Obrazy na stronie
PDF

PATROLOGLE

CURSUS COMPLETUS

SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

(MNIIMSS.PATRIM,I)I)CT0RUMSCRIPT0RIMULEECCLESIASTICORUM,

sive LATiNoRUM, sivE GRaecoRUM,
QUI AB Ævo APOSTOLICO AD TEMPORA INNOCENTII III (ANNO 1216) PRO LATIONIS
ET CONCILII FLORENTINI (ANNE 1439) PRO GRÆCIS FLORUERUNT :

RECUSIO CHRONOLOGICA
oMNiUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIMA
ECCLESIÆ SAECULA,

juxta EditioNEs AccuRAtissiMA s INTER sE cUMQUE NONNULLis codicir* Us MANUscRiPTis collATAs, PERQUAM
dilig£NteR cAstiGATA; DissERTATioNibUs, coMMENTAftiis. vARiisQUE LecTioNiBUs coNTiNENtER illUstRATA;
om N I BUs oPERiBUs PosT AMPLissiMAs EdiTioNEs QUÆ TRIBUs Novissi M Is sAECULis dEBENtUR ABsoLUTAs
detectis, AUcTA ; iNdicibUs PAfticULARIBUS ANALYTiCus, siNGULOs sivE ToMos sivE AUctoRes AltcUjUs
moMeNTi subsEQUENTiBUs, DoNATA ; CAPiTULis INtRA IPsUM TExTUM Rite Lispositis, NecNoN Et
titUlis siNGULARUM PAGiNARUM MARGiNEM sUPERioREM distiNGUENtibUs sUbjectAMQUE MATE-
RiAM siGNiFicANTiBtis, Adof{NATA; OPERiBUs cUM DUbiis, TUM APOCRYPHis, ALIQUA vero
AuctoRitATe IN ORD1NE Ad tf AditioNEM EccLEsiAsTicAM poLLENTiBUs, AMplificata;
ducestis et Amplius locU PLEtAtA INdicibUs AUCToRUM sicUt Et oPERUM, ALPHAbeticis, chroNologicus,
statisticis, syNtheticis, ANALYticis, A N A Logicis, 1N QUoDQUE REL13 ioNis puN ctUM, dogmAticUM, vioRA I. e.
lITURGicUM, CAN oNICUM, DIsci PLINA RE, IiisTORICUM, ET CUNCTA A Lt A siNE ULLA ExceptioNE ; sed PRae-
seRtim duobus iNdicibUs iM MENsis ET GeNERALiBUs, Altero scilicet RERUM, QUo consulto,
QUi QUiD NoN soLUM tAlis TALisve PATER, vERUM ETIAM UNUSQUisQUE PATRUM, NE UNo QuidEM
omisso, IN QUodlibet tii exiA scRiPsERiT, UNO iNtUitU coNspiciATUR ; ALTERo SCRIPTURAE
SACRÆ, Ex QUo LectoRi coMPERIRE sit obviUM QUINAM PATRES ET 1N QUiBUs opeRUM
sUoRUM Locis siNGULos si N G U LoRUM LIBRORUM s. scRiPTURAE vERsUs, A PRiMo
GENEseos UsQUe Ad NovissiMUM Apocalypsis, coMMENtAti siNt.
editio accuRAtissim A, caeterisQUE oMNiBUs fAciLE ANTEPoNENDA, si PeRPENDANTUR ChARACTERUM Nitiditas
cHARTAE QUAlitAs, INTEGRiTAs t ExtUs, PERFECTio rof RECTioNis, o PERUM tt EcUso f UM TUM vA f ii:tAs, tUM
num ERUs, foRMA voLUMiNUM PER QUAM COMMODA si BiQU E iN toto PAtRoi.oGiAE DECURsU coNsTANtER
similis, PR Etii exigUitAs, praesentiMQUE isTA collectio, UNA, M Et HoDicA ET ch RoNoi. jgica,
sexceNtoRUM FRAGMENtoruM opUsculof UMQUE HAct ENUs Hi C iLLic spARso RUM, PRIMUM AUTEM
1N NostRA Bibliotheca, ex opeRiBUs et Mss. AD 0MNES ÆTATEs, Locos, LiNGUAs FoRMAsQUE
PertiNeNtibUS Coad UN At0 RUM.

SERIES LATINA,

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESLE LATIN.E
TERTULLIANO AD INNOCENTIUM III,

A CCUR ANTE J.-P. MIGNE,

BIBLIOTHECAE CLERI UNIVERSAE,
SIVE
CURSUUM COMPLETORUM IN SINGUL0S SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAM0S EDIT0'ίE.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

PARISIIS
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESS0RES,
IN VIA DICTA : A VENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSÉE DU MAINE, 127.

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][graphic]
« PoprzedniaDalej »