Obrazy na stronie
PDF
ePub

testamentlige Præster), blot paa Hovedet (salves han), men snarere paa en fuldkomnere Maade; thi hin (den gammeltestamentlige Præst) salvedes paa Hovedet, det höjre Öre, Haanden (Chrysostomus fores vævede Ex. 29, 7. 20. Lev. 8, 12. 23 f.), for at han (den, som salver ham) maatte vække ham (for at vækkes) til Lydighed og gode Gjerninger, men denne (den Christne ved Daaben, Baptizomenen) salves over hele Legemet; thi han kommer ikke alene (til Daaben) som En, der skal belæres (formedelst den Undervisning, der gaar foran Daaben), men föres (ved samme) ogsaa tilbage til en anden Skabning (formedelst selve Daaben) som En, der skal kjæmpe og öve sig (hele Livet igjennem); thi naarsomhelst, hver Gang han bekjender 56) (Ordene jeg tror): paa det evige Liv, bekjendte han 57) (dermed, eo ipso) en ny Skabning, at han ved Daaben er bleven ført tilbage til en ny Skabning, ved samme er bleven til en saadan 58).

Var nu den Daabsbekjendelse, som Chrysostomus sigter til i de anførte Ord, den antiochenske, saa maatte vi antage enten, at 2on aiovios i denne Daabsbekjendelse er gaaet foran νεκρῶν ἀναστασις, eller at det oven anforte Sted af Chrysostomus's Homilier over 1 Brev til. Cor. dog ikke betegner det sidstnævnte Led som den antiochenske Daabsbekjendelses Slutningsled.

66) Orav med Conj. præs.; Winer, Gram. S. 356 f., og Krüger, Griech. Sprachlehre S. 197 f.

67) Dengang, han bekjendte (Aorist).

CB) Det evige Liv forudsætter nemlig som det fuldendte, fuldkomne Liv, nödvendig, at livet, et nyt Liv er begyndt, viser nödvendig tilbage til Livets, et nyt Livs Begyndelse. Hvo, som haaber det fuldendte, fuldkomne Liv, bekjender dermed, at et nyt Liv er begyndt i ham. Udtaler han sit Haab paa det saaledes, at han gjentager sin förste Gang ved Daaben aflagte Tro paa det, saa tilkjendegiver han derved, at det var i Dauben, det begyndte, at han ved samme er bleven til en ny Skabning.

Men vi ere hverken nødte til hin eller til denne Antagelse. Den Bekjendelse, som Chrysostomus i den sjette Homili over Brevet til Colossenserne har havt for Øje, var nemlig ikke den antiochenske, men den constantinopolitanske, idet Chrysostomus efter et Sted i Hom. III n. 459) paa den Tid, han holdt Homilierne over Brevet til Colossenserne, ikke mere var Presbyter i Antiochia, men allerede constantinopolitansk Patriarch 6o), og han naturligvis der, hvor han ligeoverfor den constantinopolitanske Menighed sigtede til et Led af Daabsbekjendelsen, maatte have denne Menigheds og ikke sin egen Daabsbekjendelse, ikke den Menigheds Daabsbekjendelse, hvori han var født og døbt, for Øje.

Det bliver altsaa derved, at den antiochenske Daabsbekjendelse har sluttet med εἰς νεκρῶν ἀναστασιν og har manglet εις ζωην αἰώνιον.

Den har i dette Stykke stemt overens med flere vesterlandske Daabsbekjendelser: den ældre simplere romerske (s. Hieronymus's Ytring B. I. S. 12 f), den turinske (s. det B. I. S. 12 Note anførte Sted af Maximus Taurinensis), den hipporegiusiske (s. de paa s. St. anførte Ord af Augustin), og den aquilejensiske (s. de p. s. St. anførte Ord af Rufin og Venantius Fortunatus), og viser ogsaa ved denne Overensstemmelse, at den nærmer sig noget de vesterlandske Kirkers Daabsbekjendelser (s. det S. 134 Fremsatte).

59

69) ̔Εως δ ̓ ἂν ἐπι του θρόνου τουτου (Biskopestolen) καθημεθα, ἕως ἂν την προεδρίαν ἔχωμεν, έχομεν και την άξιαν και την ισχυν, εἰ και αναξιοι ἐσμεν. Εἰ ὁ Μωϋσεως θρονος οὕτως ἦν αἰδεσιμος, ὡς δι ̓ ἐκεινον άκουεσθαι (Matth.23,2.3), πολλῷ μαλλον ὁ του Χριστου 9ρονος. ̓Εκεινον ἡμεῖς διεδεξαμεθα· ἀπο τουτου φθεγγομεθα, ἀφ ̓ οὗ και ὁ Χριστος ἔθετο ἐν ἡμιν την διακόνιαν της καταλλαγης.

60) Montfaucon viser i sit „Monitum" foran Homilierne over Brevet til Colossenserne af Hom. VII n. 3, at disse Homilier maa være blevne boldte efter Eunuchen Eutropius's Fald i Aaret 399. S. p. d. anf. St. p. 368.

Tidsskr. f. den evang.-lutherske Kirke. II Bd. 1 H.

11

Læsefrugter.

(Fortsættelse af B. I S. 256).

3.

Cum affectibus sanctis, quod comparari possit, terra nihil alit. Continentur autem in iis etiam ta nen, sive Mores, vocabulo minus commodo. Affectus, absolute dicti, concitati sunt; mores sunt affectus lenes, mites atque compositi. Argumenta, mores, affectus habent, ut omnes, ita sancti sermones, etiam in Novo Testamento. Argumenta nemo non tractat: affectum rationem habent sapientiores, spirituali experientia præditi: mores, omnium pace dixerim, propemodum negliguntur, præterquam quod Verecundia scripturæ interdum prædicatur. Et tamen mores per omnes sermones atque epistolas N. T. mirabiliter diffusi, continuam quandam commendationem habent ejus, quia agit, aut loquitur, aut scribit, et Decorum præcipue complectuntur. Hæc pleraque sunt ejusmodi, ut magis sensu cordis, quam verborum circuitu assequaris. Quæ potissima caussa erit, cur annotatio nostra sæpe nimium subtilis, sæpe satis frigida putari possit: sed qui paullatim assueverint, non dubito, quin mihi assensuri sint, et sermones divinos admiraturi. Tenerrimo penicilli ductu pictor, celerrimo notularum fugientium tinnitu musicus summam artis elegantiam exercet, et in apice cujusvis rei quæ minima sunt, ca rudes quidem oculos et aures subterfugiunt, sed floridissimas revera delicias habent, ex ipsa radice pullulantes. Sic se habet scriptura sacra. Capiat quilibet, quod capit: cetera exagitare parcat. Bengel, p. s. St. § XV.

4.

[ocr errors]

In interpretandi modo duo interveniunt excessus. Alter ejusmodi præsupponit in scripturis perfectionem, ut etiam omnis Philosophia ex earum fontibus peti debeat, ac si Philosophia alia quævis res profana esset et ethnica. Hæc intemperies in schola Paracelsi præcipue, necnon apud alios invaluit; initia autem ejus a Rabbinis et Cabbalistis defluxerunt, Verum istiusmodi homines non id assequuntur, quod volunt: neque enim honorem, ut putant, scripturis deferunt, sed easdem potius deprimunt et polluunt. Quemadmodum enim Theologiam in Philosophia quærere, perinde est ac si vivos quæras inter mortuos: ita Philosophiam in Theologia quærere non aliud est quam mortuos inter vivos. Alter autem interpretandi modus (quem pro excessu statuimus)

[ocr errors]

videtur primo intuitu sobrius et castus; sed tamen et scripturas ipsas dedecorat et plurimo ecclesiam afficit detrimento. Is est (ut verbo dicamus) quando scripturæ divinitus inspiratæ eodem, quo scripta humana, explicantur modo. Meminisse autem oportet, Deo, Scripturarum auctori, duo illa patere, quæ humana ingenia fugiunt: Secreta nimirum cordis et successiones temporis. Quum scripturarum dictamina talia sint, ut ad cor scribantur et omnium sæculorum vicissitudines complectantur cum æterna et certa præscientia hæresium, contradictionum et status Ecclesiæ varii et mutabilis, tum in communi, tum in electis singulis: interpretandæ non sunt solummodo secundum latitudinem et obvium sensum loci, aut respiciendo ad occasionem, ex qua verba erant prolata, aut præcise ex contextu verborum præcedentium et sequentium, aut contemplando scopum dicti principalem; sed sic, ut intelligamus, complecti eas non solum totaliter aut collective, sed distributive, etiam in clausulis et vocabulis singulis innumeros doctrinæ rivulos et venas ad Ecclesiæ singulas partes et animas fidelium irrigandas. Egregie enim observatum est, quod Responsa Salvatoris nostri ad quæstiones non paucas ex iis, quæ proponebantur, non videntur ad rem, sed quasi impertinentia. Cujus rei caussa duplex est. Altera, quod quum cogitationes eorum, qui interrogabant, non ex verbis, ut nos homines solemus, sed immediate et ex sese cognovisset, ad cogitationes eorum, non ad verba respondet. Altera, quod non ad eos solum locutus est, qui tunc aderant, sed ad nos etiam qui vivimus et ad omnis ævi ac loci homines, quibus Evangelium fuerit prædicandum. Quod etiam in aliis scripturæ locis obtinet. Baco de augmentis scientiarum Lib. IX (Works, Lond. 1840 I, 266).

Tilsætning og Rettelse til B. I. H. 3 og 4.

Til S. 485 f. og 473 f. Not. I Rufins Ord „Cautissime autem qui symbolum tradiderunt, etiam tempus, quo hæc sub Pontio Pilato gesta sunt, designaverunt" kan dog „cautissime" ogsaa forbindes med „designaverunt", og Apostlene være betegnede med „qui symbolum tradiderunt“, saa at Stedets Mening er: De som have overleveret Symbolet (Apostlene), have meget forsigtig ogsaa betegnet Tiden, paa hvilken disse Ting have tildraget sig. At nemlig med „qui symbolum tradiderunt“ Apostlene kunne være mente, vise Ordene „Denique et in bellis civilibus hoc observari ferunt: quoniam et armorum habitus par et sonus vocis idem et mos unus est atque eadem instituta bellandi, ne qua doli subreptio fiat, symbola discreta unusquisque dux suis militibus tradit, quæ Latine vel signa vel indicia nominantur, ut si forte occurrerit quis, de quo dubitetur, interrogatus symbolum, prodat, si sit hostis, an socius. Iccirco denique hæc non scribi chartulis atque membranis, sed retineri cordibus tradiderunt, ut certum esset, neminem hæc ex lectione, quæ interdum pervenire etiam ad infideles solet, sed ex Apostolorum traditione didicisse" i Rufins Fortale til sit Skrift; og mod en Forbindelse af „cautissime" med det fjernt staaende „designaverunt" kan Intet indvendes. Er denne Opfattelse den rigtige, saa giver Rufin paa det anförte Sted ingen Notits om den anden Artikels tredje Leds forskjellige Ordlyd i de forskjellige Kirkers Daabsbekjendelse. Hvad der taler imod den, er det Almindelige og Ubestemte i Udtrykket „qui symbolum tradiderunt“ (havde Rüfin villet tale om Symbolets Forfattere, saa havde han vel brugt et mere bestemt Udtryk; det almindelige og ubestemte „qui symbolum tradiderunt" klinger, naar man refererer det til Symbolets Forfattere, som om Rufin ikke havde vidst, hvem der havde forfattet Symbolet, og havde villet lade det ubestemt, hvem der havde gjort dette; men dette stemmer jo ikke overens med at han i Fortalen erklærer Apostlene for dets Forfattere), og hvad der taler for Rigtigheden af den af os p. d. ovenanf. St. fremsatte, er at Stedet ved samme har en træffende Parallel i Ordene: „Et ideo satis cauta et provida adjectione fidem Symboli ecclesia nostra docet (anden Læsemaade: „Et ideo satis caute ecclesia nostra fidem Symboli docet"), quæ in eo, quod a ceteris traditur „carnis resurrectionem", uno addito pronomine tradit hujus carnis resurrectionem.

S. 511 ere Ordene: πιστευω εἰς ἕνα θεον παντοκρατορα, ποιητην του οὐρανου και της γης, ὁρατων τε και ἀοράτων ved en Forseelse blevne erklærede for at være Begyndelsen af Nicænum. De ere Begyndelsen af Nicæno-Constantinopolitanum.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »