Obrazy na stronie
PDF
ePub

Quid comple&titur in se primum

præceptum? PRohib

Rohibetac damnat idololatriam , obserua- Leuit...

tiones superstitiosas, vsum etiam artis ma Deut.18. gicæ vel diuinatoria . Rursus docet atque exi- Eccl.34. git, vt nullam prorsus creaturam,quantumuis excellentem, pro Deo habeamus,folum au- Mar.12. tem vnum , perum, æternum, immensumque toCor.8. DEVM credamus oʻconfiteamur,cui vnitri

Deur.6. buatur summus & fingularis ille cultus,quem Matt.4. Grecidærpríær appellant. Hoc fit, vt fuper om E/aid. 44 nia colamus , inuocemus, adoremus fummum il Oze.13. ļud bonum, Opt.Max. Creatorem, Redemptorem, Saluatorem, vnume immortalem DE

Ephef.4. VM, qui est super omnes, co per omnia, ce in omnibus nobis,

[ocr errors]

Quomodo præter DEVM Sanctos

colimus & inuocamus? REfpondet Augustinus: Populus Chriftia

Libro. 20. nus memorias Martyrum religiosa solenni contra Fau tate concelebrat,& ad excitandam imitationë, Aum. o'vt meritis eorum confocietur, atq, orationibus adiuuetur,

Quod autem hic de Martyribus dicitur, ad omnes etiam Sanétos cum CHRISTO regnantes spectat,non illos quidem vti DEOS Ethnicorum more colendos , neque perinde ac

C5 DEVM

2.Cor.5.

Damas. DEVM sanctü fanétorü,fed lögè inferiore mo kb.4.

do o gradu: vtpote velut amicos, filios, hareRom.8.

des DEI, e cohæredes CH R IS TI lectif fimos atą, beatißimos venerādos. Qui prætereà nostræ fáluti eo student,

fauenta, impě

fous, que funt in omni charitate, in omni virtute ac cæle

sti gloria perfe&tiores, quàm hic effe in carne po 1. Cor. 13. tuissent. Sicut igitur infra DevM illos plus

q vllos in terra mortales reétè amamus , ita eos Anguft. lib,20.com dem talı,tantáque dignitate auctos honoramus tra Fauft. etiam,atque pro Chriftiana pietate iuocamus: Amb.li.. hac tamen cautione femper addita , ut suus ho Enfe.li. 4. nos,summúsque cultus, quě narpsúay elTe dixiHieron.ad mus, fummo DEO, & Mediatori CHRI Kirarium. s to debitus integrè conferuetur. 40. Marty

Quod autem hunc in modum Sanctos inuoribu. camus,adeò christi Saluatoris o Do

mini nostri gloriam non obfcurat, vt etiam ma gis ac magis illuftret, amplificet, augeatý. Hic enim eximia CHRISTI Redemptoris vir

tus fplendescit ac gloria, quod is non quidem in Pfalm.67. setantùm, fed in San&tis etiam suis éft, appaIoan.12. rétque potens,gloriosis, mirabilis:quòd eofdem Plal. 128. Chryfort.

honorat ipse , nimisque honorari vult in cælo Home. 41. Co in terra: quòd per hos itidem & propter hos in Gene, multa largitur, o parcit fæpè immerentibus, Exod.32.

vt im Abraham, Isaac, Iacob, Dauid, Hie4.keg.ng. remia cernimus,quietians defunéti viuis pro

Bail.de.

Gene. 26.

fuisse leguntur.Vnde Patres quum de Sanétis 2.Mat.15.

Bafilius. loquuntur, fuffragatores eos, e imtercessores,

» Chryfof. Patronófque nostros frequenter appellant. Nec August. immerito sanè,quòd Sanctorum fida suffragia, Ambre. quum humiliter & pièin CHRISTI 90-Theoph. mine implorantur, experientiateste multis opi in pau. tulentur.

Cbryfoft. Hæcfuit iam olim Ecclefiæ Orthodoxe , fi- in naißa. cut o nunc eft , erga Sanctos constans pietas: contra hanc doctrinam veluti sacris itidem Synodis, Vigilan. Patrimque per manus ad nos transmissam, o v.syxo concordibus fententijs, & indubitátis

exemplis Nocena. confirmatam retinent Catholici:obstre

Eufeb. pant licet Vigilantianijama Niceph.

lim condemnati.

Dent. 45.

Pugnátne cum hoc primo præcepto vsus
receptus imaginum CHRI-
STI atque San -

&torum? H Aud quaquàm, quia non ficut Ethnici so Barach. 8, lēt, adoramus sculptilia,ligna, lapides per

Leuir.19. ide ac Deos quosdam (id enim hoc præcepto ca uetur maxime)sed more Christiano, et mëte pia veneramurillic CHRISTVM ipfum San- Gre.lib,6, Etos, vbiperimagines propofitas nobis

repræsen epist. tätur. Ita præsens, vetus Ecclefia fummo cöfenfu docet,cómēdās nobis pias et venerädas

lib.4.

Damaf. imagines

, vt quarum vsum Apostolica etiam traditione commendatum accepimus, et sacroMicena. fanta Patrum Synodo approbatătretinemus.

Quapropter damnatus est error Iconoclastarī:
non distinguentium fcilicet , inter fimulachra
Deorum, Imagines CHRISTI, atque
Sanétorum. Neque rationem isti habent ten.

poris gratiæ, seu noua Legis, quo DE V S hoPhilip, a. mofačtus, imaginem similitudinemg suam mi

tio a se creatamipfe induit, atq; mea se nobis re præfentauit.

Quid nobis præfcribit secundum

præceptum? P Rohibet abufum diuini nominis o irreLevit. 10.

uerentiam, ut quæ committitur à periuZach.8. Ecd.23.

ris,blafphemis, e per DE VM, San&tos, vel

facra temerè iurantibus. contra illud: Sit'serMatt.5.

mo vester, est eft, non non, Requirit autë, lacob.s. ptiuxtare&tum linguæ vsum, ingentem reue

rentiam diuiio nomini exhibeamus, iuramenPfal.14.

ta feruemus , tum Verbum DEI trattemus

reuerenter.

Quid impetrat tertium præ

ceptum? Exodi . 30. Postulat Sabathum, seu diem festum in Ee

clefia,pijs operibus tranfigi.Vultigitur, vt

Leuit.

Animus tunc adfit curis Vacuus , qui se liberè Hier.14. transferat ad cultum interiorem eo exteriorem DEO præstandum in fide , spe o charitate: Vult, vt expediti diuina meditemur beneficia,traffemus facra, oremus o adoremus DE V M, publicè cum alijs in Spiritu & veritate. Prohibet autem diebus festis laborare , eo lodu.4. occupationibus deditum cffe prophanis, vt otio sancto vacemus,adeundo templum, e audien do publicum Ecclefiæ facrum seu Miljam, en

De cons: Statam concionem, quemadmodum hoc præce- dift.c.3 ptum Ecclefia interpretatur. Quæ summa esthorum trium

præceptorum? HÆc tria priora quidē præcepta , quæ funt

primæ tabula,nos instituunt, vt'verum DEO cultum præftemus, interiorem sci licet o exteriorem in corde, ore e opere,priua timo publicè. Reliqua septem, que porrò sequuntur, præcepta dicuntur secundæ tabulæ, in hoc addita , vt nostrum erga proximum offi cium explicent. Quid proponit &iniungit quartum præceptum?

Ephe.. Docentur hic tum filij, tum subditi, quid fuis debeant parentibus o maioribus, id Heb.iz.

eft,

« PoprzedniaDalej »