Obrazy na stronie
PDF
ePub

Deut.18

[ocr errors]

Quid comple&titur in se primum

præceptum? PRohib Rohibetac damnat idololatriam , obserua- Leuit...

Efaie.40. tiones sæperstitiosas, vsum etiam artis ma Dent.nl. gicæ vel diuinatoria . Rursus docet atque exi- Eccl.34. git, vt nullam prorsus creaturam,quantumuis excellentem, pro DEO habeamus,folum au- Mar.12. tem vnum , perum, æternum, immensumque toCor.8. DEVM credamus confiteamur,cui vnitri

Deur.6. buatur fummus & fingularis ille cultus,quem Matt.4. Grecidærpríær appellant. Hoc fit, vt fuper om E/aid. 44 nia colamus, inuocemus, adoremus fummum il Oze.13. sud bonum, Opt.Max. Creatorem, Redemptorem, Saluatorem, vnume immortalem DEVM, qui est super omnes, er per omnia, & in Ephef. 4. omnibus nobis,

[ocr errors]
[ocr errors]

Quomodo præter DEVM Sanctos
colimus & inuocamus?

Chriftia.

Libro. 20. nus memorias Martyrum religiosa solenni contra Fau tate concelebrat a ad excitandam

imitationë, fum. ovt meritis eorum confocietur, atq, orationibus adiuuetur,

Quod autem hic de Martyribus dicitur, ad omnes etiam Sanétos cum CHRISTO regnantes spectat,non illos quidem vti DEOS Ethnicorum more colendos , neque perinde ac

C5 DEVM

2.Cor.5.

[ocr errors]

Damas. DEVM sanctü fanétorü,fed låge inferiore me kb.4.

do o gradu: vtpote velut amicos, filios, hareRom.8. desø, DEI, e cohæredes CH R I'S TI lectis

fimos atą, beatißimos venerādos. Qui prætereà nostræ fáluti eo student,

fauenta, impě

fous, que funt in omni charitate, in omni virtute ac cæle

sti gloria perfectiores, quàm hic esse in carne po 1. Cor. 13. tuissent. Sicut igitur infra DevM illos plus

q vllos in terra mortales reétè amamus , ita eos August. 2b,20.com dem talı,tantaque dignitate auctos honoramus tra Fauft. etiam,atque pro Chriftiana pietate iuocamus: Amb.li.. hac tamen cautione femper addita , ut suus ho de vidris Enfe.li. 4. nos, summúsque cultus, quě narpıúay esse dixiHieron.ad mus, fummo DEO, & Mediatori CHRI Kirarium. s to debitus, integrè conseruetur. 40. Marty

Quod autem hunc in modum Sanctos inuoribus,

camus,adeò christi Saluatoris o Do mini noftrigloriam non obfcurat, vt etiam ma gis ac magis

illuftret, amplificet, augeatý. Hic enim eximia CHRISTI Redemptoris vir

tus fplendescit ac gloria, quod is non quidem in Pfalm.67. setantùm, fed in Sanétis etiam fuis eft, appaIoan.12. rétque potens,gloriosis, mirabilis:quòd eofdem Plal. . Chryfor. honoratipse , nimisque honorari vult in coelo Home. 41. Co in terra: quòd per hos itidem & propter hos in Gene. multalargitur, es parcit fæpè immerentibus,

vt im Abraham, Isaac, Iacob, Dauid, Hie4.keg.ng. remia cernimus,quietians defunéti viuis pro

Bail.de.

Gene. 26.

Exod.32.

Bernar.

fuisse leguntur.Vnde Patres quum de Sanétis 2.Mac. 15.

Bafilius. loquuntur, fuffragatores eos, eo intercessores,

» Chryfof. Patronófque nostros frequenter appellant. Nec August. immerito sanè,quòd Sanctorum fida suffragia, ambro

. quum humiliter & piem CHRISTI NO

Theople. mine implorantur, experientiateste multis ope in pau. tulentur.

Cbryfoft. Hacfuit iam olim Ecclefiæ Orthodoxæ , fi- in naißa. cut o nunc eft , erga Sanctos constans pietas: contra hanc doctrinam veluti sacris itidem Synodis, Vigilan. Patrimque per manus ad nos transmiljam, o siwo, concordibus fententijs, & indubitatis

exemplis Nicena. confirmatam retinent Catholici:obstre

Eufeb. pant licet Vigilantianiiamo

Niceph. lim condemnati,

.

dus .2.

Pugnátne cum hoc primo præcepto vsus
receptus imaginum CHRI-
STI atque San -

Etorum?
H, Aud quaquàm,quia non ficutEthnici so Barach. 8.

lēt,adoramus sculptilia,ligna, lapides per Leuit.19. ide ac Deos quosdam (id enim hoc præcepto ca uetur maxime)sed more Christiano, et mëte pia veneramurillic CHRISTVM ipfum San- Gre.lib,6, Etos, vbi perimagines propofitas nobis

repræsen epist. tätur. Ita præsens, vetus Ecclefia fummo cöfenfu docet,cómēdās nobis pias et venerādas

[ocr errors]

lib.4.

Damaf. imagines

, vt quarum vsum Apostolica etiam traditione commendatum accepimus, et sacroSynod. Micena. fanta Patrum Synodo approbatătretinemus.

Quapropter damnatus est error Iconoclastarī:
non distinguentium fcilicet , inter fimulachra
Deorum, Imagines CHRISTI, atque
Sanétorum. Neque rationem isti habent ten.

poris gratiæ, seu noua Legis, quo DE V S hoPhilip, a. mofačtus, imaginem similitudinemg suam mi

tio a se creatamipfe induit, atq; mea se nobis re præfentauit.

[ocr errors]
[ocr errors]

Quid nobis præfcribit secundum

præceptum? P Rohibet abufum diuini nominis o irreLevit. 10.

uerentiam, ut quæ committitur à periuZach.8. Ecd.23.

ris,blafphemis, e per DE VM, San&tos, vel

facra temerè iurantibus. contra illud: Sit'serMatt.5.

mo vester, est eft, non non, Requirit autë, lacob.s. ptiuxtare&tum linguæ vsum, ingentem reue

rentiam diuiio nomini exhibeamus, iuramenPfal.14.

ta feruemus , tum Verbum DEI trattemus

[ocr errors]

reuerenter.

Quid impetrat tertium præ

ceptum? Exodi . 30. Postulat Sabathum, seu diem festum in Ee

clefia,pijs operibus tranfigi.Vultigitur, vt

Leuit.

.23•

Animus tunc adfit curis Vacuus , qui se liberè Hier.14. transferat ad cultum interiorem eo exteriorem DEO præftandum in fide , spe or charitate: Vult, vt expediti diuina meditemur beneficia,traffemus facra, oremus o adoremus DE V M, publicè cum alijs in Spiritu & veritate. Prohibet autem diebus festis laborare , eo loux.4. occupationibus deditum cffe prophanis, vt otro sancto vacemus,adeundo templum, e audien do publicum Ecclesia sacrum seu Milsam, co

De cons: Statam concionem, quemadmodum hoc præce- dift.c.3 ptum Ecclefia interpretatur. Quæ summa esthorum trium

præceptorum? HÆc tria priora quidē præcepta , quae sunt

primæ tabula,nos instituunt, vt'verum DEO cultum præftemus, interiorem sci licet o exteriorem in corde, ore e opere,priua timo publicè. Reliqua septem, que porrò sequuntur, præcepta dicuntur secundæ tabulæ, in hoc addita , vt nostrum erga proximum offi cium explicent. Quid proponit &iniungit quartum præceptum?

Ephe.. Docentur hic tum filij, tum fubditi, quid fuis debeant parentibus o maioribus, id Heb.iz.

eft,

« PoprzedniaDalej »