Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Hvorfor er den af Cyrillus af Jerusalem traderede og udlagte Bekjendelse Troes- eller Daabsbekjendelsen, saaledes som den löd henimod Midten af det fjerde Aarhundrede i den jerusalemske Kirke?)

167

Tillige en Belysning af en Artikel af Krist. Køster i Dansk Kirketidende 1858 Nr. 33 Cyrills Katecheser

""

#71

og Daabsbekjendelsen".

SAT NI TJI

[ocr errors]

C. P. CASPARI.

[ocr errors]

Aff

[ocr errors]
[ocr errors]

را

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(Fortsættelse).、o^

II. Vidnesbyrd indenfor Cyrills katechetiske Verk.

1

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

A. Vidnesbyrd indenfor κατηχήσεις φωτιζομενων, ,,Catecheses illuminandorum". 35 gila o ut

"S"

[ocr errors]
[ocr errors]

do

21

}

Asend blind 1. Det Vidnesbyrd, som ligger deri, at Cyrills Bekjendelse 758 Ts, bblo er en Bekjendelse, der blev traderet Katechumenerne til Udenadlærelse og Aflæggelse og udlagt for dem i det sidste i Quadragesimaltiden faldende og Daaben umiddelbart forangaaende Stadium af den katechetiske Forberedelsestid, hvori de rare ̓Ονόματογραφηθεντες, Πιστοι, Φωτιζόμενοι

Βαπτιζομενοι.

a. Cyrills Bekjendelse blev Katechumenerne traderet, overleveret, meddelt til Udenadlærelse og Aflæggelse og udlagt for dem i det sidste Quadragesimaltiden omfattende eller i samme faldende Stadium af den katechetiske Forberedelsestid, eller i det Stadium af samme, hvori Katechumenerne, efterat de paa en Liste, der indeholdt en Fortegnelse over dem, som

... 1.

Tidsskr. f. den evang.-lutherske Kirke. II Bd. 4 H.

32

[ocr errors]

vilde døbes den næste Paaskedag, havde ladet sine Navne optegne og altsaa havde begjæret Daaben, umiddelbart forberedtes til den, og hvori de vare ,,Competentes", II1бт01, Πιστοι, „Fideles", Troende, og wr120 μɛvoz, „Illuminandi“, eller Валτioμεvoι, „Baptizandi“. Med faa Ord: Cyrills Bekjendelse er „symbolum in quadragesima iis, qui nomina sua dederant, Competentibus, Fidelibus, Illuminandis, Baptizandis ad ediscendum et profitendum traditum et explanatum“.

J

Cyrills Bekjendelse blev Katechumenerne traderet, den var symbolum fo

179

11 *

* }? ¥

Tilegn dig og bevar, siger Cyrill i Katech. V n. 12, umiddelbart førend han traderer det, den Tro alene, som nu overleveres dig af Kirken (την ὑπο της Εκκλησιας νυνι 6οι παραδιδομενην); vi sammenfatte i faa Linjer hele Troens Dogma; jeg vil, at I skulle erindre det Ord til andet—, idet I vogte Eder for, at ikke nogen Katechumen maa höre, hvad der er (Eder) overleveret (τшv па раɛɛɛoμɛvwv);dersom vi eller en Engel fra Himmelen vilde prædike for Eder noget Andet som Evangelium end det, som I nu have modtaget (apɛλaßɛtɛ), saɑ være han forbandet. Og nu behold Troen i Hukommelsen, idet du hörer den Ord til

andet (ἐπ ̓ αὐτης της λέξεως ἀκουων) -. Giver altsaa Agt, Brödre, og bevarer de Overleveringer, som I nu modtage (τας παραδόσεις, ὡς νυν παραλαμβανετε). Og umiddelbart efter, at han har traderet det 1), ytrer han: Bevarer (hvad I nu have hørt) med Omhyggelighed — at ikke nogen Hæretiker maa forvende Noget af det, som er blevet (Eder) overleveret (Tv napadεdoμεrov); Gud vil kræve Eder til Regnskab for det, som er nedlagt (hos Eder; τηy пaрaиadnиní). Jeg besværger (Eder) - for

―――――――――――

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

99

1) Traditio symboli" fandt Sted efter n. 12 mellem dette n. og n. 13. „Hic, siger Toutée efter n. 12 med Rette, „Cyrillus tradit sym

bolum".

• 1920 spish_97

*-√11

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Guds Aasyn rede Tro (τ

at I maa bevare denne (Eder) overleve zapadɛsaμɛrn \Пrozen) abesmittet.»›→→→ Livets Skater nu bleven dig overleveret (napɛdo&ŋ), og ved sin Aabenbarelse vil Herren söge (hos Eder, fordre af Eder) det, som er blevet nedlagt (TMŋv zápaиadrž Katech. V n. 13). Sml, endnu: Men förend jeg overleverer Troen (лapado685; eg. förend jeg overleverer Tros ens Forklaring, της εις την Πιστιν παραδόσεως), synes det mig at være gavnligt, at jeg meddeler en kort Sum af de nödvendige Dogmer Katech IV n. 3; derfor har den ka tholske kirke, idet den sörgede for din Sikkerhed i Troens) Bekjendelse, overleveret (næрεôœиɛи), at der skal troes paa een Helligaand Katech. XVII n. 3; og om den tik Aflæggelse overleverede (západ odeio η5) hellige og apostoliske Tro have vi i denne Quadragesimaltidens forlöbne Dage ved Guds Naade holdt saa mange Katecheser, soms det har været os forundt Katech. XVIII n. 3211; b Cyrills Bekjendelse blev Katechumenerne traderet til Udenadlærelse, den var symbolum ad ediscendum tra

1

[ocr errors]
[ocr errors]

ditum“.

Suibed aborti

0

! Tilegn dig og bevar, med disse Ord begynder Cyrill det Sted, som gaar umiddelbart foran traditio symboli Katech V n. 12 formedelst Udenadlærelse (μadno ɛz) 2) og Frém/ sigelse (inayyeλza eller anayyɛλia) 3) ene og alene den Tro, som nu overgives dig af Kirken. Og i samme n. siger han fremdeles: Jeg vil, at I skulle erindre dette (hele det i faa Linjer sammenfattede og Eder overleverede Troens Dogma) Ord til andet (ordret) og fremsige det hos Eder selv med al Flid (όπερ και ἐπ ̓ αὐτης της λεξεως μνημονευσαι ὑμας βουλομαι και παρ ̓ ἑαυτοις

}

'32

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

12 so!

1375

J

B

2) In addiscendo“ (Toutt.), ikke „in doctrina" (Reischl)...

3) D. v. s. sagte gjentagen Recitation hos sig selv, hvilken foretages i den Hensigt at indprente den i Hukommelsen. Zobnquí, Pov

[ocr errors]

idet I i Hjertet μετα πασης σπουδης ἀπαγγειλαι); grave det ind i Hukommelsen (ἐν καρδιᾳ τῇ μνήμῃ στηλογραφουντας); hvorved Idog ved Indôvelsen skulle tage Eder i Agt for, at ikke nogen Katechumen maa hōre hvad der er Eder overleveret (φυλαττομενους ἐν τῷ με· λεταν, μη που τις Κατηχούμενος ἐπακουσῃ των παραδεδομενων). Og nu behold Troen i Hukommelsen (μνημονευσον της Πιστεως), idet du hörer den Ord til andèt (ordret); – skriver dem (Overleveringerne, den overleverede Bekjendelse) ind i Eders Hjertes Flade (ἀπογραψασθε αὐτας εἰς το πλατος της καρδιας ύμων). Sml. endnu Ordene: Men Troesbekjendelsen maa, igjen af os reciteret for Eder, med al Flid Ord til andet (ordret) fremsiges af Eder og indprentes i Eders Hukommelse(μετα σπουδης πασης ἐπι λεξεως αὐτῆς ὑφ ̓ ὑμῶν ἀπαγγελλέσθω τε και μνημονευεσθω) i Katech. XVIII n. 21.

[ocr errors]

Ii Cyrills Bekjendelse blev Katechumenerne traderet til Fremsigelse, Aflæggelse, den var „symbolum ad profitendum traditum".

Om den Eder til Aflaggelse (εἰς ἐπαγγελιαν) overleverede hellige og apostoliske Tro, heder det Katech. XVIII n. 32, have vi holdt i denne Quadragesimaltids

forlöbne Dage o. ̈s. v. 4).

L

fis Cyrill kalder derfor ogsaa den af ham traderede Bekjendelse paa fere Steder ἐπαγγέλια της Πίστεως professio fidei", Troens Bekjendelse eller Troesbekjendelsen. S. Katech. XI n. 1: Troen - tilföjer til Troens Bekjendelse (τη της Πιστεως ἐπαγγελία),

"

[ocr errors]

[ocr errors]

4) Efter dette Sted har Touttée givet det af ham af Cyrills Katecheser samlede "Symbolum Hierosolymitanum" Overskriften 'H 5) ἁγία καὶ ἀποστολικη Πιστις εἰς ἐπαγγελιαν τοῖς φωτιζομενοις παραδοθείσα, Cyr. Hieros. Opp. p. 84. it

κι α

at vi tro paa een Herre o. s. v.; XI n. 23: idet vi gaä tilbage til Troesbekjendelsen (ἐπι της Πίστεως ἐπαγγελίαν), lader os nu slutte vor Tale; XVII n. 3: derfor overleverede ! (den katholske Kirke) i Troens Bekjendelse (ἐν τῇ τῆς Πιστεως ἐπαγγελία), at der skal troes paa een Helligaand; XVIII n. 21: men Troens Bekjendelse (ή δε της Πιστεως ἐπαγγελία) -maa fremsiges af Eder; n. 28: derfor lare vi i Troens Bekjendelse (ἐν τῇ της Πι · στεως ἐπάγγελια) - at tro ogsaa paa et evigt Liv. Sml. endnu Stederne: Derfor er ogsaa Indholdet af den . Tro, som vi bekjende (τα της Πίστεως της ἐπαγά : γελλομενης), nu saaledes blenet overleveret af os, at der ogsaa skal troes paa den opfarne o. s. v. Katech. XV n. 2 1 og: Men da den Tro, som vi bekjende (της δε Πιστεως της ἀπαγγελλομενής), efter Rækkefölgen ogsaa indeholder Ordene og paa een Omvendelsens Daab til Syndernes Forladelse o. s. v. Katech. XVIII n. 22.

[ocr errors]

Cyrills Bekjendelse blev efter „traditio“, udlagt, den var „symbolum explanatum".

Men modtag, erklærer Cyrill i Katech. V n. 12 i det Moment, da han staar i Begreb med at tradere den, paa den passende Tid Bevis et af de hellige Skrifter angaaende enhver af de Troesgjenstande, som deri (i Troen, som du nu strax skal høre Ord til andet af min Mund) indeholdes (ἐκδεχου δε κατα τον δεοντα καιρον τὴν ἀπὸ τῶν θειων γραφων περι ἑκαστου των εγκειμενων συστασιν) 5). Og i Overensstemmelse

6) Sml. ogsaa Ordene Προ δε της εἰς την Πιστιν παραδοσεως, καλως έχειν μοι δοκεῖ, νυν ἀνακεφαλαιωσει συντομῷ χρησασθαι τῶν ἀναγκαιων δογματων· ἵνα μη το πληθός των λεχθησομενων και το μεταξύ διαστημα των ἡμερων της ἁγιας τεσσερακοστης άπασης λήθην ἐμποίηση των ἐν ὑμῖν ἀφελεστέρων τῇ διανοιᾳ· ἀλλ ̓ ἵνα νυν κεφαλαιωδως ὑποσπειραντες, μη ἐπιλαθω

« PoprzedniaDalej »