Obrazy na stronie
PDF

11. Mulier in silentio discat stimonium habere bonum* ab iis, cum omni subjectioner:

qui foris sunt, ut non in oppro12. docere autem mulieri non brium incidat, et in laqueum diapermitto, neque dominari in vi boli. rums; sed esse in silentio.

8. Diaconos y similiter, pudi13. Adam enim primus forma- cos, non bilingues, non multo vitus est; deinde Hevat.

no deditos, non turpe lucrum se14. Et Adam non est seductus; ctantes; mulier autem seducta in praeva 9. habentes mysterium fidei in ricatione fuitu.

conscientia pura. 15. Salvabitur autem per filio 10. Et hi autem probentur prirum generationem, si permanse mum; et sic ministrent, nullum rit in fide, et dilectione, et san crimen habentes. ctificatione cuni sobrietate.

11. Mulieres similiter pudicas,

non detrahentes, sobrias, fideles CAP. III.

in omnibus. Quales esse oporteat episcopos, di

12. Diaconi sint unius uxoris a conos, diaconissas. Ecclesia veri- | viri; qui filiis suis bene praesint, tatis columna est.

et suis domibus. 1. Fidelis sermo: Si quis epi

13. Qui enim bene ministra

verint, gradum bonum sibi acquiscopatum desiderat, bonum opus

rent , et multam fiduciam in fide, desideratv.

quae est in Christo Jesu.. 2. Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse, unius uxo

14. Haec tibi scribo, sperans

me ad te venire cito. ris virum, sobrium, prudentem,

15. Si autem tardavero, ut sci.. ornatum, pudicum, hospitalem",

as, quomodo oporteat te in domo doctorem,

Dei conversari, quae et Ecclesia 3. non vinolentum, non per

Dei vivi, columna et firmamencussorem, sed modestum; non

tum veritatis. litigiosum, non cupidum, sed

16. Et inanifeste magnum est 4. suae domui bene praeposi

pietatis sacramentum, quod matum; filios habentem subditos

nifestatum est in carnea, justificum omni castitate.

catumb est in spiritu, apparuit 5. Si quis autem domui suae

angelise, praedicatum est Gentipraeesse nescit, quomodo Eccle

bus, creditum est in mundo, assiae Dei diligentiam habebit? 6. Non neophytum, ne in su

sumptum est in gloria. perbiam elatus, in judicium inci

CAP. IV. dat diaboli;

Praedicit, tradituros esse nonnullos 7. oportet autem illum et te doctrinam falsam; monet discipulum,

ut exerceat se pietate, exemplo aliis. ri Cor. 14, 34. 35. Eph. 5, 22.

1 Petr. 2, 12. y Act. 6, 3. 11 Petr, Gen. 2, 7. 22. u Gen. 3, 6. Act. 20, 5, 4. a Joh. 1, 14. Joh. 16, 10. Rom. 17, 28. 1 Cor. 7, 25. W 3 Joh. 5, 8.

11, 4. Act. 10, 41.

Cap. II. 13. prior figuratus; ibid. Eva. III. 2. inrepraehensibi. lem (ita semper ex antiquiore scriptura); ibid. deest pudicum. 3. Deest sed. 6. in superbia elatus. 7. ab his qui; ibid. et laqueum (deest in). 12. Diaconos (sic per errorem aut per accusativum absolutum). 13. gradum sibi bonum acquirent. 14. sperans venire ad te (deest me).

1. Spiritus autem manifeste di- 11. Praecipe haec, et doce! cit, quia in novissimis tempori- 12. Nemo adolescentiam tuan bus discedent d quidam a fide, at- contemnat P; sed exemplum esto tendentes spiritibus erroris, et fidelium in verbo, in conversadoctrinis daemoniorum,

tione, in charitate, in fide, in ca2. in hypocrisi loquentium stitate. mendacium, et cauteriatam ha- 13. Dum venio, attende lectiobentium suam conscientiam, ni?, exhortationi, et doctrinae.

3. prohibentium nuberet, abs- / 14. Noli negligere gratiam', tinere a cibis , quos Deus crea- | quae in te est, quae data est tili vit ad percipiendum cum gratia- per prophetiam, cum impositiorum actione fidelibus, et iis, qui ne manuum presbyterii. cognoverunt veritatem.

15. Haec meditare, in his esto; 4. Quia omnis creatura Dei ut profectus tuus manifestus sit bona est, et nihil rejiciendum",

omnibus. quod cum gratiarum actione per

16. Attende tibi, et doctrinae, cipitur.

insta in illis! Hoc enim faciens 5. Sanctificaturi enim per ver-1 et te ipsum salvum facies, et eos, bum Dei, et orationem.

qui te audiunt. 6. Haec proponens fratribus, bonus eris minister Christi Jesu,

CAP. V. enutritus verbis fidei, et bonae

| Quomodo seniores et juniores guberdoctrinae, quam assecutus est.

| nandi sint. De viduis. De pres. 7. Ineptas autem et aniles fa- | byteris bonis praemio duplici af. bulas m devita; exerce autem te

ficiendis. Non facile adversus pres

byterum accusatio dirigenda est. ipsum ad pietatem. .

Nemini sunt facile manus impo8. Nam corporalis n exercita

nendae. tio, ad modicum utilis est; pietas

1. Seniorem ne increpaveris, autem ad omnia utilis est, promissionem habens vitae, quae

sed obsecra, ut patrem; juvenes,

ut fratres; nunc est, et futurae. 9. Fidelis sermo, et omni ac

2. Anus, ut matres; juvencuceptione dignus.

las, ut sorores, in omni castitate.

3. Viduas honora, quae vere. 10. In hoc enim laboramus, et maledicimur, quia speramus in

viduae sunt.

4. Si qua autem vidua filios Deum vivum, qui est Salvator

aut nepotes habet; discat primum omnium hominum, maxime fide

domum suam regere, et mutuam lium

vicem reddereu parentibus, hoc d Act. 20, 29. 30. 2 Tim. 3,1-4. « enim acceptum est coram Deo. Tit. 3, 11. f Col. 2, 8. 18. 8 Rom. 14,

5. Quae autem vere vidua est 2. Col. 2, 16. 23. k Malth.15, 11. i Act. 10, ll. sqq. k Rom. 14, 6. ? 2 Tim. 3, PI Cor. 16, 11. Act, 17, 1, 2 Tim. 14. in cf. c. 1, 4. * cf. v. 3. Luc. 18, 3, 16. I Cor. 12, 7. S Act. 6, 6, 8, 11 7. 8.

1 sq. 9, 17. cf. v. 5. u Sir. 3, 13. 14.

Cap. IV. 1. descendent (sic, erasa in codice una litera post ce). .. in hypocbrisi; ibid. conscientiam suam. 3. civis (v=b). 4. reiciendum 6. Jesu Christi. 7. exerce te (deest autem). 12. adulescentiam; ibid. ca. ritate (ita semper). 13. exortationi. 14. neglegere (ita semper); ibid. praesbyterii (ita constanter). 16. et qui te audiunt (deest eos).

t desolata, speret in Deun, et 17. Qui bene praesunt presbynstet obsecrationibus et oratio- teri, duplici honore digni habeLibus nocte ac die.

antur; maxime, qui laborant in 6. Nam quae in deliciis est, verbo et doctrina. rivens mortua est.

18. Dicit enim Scriptura: 7. Et hoc praecipe, ut irrepre- ! „Non alligabis os bovi trituransensibiles sint.

„tiy“, et: „Dignus est operarius 8. Si quis autem suorum, et „mercede sua" 2. maxime domesticorum curam 19. Adversus presbyterum acnon habet, fidem negavit, et est cusationem noli recipere, nisi nfideli deterior.

sub duobus aut tribus testibus a. 9. Vidua eligatur non minus 20. Peccantes coram omnibus sexaginta annorum, quae fuerit | argue; ut et caeteri timorem ha anius viri uxor,

beant. 10. in operibus bonis testimo 21. Testor coram Deo et Chrinium habens, si filios educavit", sto Jesu, et electis angelisc, ut si hospitio recepit, si sanctorum | haec custodias sine praejudicio, pedes lavit, si tribulationem pa- nihil faciens in alteram partem tientibus subministravit, si omne declinando. opus bonum subsecuta est.

22. Manus cito nemini impo11. Adolescentiores autem vi sueris d, neque communicaveris duas devita; cum enim luxuria peccatis alienis. Te ipsum catae fuerint in Christo, nubere stum custodi! volunt;

23. Noli adhuc aquam bibere; 12. habentes damnationem, | sed modico vino utere propter quia primam fidem irritam fece- stomachum tuum, et frequentes runt;

tuas infirmitates. 13. simul autem et otiosae di 24. Quorumdam hominum pecscunt circuire domos; non solum | cata manifesta sunt, praecedenotiosae, sed et verbosae,et curio tia ad judicium; quosdam autem sae, loquentes, quae non oportet. et subsequuntur.

14. Volo ergo juniores nubere, 25. Similiter et facta bona mafilios procreare, matres familias nifesta sunt; et quae aliter se haesse, nullam occasionem dare ad bent, abscondi non possunt. versario maledicti gratia. . 15. Jam enim quaedam con

CAP. VI. versae sunt retro satanam*.

Servi heris obediant. De damno a. 16. Si quis fidelis habet viduas, varitiae et habendi cupiditatis. Tisubministret illis, et non grave motheum hortatur apostolus ad virtur Ecclesia; ut iis, quae vere

tutes christianas amplectendas. viduae sunt, sufficiat.

y Deut. 25, 4. 1 Cor. 9, 9. • Matth.

10, 10. a Deut. 19, 15. b Matth. 18, 17. Eph. 2, 1. w 2 Joh. 4. c. 1, 6. Matth. 25, 31. dc. 4, 14.

Cap. V. 5. speravit (i. q. sperabit, cum litera v saepe ponatur pro litera b) in Deum; ibid. et instat. 10. edocavit (sic). 13. circumire. 14. juveniores. 16. si qua fidelis (sic); ibid. sumministret; ibid. ut non kravetur; ibid. his qui (sic). 17. et in doctrina. 18. non infrenabis; ibid. mercedem suam (sic). 19. sub duobus et tribus. 20. peccantem. 23. vino modico.

1. Quicumque sunt sub jugo | et inseruerunt se doloribus mul. servi, dominos suos omni honoretis. dignos arbitrentur, ne nomen 11. Tu autem, o homo Dei Domini et doctrina blasphemetur. haec fuge; sectare vero justitiam,

2. Qui autem fideles habent pietatem, fidem, charitatem , padominos, non contemnant, quia tientiam, mansuetudinem. fratres sunt; sed magis serviant,

12. Certa bonum certamen fiquia fideles sunt et dilecti , qui dei, apprehende vitam aeternam, beneficii participes sunt. Haec

in qua vocatus es, et confessus. doce, et exhortare!

bonam confessionem coram mul3. Si quis aliter docet, et non tis testibus. acquiescit sanis sermonibus Do

13. Praecipio tibi coram Deo, mini nostri Jesu Christi, et ei,

qui vivificat omnia, et Christo Jequae secundum pietatem est, do

su, qui testimonium reddidit sub ctrinae,

Pontio Pilatok, bonam confessio4. superbus est, nihil sciens,

nem; sed languens circa quaestiones, 1 14. ut serves mandatum sine et pugnas verborum; ex quibus | macula, irreprehensibile usque oriuntur invidiae, contentiones, in adventum Domini nostri Jesu blasphemiae, suspiciones malae, Christi, 5. conflictationes hominum

15. quem suis temporibus mente corruptorum, et qui veri

ostendet beatus et solus potens, tate privati sunt, existimantium

Rex regum, et Dominus domiquaestum esse pietatem.

nantium, 6. Est autem quaestus magnus 16. qui solus habet immortalipietas cum sufficientia.

tatem, et lucem inhabitat inac7. Nihil enim intulimus in hunc

cessibilem, quem nullus homimundum; haud dubium, quod nec num vidit', sed nec videre potest; auferre quid possumus.

cui honor, et imperium sempi8. Habentes autem alimenta,

ternum. Amen. et quibus tegamur, his contenti

17. Divitibus hujus saeculi sumus. 9. Nam qui volunt divites fieri,

praecipe, non sublime sapere; incidunt in tentationem, et in la

neque sperare in incertom divi

tiarum, sed in Deo vivo, qui queum diaboli 8, et desideria mul

praestat nobis omnia abunde ad ta inutilia, et nociva, quae mer

fruendum; gunt homines in interitum et

18. bene agere, divites fieri in perditionem.

bonis operibus, facile tribuere, 10. Radix enim omnium malo

communicare, rum est cupiditas; quam quidam

19. thesaurizare” sibi fundaappetentes, erraverunth a fide,

i Act, 16, 3. k Joh. 18, 36. 37. i Job. c 1 Cor. 8, 1.2. f Hiob 1, 21. 6 Matth. | 1, 18. m Luc. 12, 16-21. » Matth. 6, 19, 23. Matth. 13, 22.

20.

Cap. VI. 4. superbus nihil sciens (deest est); ibid. pugnans verborum (sic). 1. intulimus in mundo (deest hoc); ibid. haut dubium quia. 9. et laqueum (deest in et diaboli). 16. lucem habitans (deest et); ibid. quem vidit nullus hominum. 17. superbe sapere; ibid. in Deo (deest vivo). * 18. operibus bonis.

intum bonum in futurum; ut , novitates, et oppositiones falsi prehendant veram vitam. nominis scientiae, 20. 0 Timothee! depositumo

21. quam quidam promitten

tes, circa fidem exciderunt P. stodi, devitans profanas vocum

Gratia tecum. Amen. 2 Tim. 3, 14.

P 2 Tim. 2, 15

[blocks in formation]

CAP. I.

Eunice d, certus sum autem quod

et in te. audatur fides Timothei. Christus · feit mortem. Praedicatur familia 6. Propter quam causam adOnesiphori.

moneo te, ut resuscitesc gratiam

| Dei, quae est in te per imposi1. Paulus Apostolus Jesu tionem manuum mearum. Shristi per voluntatem Dei se

7. Non enim dedit nobis Deus undum promissionem vitae,quae

spiritum timoris / ; sed virtutis, ist in Christo Jesu.

et dilectionis, et sobrietatis. 2. Timotheo charissimo filio a gratia , misericordia, pax a Deo |

8. Noli itaque erubesceres tePatre, et Christo Jesu Domino

stimonium Domini nostri, ne

que me vinctum ejus; sed collajostro. 3. Gratias ago Deo, cui ser

bora Evangelio secundum virtuviol a progenitoribus in con

tem Dei,

9. qui nos liberavit, et vocascientia pura, quod sine interinissione habeam tui memoriam in

vit vocatione sua sancta, non seorationibus meis, nocte ac die;

cundum opera nostra, sed se

cundum propositum suum, et 4. desiderans te videre, men

gratiam, quae data est nobis in mor lacrymarum tuarum, ut gau

Christo Jesu ante tempora saedio implear.

culariak. 5. Recordationem accipiens

10. Manifestata est autem nunc ejus fidei, quae est in te non fi

per illuminationem Salvatoris; ctac, quae et habitavit primum

nostri Jesu Christi, qui destruxit in avia tua Loide, et matre tua

d Act, 16, 1. en Tim. 4, 14. f Rom. I Cor. 4, 15.3 Act. 24, 14. 16. 8, 15. Rom. 1, 16. l 1 Cor. 2, 7. Eph. Phil. 2, 19-22.

2, 8. 9. 3 Tit. 1, 3.

Cap. 1. 3. quam sine intermissione. vocatione sancta (deest sua).

4. lacrimarum tuarum. 9.

« PoprzedniaDalej »