proponit ; quæ maximè funt credenda i pro fitědá Christiano. De his verò quæ sperāda eg desideranda ; precatio nos instituit Dominica. Ad Charitatem demum spectant,quæ duabus tabulis Decalogus exhibet. Præclarè igitur 0

In cap. 4. rigenes:Puto, inquit, quòd prima salutis initia Epistol.al o'ipsa fundaméta Fides eft: Profectus vero v Roman. Augmenta ædificij Spes:Perfectio automog'cul Luc.il. men totius operis Charitas · Ili demùm beati, Luc.6. qui audiunto custodiunt verbum Dei, quz- Matthiji que voluntatem Patris cognofcunt o faciunt,

19.25.

Ioan.15. in Fide, Speco Charitate perfeuerantes. Etha Matth.io: Etenus,pro institutiquidem nostrira- **.24. tione , fatis de Sapientia

Christiana.

[ocr errors]

Róm.2.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

An'ne aliud quicquam ad hanc do-
&trinę Christianæ partem

spectar?
E Tiam : huc enim planè

fpcétat doctrina de Sacramentis, et noi int Christiani,quibus

veluti instrumentis diuinitus institutis hasugust.in

beantopus ad Fidem, Spene, og præcipuè Chao Joax. Tras ritatem accipiendam, exercendam, augendam,

aut etiam reparandam. Adde,quod Sapien Augu.lib.

tia modò, fed etiam: Iustitia Christiana cum Fauftum. (titr:i,tuin retineri absque Sacramentis non po

test, fine quibus religionem vniuersam extingui prorsus necesse sit. Habentigiturea sublimzem in doctrina Christiana locum,eu necessariam quoque tra

Stationem.

Siatu 102.

19.contra

De Sacramentis.

).

Caput III.

Curde Sacramentis docendi

funt Chriftiani?

Via Sacramëtorü cognitioøvsus faAd Tit.z.

cit, vt illi accepta ex I ESV CHRI Ioan. 36. STI meritis gratia, quæ per Sacramenta ipsa

[ocr errors]

confertur,legitimè'exerceantur , conferuentur, atque promoucantur in diuino cultu.

9.20.

,

10.

Gene. i.

i.de Doct.

Quid & quotuplexest cultus

diuinus? CVltus diuinus dicitur, quem Christianus

tanquàm præcipuum ac fumm:um obsequi io. de Cixi um , debet Creatori ac Saluatori suo DE O tate Dein

. OPT. MAX. Hominem enim non sua po- Pro.16. tißimum causa, sed vt Deum purè integréque 2.Cor.s. colat,& initio conditum, et posteà redemptum, 1.Thef.s. atque ad idonininò destinatum esse docet Chri August. li. stiana Religio. Est autem diuinus cultus du

Christ.com plex: Interior & Exterior. Interior, quo per in in Enchir. tellectum e affeatum DEO coniungimur, Fide, Spec Charitate , vt anteà dictum est, 1.Cor.14: perficitur. Exterior, est profeßioquædam cul- Ffal.15. tres Interioris , quem externis quibufclam eg 1.Tim.6. vifibilibus signis,ritibusg declaramus. DEVS enim,qui bonorum nostrorum eget,alioquin pro.16. beatus per fe,totusá perfeétus, tamen ficut totum ipse hominem tum corpore, tum animo con stare voluit,sic eundem quoque totum, hoc est, secunduin omnem sui partē exigit

, à quo syncerèstudioses, colatur : anima quidë secundā inte Luc.10.

Matth.22. riorem, vti docuimus:corpore verò secundñ ex teriorem cultum cum interiore coniunctum, li- pfal.83.

cut præcipuè eo faluberrimè fit

in vsii Sacramento

Mai.s.
Roma

Mat.s.

Gen.2.

[ocr errors]
[ocr errors]

1. Cor.6.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Et de cas

cram.

Quid est Sacramentum? Aneliz de Est diuina eo inuifibilis gratia externum Poet.Chr.

eg visibile signum à CHRISTO ille techi,rudi

. ftitutum, vt in eo quis Dei gratiam accipia Ambr.lib. at atque sanctificatione. Quare non simpliciter 4.de Sus figna funt,qué Ecclefiæ Sacramenta dicãtur: Concil

. sed certa, sacrofan&ta, e efficaciasigna, ChriFlorent.cstianis ex diuina mftitutione o promißione Lateraně. commendata. Signa quidemidcircò, quoniam Auguft.in Pfalm.73.

externa quadam fpecie fimilitudine,id nolib.19.cor. bis referunt & declarant,quod per ipfa DEVS tra Faustī nobiscum inuifibiliter atque spiritualiter agit.

Certaverò,facrofan&ta fimul& efficacia signa: quoniam indubiè quam gratiä significant, etiä continent, conferuntg ad nostram sanctificatio nem.Sacramenta enim, quantum in feest, (ut Cyprianus loquitur)fine

propria essevirtute no Serride fore pollunt, nec vllo modo diuina se absentat Ma. na domini, sugu.con ieftas mysteris,quamuis etiam ab indignis ad fra Donaz ministrentur.

V texempli

causa , in Sacramento Baptismi Tit.3. Rom.6. exterior ablutio, quæ fordes corporis purgat, ef 1.Cor.6. ficax est fymbolum mterioris ablutionis, cui te

stimonium præbet indubitatum, o qua spiritualiter anima purificatur. Sicres aliæ visibiles eg externæ, vt oleum,panis, vinü,quarum in Sacramëtis necessarius est vfus,aptè nobis Mituuntur, tum ad fignificandum, tum ad con

fe

ciftas.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »