Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic][merged small]

RUDOLPHUS STUERENBURG

CAROLO DAUIDI ILGENIO

UIRO ILLUSTRI

S. P. D.

Ad Te potissimum, uir illustris, misi hunc libellum, cum non modo nemo sit, cui declarare magis cupiam obseruantiam, uerum etiam Tu tantam mihi et cum uersarer in scltola Portensi et postea praestiteris beneuolentiam, satis ut erga Te gratus possim esse nunquam. Quodsi Tibi, cuius elegantissimum iudicium semper suspexi, probari hoc opusculum potuerit, impetrauero, quod optaueram quam maxime. Quantam uero lucem Tu, uir illustris, quem excellere et ingenio et doctrina apud omnis constat, Cicerouis operibus possis afferre, cum omnes sciunt, qui interfuerunt Portae lectionibus Tuis Tullianis, tum ego nuper rursus expertus sum luculentissime. Etenim cum alia per litteras disputaueris acutissime, tum aliquot locos Ciceronis orationis pro Archia, de quibus ipse in editione mea male iudicaueram, ita emendauisti, ut coniecturas nesciam iugeniosiores. Atque illae quidem Tuae litterae cum me in iudicando, quid uerum, quid falsum sit, multo effecerint cautiorem magnusque inde redundauerit fructus ad hos ipsos librosde Officiis, non potui, quin hoc potissimum loco egregias emendationes, quas ibi proposuisti, cum hominibus doctis communicarem. Quanquam autom uehementer dolendum est, quod hoc loco summae tantum Tuarum disputationum, quarum ne uerbo quidctn caruerim, potuerunt alFerri: tamen cum ueritas luceat, ut aiunt, non dubito, quin ei, qui de his rebus possint iudicare, primo aspectu sint intellecturi, quam conieceris egregie.

Cap. III, §. 5. Uolgata haec est: ut do<mus , quae huius adolescentiae prima fuerit, eadem esset familiarissima sencctuli. Egregie uero coniecisti proxima pro molestissimo prima. Cum enim compendium syllabae pro (J3) facillime potuerit confundi cum simplici p, littet"a x autem in codicibus simillima sit litterae r, librarium prima legisse pro proxima. Quod ad ipsam sententiam attinet, aptius Tullium loqui non , potuisse. Constare enim, saepenumero proximus dici de amore, studio, beneuolentia. Antitheta denique adolescentiae proxima et familiar issima senectuti Tullio dignissima esse.

Cap. IV, §. 8. Etsi in codicibus omnibus legitur M. Lucullus, tamen utrnnque Lucullum in hac re ferri non posse, luculentissime ostendisti. Nullo pacto enim posse dici de M. Lucullo, quod secundum narrationem in unum cadat L. Lucullum. Quodsi M. Lucullus esset iussus loco absentis L. Luculli testimonium dicere, plane aliter a Cicerone debuisse narrari. Minime omnium autem M. Lucullum, si fuisset ipse quoque Heracleae, potuisse dicere, se non interfuisse, set egisse. Nam cum egerit, ut ex initio huius capitis appareat, unus L. Lucullus, M. Lucullum tantummodo potuisse interesse. Aptissime autem conferri iussisti locum ad Fam. XII \, 36, 1 Ei DolabeUa rogaht meo ciuitatem a Caesare impetrauit, qua in re ego uinterfui. Non magis hoc loco Ciceronem potuisse dicere, se egisse. Egisse euim Dolabellatn. Egregie autem egisti criticum, quod repudiauisti medelam istam maxime improbabilem, quam plerique adhibuerunt editores, ut pro M. Lucullus scriberent L. Lucullus. Ouod uero coniecisti, totum istud M. Lucullus librario deberi, qui ex apposito ab grammatico glossemate in. Lucullus fecerit M. Lucullus, coniecisti ingeniose: nisi forte uerum uidit Schuetzius, qui non solum hoc loco scribit et fide M. Lucullus, ut codices haLent omnes, set etiam iuitio capitis de coniectura sic cum M. Lucullo. Nam quamuis sit improbabile, ex codicum lectione et fidc M. Lucullus facere et fide L. Lucullus, tamen facillime potuit cum M. Lucullo corr rumpi prjmum in cum Lucullo, deinde in cum L. Lucullo. In sequentibus autem nihil est, quod huic rei repugnet, atque haut scio an ei loci, quibus L. Lucullus commemoratur, id suadeant. Coufirmare uidetur etiam scboliastes Ambrosianus in annotatione ad uerba Ciceronis LucuHos uero ex cap. 3, §. 6. Annotauit enim haec: Significat Marcum et Lucium, quorum alter de Macedonia, alter de bello Mithridatico triumpJutrunt. Scilicet consentaneum est, priore loco commemorari a scholiasta eum, quem sciebat in causa affuisse. Ibidem paulo post. Uolgata haec est: qui hunc ascriptum Heracliensem dicunt. At prorsus mihi persuasisti, uolgatam esse peruersam. Ostendisti enim, cum quaestib fuisset haec, utrum Archias tura, cum uenisset cum Bf, Lucullo Heracleam, ibi ascriptus fuis

[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »