Obrazy na stronie
PDF
ePub

diniuus ille suis apparuisset,quadragesimo die in cælum ascendiffe, vt fecundum carnem ex- Ephe.1,

M49.16. altaretur fuper omnia. Sedetigitur Dominus

Hebr. 1 IESVS in cælis ad dexteram virtutis DEI, Matth.28. parem cum patre poteftatem exercens, gubernans omnia, diuina maiestate prorsus resplendens , quod est nimirum ad patris sedere dexte ram.Hæclæta CHRISTI ascensio, noftræ Fidei ac spei certitudo eft , vt quò caput preceßitproštratis semel hostibus, eodem membra Hebr.5. etiam, si capiti modò pareant & inhæreant fuo,

Ioan.15. peruentura esse maximè confidamus.Vado, inquit, párdre vobis locum. Quid credendum exhibet se

ptimus articulus? PRoponit extremum iudicij diem , quando CHRISTVS in humana carne rursus

Psal.hr. descendens, tremendum aget iudicem totius or

Matth.16. bis,& vnicuiq, reddet secundum opera sua.Iu 0.25. dicabit in sede maiestatis fuæ ad vnum omnes, 1. Thes. 4. probos ac improbos, fiue quos iudicij dies illa vi uos adhuc in carne , fiue anteâ mortuos reperiet. Hic admonemur, vt cautius reftiusel viuamus,quò certius intelligimus, nostras e aktiones , & cogitationes omnes verfari femper ob oculos cunéta cernentis & æquißimè in 'dicantis. Adeò æquus « iustus est jcrutator Hier.17.

B 3

ille

Hier.17. ille cordium o vindex iniquitatum, ante cu1. Thel. 4. ius tribunal manifestari nos omnes oportet, pt 2.Cor.fi vnusquisque prout geßit fuo in corpore

fiue bo .

num, siue malum, fit recepturus.

Quæ est summa articulorum de se.

cunda in Deitate persona? Mnino

Mnino credi volunt, CHRISTVM

verum Deum & hominem esse,qui Re

demptionis humanæ opus perfecerit, vt idē fit Ioan.14.

ipse'nobis via, veritas evita,per quem salua

tio liberati sumus. De cuius quidem Redem Tit.a. ptionis beneficio, ita præclarè

fcriptü eft: Appa ruit gtatia Dei Saluatoris noftri omnibus hominibus:erudiés nos, vt abnegantes impietatem,& fecularia desideria, robriè, & iuftè, & piè viuam in hoc seculo, expectantes beatáspé, & aduentú gloriæ magni DEI, & Saluatoris noftri I ES V CHRISTI: qui dedit femetipsum pro nobis, vt nos redimeret ab omni iniquita te,& múdaret sibi populúacceptabile, se &tatorem bonorúoperum . Sic Apostolus

Paulus . Et alibirursus idem:Ipfius ( DEI) Epbe.2. fumus factura, creati in CHRISTO IE

sv in operibus bonis , quæ præparauit DEVS, vt in illis ambulemus.

Rom. 8.

Quid docet octauus articulus? SVbiungit tertiam m Deitate personā, SPI

RITVM SANCTVM: qui ex Patre Filios procedës, vnus cīt vtroqueficut verus, Atban. in æternus, æqualis DEVS existit, ita eadě symbole. fide, pariý, cultu er honore, vitilla quog proje quamur, necesseest.Hic ille Paracletus, o Do Etor veritatis, qui corda credentiúillustrat, pu

1o, 14.16. rificat, sanctificat, in omni sanctitate confirmat

. Hic est,qui« adiuuat mfirmitatem no- 1.Cor.12. ftrā, of singulis proutvult, varias donationes suas distribuit,impertita.

Quid addit articulus nonus?
O Stendit, ECCLESIAM, id est, cun

Etorum Chrifti fidelium congregationem: pro qua CHRISTVS in carne cunéta es fecit u pertulit, eamg primò unam

esse in fide Ephe. 4. fideią, doétrina, e administratione Sacranientorum.Secundò esse SANCTAM, quia tīt Ephe.5. à Chrifto capite sito sanctificatur, tum à Spiri

10.14. 16. tu fan£to vsquegubernatur. Tertiò esse C A- Afto.i. THOLICAM, id est, vniuerfalë,adeò vt omnes omniī temporü locorumg, homines , qui modò in Chrifti fide ac doétrina conueniīt, vno quasi materno sinu excipiat,cõcludat,ac

faluet. Oscartò esse in eadem Ecclefia SANCTORVM Ephef.4. COMMVNIONEM, vt qui in Ecclesia, Psal.118.

Cant. 4.

Mar.16.

Roma. 12. 1.Cor.1.

1.Tim.z. velutidomo DE I familias, versantur,focie1.Ioan.1. tatē quandä inter se, co vnionem scruent indi

uiduā:er ficuti vnius corporis membra, se mEphe.4. uicëiuuent mutuis officijs, meritis & orationi

bus.Apud hos est vnitas fidei,doctrina consen ibidem. tiēs,conformis vsus Sacramentorā: qui etia sol

liciti sunt seruare vnitatë Spiritus in vinculo pacis. Extra quã cõmunionem(

ficut extra Noë Gen.7.

arcam)nulla omnino falus mortalibus:non Iudæis aut Ethnicis, qui fidē Ecclefiæ nunquam receperunt:non Hæreticis,qui receptă deseruerūt, vel corruperunt: no Schifmaticis, quz pacē evnitaté Écclefia reliquerunt: postremò nego

Excõmunicatis, qui qualibet alia graui de cau Mart.18. said meruerunt, vt ab Ecclesia corpore,ceu per 1.Cor.5. 'niciosa quædā mcmbra, prescindātur, separen

turk. Atq; istiusmodi omnes, quoniã ad Eccle fiam, einfa, fanétam communionem uon pertinent , sanè diuinæ gratiæ & salutis æternæ non

posūtesse participes,nifi Ecclefiæ, à qua suo illi De fimplis cit,prælat.

vitio sunt semelauulfi, primùm recôcilientur, Libr.4. de atq; restituantur. Certa est enim Cypriani eo Symbolo. Augustini regula.Non habebit DEV M Pa

trom, qui Ecclefiam noluerit habere Matrem.

Quid proponit articulus decimus? Exc2.24. R Emissionem peccatorum, quae

in Can tholica duntaxat Ecclefia , virtute Domi

z nicæ paßionis confertur. Ea nobis per Ecclefia * Sacramenta donatur & accipitur, vtproinde A&to.2, E nulli quantumuis facinoroso,quě modo peccato Ege. 18.

rum suorum pæniteat, diffidendum sit vnquä 1.1om.3. i de parata sibi gratia , exposita misericordia El

DEI.

[ocr errors][ocr errors]

1. Cor. 15.

Quid habet vndecimus articulus?
CA

Arnis resurrectionem, quæ in nouisi

'mo die bonis malisý, continget,quädo ante Tob 19. CHRISR I tribunal in carne cuncti appare- 2.Cor.5. bimus, vt recipiat vnusquisas , prout gesit in corpore suo,fiue bonum, siue malum. Et proce dent,qui bona fecerunt, in resurrectioné loan.5. vitæ:qui verò mala egerüt,in resurrectio- Matth.25. nem iudicij,& in fupplicium æternum.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Quis eft poftremus articulus?
Is eft, qui oftendit bonis vitam æternam esse

propositam,quæ ob omni malorū sensu u me
tu procul absit , coelestibus fine fine gandijs
abüdet.Vnde CHRISTVS: Nolite time Lac, 12.
re pufillus grex, inquit, quia cõplacuit Pa
tri vestro dare vobis Regnú. Dequo com
extremo iudicij die dicet electis : Venite bene Matth.15.
di&ti Patris mei, possidete paratum vobis
Regnum à constitutione mundi. Adijci-
tur demùm claufula isthæc AMEN, vt fidei

« PoprzedniaDalej »